Tiedonantopolitiikka

Outokumpu on sitoutunut aktiiviseen ja avoimeen tiedon antamiseen kaikille sidosryhmilleen. Tiedon on oltava luotettavaa, ennakoivaa, puolueetonta ja ajankohtaista.
Sivua viimeksi päivitetty: 06.03.2024

Outokummun osake on listattu Nasdaq Helsingissä, ja Outokumpu noudattaa tiedotuksessaan Nasdaq Helsingin antamia ohjeita ja sääntöjä sekä Arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Tiedonantopolitiikassa on kerrottu Outokummun noudattamat pääperiaatteet viestinnässä lehdistön, sijoittajien, analyytikoiden ja muiden tärkeimpien sidosryhmiemme kanssa.

Tiedonantopolitiikka on viimeksi päivitetty 7.5.2019.

Outokummun tiedonantopolitiikka (englanninkielinen)

 

Keskeiset periaatteet ja tavoitteet

Listayhtiönä Outokummun tiedottamista säätelevät Suomen ja EU:n lainsäädäntö, kuten osakeyhtiöläki, arvopaperimarkkinalaki sekä Finanssivalvonnan ja Nasdaq Helsingin pörssin säännöt ja suositukset. Outokumpu noudattaa tarkasti kaikkia tiedottamista koskevia säännöksiä. Se tarkoittaa, että Outokumpu julkaisee ilman aiheetonta viivästystä kaikki yhtiön arvopapereiden hintaan mahdollisesti vaikuttavat päätökset ja tiedot. 

Lisäksi Outokumpu ottaa huomioon markkinoiden itsesääntelyyn ja hyvään tiedottamistapaan liittyvät säännöt ja käytännöt, kuten esimerkiksi Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaiseman listayhtiöiden hallinnointikoodin.

Outokummun viestinnän ja tiedottamisen tavoitteena on tiedottaa yhtäaikaisesti kaikille sidosryhmille Outokummun strategiasta, liiketoiminnoista, investoinneista, taloudellisista tuloksista ja muusta yhtiön liiketoimintaan liittyvistä asioista.

 

Hintaan vaikuttavat tiedot

Hintaan vaikuttavat tiedot Outokummussa voivat olla esimerkiksi seuraavia, mutta hintaan vaikuttavat tiedot eivät rajoitu pelkästään näihin: 

  • tiedot yhtiön taloudellisesta tuloksesta ja näkymistä, mukaan lukien poikkeaminen asetetuista tavoitteista ja annetuista taloudellisen tuloksen näkymistä sekä muutokset markkinaympäristössä,
  • merkittävät muutokset strategiassa,
  • merkittävät investointipäätökset,
  • merkittävät muutokset liiketoiminnan ja toimintojen laajudessa, esimerkiksi yritysostot ja -myynnit tai uudelleenjärjestelyt, ja
  • muutokset yhtiön hallituksessa, johtoryhmässä ja tilintarkastajissa. 

Hintaan vaikuttavat tiedot, joilla voi olla materiaalinen vaikutus yhtiön arvopapereihin, on aina julkaista samanaikaisesti ja viipymättä pörssitiedotteella. Hintaan vaikuttavan tiedon tiedonantovelvollisuus on täytettävä riippumatta siitä, onko tieto positiivista vai negatiivista.

Ennen julkaisua hintaan vaikuttava tieto voidaan jakaa vain yhtiön valikoiduille avainhenkilöille eikä koskaan suurelle joukolle henkilöstöä. Henkilöstön edustajille kerrotaan tietoa asiasta kansallisen lainsäädännön niin edellyttäessä.

Tiedonanto sisältää kaikki olennaiset tiedot ja yksityiskohdat, joita tarvitaan oikean käsityksen muodostamiseksi Outokummun liiketoiminnan tuloksesta ja taloudellisesta tilanteesta. Tiedot julkaistaan tavalla, joka varmistaa, että kaikki kohderyhmät (pörssi. media, sijoittajat ja analyytikot, henkilöstö ja muut sidosryhmät) saavat tiedon samanaikaisesti ja viipymättä. Kaikki julkaistu hintaan vaikuttava tieto on välittömästi saatavilla yhtiön verkkosivuilla tasapuolisesti kaikkien tavoitettavissa.

Lehdistötiedotteita voidaan julkaista sellaisista aiheista, joilla ei ole vaikutusta hintaan mutta joilla on uutisarvoa tai jotka voivat kiinnostaa sidosryhmiä. Outokummun viestintä ja sijoittajasuhteet valmistelevat, hyväksyvät ja julkaisevat kaikki Outokummun nimissä julkaistavat tiedotteet.

