Ruostumattoman teräksen tuotanto ei käytä eikä varaa suuria maa-alueita, eikä sillä ole merkittävää vaikutusta ympäröivän luonnon monimuotoisuuteen. Outokumpu on kuitenkin yksilöinyt suojeltavia ja luonnoltaan erittäin monimuotoisia alueita, jotka ovat yrityksen omistuksessa tai sijaitsevat yrityksen toimipaikan läheisyydessä.

Outokummun tuotantolaitokset eivät sijaitse herkillä alueilla, kuten Unescon maailmanperintökohteissa, Ramsar-alueilla tai Unescon biosfäärialueilla. Viime vuosikymmeninä konsernin toimipaikkojen ei ole havaittu häiritsevän paikallista luonnon monimuotoisuutta siten, ettei se olisi yleisesti hyväksyttävää. Outokummun toiminnan ei tiedetä vaikuttavan mihinkään lajiin, joka kuuluu Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN:n) uhanalaisten lajien luetteloon (jossa on yksilöity ja dokumentoitu lajit, joiden suojeluun on kiinnitettävä eniten huomiota globaalin häviämisvauhdin hidastamiseksi).

Outokumpu on kuitenkin yksilöinyt suojeltavia ja luonnoltaan erittäin monimuotoisia alueita, jotka ovat yrityksen omistuksessa, jotka sijaitsevat yrityksen toimipaikan läheisyydessä tai joilla on arvioitu yrityksen toiminnan vaikutusta kyseisen tyyppiseen alueeseen tai luonnon monimuotoisuuteen. Kyseessä ovat seuraavat Outokummun toimipaikat:

  • Dahlerbrückin ohutnauhojen kylmävalssaamo Saksassa
  • Kemin kaivos Suomessa
  • Tornion tehdas Suomessa
  • Calvertin tuotantolaitos Yhdysvaltain Alabamassa

Dahlerbrück, Saksa

Dahlerbückin ohutnauhakylmävalssaamon kokonaispinta-ala on 0,063 km2 ja tontin kokonaispinta-ala 0,3 km². Toimipaikassa on 0,22 km²:n päällekkäinen alue, jota suojaa Saksan liittovaltion luonnonsuojelulaki ja johon sovelletaan EU:n Natura-lainsäädäntöä.

Tämä on Outokummun ainoa toimipaikka, jossa suojelualue (0,042 km²) sijaitsee osittain yrityksen tontilla. EU:n Natura-lainsäädännön mukaan alueella esiintyy esimerkiksi uhanalaisia lehtimetsiä ja luonnon silikaattikivibiotyyppiä sekä joitakin uhanalaisia eläinten elinympäristöjä ja kasvilajeja, kuten metsälauhaa ja saniaisia.

 

Kemi, Suomi

Kemin kaivosalueen kokonaispinta-ala on 9,16 km2, ja tämä maanalainen kromikaivos sijaitsee kahden EU:n Natura-lainsäädännöllä suojatun turve- ja kosteikkoalueen vieressä. Kaivosalue koostuu pääosin vanhoista mineraalittoman kiviaineksen ja rikastushiekan varastointialueista, toiminta-alueesta ja veden kierrätysaltaista. Suojellut suoalueet, joilla suojellaan tyypillistä pohjoista kosteikkokasvillisuutta, elinympäristöjä ja luonnon monimuotoisuutta, sijaitsevat tontin rajoilla luoteessa (yhteinen raja: 0,5 km) ja idässä (1 km). Ei kuitenkaan ole olemassa viitteitä, väitteitä tai raportteja siitä, että kaivostoiminta vaikuttaisi kielteisesti luonnon monimuotoisuuteen. Ainoa merkittävä tekijä, joka voisi vaikuttaa itäpuoliseen turvemaahan (Kirvesaapaan), voisi olla kaivoksen pohja- ja pintaveden pinnan mataluus, mutta tämän estämiseksi on rakennettu pysyvä pato ojaan, joka kulkee turvemaalta kaivosalueelle.

Kemin kromikaivoksessa huolehditaan myös sisäisestä luonnon monimuotoisuudesta. Kaikki vanhat rikastushiekka-alueet on maisemoitu, ja niillä kasvaa metsää. 22,5 hehtaarin kokoiselle rikastushiekka-altaalle laaditaan uusi maisemointisuunnitelma ekologiselta kannalta tehokkaalla tavalla. Aiemman avolouhoksen aikana louhittu mineraaliton kiviaines on nyt hyötykäytössä, ja kivien välivarastointipaikkoja käytetään maanalaiseen rakentamiseen ja kaivoskäytävien täyttämiseen. Näin varmistetaan pitkällä aikavälillä, että alue palautuu niin luonnolliseen tilaan kuin teknisesti mahdollista.

