Sivua viimeksi päivitetty: 05.03.2024
Outokumpu-konsernin emoyhtiö Outokumpu Oyj on Suomessa rekisteröity ja kotipaikkaansa pitävä julkinen osakeyhtiö, jonka osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä.

Outokumpu-konsernin emoyhtiö Outokumpu Oyj on Suomessa rekisteröity ja kotipaikkaansa pitävä julkinen osakeyhtiö, jonka osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä.

Outokumpu Oyj:n hallintoon ja johtamiseen sovelletaan suomalaisia osakeyhtiöitä koskevia lakeja ja sääntöjä, yhtiön yhtiöjärjestystä sekä yhtiön hallituksen vahvistamaa hallinto- ja ohjauspolitiikkaa.

Outokumpu noudattaa 1.1.2020 voimaan astunutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin antaa Arvopaperimarkkinayhdistys, ja Nasdaq Helsinki Oy on hyväksynyt sen osaksi sääntöjään.

Ylin vastuu konsernin hallinnosta ja toiminnasta on emoyhtiö Outokummun hallintoelimillä, joita ovat varsinainen yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja.

Viimeisin selvitys yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä sekä muu ajantasainen tieto hallintoja ohjausjärjestelmistä on saatavilla näillä hallinnon verkkosivuilla.

Yhtiökokous kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Suomen osakeyhtiölain mukaisesti yhtiökokous on yhtiön korkein päätöksentekoelin. Osakeyhtiölain mukaisesti yhtiökokouksen yksinomaiseen päätösvaltaan kuuluvat tietyt tärkeät päätökset, kuten yhtiöjärjestyksen muuttaminen, tilinpäätöksen vahvistaminen, osakepääoman korottaminen tai alentaminen, voitonjaosta päättäminen sekä hallituksen ja tilintarkastajien valinta. Lisäksi yhtiökokous tekee neuvoa-antavia päätöksiä palkitsemispolitiikasta ja palkitsemisraportista. 

Yllämainitut yhtiöjärjestys, hallinnon politiikat ja työjärjestykset, viimeisin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportti sekä aiemmat selvitykset ja raportit ovat ladattavissa sivun alalaidasta.

Lue lisää konsernin hallinnosta

Yhtiökokous

Yhtiökokous kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Yhtiöjärjestyksen mukaan Outokummulla on vain yksi osakelaji, joten kaikilla osakkeilla on yhtiökokouksessa yhtäläinen äänivalta. Lue lisää yhtiökokouksista. 

Nimitystoimikunta

Outokummun osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee vuosittain hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät Outokummun osakasluettelon perusteella Nasdaq Helsingin elokuun viimeisen kaupankäyntipäivän jälkeisen omistustilanteen mukaisesti. 

Hallitus

Hallituksen tavoitteena on ohjata Outokummun liiketoimintaa ja strategioita niin, että saavutetaan mahdollisimman suuri ja kestävä lisäarvon kasvu yhtiön osakkeenomistajille. Tutustu hallituksen tehtäviin, valiokuntiin ja työjärjestyksiin. 

Johtoryhmä

Outokummun johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa Outokummun liiketoiminnan yleisessä johtamisessa. Johtoryhmän jäsenillä on laajat valtuudet toimia omien vastuualueidensa puitteissa, ja heillä on velvollisuus kehittää konsernin toimintoja hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Lue tarkemmin johtoryhmän tehtävistä.

Palkitseminen

Outokummun hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta ja työsuhteen ehdoista ja hallituksen palkitsemisvaliokunta muiden johtoryhmän jäsenten työsuhteen ehdoista ja palkitsemisesta. Tutustu hallituksen, toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemiseen sekä osakepalkkio-ohjelmiin. 

Sisäpiiriasiat

Outokumpu noudattaa konsernia ja sen työntekijöitä koskevissa sisäpiiriasioissa yhtiön sisäpiirisääntöjä sekä sisäpiiriasioita koskevia lakeja ja säännöksiä, kuten Suomen arvopaperimarkkinalakia, Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta ja EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Pörssiyhtiönä konsernin on noudatettava monia eri säännöksiä. Outokummussa on käytössä taloudellisen raportoinnin ja sisäisen valvonnan periaatteet koko organisaatiossa. Lue tarkemmin, miten taloudellisen raportoinnin sisäinen valvonta, riskienhallinta, sisäinen tarkastus ja lakien ja säännöstenmukaisuus on järjestetty Outokummussa. 

Tiedonantopolitiikka

Outokumpu on sitoutunut aktiiviseen ja avoimeen tiedon antamiseen kaikille sidosryhmilleen. Tiedon on oltava luotettavaa, ennakoivaa, puolueetonta ja ajankohtaista. Lue lisää Outokummun tiedonantopolitiikasta, joka on julkaistu englanniksi.

Tilintarkastajat

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on oltava vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa, jotka ovat Keskuskauppakamarin hyväksymiä yhtiöstä riippumattomia tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä. PricewaterhouseCoopers Oy on tällä hetkellä Outokummun tilintarkastaja.

Viimeisin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Outokummun viimeisin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu 1.3.2024.

Yhtiöjärjestys, selvitykset ja politiikat

Outokumpu Oyj:n yhtiöjärjestys
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2008
Palkitsemisraportti 2023
Palkitsemisraportti 2022
Palkitsemisraportti 2021
Palkitsemisraportti 2020
Palkka- ja palkkioselvitys 2019
Palkka- ja palkkioselvitys 2018
Palkka- ja palkkioselvitys, helmikuu 2018
Palkka- ja palkkioselvitys 2017
Palkka- ja palkkioselvitys, huhtikuu 2016
Palkka- ja palkkioselvitys, helmikuu 2016
Palkka- ja palkkioselvitys, huhtikuu 2015
Palkka- ja palkkioselvitys, kesäkuu 2014
Palkka- ja palkkioselvitys 2013
Palkka- ja palkkioselvitys 2012
Palkka- ja palkkioselvitys 2011
Nimitystoimikunnan työjärjestys
Palkitsemispolitiikka
Board and Board Committee Charters
Corporate Governance Policy
Insider Rules and Related Party Transactions Policy
Tax statement