Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkkio koostuu peruspalkasta, verollisista luontoiseduista, osakepalkkio-ohjelmasta ja vuotuisesta lyhyen aikavälin kannustinpalkkiosta, jonka hallitus määrittää yhtiön keskeisten tavoitteiden perusteella.
Sivua viimeksi päivitetty: 03.03.2023

Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu peruspalkasta, luontoiseduista ja vuosittain päätettävästä lyhyen aikavälin kannustinpalkkiosta. Lisäksi toimitusjohtaja osallistuu pitkän aikavälin kannustinohjelmaan, joka koostuu yksittäisistä suoriteperusteisista osakepalkkio-ohjelmista.

Peruspalkka ja työsuhde

Toimitusjohtajan kuukausipalkkaa korotettiin 16 %:lla hänen työsuhteensa alkamisen jälkeen saavutettujen tulosten perustella 75 397 euroon huhtikuussa 2022. Koko vuodelta 2022 peruspalkka luontoisetuineen oli 900 322. Palkankorotus ottaa huomioon tämäntyyppisistä tehtävistä ja tämänkokoisissa yhtiöissä yleisesti markkinoilla maksettavan palkkatason sekä sen, että toimitusjohtajan suoriutuminen on ylittänyt odotukset: yhtiön tulos oli vuonna 2021 ennätyksellinen, ja yhtiön riskisyys on tavoitteiden mukaisesti vähentynyt.

Toimitusjohtajan johtajasopimus on voimassa toistaiseksi. Toimitusjohtajalla on oikeus 12 kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen, ja irtisanomisaika on kuusi kuukautta molempien sopijapuolten osalta. Toimitusjohtaja Malisen eläkeikä on 65 vuotta, ja hän kuuluu TyEL-eläkejärjestelmän piiriin ilman lisäeläkejärjestelyitä.

Lyhyen aikavälin palkitseminen

Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin palkitsemismahdollisuudet pysyivät vuonna ennallaan. Niiden tavoitetaso on 50 % ja enimmäistaso 100 % vuotuisesta bruttoperuspalkasta. Vuoden 2023 puolella maksettava lyhyen aikavälin palkkio perustuu ennalta määrättyjen tavoitteiden saavuttamisen. Tavoitteet liittyivät konsernin oikaistuun käyttökatteeseen, turvallisuuteen ja strategian toteutukseen. Konsernin oikaistu käyttökate oli ennätystasolla. Turvallisuudessa saavutettiin kunnianhimoinen tavoite, kaikkien työtapaturmien taajuus alle kahden, mikä on poikkeuksellisen hyvä taso teollisuudenalalla. Strategian ensimmäinen vaihe saatiin onnistuneesti päätökseen etuajassa, ja merkittäviä parannuksia saatiin aikaan myynnissä, kustannusten ja pääoman hallinnassa sekä organisaation tehostamisessa. Myös taloudelliset tavoitteet – 250 milj. euron käyttökatetason parannus ja korollisen nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhde alle kolmen – saavutettiin. Toimitusjohtajalle maksetaan euroa lyhyen aikavälin palkkioita keväällä 2023 kaikkiaan 871 388, joka vastaa 95 % enimmäistasosta ja 97 % vuonna 2022 maksetuista palkoista luontoisetuineen.

 Toimitusjohtajan palkitseminen    
   Maksetaan vuonna 2023  Maksettu vuonna 2022  Maksettu vuonna 2021
Peruspalkka ja luontoisedut  N/A  900 322  795 840
Lyhyen aikavälin kannustimet1)  871 388  1 064 700  0
Pitkän aikavälin kannustimet  Ks. pitkän aikavälin palkitsemisen taulukot  0  0
Kokonaispalkitseminen  N/A  1 965 022  795 840

1) Lyhyen aikavälin kannustimet esitetään taulukossa sinä vuonna, jolloin ne on maksettu. Yleensä ne perustuvat edellisen vuoden suoritukseen.

 

Toimitusjohtajan ansaintamahdollisuus ja suoritusmittarit
lyhyen aikavälin kannustinohjelmassa vuonna 2022
   
Ansaintamahdollisuus, % bruttomääräisestä kiinteästä vuosipalkasta1)   Maksu, %  Maksu, €
Minimitaso      0,5 %  4 586
Tavoitetaso       50 %  458 625
Maksimitaso       100 %  917 250
Suoritusmittarit vuonna 2022  Paino  Saavutus   Maksu, %   Maksu, €
Konsernin oikaistu käyttökate vuonna 2022   80 %  Maksimitaso   100 %  733 800
Turvallisuus: kaikkien työtapaturmien
taajuus = 2,0
 10 %  Tavoitetaso   50 %  45 863
Strategian toteutus: käyttökatetason parannus 250 milj. euroa ja nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhde alle kolmen   10 %  Maksimitaso   100 %  91 725
Yhteensä (jokaisen tavoitteen painotuksen ja maksetun palkkion summa)  100 %    95 %  871 388
1) Vuonna 2022 eri palkkatasojen suhteessa eli 3/12 * 819 000 + 9/12 * 950 000 = 917 250 euroa. Vuodelta 2022 maksettu todellinen vuosipalkka eroaa tässä eri palkkatasojen suhteessa lasketusta vuosipalkasta kertyneiden mutta vielä maksamatta olevien lomarahojen vuoksi.

