Toimintaympäristö

Ruostumattoman teräksen maailmanlaajuinen kulutus kasvaa: se on monin tavoin vastaus tarpeeseen löytää pitkäikäisiä ja kestäviä ratkaisuja maailman tämän hetken tärkeimpiin haasteisiin.
Sivua viimeksi päivitetty: 02.01.2023

Megatrendit ohjaavat kysyntää kestäviin ratkaisuihin

Maailmanlaajuiset megatrendit – kaupungistuminen, liikkuvuuden lisääntyminen, talous- ja väestönkasvu – ovat tärkeimmät tekijät, jotka lisäävät ruostumattoman teräksen kysyntää. Megatrendit edellyttävät talouden, yhteiskunnan ja ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja. Maailmassa on selkeä tarve kehittää kestäviä, pitkäaikaisia ratkaisuja, jotka voidaan elinkaarensa päätteeksi käyttää uudelleen.

Outokummun sitoutuminen ja osallistuminen kestävään kehitykseen on olennainen osa koko arvoketjuamme aina hankinnasta tuotantoon ja asiakastoimituksiin. Meillä on teollisuudenalan pienin hiilijalanjälki, ja olemme johtava kiertotalouden toimija, sillä ruostumattomassa teräksessämme kierrätetyn materiaalin osuus on alan suurin – yli 90 %. Hiilijalanjäljen pienentäminen ilmastonmuutoksen torjumiseksi on toimintamme keskiössä: pienennämme jatkuvasti toimintamme vaikutuksia ympäristöön esimerkiksi parantamalla tuotannon energiatehokkuutta ja käyttämällä vähähiilistä sähköä. Etsimme jatkuvasti uusia tapoja, joilla voimme parantaa tuotteidemme ja prosessiemme vastuullisuutta entisestään.

Ruostumatonta terästä myydään joko suoraan loppukäyttäjille tai jakelijoille, putkien valmistajille tai metallinjalostajille, kuten palvelukeskuksille, jotka myyvät tuotteet eteenpäin loppukäyttäjille. Vuonna 2021 Outokummun ruostumattomasta teräksestä 56 % myytiin Euroopassa suoraan loppuasiakkaille. Loput noin 44 % myytiin jakelijoille, jotka varastoivat ja käsittelevät ruostumatonta terästä loppukäyttäjien tarpeisiin. Amerikoissa jakelijoiden osuus on suurempi, kaksi kolmasosaa kaikista toimituksista.

Isojen toimijoiden maailmanlaajuiset markkinat

Outokumpu toimii maailmanlaajuisilla ruostumattoman teräksen markkinoilla. Maailmanluokan tuotantomme, kattava tuotevalikoima ja osaamisemme muodostavat vakaan pohjan strategian toteuttamiselle. Vuonna 2021 kylmävalssattujen tuotteiden markkinat olivat noin 30,3 milj. tonnia. (Lähde: CRU) Outokummun osuus maailman markkinoista oli noin 5,5 %. (Lähde: CRU ja Outokummun arviot) Euroopassa Outokumpu on markkinajohtaja, jonka markkinaosuus kylmävalssatuissa tuotteissa on noin 29 %. (Lähde: EUROFER) Pohjois- ja Väli-Amerikan (USMCA) alueella markkinaosuutemme on noin 24 %, mikä tarkoittaa, että Outokumpu on Amerikoissa markkinoiden toiseksi suurin tuottaja. (Lähteet: American Iron & Steel Institute, StatsCan, Canacero) Yhdysvalloissa Outokummun markkinaosuus on noin 22 %. (Lähteet: American Iron & Steel Institute)

Ruostumattoman teräksen teollisuus on viime vuosina kärsinyt ylikapasiteetista erityisesti Aasiassa. Outokummun lisäksi maailman suurimpiin ruostumattoman teräksen tuottajiin kuuluvat aasialaiset Tsingshan, Delong*, Baosteel*, TISCO ja POSCO sekä eurooppalaiset Acerinox ja Aperam. Ruostumattoman teräksen aihioiden maailmanlaajuinen tuotantokapasiteetti kasvoi noin 3 % vuonna 2021 yhteensä 59,6 milj. tonniin. Tsingshan ja Delong ovat sopeutuneet Aasian ja Euroopan välisiin muuttuviin kaupan suojaamistoimenpiteisiin siirtymällä aihiotuotannosta tankojen valmistukseen ja päinvastoin.

