Sisäpiiriasiat ja lähipiiritapahtumat

Tästä osiosta voit lukea, miten sisäpiirihallinto ja lähipiiriliiketapahtumien hallinta on järjestetty Outokummussa.
Sivua viimeksi päivitetty: 06.03.2024

Sisäpiirihallinto

Outokumpu Oyj noudattaa konsernia ja sen työntekijöitä koskevissa sisäpiiriasioissa yhtiön sisäpiirisääntöjä sekä Suomen sisäpiiriasioita koskevia lakeja ja säännöksiä, kuten EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta.

Lisäksi EU:n asetus energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja läpinäkyvyydestä Euroopan unionissa sisältää samantapaisia määräyksiä kuin markkinoiden väärinkäyttöasetus energiatuotteiden tukkumyyntiin liittyvän sisäpiiritiedon osalta. Koska Outokumpu on osapuolena energian tukkumarkkinoilla, yhtiön sisäpiirisääntöjä noudatetaan soveltuvin osin energiaan liittyvissä sisäpiirikysymyksissä.

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen tarkoittamia johtotehtävissä toimivia henkilöitä Outokummussa ovat yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja muut Outokummun johtoryhmän jäsenet (”johtohenkilöt”). Johtohenkilöt ja heidän lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt tai yhtiöt ovat niin kutsuttuja ilmoitusvelvollisia. Outokumpu ylläpitää ei-julkista luetteloa ilmoitusvelvollisista.

Outokumpu noudattaa 30 vuorokauden rajoitusaikaa (nk. suljettu ikkuna) ennen yhtiön osavuosikatsauksen, välitilinpäätöksen tai vuositilinpäätöksen julkistamista julkistamispäivä mukaan lukien. Suljetun ikkunan aikana johtohenkilöt, kaupankäynnin rajoitusten kohteena olevat henkilöt tai heidän holhouksessaan olevat vajaavaltaiset henkilöt eivät saa harjoittaa omaan tai kolmannen osapuolen lukuun suoraan tai epäsuorasti kaupankäyntiä yhtiön osakkeilla tai velkainstrumenteilla tai johdannaisilla tai muilla niihin liittyvillä rahoitusinstrumenteilla. Hankekohtaisista sisäpiiriläisistä pidetään erillisiä, ei-julkisia sisäpiirirekistereitä. Tällaiseen hankekohtaiseen sisäpiiriin kuuluvat henkilöt, jotka tehtävässään saavat tietoonsa yhtiötä koskevia sisäpiiritietoja sellaisesta hankkeesta, joka toteutuessaan on omiaan olennaisesti vaikuttamaan yhtiön julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopapereiden arvoon.

Yhtiöllä on velvollisuus tiedottaa yleisölle mahdollisimman pian sisäpiiritiedosta, joka koskee suoraan yhtiötä, ellei yhtiö ole päättänyt, että sisäpiiritiedon julkaisemista viivästetään sovellettavien sisäpiirisäännöksien mukaisesti. Sisäpiiritiedon julkaisu tapahtuu yhtiön tiedonantopolitiikan mukaisesti.

Sisäpiiriasioiden ohjauksesta ja valvonnasta vastaa Outokummun lakiasioista ja compliance-toiminnosta vastaava johtaja.

Lue lisää sisäpiiriasioista konsernin sisäpiirisääntöjä ja lähipiiritapahtumia koskevasta politiikasta englanniksi. 

 

Lähipiiritapahtumat

EU:n toinen osakkeenomistajia koskeva direktiivi, kansainvälinen tilinpäätösstandardi IAS 24, osakeyhtiölaki ja arvopaperimarkkinalaki sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi muodostavat ensisijaisen oikeudellisen kehyksen Outokummun ja sen lähipiirien kannalta olennaisten lähipiiriliiketoimien periaatteille.

Lähipiirin määritelmä ja lähipiiriluettelon ylläpito

Outokumpu Oyj:n lähipiiri määritellään kansainvälisen tilinpäätösstandardin IAS 24 mukaisesti. Lähipiirin muodostavat muun muassa yhtiön tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt, Solidium Oy, emoyhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä näiden lähipiiriin kuuluvat henkilöt ja yhtiöt. Yhtiön lakiasiat- ja compliance-toiminto ylläpitää luetteloa Outokumpu Oyj:n lähipiiristä ja päivittää sitä säännöllisesti.

Lähipiiriliiketoimien arviointi

Lähipiiriliiketoimi on Outokumpu Oyj:n ja sen lähipiiriin lukeutuvan osapuolen välinen liiketoimi. Liiketoimet yhtiön ja sen lähipiirin välillä ovat sallittuja, jos ne edistävät yhtiön aikomuksia ja etua sekä ovat kaupallisesti oikeutettuja.

Liiketoimet, joita ei ole toteutettu tavanomaisten liiketoimintakäytäntöjen tai markkinaehtojen vaatimusten mukaisesti, tarvitsevat erityisen hyväksynnän Outokummun hyväksymisperiaatteiden mukaisesti. Tällaiset liiketoimet viedään yhtiön johdon arvioitaviksi ja tarkistetaan lähipiiriin verraten. Liiketoimet, joita ei ole toteutettu tavanomaisten liiketoimintakäytäntöjen mukaisesti, tarvitsevat Outokummun hallituksen päätöksen. Liiketoimi, jonka katsotaan olevan Outokummun osakkeenomistajien kannalta merkittävä, tulee julkaista. Hallituksen päätöksenteossa otetaan huomioon eturistiriidat, sillä hallituksen jäsen ei voi osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Hallituksen jäsenillä on myös eturistiriita eivätkä he voi osallistua päätöksiin, jotka koskevat heidän lähipiirinsä kanssa tehtäviä liiketoimia, jos kyseinen liiketoimi ei ole osa yhtiön tavanomaisia liiketoimintakäytäntöjä tai toteutettu markkinaehtojen mukaisesti.

Lähipiiriliiketoimien valvonta ja raportointi

Outokummun tarkastusvaliokunta valvoo arviointiprosessia. Lähipiiriliiketoimista raportoidaan tarkastusvaliokunnalle säännöllisesti. Outokummun talous- ja valvontatoiminnot valvovat lähipiiriliiketoimia säännöllisesti ja takautuvasti osana yhtiön raportointi- ja valvontakäytäntöjä. Yhtiön ja sen lähipiirin välillä toteutuneista lähipiiriliiketoimista kerrotaan osana konsernitilinpäätöstä. 

Lue lisää

Lue lisää hallituksen ja johtoryhmän jäsenistä, tiedonantopolitiikasta ja sijoittajakalenterista.

Hallituksen jäsenet
Johtoryhmän jäsenet
Tiedonantopolitiikka
Sijoittajakalenteri