Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkkio koostuu peruspalkasta, verollisista luontoiseduista, osakepalkkio-ohjelmasta ja vuotuisesta lyhyen aikavälin kannustinpalkkiosta, jonka hallitus määrittää yhtiön keskeisten tavoitteiden perusteella.

Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu peruspalkasta, luontoiseduista ja vuosittain päätettävästä lyhyen aikavälin kannustinpalkkiosta. Lisäksi toimitusjohtaja osallistuu pitkän aikavälin kannustinohjelmaan, joka koostuu yksittäisistä suoriteperusteisista osakepalkkio-ohjelmista.

Toimitusjohtajan vuosittainen peruspalkka on 780 000 euroa. Peruspalkka pysyi vuonna 2021 samana kuin edellisenä vuonna, ja toimitusjohtajan peruspalkka ja luontoisedut olivat 795 840 euroa vuonna 2021.

Toimitusjohtaja Malisen eläkeikä on 65 vuotta, ja hän kuuluu TyEL-eläkejärjestelmän piiriin ilman lisäeläkejärjestelyitä. Toimitusjohtajan
johtajasopimus on voimassa toistaiseksi. Toimitusjohtajalla on oikeus 12 kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen, ja
irtisanomisaika on kuusi kuukautta molempien sopijapuolten osalta.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Heikki Malinen
Kertynyt vuodelta 2021, maksetaan vuonna 2022
Heikki Malinen
2021
Peruspalkka ja luontoisedut 795 840 (100 %)
Lyhyen aikavälin kannustimet1) 1 064 700 0 (0 %)
Pitkän aikavälin kannustimet 2) 0 0
Kokonaispalkitseminen 795 840 (100 %)
Pitkän aikavälin kannustinohjelma 2019–2021 2018–2020
Osakkeiden enimmäismäärä, brutto 97 000 43 000
Myöntämispäivä 5.5.2020 5.5.2020
Ansaittu osakemäärä, brutto 0 0
Annettujen osakkeiden määrä, netto 0 0
Osakkeiden siirtopäivä
Osakkeen hinta siirtohetkellä
Osakeomistussuositus 100 % bruttomääräisestä kiinteästä vuosipalkasta 100 % bruttomääräisestä kiinteästä vuosipalkasta
31.12.2021 omistetut osakkeet 45 459

1) Lyhyen aikavälin kannustimet esitetään taulukossa sinä vuonna, jolloin ne on maksettu. Yleensä ne perustuvat edellisen vuoden suoritukseen.
2) Pitkän aikavälin kannustinohjelmista maksettavat osakkeet esitetään bruttona, josta vähennetään soveltuvat verot, minkä jälkeen jäljellejäävä nettoarvo maksetaan vastaanottajalle osakkeina.

 

Lyhyen aikavälin kannustimet

Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin palkitsemismahdollisuudet pysyivät muuttumattomina. Niiden tavoitetaso oli 50 % ja enimmäistaso 100 % vuotuisesta bruttoperuspalkasta. Vuodelta 2021 maksettu lyhyen aikavälin kannustinpalkkio perustui ennalta määriteltyjen strategisten tavoitteiden saavuttamiseen vuonna 2021. Nämä olivat Outokummun oikaistu käyttökate 80 %:n painoarvolla ja strategiset projektit 20 %:n painoarvolla yhtiön kannattavuuden parantamiseksi strategian toteutuksen tueksi.

Hallitus päätti maksaa toimitusjohtajalle lyhyen aikavälin palkkion, joka ylittää palkitsemispolitiikassa kuvatun enimmäistason. Oikaistu
käyttökate ylitti asetetun enimmäistason, ja strategiset projektit olivat tavoitetasossa. Näin ollen lyhyen aikavälin kannustinpalkkiota
maksettiin 1 064 700 euroa.

toimitusjohtajan ansaintamahdollisuus ja suoritusmittarit lyhyen aikavälin kannustinohjelmassa
Ansaintamahdollisuus Heikki Malinen
(% vuotuisesta bruttoperuspalkasta)
Minimitaso 0,5 %
Tavoitetaso 50 %
Enimmäistaso 100 %
Suoritusmittarit vuonna 2021 Paino Saavutus Maksu1)
Konsernin käyttökate 80 % Yli enimmäistason 150 %
Strategiset projektit 20 % Saavutettiin 50 %

1) Mikäli konsernin käyttökate jää johdon asettaman tavoitetason alle, hallitus päättää lyhyen aikavälin palkkioiden maksamisesta. Siksi eri tavoitteista maksetut palkkiot voivat tällaisissa tapauksissa poiketa saavutetuista tavoitteista.

