Näkymät ja riskit

Outokumpu kommentoi yhtiön näkymiä ja riskejä vuosineljänneksittäin osavuosikatsauksissaan. Yhtiön tärkeimmät riskit ja riskienhallinta käydään tarkemmin läpi vuosikertomuksessa. 
Sivua viimeksi päivitetty: 25.03.2024

Näkymät vuoden 2024 ensimmäiselle neljännekselle

Outokumpu kertoi 11.3. ja 21.3. laskevansa ensimmäisen neljännekseen ohjeistustaan Suomen poliittisen lakon takia. Oikaistun käyttökatteen arvioidaan olevan samalla tasolla tai laskevan neljännen neljänneksen 2023 tasosta. 

Yhteenlaskettu negatiivinen vaikutus kolmen viikon pituisesta poliittisesta lakosta Outokummun oikaistuun käyttökatteeseen arvioidaan olevan noin 65 milj. euroa, josta noin puolet odotetaan toteutuvan ensimmäisellä neljänneksellä ja noin puolet toisella neljänneksellä. Samasta syystä myös Outokummun ruostumattoman teräksen toimitusten arvioidaan laskevan hieman vuoden 2023 neljännestä neljänneksestä.

Päivitetyt näkymät vuoden 2024 ensimmäiselle neljännekselle

Ensimmäisellä neljänneksellä konsernin ruostumattoman teräksen toimitusten arvioidaan laskevan hieman neljännestä neljänneksestä. Vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen oikaistun käyttökatteen laskevan neljännestä neljänneksestä. 

Muut kuin toimituksia ja oikaistua käyttökatetta koskevat näkymät tilinpäätöstiedotteessa olivat:  

  • Americas-liiketoiminta-alueella markkinaympäristö alkoi heikentyä neljännen neljänneksen lopulla, ja Euroopassa hitaan toipumisen odotetaan jatkuvan. Myös kierrätysteräksen markkinat ovat hiljattain kiristyneet.
  • Ferrokromin tuotanto on 80 %:ssa täydestä kapasiteetista, kun yksi kolmesta ferrokromiuunista ja yksi kahdesta sintraamosta suljettiin tammikuussa 2024 ferrokromin heikon markkinatilanteen takia.
  • Kunnossapitokustannuksen arvioidaan ensimmäisellä neljänneksellä laskevan noin 20 milj. eurolla neljännestä neljänneksestä.
  • Nykyisillä raaka-ainehinnoilla ensimmäisellä neljänneksellä arvioidaan toteutuvan jonkin verran raaka-aineisiin liittyviä varasto- ja metallijohdannaistappioita.

Aiemmat näkymät ja ohjeistus vuoden 2024 ensimmäiselle neljännekselle

Ensimmäisellä neljänneksellä konsernin ruostumattoman teräksen toimitusten arvioidaan kasvavan 5–15 % neljännestä neljänneksestä. Vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen oikaistun käyttökatteen arvioidaan olevan samalla tasolla kuin neljännellä neljänneksellä.

 

Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät

Outokumpu altistuu erilaisille riskeille ja epävarmuustekijöille, joilla voi olla haitallinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan ja toimintoihin. Maailmantalouden epäsuotuisa kehitys, geopoliittiset jännitteet kuten Israelin ja Hamasin välinen sota, viimeaikaiset jännitteet
Punaisellamerellä sekä Ukrainassa jatkuva sota ovat lisänneet riskejä ja epävarmuustekijöitä, joille Outokumpu on altistunut. Yhtiö on kuitenkin tehnyt määrätietoisia toimenpiteitä hallitakseen ja kontrolloidakseen näitä riskejä.

Tärkeimmät epävarmuustekijät liittyvät inflaatioon, Kiinan hitaaseen talouskasvuun, geopoliittisiin konflikteihin,
jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa häiriöitä globaaleissa toimitusketjuissa, energian hintoihin ja maailmantalouden kasvun hidastumiseen. Nämä voivat kaikki vaikuttaa Outokummun toimintaympäristöön, liiketoimintaan ja ruostumattoman teräksen kysyntään.