Pitkän aikavälin palkitseminen

Toimitusjohtajan pitkän aikavälin ansaintamahdollisuus on enintään 150 % vuosittaisesta bruttoperuspalkasta maksuhetkellä. Vuonna 2022 toimitusjohtajalle ei maksettu pitkän aikavälin palkkioita, sillä tavoitetta, Outokummun sidotun pääoman tuottoa verrokkiyhtiöihin verrattuna, ei saavutettu suoriteperusteisessa osakepalkkio-ohjelmassa 2019–2021. Ohjelmassa 2020–2022 asetettu sama tavoite sen sijaan saavutettiin, ja ohjelmaan osallistuneelle johdolle maksetaan 100 % tavoitetason osakemäärästä. Toimitusjohtajan osalta palkkio-osakkeiden määrä bruttona on 130 451.

toimitusjohtajan osakeohjelmat    
  Maksetaan vuonna 2023 Maksetaan vuonna 2022  Maksettu vuonna 2021 
Pitkän aikavälin kannustinohjelma  PSP 2020–2022  PSP 2019–2021  2018–2020
Osakkeiden enimmäismäärä, brutto  195 677  97 000  43 000
 Myöntämispäivä  15.5.2020  15.5.2020  15.5.2020
 Ansaittu osakemäärä, brutto  130 451  0  0
Annettujen osakkeiden määrä, netto  71 902  0  0
 Osakkeiden siirtopäivä  Helmikuu 2023
 Osakkeen hinta siirtohetkellä  Ei vielä tiedossa    

 

TOIMITUSJOHTAJAN ANSAINTAMAHDOLLISUUS JA SUORITUSMITTARIT PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINOHJELMASSA
Ansaintamahdollisuus PSP 2020–2022 PSP 2021–2023  PSP 2022–2024
Minimitaso1)  22 % 25 %  25 %
Tavoitetaso1) 45 % 50 % 50 % 
Enimmäistaso1)  67 % 75 % 75 % 
Osakemäärä 2) 130 451 168 800 85 300 
 Myöntämispäivä 15.5.2020  15.3.2021   15.3.2022
Maksuvuosi 2023 2024 2025 
Suoritusmittarit  
Suoritusmittari Sidotun pääoman tuotto vertailuryhmään verrattuna (Q4/2020–Q3/2022) Sidotun pääoman tuotto (2023) Sijoitetun pääoman
tuotto keskimäärin
vuosina 2022–2024 
 Paino 100 %  100 %  80 % 
 Suoritusmittari      Hiilidioksidipäästöt tuotettua
terästonnia kohti (vuoden 2024 SBT-aloitteen ilmastotavoite) 
Paino 20 % 

1) Prosentteinä kiinteästä bruttomääräisestä vuosipalkasta myöntämishetkellä. Kaudella 2020–2022 tasot on suhteutettu sen mukaan, kuinka kauan toimitusjohtaja on ollut kaudella tehtävässään eli 32 kaikkiaan 36 kuukaudesta.

2) Osakkemäärä bruttona tavoitetasolla. Osakkeiden määrä on laskettu osakeohjelman ansaintakauden hyväksymishetken osakurssilla: 2,66 euroa kaudella 2020–2022, 2,31 euroa kaudella 2021–2023 ja 5,57 euroa kaudella 2022–2024. 

Osakeomistussuositus

Outokummulla on käytössä suoriteperusteisissa osakepalkkio-ohjelmissa osakeomistussuositus: Outokummun johtoryhmän jäsenten, mukaan lukien toimitusjohtajan, tulee pitää hallussaan yhtiön osakepalkkio-ohjelmista vastaanottamiaan osakkeita vähintään bruttomääräisen kiinteän vuosipalkkansa määrän verran. Puolet (50 %) osakepalkkio-ohjelmista saaduista netto-osakkeista tulee käyttää tämän osakeomistussuosituksen täyttämiseen.

 Toimitusjohtajan osakeomistus  
   2022  2021
Osakeomistussuositus  100 % bruttomääräisestä
kiinteästä vuosipalkasta
 100 % bruttomääräisestä
kiinteästä vuosipalkasta
31.12. omistetut osakkeet   45 459   45 459
Osakkeen päätöskurssi 31.12., €   4,73  5,50
Osakkeiden arvo 31.12., €   215 021  250 025
Osakkeiden arvo, % bruttomääräisestä kiinteästä vuosipalkasta   23 % 31 %

Lue toimitusjohtajan palkitsemisesta on viimeisimmästä palkitsemisraportista ja aiemmista palkka- ja palkkioselvityksistä.

Lue lisää

Osakepalkkio-ohjelmat
Johdon osakeomistukset
Johtoryhmän palkitseminen
Johtoryhmän jäsenet