 

Pitkän aikavälin kannustimet

Toimitusjohtaja osallistuu myös suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman ansaintakaudelle 2019–2021. Aiemmin määriteltyä strategista
tavoitetta, Outokummun sidotun pääoman tuottoa, ei saavutettu tällä ansaintakaudella.

Toimitusjohtajalle on allokoitu osakkeita myös suoriteperusteisen osakeohjelman ansaintakausilla 2018–2020, 2019–2021 ja 2020–2022. Osakkeiden määrä on suhteutettu siihen, että toimitusjohtaja on aloittanut yhtiössä toukokuussa 2020. Outokumpu ei päässyt ansaintakausille 2018–2020 ja 2019–2021 asetettuihin tavoitteisiin, joten näiltä kausilta ei makseta osakepalkkioita.

Osakeomistussuositus

Outokummulla on käytössä suoriteperusteisissa osakepalkkio-ohjelmissa osakeomistussuositus: Outokummun johtoryhmän jäsenten, mukaan lukien toimitusjohtajan, tulee pitää hallussaan yhtiön osakepalkkio-ohjelmista vastaanottamiaan osakkeita bruttomääräisen kiinteän vuosipalkkansa määrän verran. Puolet (50 %) osakepalkkio-ohjelmista saaduista netto-osakkeista tulee käyttää tämän osakeomistussuosituksen täyttämiseen.

TOIMITUSJOHTAJAN ANSAINTAMAHDOLLISUUS JA SUORITUSMITTARIT PITKän aikavälin kannustinohjelmassa
Ansaintamahdollisuus PSP 2020–2022 PSP 2021–2023
Minimitaso1) 2) 22,2 % 25 %
Tavoitetaso1) 3) 44,4 % 50 %
Enimmäistaso1) 4) 66,7 % 100 %
Allokaatio5) 130 451 168 800
Maksuvuosi 2023 2024
Suoritusmittarit
Suoritusmittari 6) Sidotun pääoman tuotto vertailuryhmään verrattuna (Q4/2020–Q3/2022) Sidotun pääoman tuotto (2023)
Paino 100 % 100 %
Saavutus Ansaintakausi meneillään Ansaintakausi meneillään

1) Prosentteina vuotuisesta bruttoperuspalkasta allokaatiohetkellä.
2) Minimitaso on 50 % tavoitetasosta kaikilla suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman jaksoilla.
3) Tavoitetaso 50 % vuotuisesta peruspalkasta on suhteutettu sen mukaan, kuinka kauan toimitusjohtaja on ollut tehtävässään suoritusjakson aikana eli 32/36 ohjelmassa 2020–2022.
4) Maksimitaso on 150 % tavoitetasosta kaikilla suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman jaksoilla.
5) Brutto-osakkeiden määrä tavoitetasolla. Osakkeiden lukumäärä päätettiin perustuen ohjelman hyväksymishetkellä vallinneeseen osakekurssiin eli 2,66 euroa suoriteperusteisessa osakepalkkio-ohjelmassa 2020–2022 ja 2,31 euroa suoriteperusteisessa osakepalkkio-ohjelmassa 2021–2023.
6) Osakepalkkio-ohjelmien suoritusmittari vaihdettiin sidotun pääoman tuotosta verrokkiryhmään verrattuna sidotun pääoman tuottoon strategian toteutuksen painoarvon varmistamiseksi.

 

Lue toimitusjohtajan palkitsemisesta on viimeisimmästä palkitsemisraportista sekä aiemmista palkka- ja palkkioselvityksistä.

Päivitetty 4.3.2022. 

Lue lisää

Osakepalkkio-ohjelmat
Johdon osakeomistukset
Johtoryhmän palkitseminen
Johtoryhmän jäsenet