Sähkön hinnat ovat laskeneet vuoden 2023 aikana, mutta niiden vaihtelusta ja hintapiikeistä on yhä
epävarmuutta, ja ne voivat altistaa Outokummun energiakustannusten nousulle. Neljännellä neljänneksellä Pohjoismaissa eniten sähkön hintojen vaihtelua aiheutti kylmä sää sekä tuulivoiman ja vesivoiman rajallinen saatavuus. Mahdolliset sähkön hinnan nousut vaikuttaisivat pääasiassa Ferrochromeliiketoiminta- alueeseen, koska ferrokromin tuotannossa tarvitaan paljon sähköä. Toimenpiteet sähkön käytön optimoimiseksi auttavat välttämään sähkön hintapiikkejä spot-markkinoilla, ja vuonna 2024 Outokummun energiaportfoliossa noin kaksi kolmasosaa arvioidusta energiankulutuksesta on suojattu. Olkiluoto-3:n ydinvoimatuotanto jatkoi osaltaan Suomen sähkömarkkinoiden tasapainottamista, ja sähkön saatavuus oli hyvä.

Energiakaasujen saatavuus Saksassa pysyi neljännellä neljänneksellä riittävänä. Jäljellä olevaan talvikauteen liittyvä epävarmuus on rajallista ja liittyy lähinnä siihen, että energian hinnat voivat reagoida herkästi geopoliittisen tilanteen haitalliseen kehitykseen etenkin Lähi-idässä. Vakavat häiriöt tai mahdolliset lisäsanktiot maakaasun tarjonnassa voivat vaikuttaa kaasun hintoihin tai saatavuuteen Outokummun Euroopan toiminnoissa. Outokumpu hankkii energiakaasuja Euroopan markkinoilta, joilla Venäjä on yksi kaasun epäsuorista toimittajista.

Outokumpu ei hanki lainkaan venäläistä alkuperää olevaa kierrätysterästä tai nikkeliä tuotantoon. Riskiä sanktioista johtuville mahdollisille toimitusketjun häiriöille pidetään rajallisena. Vuoden 2023 päättyessä Venäjältä tulee epäsuorasti hyvin rajallinen määrä raaka-aineita, ja yhtiö vaatii toimittajaansa löytämään vaihtoehtoisia lähteitä maailmanlaajuisesti.

Yhtiö on edelleen altistunut metallien ja erityisesti nikkelin hinnan vaihteluille. Metallien hintojen heilahtelu voi vaikuttaa Outokummun tulokseen muiden taloudellisten riskien ohella.

Lisäksi kyberturvallisuusuhat ja riippuvuudet kriittisistä toimittajista altistavat Outokummun toimintojen häiriöihin ja lisäkustannuksiin liittyville riskeille. Neljännellä neljänneksellä Outokumpu kertoi kriittiseen toimittajaan Yhdysvalloissa liittyen jatkaneensa olemassa olevaa kuumavalssaussopimustaan yhdessä nykyisen yhteistyökumppaninsa AM/NS:n kanssa yhteisin ehdoin 1.10.2051 asti. Sopimuksen päättämisen osalta aikaisin mahdollinen voimaanastumispäivä neljän vuoden irtisanomisajan jälkeen olisi 1.10.2042.

Euroopan komission asettamat kaupan suojatoimet uusittiin kesäkuussa, ja ne ovat voimassa kesäkuuhun 2024 asti, mikä vähentää tuonnin äkillisen kasvun riskiä. Komissio käynnisti elokuussa 2023 tutkimuksen Indonesiasta tuotavien kylmävalssattujen tuotteiden tasoitustoimenpiteiden kiertämisestä, mikä pienensi Taiwanin, Vietnamin ja Turkin tuonnin riskiä.

Vuonna 2023 Outokumpu Oyj liitettiin osaksi välimiesmenettelyä, joka koskee Fennovoiman ja Rosatomin yksiköiden välistä ydinvoimalan laitostoimitussopimuksen päättämistä. Outokumpu kiistää minkään sopimussuhteen, velvoitteen tai välityssopimuksen olemassaolon Outokummun ja minkään Rosatomin yksikön välillä.

Tutustu Outokummun tärkeimpiin riskeihin ja riskienhallintaan vuosikertomuksessa

Lue lisää

Lue lisää Outokummun toimintaympäristöstä ja pitkän aikavälin näkymistä, osingoista ja osingonjakopolitiikasta sekä riskienhallinnasta.

Toimintaympäristö
Osinko
Riskienhallinta