Outokummun hallitus on vahvistanut, että osakepohjaiset kannustinohjelmat ovat osa yhtiön avainhenkilöstön kannustin ja sitoutusjärjestelmää. 

Osakepalkkio-ohjelmien tavoitteena on myös ohjata johdon huomiota Outokummun taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen ja omistaja-arvon kasvattamiseen pidemmällä aikavälillä. Outokummun osakepalkkio-ohjelmat tarjoavat avainhenkilöille mahdollisuuden saada kannustimena Outokummun osakkeita, mikäli hallituksen kullekin ansaintajaksolle määrittämät ehdot täyttyvät. Outokummun säännölliset osakepalkkio-ohjelmat ovat suoritepohjainen osakepalkkio-ohjelma (Performance Share Plan, PSP) ja rajoitettuja osakkeita koskeva ohjelma (Restricted Share Pool, RSP).

Outokummulla ei ole tällä hetkellä voimassa olevia optio-ohjelmia. 

Suoritepohjainen osakepalkkio-ohjelma ja rajoitettuja osakkeita koskeva ohjelma 

Suoriteperusteisessa osakeohjelmassa on asetettu palkitsemiskriteerit kullekin kaudelle, ja mukana on kullakin kaudella enintään 150 avainhenkilöä. Osakeohjelma on osa johdon palkitsemista.

Rajoitettuja osakkeita koskeva osakepalkkio-ohjelma on suunnattu rajoitetulle määrälle työntekijöitä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa. avainrekrytoinnit, poikkeuksellinen suoritutuminen, suuri potentiaali, sitouttaminen ja muut erityiset yksilölliset tilanteet.

Meneillään olevat ansaintakaudet

Yhtiön osakepalkkio-ohjelmissa – suoritepohjaisen osakepalkkio-ohjelmassa ja rajoitettuja osakkeita koskevan ohjelmassa – on tällä hetkellä käynnissä kaudet 2019–2021, 2020–2022 ja 2021–2023.

Outokummun hallitus hyväksyi 17.12.2021 molempien osakepalkkio-ohjelmien ansaintakausien 2022–2024 alkamisen. Ansaintakausi alkaa vuoden 2022 alusta.

Suoritepohjaisessa osakepalkkio-ohjelmassa kauden 2022–2024 ansaintakriteeri on Outokummun sijoitetun pääoman tuotto. Kaudella 2022–2024 ohjelmassa on mukana enintään 150 avainhenkilöä, ja ohjelmasta voidaan allokoida enintään 3 700 000 brutto-osaketta (verot mukaan lukien). Osakepalkkiot maksetaan keväällä 2025, mikäli työllisyysehdot ja ansaintakriteerit täyttyvät. 

Rajoitettuja osakkeita koskeva osakepalkkio-ohjelma on suunnattu rajoitetulle määrälle työntekijöitä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: avainrekrytoinnit, poikkeuksellinen suoriutuminen, suuri potentiaali, sitouttaminen tai muut erityiset yksilölliset tilanteet. Kaudella 2022–2024 ohjelmasta voidaan allokoida enintään 500 000 brutto-osaketta (verot mukaan lukien). Osakepalkkiot maksetaan aina seuraavana keväänä, mikäli työssäoloehdot täyttyvät. 

Osakepalkkioiden maksun yhteydessä brutto-osakkeista vähennetään asianmukaiset verot, ja jäljellejäävä määrä maksetaan osallistujille Outokummun osakkeina.   

Taulukoissa on osakeohjelmien tilanne vuoden 2021 lopussa.

suoriteperusteiset osakeohjelmat  2019–2020  2020–2022  2021–2023  2022–2024 
Osallistujien lukumäärä 116 127 enintään 150 enintään 150 
Luovutettavien brutto-osakkeiden enimmäismäärä (sis. verot) 1 991 738 2 903 702 3 700 000  3 700 000
Ansaintakriteerit Sidotun pääoman tuotto vertailuryhmään verrattuna Sidotun pääoman tuotto vertailuryhmään verrattuna Sidotun pääoman absoluuttinen tuotto Sijoitetun pääoman tuotto 
Osakkeiden luovutusvuosi  2022 2023 2024 2025 

 

rajoitettuja osakkeita koskevat ohjelmat 2019–2021 2020–2022 20212023  2022–2024
Osallistujien lukumäärä  63 37 55   
Luovutettavien brutto-osakkeiden enimmäismäärä (sis. verot) 194 200 161 900  250 000 500 000 
Osakkeiden luovutusvuosi 2022 2023  2022, 2023, 2024 2025 

Outokummun johtoryhmän jäsenillä, mukaan lukien toimitusjohtaja on velvollisuus pitää omistuksessaan yhtiön palkitsemisjärjestelmien kautta saatuja Outokummun osakkeita vuoden perusbruttopalkkansa arvon verran. Puolet (ts. 50 %) netto-osakkeista, jotka on saatu suoritepohjaisen osakeohjelman, rajoitettuja osakkeita koskevan ohjelman ja osakeosto-ohjelman perusteella, tulee käyttää edellä mainitun omistusvaatimuksen täyttämiseksi. 

Lisätietoa päättyneistä ja meneillään olevista osakepalkkio-ohjelmista on julkaistu palkka- ja palkkioselvityksissä

 

Päivitetty 17.12.2021.