Ympäristövaikutukset

Minimoimme toimintamme ympäristövaikutukset

Kasvava ympäristötehokkuutemme perustuu pitkän aikavälin toimiin ja jatkuvaan parantamiseen. Tutkimme ja kehitämme jatkuvasti uusia toimintatapoja ruostumattoman teräksen ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Puhdas vesiPäästöt ja vaikutukset

Outokummun tavoitteena on vähentää toimintansa ympäristökuormitusta niin paljon kuin se on taloudellisesti ja teknisesti mahdollista. Viime vuosikymmenten aikana olemme tehneet merkittäviä investointeja minimoidaksemme ympäristövaikutuksemme. Ympäristövaikutukset on aina analysoitava koko elinkaaren aikana, ei vain tuotantovaiheittain.

Ruostumattoman teräksen valmistuksen merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat pöly- ja hiukkaspäästöt ilmaan, vesipäästöt tuotantolaitoksista sekä suora ja välillinen energiankulutus tuotannon aikana. Tuotantoprosessin aikana syntyy myös kaatopaikkajätettä.

Aiemmat saavutuksemme ympäristövaikutusten minimoinnissa, kuten kaatopaikkajätteen vähentäminen, maailmanluokan energiatehokkuus, pölypäästöjen hallinta, ilma- ja vesipäästöjen vähentäminen sekä happojen kierrätyksen parantaminen, ovat erinomaisia esimerkkejä innovatiivisen ja pitkäjänteisen työn tuloksista.

Outokummun keskeiset ympäristötavoitteet ovat ehkäistä ympäristöön liittyviä vaaratilanteita, vähentää veteen ja ilmaan joutuvia päästöjä, parantaa energiatehokkuutta ja optimoida vedenkäyttöä. Tärkeää on myös kierrätetyn teräksen käytön lisääminen raaka-aineena ja prosessijätteen vähentäminen.

 

Päästöjen ja mahdollisten epäpuhtauksien tehokas hallintaRaaka-ainepiha

Ruostumattoman teräksen tuotannossa suurimpia ympäristövaikutuksia ovat pölypäästöt ilmaan, tuotannon vesipäästöt, suoran ja epäsuoran energian käyttö sekä tuotantoprosessissa syntyvä jäte. Teräksen sulatus- ja valssausprosessit tuottavat pölyä ja hehkutushilsettä, joka kerätään, käsitellään ja mahdollisuuksien mukaan kierrätetään omassa tuotannossamme.

Käytämme tehokkaita pölynsuodatusjärjestelmiä, jotka poistavat 99 % hiukkasista. Kaikki varotoimet on huomioitu ja syötemateriaali tarkistetaan etukäteen, jotta voidaan poistaa mahdollinen ei-toivottu sisältö, kuten elohopea ja radioaktiivisesti saastunut materiaali, joka ei kuulu ruostumattoman teräksen tuotantoon.

Vettä käytetään tuotantoprosessiemme hehkutus-, peittaus- ja jäähdytysvaiheissa. Vesi käsitellään ja kierrätetään aina kun mahdollista, ja vain osa puhdistetusta vedestä lasketaan kunnalliseen jätevesijärjestelmään. Ennen hävittämistä kaikki jätevedet käsitellään joko yrityksen omissa puhdistamoissa tai kunnallisissa vedenkäsittelyjärjestelmissä.


Hallintajärjestelmät takaavat vaatimustenmukaisuuden paikallisella tasolla
Yhteiskunta

Outokumpu on jatkuvasti parantanut energiatehokkuuttaan kaikissa tuotantolaitoksissaan optimoimalla sisäisiä toimitusketjuja ja lisäämällä kapasiteetin käyttöä maailmanlaajuisesti. Kaikki toimipaikat on sertifioitu laadun ISO 9001- ja ympäristön ISO 14001 -hallintajärjestelmien mukaisesti. Näiden järjestelmien asianmukaista toteutusta valvotaan sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla.

Kaikissa tuotantolaitoksissa työskennellään jatkuvasti energiankulutuksen vähentämiseksi ja tehokkuuden lisäämiseksi entisestään. Ympäristöjärjestelmämme ovat avainasemassa sen varmistamisessa, että noudatamme toimialan standardeja ja säännöksiä.

 

 

 

Ympäristövaatimusten noudattaminen ja luvat

Ympäristöverkostomme seuraa tarkasti neljännesvuosittain toimintojemme ympäristösuorituskykyä, toimintojen lupien tilaa ja lainsäädännön noudattamista. Sisäinen ympäristöverkostomme suorittaa tuotantolaitoksissamme auditointeja riskiseulonnan mukaisesti.  
Kaikilla Outokummun tuotantolaitoksilla on ympäristöluvat ja sertifioidut ISO 14001 -ympäristönhallintajärjestelmät. Tyypillisesti energiatehokkuus on integroitu ympäristöjärjestelmiin, vaikka monilla konsernin toimipaikoilla on myös energiatehokkuuden ISO 50001 -sertifikaatti. Sekä paikallinen valvova ympäristöviranomainen että riippumaton ISO-sertifiointielin auditoivat tuotantolaitoksemme, ympäristölupaehdot ja vaatimustenmukaisuuden.

Katso toimipaikkakohtaiset sertifikaatit.

Read more

Biodiversiteetti
Ilmastonsuojelu