Palkitsemisvaliokunta päättää Outokummun johtoryhmän jäsenten työsuhteen ehdoista ja etuuksista, lukuun ottamatta yhtiön toimitusjohtajaa.

Palkka ja luontoisedut 

Johtoryhmän jäsenille maksettava vuodelle 2019 asetettujen tavoitteiden mukaan määräytyvä lyhyen aikavälin kannustinpalkkio perustui käyttökatteeseen, korolliseen nettovelkaan, työturvallisuuteen ja henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Enimmäispalkkio oli 50–80 prosentin välillä vuotuisesta peruspalkasta vastaavien tehtävien paikallisen markkinakäytännön mukaisesti. 

Johtoryhmän jäsenet ovat mukana myös Outokummun johdon osakepalkkio-ohjelmissa. Johtoryhmän jäsenille ei makseta erillistä korvausta johtoryhmän tai konsernin muiden sisäisten hallintoelinten jäsenyydestä.

Lisätietoa toimitusjohtajan palkitsemisesta

 

Vuonna 2019 maksetut palkat ja palkkiot, euroa
 

Palkat ja palkkiot
luontoisetuineen

Tulos- ja
hankepalkkiot 1)

Osake-
palkkiot 2)

Yhteensä 
Toimitusjohtajan sijainen (28.2.2019 asti)  79 292  162 657  141 700  420 911
Muut johtoryhmän jäsenet  3 129 923  1 167 006  1 504 688  5 801 617

1) Toteutuneet maksut lyhyen aikavälin kannustinpalkkiosta.
2) Brutto, sisältäen osakkeiden arvon luovutuspäivänä ja verot.

Johtoryhmän jäsenten osakeomistukset, 31.12.2019
 Johtoryhmän jäsen Osakkeet
 Roeland Baan 1 237 567 
 Pia Aaltonen-Forsell  0
 Liam Bates  130 295
 Maciej Gwozdz  189 313
 Jan Hofmann  132 262
 Reeta Kaukiainen  0
 Olli-Matti Saksi  285 856
 Johann Steiner  143 475
 Kari Tuutti  166 579
 Yhteensä  2 285 347
 

MAR-lainsäädännön mukaisesti Outokumpu julkistaa muutokset johtoryhmän jäsenten osake-omistuksissa pörssitiedotteilla.

Eläke-edut ja toimisuhteen ehdot

Johtoryhmän jäsenten osalta irtisanomisaika on kuusi kuukautta työntekijän ja joko kaksitoista kuukautta yhtiön osalta ilman erillistä irtisanomiskorvausta, sisältäen mahdollisuuden lopettaa palkanmaksu, jos johtaja löytää uuden työpaikan ennen irtisanomisajan päättymistä, tai irtisanomisajan palkka ja erokorvaus vastaavat yhteensä enintään 18 kuukauden peruspalkkaa.

Johtoryhmän jäsenten eläkeikä on 63 tai 65 vuotta työskentelymaan ja johtoryhmään nimeämisvuoden perusteella, ja he osallistuvat työntekijöitä koskeviin paikallisiin eläkeohjelmiin työnantajayhtiönsä sijaintimaassa.

Saksassa työskentelevät jäsenet ovat oikeutettuja eläke-etuihin Saksan Essener Verband -eläkejärjestelyn mukaisesti. Suomessa työskentelevät jäsenet ovat TyEL-eläkejärjestelmän piirissä. Sen lisäksi heillä on maksuperusteinen eläkevakuutus, jonka maksu on enintään 25 % vuosipalkasta ilman osakepalkkioita. Johtoryhmän muissa maissa työskentelevien jäsenten eläke-edut vaihtelevat paikallisten käytäntöjen mukaisesti.

Muut ehdot

Outokumpu Oyj:n osakeomistusohjelman mukaisesti johtoryhmän jäsenillä on velvollisuus pitää omistuksessaan yhtiön palkitsemisjärjestelmien kautta saatuja Outokummun osakkeita vuoden perusbruttopalkkansa arvon verran. Puolet (ts. 50 %) netto-osakkeista, jotka on saatu suoritepohjaisen osakeohjelman, rajoitettuja osakkeita koskevan ohjelman ja osakeosto-ohjelman perusteella, tulee käyttää edellä mainitun omistusvaatimuksen täyttämiseksi.

Takuut ja liikesuhteet

Johtoryhmän jäsenillä tai heidän lähipiirillään ei ollut merkittäviä liikesuhteita konsernin kanssa.


Lue lisää palkka- ja palkkioselvityksistä