 

Sisäpiiriasiat

Outokumpu noudattaa konsernia ja sen työntekijöitä koskevissa sisäpiiriasioissa yhtiön sisäpiirisääntöjä sekä Suomen sisäpiiriasioita koskevia lakeja ja säännöksiä, kuten EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta.

Hintaan mahdollisesti vaikuttava tieto on sisäpiiritietoa, ennen kuin se on julkaistu konsernin tiedonantopolitiikan mukaisesti. Outokummun lakiosasto vastaa sisäpiiriasioiden hallinnoinnista, mukaan lukien yhtiön sisäpiirisäännöt, kaupankäyntirajoitusten piirissä olevien työntekijöiden koulutus, hankekohtaiset sisäpiiriläiset sekä ei-julkisen ilmoitusvelvollisten luettelon ylläpitämisestä.

Vaikka työntekijä ei kuuluisinkaan johonkin yllä mainituista ryhmistä, hän ei saa paljastaa ei-julkista, mahdollisesti hintaan vaikuttavaa tietoa ulkopuolisille. Jos olennainen, mahdollisesti hintaan vaikuttava tieto päätyy vahingossa markkinoille, asiasta julkaistaan pörssitiedote viipymättä. 

Lue lisää sisäpiiriasioista.

 

Yhteydet sijoittajiin, analyytikoihin ja median edustajiin

Outokummun edustajat tapaavat proaktiivisesti sijoittajia, analyytikoita ja muita rahoitusalan sekä median edustajia. Outokummun viestintä ja sijoittajasuhteiden tavoitteena on vastata viipymättä median, sijoittajien, analyytikoiden ja muiden sidosryhmien kysymyksiin.

Kaikessa yhteydenpidossa median ja pääomamarkkinoiden kanssa aiheet liittyvät vain jo julkistettuun tai muuten saatavilla olevaan tietoon. Yhtiö voi jakaa uutta tietoa, jolla voi olla merkittävä vaikutus Outokummun osakekurssiin vain julkaisemalla tiedon yhtiön tiedonantopolitiikan mukaisesti.

 

Yhtiön edustajat

Vain tietyt henkilöt voivat antaa lausuntoja yhtiön nimissä – esimerkiksi Outokummun toimitusjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja sekä tietyt viestinnän ja sijoittajasuhteiden edustajat. Outokummun lehdistö- ja pörssitiedotteissa annetaan aina yhteystiedot, joiden kautta voi saada lisätietoa. 

 

Sijoittajasuhteet

Outokummun sijoittajasuhteiden tärkeimpänä tavoitteena on Outokummun osakkeen likviditeetti ja oikea arvostus lisäämällä pääomamarkkinoiden kiinnostusta ja ymmärrystä Outokummusta sekä sijoittajien uskollisuutta. Outokumpu on sitoutunut palvelemaan sijoittajia, analyytikkoja ja talousmedioita parhaalla mahdollisella tavalla ja vastaa kysymyksiin ja tiedusteluihin nopeasti ja kattavasti. 

Outokumpu käy aktiivisesti keskustelua sijoittajien ja analyytikoiden kanssa konferenssipuheluissa, kahdenkeskisissä tapaamisissa, roadshow-tapaamisissa ja konferensseissa. Keskustelut käydään jo julkaistun tai muuten julkisesti saatavilla olevan tiedon pohjalta. Näissä tapaamisissa ei anneta julkaisematonta uutta tietoa, jolla voi olla olennainen vaikutus yhtiön osakkeen hintaan. 

Outokummun sijoittajasuhteiden viralliset lausuntojen antajat ovat toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja ja sijoittajasuhdejohtaja. Muu johto tai henkilöstö osallistuvat vain, jos niin on erikseen sovittu. 

Tulosjulkistusten yhteydessä Outokumpu järjestää konferenssipuheluita ja tapaamisia edistääkseen tasavertaista tiedonsaantia. Pääomamarkkinapäiviä järjestetään säännöllisesti, ja niissä käydään läpi strategisia ja taloudellisia aiheita. 

Outokumpu ei kommentoi yhtiön osakekurssia tai tulevaa kurssikehitystä. Outokumpu ei kommentoi myöskään kilpailijoidensa, tavarantoimittajiensa ja asiakkaidensa toimenpiteitä. Analyytikkoraportteja kommentoidaan vain asiavirheiden korjaamiseksi. Yhtiö ei käsittele analyytikkojen mielipiteitä ja johtopäätöksiä kuten tavoitehintoja tai suosituksia. Konsensusarvioiden tasosta voidaan keskustella, mutta niistä ei esitetä mielipiteitä.