Maailmanlaajuisen kapasiteetin käyttöasteen arvioitiin nousseen vuonna 2021 noin 80 %:iin koronaviruspandemiasta toipumisen myötä, kun se oli vuonna 2020 noin 72 %. Koska ruostumattoman teräksen tuotanto sitoo paljon pääomaa, tuottajat pyrkivät yleensä korkeisiin käyttöasteisiin pitääkseen kiinni kannattavuudestaan ja parantaakseen sitä. (Lähde: CRU) Useat aasialaiset tuottajat valmistavat myös hiiliterästä, kun taas eurooppalaiset valmistajat keskittyvät vastuulliseen materiaaliin. (Lähde: CRU)

Vahva markkinaympäristö vuonna 2021

Ruostumattoman teräksen maailmanlaajuinen kulutus on toipunut voimakkaasti vuoden 2021 aikana rokotekattavuuden kasvun ja finanssi- ja rahapolitiikan tukemana. Yksityinen kulutus ja erilaisten käyttötarvikkeiden kysyntä on ollut kasvussa, mistä ovat hyötyneet esimerkiksi kodinkone- ja autoteollisuus. Lisäksi rakentamisen ja arkkitehtuurin sekä raskaan teollisuuden kaltaiset loppukäyttäjäsegmentit, joissa kysyntä laski merkittävästi koronaviruspandemian myötä, pärjäsivät hyvin vuonna 2021. Ruostumattoman teräksen tuotanto kasvoi edellisestä vuodesta kysynnän kasvua vastaavasti, mutta tilauskanta on ollut niin vahva, että tuotteiden toimitusajat ovat kuitenkin pidentyneet monista aiemmista vuosista. Jakelijoiden varastot olivat lisäksi alle pitkäaikaisen keskiarvon. Aasian tuottajien pitkät toimitusajat, logistiikan pullonkaulat ja rahtikustannusten nousu ovat johtaneet tilanteeseen, jossa tarjonta on ollut rajallista, ja paikallinen toimittaja on ollut asiakkaille parempi ratkaisu.

Erityisesti Euroopassa tuonti kolmansista maista oli etenkin vuoden 2021 alkupuoliskolla rajallista edellä mainittujen tekijöiden vuoksi, kun rahtikustannukset ovat nousseet, konteista on ollut pulaa ja kotimainen kysyntä on ollut kasvussa. Markkinoiden vääristymät eivät vuonna 2021 näyttäneet helpottuvan Euroopan unionin ulkopuolella niissä maissa, joissa tuotetaan ruostumatonta terästä. Sen seurauksena ja näiden vääristymien kuten polkumyynnin, valtiontukien ja tuotannon kestämättömyyden takia EU on ottanut merkittäviä askeleita sen varmistamiseksi, että kilpailu eurooppalaisten ja kolmansien maiden tuottajien välillä olisi reilua.

Toukokuussa EU totesi Indonesian ja Intian myyneen kylmävalssattuja ruostumattoman teräksen tuotteita EU:n markkinoille polkumyyntihintaan ja asetti siksi näille maille alustavat polkumyyntitullit, jotka vakinaistettiin marraskuussa seuraavaksi viideksi vuodeksi. Kesäkuussa EU jatkoi oikeutetusti teräskaupan suojatoimia vielä kolmella vuodella. Aasian runsas ylikapasiteetti ja sen tuontia koskevat Yhdysvaltain tuontitullit ovat yhä voimassa niin kuin kolme vuotta sitten, jolloin suojatoimet otettiin alun perin käyttöön. Lisäksi EU päätti syyskuussa jatkaa Kiinasta ja Taiwanista tuotavien kylmävalssattujen tuotteiden polkumyyntitulleja nykyisellä tasolla viidellä vuodella syyskuuhun 2026 asti. EU:n toimenpiteet ovat olleet tervetulleita, ja ne ovat askel oikeaan suuntaan, mutta Outokumpu on yhä sitä mieltä, että EU:n on otettava käytettävissä olevat työkalut kaupan suojaamiseksi käyttöön kokonaisuudessaan. Toimenpiteet ovat välttämättömiä, jotta taataan reilu kilpailutilanne eurooppalaisten ja kolmansien maiden tuottajien välille. Helmikuussa 2020 EU aloitti tutkimukset Indonesian ja Intian väitetyistä valtiontuista Eurooppaan tuotaville kylmävalssatuille tuotteille. Osana tätä prosessia EU:lla on mahdollisuus asettaa pysyvät tullit näille maille maaliskuuhun 2022 mennessä.

