Johtoryhmän palkitseminen

Palkitsemisvaliokunta päättää Outokummun johtoryhmän jäsenten työsuhteen ehdoista ja etuuksista.

Palkka ja luontoisedut 

Johtoryhmän jäsenille maksettava vuodelle 2020 asetettujen tavoitteiden mukaan määräytyvä lyhyen aikavälin kannustinpalkkio perustui käyttökatteeseen, korolliseen nettovelkaan, työturvallisuuteen ja henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Enimmäispalkkio oli 80 % vuotuisesta peruspalkasta vastaavien tehtävien paikallisen markkinakäytännön mukaisesti. 

Johtoryhmän jäsenet ovat mukana myös Outokummun johdon osakepalkkio-ohjelmissa. Johtoryhmän jäsenille ei makseta erillistä korvausta johtoryhmän tai konsernin muiden sisäisten hallintoelinten jäsenyydestä.


Lisätietoa toimitusjohtajan palkitsemisesta

Vuonna 2021 maksetut palkat ja palkkiot, euroa
 

Palkat ja palkkiot
luontoisetuineen

Tulos- ja
hankepalkkiot 1)

Osake-
palkkiot 2)

Yhteensä 
Muut johtoryhmän jäsenet  2 452 829 119 925 133 147  2 705 900

1) Toteutuneet vuonna 2021 maksetut maksut. 
2) Brutto, sisältäen osakkeiden arvon luovutuspäivänä ja verot.


Eläke-edut ja toimisuhteen ehdot

Johtoryhmän jäsenten osalta irtisanomisaika on kuusi kuukautta työntekijän ja joko kaksitoista kuukautta yhtiön osalta ilman erillistä irtisanomiskorvausta, sisältäen mahdollisuuden lopettaa palkanmaksu, jos johtaja löytää uuden työpaikan ennen irtisanomisajan päättymistä, tai irtisanomisajan palkka ja erokorvaus vastaavat yhteensä enintään 18 kuukauden peruspalkkaa.

Johtoryhmän jäsenten eläkeikä on 63 tai 65 vuotta työskentelymaan ja johtoryhmään nimeämisvuoden perusteella, ja he osallistuvat työntekijöitä koskeviin paikallisiin eläkeohjelmiin työnantajayhtiönsä sijaintimaassa.

Saksassa työskentelevät jäsenet ovat oikeutettuja eläke-etuihin Saksan Essener Verband -eläkejärjestelyn mukaisesti. Suomessa työskentelevät jäsenet ovat TyEL-eläkejärjestelmän piirissä. Sen lisäksi osalla on maksuperusteinen eläkevakuutus, jonka maksu on enintään 25 % vuosipalkasta ilman osakepalkkioita. Johtoryhmän muissa maissa työskentelevien jäsenten eläke-edut vaihtelevat paikallisten käytäntöjen mukaisesti.


Muut ehdot

Outokumpu Oyj:n osakeomistusohjelman mukaisesti johtoryhmän jäsenillä on velvollisuus pitää omistuksessaan yhtiön palkitsemisjärjestelmien kautta saatuja Outokummun osakkeita vuoden perusbruttopalkkansa arvon verran. Puolet (ts. 50 %) netto-osakkeista, jotka on saatu suoritepohjaisen osakeohjelman, rajoitettuja osakkeita koskevan ohjelman ja osakeosto-ohjelman perusteella, tulee käyttää edellä mainitun omistusvaatimuksen täyttämiseksi.


Takuut ja liikesuhteet

Johtoryhmän jäsenillä tai heidän lähipiirillään ei ollut merkittäviä liikesuhteita konsernin kanssa. 


Päivitetty 29.3.2022.

Lue lisää

Lue lisää hallituksen ja johdon palkitsemisesta, johdon osakeomistuksista ja Outokummun osakepalkkio-ohjelmista, tai tutustu johtoryhmän jäseniin.

Toimitusjohtajan palkitseminen
Johtoryhmän jäsenet
Osakepalkkio-ohjelmat
Johdon osakeomistukset
Palkitsemispolitiikka ja -raportit