Yhtä kaivosalueen vesiallasta käytetään prosessiveden kierrätykseen. Ainoastaan 5 % kaivosprosesseissa käytettävästä vedestä on peräisin kaivosalueen ulkopuolelta, ja loput 95 % on kierrätettyä vettä kaivosalueen sisällä olevasta rikastushiekasta ja laskeutusaltaista. Käytännössä nämä vesialtaat ovat vesilintujen sekä muiden lintujen ja eläinten pesimis- ja ruokailuympäristöjä. Tämä lisää merkittävästi alueen luonnon monimuotoisuutta. Eri lintulajien lisäksi kaivosalueella voi säännöllisesti nähdä esimerkiksi hirviä, poroja, kettuja, ilveksiä, kotkia ja sääksiä. Kemin kaivos seuraa yhteistyössä paikallisen lintutieteellisen yhdistyksen kanssa paikallista luonnon monimuotoisuutta.

Tornio, Suomi

Tornion integroitu ferrokromia ja ruostumatonta terästä tuottava tehdas sijaitsee 6 km2:n kokoisella alueella Pohjois-Suomessa. Outokummun Tornion toimipaikka pumppaa kaiken käyttämänsä makean veden Tornionjoen suistosta Pohjanlahden pohjoisrannikolla. Joki on suojattu EU:n Natura-lainsäädännön mukaisesti. Se on EU:n suurin luonnontilainen joki, ja se on biologisesti erittäin monimuotoinen esimerkiksi lohikalalajien ansiosta. Pitkän ja riippumattoman seurannan mukaan Outokummun vedenkäyttö 1960-luvulta lähtien ei ole vaikuttanut haitallisesti jokeen tai sen suiston paikalliseen monimuotoisuuteen.

On myös tunnistettu, että Tornion tehtaan jätevesi voi mahdollisesti vaikuttaa ekosysteemien monimuotoisuuteen Selkämeren kansallispuistossa, joka sijaitsee 5 km etelään EU:n Natura-lainsäädännön suojaamassa saaristossa. Tornion tehtaan päästöt vastaanottavaan vesistöön ovat pääosin metalleja ja nitraatteja.

1970-luvulta lähtien on tutkittu ja seurattu vuosittain Tornion toimipaikkaa ympäröivässä luonnossa vallitsevia biologisia, fyysisiä ja kemiallisia olosuhteita. Viimeisimmät vedenlaadun ja biologisten meriekosysteemien seurannasta saadut tulokset vahvistivat, että kalakannat ovat terveitä ja metallipitoisuudet (Cr, Ni ja Zn) ovat hyvin matalia eivätkä ne kerry meren ravintoketjuihin. Toimipaikan läheisyydestä löydettiin jopa erittäin herkkiä pohjaeläinlajeja.

Vuosittain lähes kaksikymmentä ammattikalastajaa työskentelee lähellä Tornion tehtaita ja pyytää noin 50 tonnia kalaa. Veteen lasketut Tornion toimipaikan päästöt eivät ole heikentäneet myöskään kalojen lisääntymiskykyä. Lisäksi viimeisin tutkimusraportti Tornion toimipaikan nitraattien vaikutuksista vastaanottaviin vesistöihin osoitti, että vaikutukset rajoittuvat Tornion päästöpaikkojen välittömään läheisyyteen ja aiheuttavat vain vähäistä rehevöitymistä. Käytännössä jätevedet johdetaan ensin laskeutusaltaaseen, jossa on monipuolinen kalakanta. Tämä ja Tornion tehtaan jäteveden myrkyttömyys varmistettiin myös kesällä 2015 testiverkkokalastuksella tästä laskeutusaltaasta. Kaikki nämä seikat vahvistavat, että veden käyttö Tornion tehtaalla tai sen valunta pois tehtaalta ei aiheuta vaaraa paikalliselle luonnon monimuotoisuudelle. Outokumpu osallistuu myös julkiseen Itämeri-haasteeseen meren tilan parantamiseksi.

Tornion tehtaan lähellä, kilometri koilliseen, sijaitsee myös kolmas EU:n Natura-alue. Alkunkarinlahti on tärkeä lintujen pesimäympäristö, jossa on myös lintutorneja. Ympäristöviranomaisten raportit ja lausunnot osoittavat kuitenkin, että Outokummun toiminta ei vaikuta kielteisesti luonnon monimuotoisuuteen eikä uhkaa sitä tällä alueella.

 

Calvert, Alabama, Yhdysvallat

Yhdysvaltain Alabamassa sijaitsevan Calvertin pinta-ala on 4,69 km2. Calvertin integroitua ruostumattoman teräksen tuotantolaitosta ei koske oikeudellisesti sitova luonnon monimuotoisuuden vaatimus, mutta noin 80 hehtaaria maa-alueesta on määritelty kosteikoksi, johon liittyy maankäyttörajoituksia. Tuotantolaitoksen johto on määrittänyt luonnon monimuotoisuutta koskevaksi näkökohdaksi, että osassa kosteikkoaluetta elää melko paljon erilaisia luonnonvaraisia eläimiä, kuten villikalkkunoita, villikarhuja, kettuoravia, gopher-kilpikonnia ja käärmeitä. Koska gopher-kilpikonna ja alabamanmustakarhu ovat uhanalaisia lajeja, Calvertin ympäristötiimi on työskennellyt vapaaehtoisesti sääntelyviranomaisten kanssa, ja auttanut esimerkiksi pyydystämään ja siirtämään gopher-kilpikonnia turvallisiin paikkoihin.