Kauppapolitiikan lisäksi Outokumpu on seurannut tarkkaan Maailman kauppajärjestön (WTO) sovittelua EU:n ja Indonesian välillä erilaisista Indonesian nikkeliä koskevista toimenpiteistä. Sovittelusta odotetaan lopullista raporttia vuoden 2022 neljännellä neljänneksellä.

Kaupan sääntelyn kehittymisen lisäksi Euroopan komissio antoi heinäkuussa ehdotuksensa hiilitullimekanismista. Nykyinen hiilitulliesitys kattaa vain suorat päästöt (soveltamisala 1), eikä siten suojaa riittävästi hiilivuodolta. Ruostumattoman teräksen osalta olisi erittäin tärkeää, että hiilitulleissa otettaisiin huomioon koko hiilijalanjälki (soveltamisalat 1, 2 ja 3).

Ruostumattomien nauha- ja levyterästuotteiden kokonaiskulutus oli 39,9 milj. tonnia vuonna 2021. Kokonaiskulutus kasvoi 10,1 % vuodesta 2020. Amerikoissa kulutus kasvoi 25,5 %, Aasian ja Tyynenmeren alueella 10,8 %, kun taas EMEA-alueella kysyntä kasvoi vain 8,5 %. (Lähde: CRU)

Vuonna 2021 maailmanlaajuinen ruostumattoman teräksen tuotanto oli 58,9 milj. tonnia. Tuotanto kasvoi noin 14 % edellisestä vuodesta, jota painoi voimakkaasti koronaviruspandemia. Vuonna 2020 tuotanto väheni lähes kaikilla alueilla: kasvua oli vain Indonesiassa, ja Kiinassa tuotanto pysyi samalla tasolla kuin vuonna 2019. Se kertoo toisaalta, että Indonesian kapasiteetin nopea kasvu on jatkunut, ja toisaalta, että Kiina on toipunut nopeasti koronaviruspandemian aiheuttamasta kriisistä. (Lähde: CRU)

Pitkän aikavälin näkymät ovat yhä hyvät

Markkinat toipuivat vuonna 2021 selvästi, ja ruostumattoman teräksen kysynnän pitkän aikavälin näkymät ovat yhä hyvät, vaikka tilanteen odotetaan normalisoituvan seuraavina vuosina. Maailmanlaajuisten megatrendien – kaupungistuminen, ilmastonmuutos ja liikkuvuuden lisääntyminen yhdistettynä energian, ruoan ja puhtaan veden kysynnän kasvuun – arvioidaan tukevan ruostumattoman teräksen kysynnän kasvua myös tulevaisuudessa. Vuonna 2021 maailmanlaajuinen terästuotannon määrä oli 1 912 milj. tonnia, josta noin 3 % oli ruostumatonta terästä. (Lähteet: CRU, Worldsteel)

Ruostumattoman teräksen kysyntään vaikuttaa koko maailman, tiettyjen alueiden sekä maiden taloustilanne sekä teollisuuden tuotannon ja investointitoiminnan taso. Vuonna 2021 markkinat toipuivat voimakkaasti koronaviruspandemiasta ja raaka-aineiden hinnat nousivat, mikä johti myös ruostumattoman teräksen spot-hintojen nousuun. 

Lyhyen aikavälin näkymät ja viimeisimmät markkinakommentit

Viimeisimmät näkymät on julkaistu aina viimeisimmän osavuosikatsauksen yhteydessä.

Markkinakommentteja päivitetään osavuosikatsauksen yhteydessä, ja ne on julkaistu toimitusjohtajan katsauksessa ja viimeisimmissä osavuosikatsauksissaLue lisää

Raportit ja esitykset
Toimitusjohtajan katsaus
Tavoitteet ja näkymät
Vastuullinen sijoitus