Sivua viimeksi päivitetty: 09.02.2023

Näkymät vuoden 2023 ensimmäiselle neljännekselle

Konsernin ruostumattoman teräksen toimitusten arvioidaan ensimmäisellä neljänneksellä kasvavan 10–20 % neljännestä neljänneksestä.

Ferrokromin tuotanto pysyy 50–60 %:ssa täydestä kapasiteetista tuotannon suunnitellun optimoinnin seurauksena, kun sähkön hinta on korkealla ja yhdessä kolmesta uunista on ollut tuotantohäiriöitä. 

Energian ja tarveaineiden kustannusinflaation odotetaan jatkuvan ensimmäisellä neljänneksellä.

Nykyisillä raaka-ainehinnoilla ensimmäisellä neljänneksellä ei odoteta toteutuvan merkittäviä raaka-aineisiin liittyviä varasto- ja metallijohdannaisvaikutuksia.

 

Ohjeistus ensimmäiselle neljännekselle

Vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen oikaistun käyttökatteen arvioidaan olevan korkeampi kuin neljännellä neljänneksellä.

 

 

 

 

Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät

Pitkittynyt sota Ukrainassa ja siihen liittyvä epäsuotuisa talouskehitys ovat lisänneet epävarmuustekijöitä ja riskejä, joille Outokumpu on altistunut. Pitkittyneen sodan kauaskantoiset suorat ja epäsuorat seuraukset ja mahdollinen talouden ja geopoliittisen jännityksen jatkuva epäsuotuisa kehitys voivat vaikuttaa Outokumpuun entisestään. Energian ja raaka-aineiden kustannuksia ja saatavuutta, talousnäkymien heikkenemistä ja taantuman merkkejä sekä jatkuvaa yleistä kustannusinflaatiota pidetään merkittävinä riskeinä Outokummulle.

Euroopan ennennäkemättömän energiakriisin seurauksena sähkön hinta on kallistunut nopeasti ja heilahdellut voimakkaasti. Se on vaikuttanut eniten Outokummun Ferrochrome-liiketoiminta-alueeseen, sillä ferrokromin tuotannossa tarvitaan paljon sähköä.

Epävarmuus energiakaasujen saatavuudesta aiheuttaa yhä riskin Outokummun toiminnoille Euroopassa. Saksassa energiakaasujen maailmanlaajuisen tarjonnan kiristyminen on edelleen riski toimintojen jatkuvuudelle. Todennäköisyys toimintojen keskeytymiselle on tosin pienentynyt neljännellä neljänneksellä, koska Euroopan kaasuvarastojen arvioidaan olevan riittävällä tasolla talven varalle. Suurimmat haasteet liittyvät energiakustannusten nousun negatiivisten vaikutusten pienentämiseen.

Energian korkea hinta ja energiakaasujen tarjontaan liittyvä epävarmuus Keski-Euroopassa voivat vaikuttaa Outokumpuun myös asiakkaiden ja toimittajien kautta, mikäli tilanne vaikuttaa negatiivisesti heidän liiketoimintaansa tai toimintoihin. On myös epävarmaa, miten suunnitellut energiatukitoimet eri Euroopan unionin jäsenmaissa vaikuttavat lopulta liiketoimintaan ja markkinoihin.

Raaka-aineiden saatavuusriskit ovat liittyneet pääasiassa pakotteisiin, jotka on asetettu Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Altistumista ja riskiä toimitusketjun häiriöille sanktioista johtuen pidetään vuoden 2022 päättyessä rajallisena, koska Outokumpu on jatkuvasti tehnyt toimenpiteitä vähentääkseen riippuvuuttaan Venäjältä peräisin olevista raaka-aineista. Lisämuutokset toimittajissa voivat altistaa Outokummun kustannusten nousulle, ja raaka-aineiden hankintaan korkean riskin maista liittyvät riskit ovat yhä korkealla tasolla mukaan lukien ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät riskit sekä riippuvuus tietyistä kriittisistä toimittajista.

Maailmanlaajuisen inflaation jatkunut kohoaminen voi rajoittaa Outokummun kilpailukykyä. Kyse ei ole pelkästään energian korkeasta hinnasta vaan yleisestä kustannusinflaatiosta esimerkiksi rahdin ja tuotannon tarveaineiden hinnoissa. Maailmantalouden näkymien heikkeneminen ja mahdollisen taantuman ajoitukseen ja voimakkuuteen liittyvä epävarmuus voi vaikuttaa negatiivisesti ruostumattoman teräksen kysyntään ja Outokummun toimintaympäristöön.

Lisäksi yhtiö on altistunut metallien ja erityisesti nikkelin hinnan vaihteluille, mikä voi vaikuttaa Outokummun tulokseen muiden taloudellisten riskien ohella. Koronaviruksen leviämiseen ja sen variantteihin liittyvä epävarmuus erityisesti Kiinassa sekä kyberturvallisuusriskit voivat myös vaikuttaa Outokummun liiketoimintaan ja toimintoihin.

Outokumpu on vähemmistöomistaja Voimaosakeyhtiö SF:ssä, joka on puolestaan Fennovoiman pääomistaja. Fennovoima kertoi toukokuussa 2022 vetävänsä pois Hanhikivi 1 -ydinvoimalan rakennuslupahakemuksensa päätettyään RAOS Project Oy:n kanssa solmitun laitostoimitussopimuksen toimittajasta johtuvista syistä. Osapuolien välillä on käynnistetty useita sovittelu- ja muita menettelyjä. Kyse on monimutkaisesta sopimusjuridisesta kokonaisuudesta, ja odotettavissa on pitkäkestoinen juridinen prosessi. Fennovoima ei ole enää ydinvoimahankeyhtiö, vaan sen tehtävänä on vastata yhtiön omaisuudesta ja juridisista prosesseista ja käsittelyistä. Vuoden 2022 lopussa Outokumpu ei ollut osallisena näissä prosesseissa.

RAOS Project Oy ja Rosatom Energy International JSC ovat kuitenkin 27. tammikuuta 2023 jättäneet Kansainvälisen Keskuskauppakamarin Kansainväliselle Välimiesoikeudelle hakemuksen Outokumpu Oyj:n ja eräiden muiden osapuolten liittämiseksi osaksi laitostoimitussopimuksen irtisanomista koskevaa välimiesmenettelyä. Koska Outokumpu ei ole sopimusosapuolena missään riidan kohteena olevassa sopimuksessa, se pitää kyseistä hakemusta perusteettomana ja tulee täten jyrkästi vastustamaan sitä.

 

 

Lue lisää

Lue lisää Outokummun toimintaympäristöstä ja pitkän aikavälin näkymistä, osingoista ja osingonjakopolitiikasta sekä riskienhallinnasta.

Toimintaympäristö
Osinko
Riskienhallinta