Outokumpu-konsernin emoyhtiö Outokumpu Oyj on Suomessa rekisteröity ja kotipaikkaansa pitävä julkinen osakeyhtiö, jonka osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
Outokumpu Oyj:n hallintoon ja johtamiseen sovelletaan suomalaisia osakeyhtiöitä koskevia lakeja ja sääntöjä, yhtiön yhtiöjärjestystä sekä yhtiön hallituksen vahvistamaa hallinto- ja ohjausjärjestelmää.

Outokumpu Oyj noudattaa 1.1.2020 voimaan astunutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin antaa Arvopaperimarkkinayhdistys, ja Nasdaq Helsinki Oy on hyväksynyt sen osaksi sääntöjään.


Ylin vastuu konsernin hallinnosta ja toiminnasta on emoyhtiö Outokumpu Oyj:n hallintoelimillä, joita ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja.

Yhtiökokous kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Suomen osakeyhtiölain mukaisesti yhtiökokous on yhtiön ylin toimielin. Osakeyhtiölain mukaisesti yhtiökokouksen yksinomaiseen päätösvaltaan kuuluvat tietyt tärkeät päätökset, kuten yhtiöjärjestyksen muuttaminen, tilinpäätöksen vahvistaminen, osakepääoman korottamisesta tai alentamisesta päättäminen, voitonjaosta päättäminen sekä hallituksen ja tilintarkastajien valinta. Lisäksi yhtiökokous tekee neuvoa-antavia päätöksiä koskien palkitsemispolitiikkaa ja palkitsemisraporttia.

Outokummun hallinto- ja ohjausjärjestelmään liittyvät selvitykset, politiikat, nimitystoimikunnan ja valiokuntien työjärjestykset sekä yhtiöjärjestys ovat ladattavissa tämän sivun alalaidassa. Osa politiikoista ja työjärjestyksistä on saatavilla vain englanniksi. 

Lue lisää konsernin hallinnosta

Yhtiökokous

Yhtiökokous kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Yhtiöjärjestyksen mukaan Outokummulla on vain yksi osakelaji, joten kaikilla osakkeilla on yhtiökokouksessa yhtäläinen äänivalta. Lue lisää yhtiökokouksista. 

Nimitystoimikunta

Outokummun osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee vuosittain hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät Outokummun osakasluettelon perusteella, Nasdaq Helsingin elokuun viimeisen kaupankäyntipäivän jälkeisen omistustilanteen mukaisesti. 

Hallitus

Hallituksen tavoitteena on ohjata Outokummun liiketoimintaa ja strategioita niin, että saavutetaan mahdollisimman suuri ja kestävä lisäarvon kasvu yhtiön osakkeenomistajille. Tutustu hallituksen tehtäviin, valiokuntiin ja työjärjestyksiin. 

Johtoryhmä

Outokummun johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa Outokummun liiketoiminnan yleisessä johtamisessa. Johtoryhmän jäsenillä on laajat valtuudet toimia omien vastuualueidensa puitteissa, ja heillä on velvollisuus kehittää konsernin toimintoja hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Lue tarkemmin johtoryhmän tehtävistä.

Palkitseminen

Outokummun hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta ja työsuhteen ehdoista ja hallituksen palkitsemisvaliokunta muiden johtoryhmän jäsenten työsuhteen ehdoista ja palkitsemisesta. Tutustu hallituksen, toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemiseen sekä osakepalkkio-ohjelmiin. 

Sisäpiiriasiat

Outokumpu noudattaa konsernia ja sen työntekijöitä koskevissa sisäpiiriasioissa yhtiön sisäpiirisääntöjä sekä sisäpiiriasioita koskevia lakeja ja säännöksiä, kuten Suomen arvopaperimarkkinalakia, Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta ja EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Pörssiyhtiönä konsernin on noudatettava monia eri säännöksiä. Outokummussa on käytössä taloudellisen raportoinnin ja sisäisen valvonnan periaatteet koko organisaatiossa. Lue tarkemmin, miten taloudellisen raportoinnin sisäinen valvonta, riskienhallinta, sisäinen tarkastus ja lakien ja säännöstenmukaisuus on järjestetty Outokummussa. 

Tiedonantopolitiikka

Outokumpu on sitoutunut aktiiviseen ja avoimeen tiedon antamiseen kaikille sidosryhmilleen. Tiedon on oltava luotettavaa, ennakoivaa, puolueetonta ja ajankohtaista. Lue lisää Outokummun tiedonantopolitiikasta, joka on julkaistu englanniksi.

Tilintarkastajat

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on oltava vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa, jotka ovat Keskuskauppakamarin hyväksymiä yhtiöstä riippumattomia tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä. PricewaterhouseCoopers Oy on tällä hetkellä Outokummun tilintarkastaja.