Näkymät ja riskit

Outokumpu kommentoi yhtiön näkymiä ja riskejä vuosineljänneksittäin osavuosikatsauksissaan. Yhtiön tärkeimmät riskit ja riskienhallinta käydään tarkemmin läpi vuosikertomuksessa. 
Sivua viimeksi päivitetty: 13.05.2024

Näkymät vuoden 2024 toiselle neljännekselle

Toisella neljänneksellä konsernin ruostumattoman teräksen toimitusten arvioidaan kasvavan 5–15 % ensimmäisestä neljänneksestä. Suomen äskettäisellä poliittisella lakolla arvioidaan toisella neljänneksellä olevan noin 30 milj. euron negatiivinen taloudellinen vaikutus. Kierrätysteräsmarkkinoiden odotetaan jatkuvan kireinä. Nykyisillä raaka-ainehinnoilla toisella neljänneksellä arvioidaan toteutuvan jonkin verran raaka-aineisiin liittyviä varasto- ja metallijohdannaistappioita.

Ohjeistus vuoden 2024 toiselle neljännekselle

Vuoden 2024 toisella neljänneksen oikaistun käyttökatteen arvioidaan olevan samalla tasolla kuin ensimmäisellä neljänneksellä tai kasvavan ensimmäisestä neljänneksestä.

Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät

Outokumpu altistuu erilaisille riskeille ja epävarmuustekijöille, joilla voi olla haitallinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan ja toimintoihin. Yhtiö on kuitenkin tehnyt määrätietoisia toimenpiteitä hallitakseen ja kontrolloidakseen näitä riskejä.

Maailmantalouden kehitys, geopoliittiset jännitteet ja Ukrainassa jatkuva sota altistavat Outokummun riskeille ja epävarmuustekijöille toimintaympäristössään. Maailmantaloudessa tärkeimmät epävarmuustekijät liittyvät maailmantalouden hitaaseen kasvuun, inflaatioon, korkeaan korkotasoon ja Kiinan talouden jatkuvaan epävarmuuteen. Geopoliittiset jännitteet ja konfliktit esimerkiksi Punaisellamerellä, Israelin ja Hamasin välinen sota sekä mahdolliset eskalaatiot voivat kaikki aiheuttaa häiriöitä energiamarkkinoilla ja globaaleissa toimitusketjuissa. Näiden häiriöiden seuraukset voivat vaikuttaa Outokummun toimintaympäristöön, liiketoimintaan ja ruostumattoman teräksen kysyntään.

Energian hinnan lisääntynyt herkkyys haitalliselle geopoliittiselle tilanteelle altistaa Outokummun hintariskeille. Vakavat häiriöt tai mahdolliset lisäsanktiot maakaasun tarjonnassa voivat vaikuttaa kaasun hintoihin tai saatavuuteen Outokummun Euroopan toiminnoissa. Outokumpu hankkii energiakaasuja Euroopan markkinoilta, joilla Venäjä on yksi kaasun epäsuorista toimittajista.

Ensimmäisellä neljänneksellä sähkön hinnat laskivat, mutta Outokumpu altistuu yhä energian kustannusten nousulle, sillä vaihtelusta ja hintapiikeistä on yhä epävarmuutta osassa energiankulutusta. Vuonna 2024 Outokummun arvioidusta energiankulutuksesta noin kaksi kolmasosaa on suojattu. Mahdolliset sähkön hinnan nousut vaikuttaisivat pääasiassa Ferrochrome-liiketoiminta-alueeseen, koska ferrokromin tuotannossa tarvitaan paljon sähköä. Toimenpiteet sähkön käytön optimoimiseksi auttavat välttämään sähkön hintapiikkejä spot-markkinoilla.

Kyberturvallisuusuhat, raaka-ainekaupan häiriöt ja riippuvuudet kriittisistä toimittajista altistavat Outokummun toimintojen häiriöihin ja lisäkustannuksiin liittyville riskeille. Kierrätysteräksen markkinoiden kiristyminen entisestään voi vaikuttaa kierrätysteräksen hintaan ja saatavuuteen.

Outokumpu ei hanki lainkaan venäläistä alkuperää olevaa kierrätysterästä tai nikkeliä tuotantoon. Ensimmäisen neljänneksen lopussa Venäjältä tulee epäsuorasti hyvin rajallinen määrä raaka-aineita, ja yhtiö vaatii toimittajaansa löytämään vaihtoehtoisia lähteitä maailmanlaajuisesti.

Yhtiö on edelleen altistunut metallien ja erityisesti nikkelin hinnan vaihteluille. Metallien hintojen heilahtelu voi vaikuttaa Outokummun tulokseen muiden taloudellisten riskien ohella.

EU arvioi kaupan suojatoimenpiteitä ja päättää kesäkuun 2024 loppuun mennessä, jatketaanko suojatoimia vai päättyvätkö ne. EU:n suojatoimenpiteet vähentävät tuonnin äkillisen kasvun riskiä. Komissio on elokuusta 2023 tutkinut Indonesiasta tuotavien kylmävalssattujen tuotteiden tasoitustoimenpiteiden kiertämistä, mikä pienensi yhä Taiwanin, Vietnamin ja Turkin tuonnin riskiä.

Outokumpu Oyj on liitetty osaksi välimiesmenettelyä, joka koskee Fennovoiman ja Rosatomin yksiköiden välistä ydinvoimalan laitostoimitussopimuksen päättämistä. Outokumpu kiistää minkään sopimussuhteen, velvoitteen tai välityssopimuksen olemassaolon Outokummun ja minkään Rosatomin yksikön välillä.

Lisätietoja Outokummun riskeistä on vuoden 2023 vuosikertomuksessa ja tilinpäätöksen 2023 liitetiedoissa.

Lue lisää

Lue lisää Outokummun toimintaympäristöstä ja pitkän aikavälin näkymistä, osingoista ja osingonjakopolitiikasta sekä riskienhallinnasta.

Toimintaympäristö
Osinko
Riskienhallinta