 

Hiljainen jakso

Outokumpu noudattaa hiljaista jaksoa 30 päivää ennen tulostiedotteiden julkaisua. Tuona aikana yhtiön edustajat eivät käsittele yhtiön tuloskehitystä tai näkymiä tai tapaa sijoittajia, analyytikoita ja toimittajia.

Sijoittajakalenteri

 

Taloudellinen tieto

Kaikki taloudellinen tieto, vuosikertomukset ja osavuosikatsaukset sekä muiden tiedotteiden sisältämä taloudellinen informaatio valmistellaan Outokummun taloudellisen tuloksen läpinäkyvyyden ja näkyvyyden parantamiseksi. Outokumpu julkaisee säännöllisesti taloudellista tietoa vuosikertomuksessa (sisältäen myös tilinpäätöksen), tilinpäätöstiedotteessa ja osavuosikatsauksissa (osavuosiselvityksissä ja puolivuosikatsauksissa). Taloudellisesta tiedosta raportoidaan neljännesvuosittain. 

Tulevaisuuden näkymät

Outokumpu antaa ohjeistuksia näkymien muodossa neljännesvuosikatsauksissaan ja tilinpäätöstiedotteessaan. Outokumpu antaa ohjeistuksen vain sille aikavälille, jolle yhtiöllä on kohtuullinen näkyvyys. Taloudellisten sidosryhmien tiedonsaannin tarpeet otetaan huomioon tulevaisuudennäkymiä laadittaessa. Ohjeistus voi sisältää numeerisia ennusteita sekä kuvauksia Outokummun tuloksesta, taseesta, kassavirrasta, toimitusmääristä sekä markkinakehityksestä. Hallitus hyväksyy annettavan ohjeistuksen.  

Virallisen ohjeistuksen lisäksi yhtiö ei tee anna muita ohjeistuksia tai vastaa kysymyksiin yhtiön tulevasta talouskehityksestä tai kasvusta. 

Jos markkinoilla vaaditaan selkeästi lisätietoja tulevaisuuden näkymistä tai jos Outokummun tuloskehitys poikkeaa huomattavasti julkaistusta ohjeistuksesta, virallinen ohjeistus päivitetään ja julkaistaan mahdollisimman nopeasti pörssitiedotteella yhtiön tiedonantopolitiikan mukaisesti. 

Tulosvaroitukset

Jos yhtiö poikkeaa merkittävästi julkistetusta ohjeistuksesta tai yhtiön taloudellisessa asemassa tapahtuu merkittävä tai odottamaton muutos, Outokumpu julkaisee tulosvaroituksen pörssitiedotteella. 

 

Tärkeimmät viestintäkanavat

Outokummun verkkosivut (www.outokumpu.com) on tärkein viestintäkanava viimeisimmän tiedon kertomiseksi yhtiön sidosryhmille. Tieto julkaistaan myös Nasdaq Helsingissä ja välittömästi yhtiön verkkosivuilla tiedotteen julkaisun jälkeen samanaikaisen tiedon välittämisen varmistamiseksi. Kaikki talousraportit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla vähintään viisi vuotta niiden julkaisun jälkeen.

 

Huhut ja tietovuodot

Outokumpu ei kommentoi markkinahuhuja riippumatta siitä, onko niissä pohjaa vai ei. Jos kyseessä on merkittävän, hintaan vaikuttavan tiedon tai asian selvä vuoto tai jos harhaanjohtavilla huhuilla on selvästi vaikutus yhtiön osakekurssiin, Outokumpu julkaisee aiheesta pörssitiedotteen viipymättä. 

 

Kriisiviestintä

Outokummun viestinnän perusperiaatteena myös kaikissa kriisitilanteissa on viestiä nopeasti, avoimesti ja läpinäkyvästi. Outokummun kriisinhallintaohjeistus kuvaa kriisinhallinnan vastuita ja määrittelee kriisiviestinnän tärkeimmät periaatteet. Kaikki Outokummun yksiköt vastaavat viestintäsuunnitelmien valmistamisesta, vastuiden määrittelemisestä ja henkilöstönkoulutuksesta kriisiviestinnässä.

 

Kielet

Outokummun virallinen raportointikieli on englanti. Kaikki säädelty tieto julkaistaan myös suomeksi. 

Lue lisää

Pörssi- ja lehdistötiedotteet
Taloudelliset tiedot
Sisäpiiriasiat
Sijoittajakalenteri
Viestinnän yhteystiedot
Yhteystiedot sijoittajille
Pääomamarkkinapäivä