Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Outokummun osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee vuosittain hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle.
Sivua viimeksi päivitetty: 10.04.2024

Outokummun vuoden 2012 varsinainen yhtiökokous päätti asettaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan vuosittain hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous on vahvistanut osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle työjärjestyksen, joka on päivitetty viimeksi vuonna 2024 ja jossa säädetään toimikunnan jäsenten nimittämisestä ja toimikunnan kokoonpanosta.

Nimitystoimikunnassa on viisi jäsentä. Jäsenistä neljä edustaa yhtiön suurimpia osakkeenomistajia ja yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan viidentenä jäsenenä.

Nimitystoimikuntaan nimetään vuosittain yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelon perusteella kunkin vuoden elokuun ensimmäisen pankkipäivän omistustilanteen mukaisesti. Yhtiön osakasluettelo sisältää vain suomalaiseen arvo-osuusjärjestelmään suoraan rekisteröityneet osakkeenomistajat.

Voidakseen tulla valituksi nimitystoimikuntaan hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan on rekisteröitävä omistuksensa suoraan suomalaiseen arvoosuusjärjestelmään ainakin yllä mainituksi määräytymispäiväksi.

Mikäli osakkeenomistaja, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus lukea omistukseensa myös muiden tahojen omistuksia ilmoittaessaan omistusosuutensa muutoksista (liputusilmoitus), esittää viimeistään 31.7. yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan ja muiden tahojen omistukset yhteen suurimpien osakkeenomistajien omistusosuuksien määrittelyssä.

Mikäli kahdella tai useammalla osakkeenomistajalla on sama määrä osakkeita siten, että neljää suurinta osakkeenomistajaa ei voida määritellä, ratkaistaan nimeämisoikeus näiden osakkeenomistajien kesken arvalla.

Yhtiö julkistaa nimitystoimikunnan kulloisenkin kokoonpanon tiedotteella markkinakäytännön ja Nasdaq Helsingin sääntöjen mukaisesti.
Toimikunnan jäsenten toimikausi päättyy uuden nimitystoimikunnan tultua nimetyksi tämän työjärjestyksen mukaisesti. Osakkeenomistaja voi painavasta syystä vaihtaa edustajansa toimikunnassa kesken toimikauden.

Työjärjestyksessä määritellään toimikunnan tehtävät ja velvollisuudet, joihiin kuuluu:
  • valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta;
  • valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi;
  • valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja muiksi jäseniksi;
  • etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita; ja
  • arvioida omaa toimintaansa sekä tarkistaa tämän työjärjestyksen sisältö vuosittain.

Lisätietoa nimitystoimikunnan työstä ja päätöksenteosta on nimitystoimikunnan työjärjestyksessä

Nimitystoimikunta 2023

Vuonna 2023 seuraavilla osakkeenomistajilla oli oikeus nimittää edustajia nimitystoimikuntaan: Solidium Oy, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Kansaneläkelaitos.

Nämä osakkeenomistajat nimittivät seuraavat edustajansa nimitystoimikuntaan: Solidium Oy:n toimitusjohtaja Reima Rytsölä, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman talousjohtaja Pekka Pajamo, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen ja Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja Outi Antila. Reima Rytsölä valittiin nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi, ja Outokummun hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan toimi sen viidentenä jäsenenä.

Nimitystoimikunta kokoontui kaksi kertaa, ja osallistumisprosentti oli 100. Nimitystoimikunta on toimittanut ehdotuksensa hallituksen kokoonpanosta ja hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista Outokummun hallitukselle, joka on kirjannut ehdotukset vuoden 2024 yhtiökokouskutsuun.

Lue lisää

Suurimmat osakkeenomistajat
Yhtiökokous