Osakepalkkio-ohjelmat

Outokummun hallitus on vahvistanut, että osakepohjaiset kannustinohjelmat ovat osa yhtiön avainhenkilöstön kannustin ja sitoutusjärjestelmää. 
Sivua viimeksi päivitetty: 13.12.2022

Osakepalkkio-ohjelmien tavoitteena on myös ohjata johdon huomiota Outokummun taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen ja omistaja-arvon kasvattamiseen pidemmällä aikavälillä. Outokummun osakepalkkio-ohjelmat tarjoavat avainhenkilöille mahdollisuuden saada kannustimena Outokummun osakkeita, mikäli hallituksen kullekin ansaintajaksolle määrittämät ehdot täyttyvät. Outokummun säännölliset osakepalkkio-ohjelmat ovat suoritepohjainen osakepalkkio-ohjelma (Performance Share Plan, PSP) ja rajoitettuja osakkeita koskeva ohjelma (Restricted Share Pool, RSP).

Outokummulla ei ole tällä hetkellä voimassa olevia optio-ohjelmia. 

Suoritepohjainen osakepalkkio-ohjelma ja rajoitettuja osakkeita koskeva ohjelma 

Suoriteperusteisessa osakeohjelmassa on asetettu palkitsemiskriteerit kullekin kaudelle, ja mukana on kullakin kaudella enintään 150 avainhenkilöä. Osakeohjelma on osa johdon palkitsemista.

Rajoitettuja osakkeita koskeva osakepalkkio-ohjelma on suunnattu rajoitetulle määrälle työntekijöitä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa. avainrekrytoinnit, poikkeuksellinen suoritutuminen, suuri potentiaali, sitouttaminen ja muut erityiset yksilölliset tilanteet.

Ansaintakaudet

Yhtiön osakepalkkio-ohjelmissa – suoritepohjaisen osakepalkkio-ohjelmassa ja rajoitettuja osakkeita koskevan ohjelmassa – on tällä hetkellä käynnissä kaudet 2020–2022, 2021–2023 ja 2022–2024. Joulukuussa 2022 Outokumpu kertoi seuraavan ansaintakauden 2023–2025 alkamisesta vuoden 2023 alussa. 

Suoritepohjaisessa osakepalkkio-ohjelmassa kauden 2022–2024 ansaintakriteerit ovat Outokummun sijoitetun pääoman tuotto sekä Science Based Targets -päästövähennystavoitteet. Rajoitettuja osakkeita koskeva osakepalkkio-ohjelma on suunnattu rajoitetulle määrälle työntekijöitä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: avainrekrytoinnit, poikkeuksellinen suoriutuminen, suuri potentiaali, sitouttaminen tai muut erityiset yksilölliset tilanteet.

Osakepalkkiot maksetaan aina seuraavana keväänä, mikäli tavoitteet ja/tai työssäoloehdot täyttyvät. Osakepalkkioiden maksun yhteydessä brutto-osakkeista vähennetään asianmukaiset verot, ja jäljellejäävä määrä maksetaan osallistujille Outokummun osakkeina. 

Taulukoissa on käynnissä olevien osakeohjelmien sekä viimeksi päättyneen ja seuraavaksi alkavan ansaintakauden osallistujien lukumäärä, brutto-osakkeiden enimmäismäärä ja ansaintakriteerit. 

suoriteperusteiset osakeohjelmat  2019–2021  2020–2022  2021–2023  2022–2024  2023–2025 
Osallistujien lukumäärä 96 111 113 109  enintään 200 
Luovutettavien brutto-osakkeiden enimmäismäärä (sis. verot) 1 991 738 2 903 702 3 700 000  3 700 000 3 700 000 
Ansaintakriteerit Sidotun pääoman tuotto vertailu-ryhmään verrattuna Sidotun pääoman tuotto vertailu-ryhmään verrattuna Sidotun pääoman absoluuttinen tuotto Sijoitetun pääoman tuotto (80 %) ja hiilidioksidi-päästöt tuotettua tonnia kohti (20 %)  Sijoitetun pääoman tuotto (80 %) ja hiilidioksidi-päästöt tuotettua tonnia kohti (20%) 
Osakkeiden luovutusvuosi  2022 2023 2024 2025  2026 

 

rajoitettuja osakkeita koskevat ohjelmat 2019–2021 2020–2022 20212023  2022–2024 2023–2025 
Osallistujien lukumäärä  56 35 62  65 
Luovutettavien brutto-osakkeiden enimmäismäärä (sis. verot) 194 200 161 900  250 000 500 000**  250 000 
Osakkeiden luovutusvuosi 2022 2023  2022, 2023, 2024 2023, 2024, 2025  2024, 2025, 2026 

*) Osallistujien määrä vahvistetaan myöhemmin.
**) Rajoitettuja osakkeita koskevan ohjelman ansaintakaudella 2022–2024 osakkeiden enimmäismäärässä on kertaluonteinen korotus
500 000 osakkeeseen. Tavoitteena on enintään 5–6 valitun avainhenkilön lisäsitouttaminen sellaisissa tehtävissä, joissa sitouttaminen on kriittisintä.  

Omistussuositus

Outokummun johtoryhmän jäsenillä, mukaan lukien toimitusjohtaja on vahva suositus pitää omistuksessaan yhtiön palkitsemisjärjestelmien kautta saatuja Outokummun osakkeita vuoden perusbruttopalkkansa arvon verran. Puolet (ts. 50 %) netto-osakkeista, jotka on saatu suoritepohjaisen osakeohjelman, rajoitettuja osakkeita koskevan ohjelman ja osakeosto-ohjelman perusteella, tulee käyttää edellä mainitun omistusvaatimuksen täyttämiseksi. 

Viimeiset palkkiot ohjelmista keväällä 2022

Keväällä 2022 maksettiin osakepalkkioita Outokummun käynnissä olevasta rajoitettuja osakkeita koskevasta ohjelmasta. 

  • Rajoitettuja osakkeita koskeva ohjelma 2019–2021: 151 000 brutto-osaketta
  • Rajoitettuja osakkeita koskeva ohjelma 2021–2023: ensimmäinen erä kaikkiaan kolmesta osakepalkkioerästä, yhteensä 75 532 brutto-osaketta

Outokumpu käyttää osakepalkkioiden maksuun hallussaan olevia omia osakkeita, joten yhtiön osakkeiden kokonaismäärä ei muutu.

Suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman ansaintakauden 2019–2021 tavoitteita ei saavutettu, eikä osallistujille makseta osakepalkkioita.

Lisätietoa palkitsemisesta on julkaistu palkka- ja palkkioselvityksissä