Johtoryhmän palkitseminen

Palkitsemisvaliokunta päättää Outokummun johtoryhmän jäsenten työsuhteen ehdoista ja etuuksista, lukuun ottamatta yhtiön toimitusjohtajaa.

Kannustinohjelmat 

Outokummun hallitus on vahvistanut, että osakepohjaiset kannustinohjelmat ovat osa yhtiön avainhenkilöstön kannustin ja sitoutusjärjestelmää. Tavoitteena on palkita avainhenkilöitä hyvästä suorituksesta ja tukea näin Outokummun strategiaa sekä ohjata johdon huomiota Outokummun kannattavuuden ja omistaja-arvon parantamiseen. Ohjelmat tarjoavat mahdollisuuden saada kannustimena Outokummun osakkeita, mikäli hallituksen kullekin ansaintajaksolle määrittämät ehdot täyttyvät.

Vuoden 2018 lyhyen aikavälin kannustinpalkkio johtoryhmän jäsenille määräytyy käyttökatteen, työturvallisuuden, toimitusvarmuuden ja henkilökohtaisten tavoitteiden perusteella. Enimmäispalkkio lyhyen aikavälin kannustinohjelmista vaihtelee paikallisten käytäntöjen mukaisesti vastaaville tehtäville ja on 50-100 % jäsenen vuosipalkasta.

Johtoryhmän jäsenille ei makseta erillistä korvausta johtoryhmän tai konsernin muiden sisäisten hallintoelinten jäsenyydestä.

Johdon osakeosto-ohjelma

Outokummun hallitus hyväksyi huhtikuussa 2016 avainhenkilöille tarkoitetun osakeosto-ohjelman vuosille 2016–2020. Osakeosto-ohjelman mukaisesti osallistujat sijoittavat 30–120 % yhden vuoden perusbruttopalkastaan Outokummun osakkeisiin. Ohjelman osallistujat ovat oikeutettuja vastaanottamaan jokaista hankkimaansa yhtä osaketta kohden kaksi palkkio-osaketta (brutto, sisältäen verot), josta vähennetään soveltuvat verot ja jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille Outokummun osakkeina. Palkkio-osakkeet suoritetaan osallistujille neljässä yhtä suuressa erässä vuosien 2017, 2018, 2019 ja 2020 lopussa. Vastaanottaakseen palkkio-osakkeet osallistujien tulee pitää omistuksessaan itse ostamansa osakkeet palkkio-osakkeiden erääntymiseen asti.

Johdon osakeosto-ohjelmien osakepalkkiot

Hallitus hyväksyi joulukuussa 2018 johdon osakeosto-ohjelman toisen osakepalkkioerän sekä toimitusjohtajan osakeosto-ohjelman kolmannen osakepalkkioerän. Verojen jälkeen ohjelmien osallistujille maksetaan joulukuun 2018 loppuun mennessä yhteensä 466 135 osaketta, joista 185 077 maksetaan toimitusjohtajalle. Outokumpu maksaa osakepalkkiot yhtiön hallussa olevista omista osakkeista, jolloin yhtiön osakemäärä ei muutu.

Eläke-edut ja toimisuhteen ehdot

Talous- ja rahoitusjohtaja de la Campin, joka on myös toimitusjohtajan sijainen, irtisanomisaika on kuusi kuukautta molempien sopijapuolten osalta. Jos yhtiö irtisanoo työsopimuksen muusta kuin välittömään työsuhteen purkamiseen oikeuttavasta syystä tai tavanomaisella irtisanomisajalla väärinkäytöksen vuoksi, talous- ja rahoitusjohtaja saa 12 kuukauden palkkaa vastaavan lisäkorvauksen.

Muiden johtoryhmän jäsenten osalta irtisanomisaika on kuusi kuukautta työntekijän ja joko kaksitoista kuukautta yhtiön osalta ilman erillistä irtisanomiskorvausta, sisältäen mahdollisuuden lopettaa palkanmaksu, jos johtaja löytää uuden työpaikan ennen irtisanomisajan päättymistä, tai irtisanomisajan palkka ja erokorvaus vastaavat yhteensä enintään 18 kuukauden peruspalkkaa.

Johtoryhmän jäsenten eläkeikä on 63 tai 65 vuotta työskentelymaan ja johtoryhmään nimeämisvuoden perusteella, ja he osallistuvat työntekijöitä koskeviin paikallisiin eläkeohjelmiin työnantajayhtiönsä sijaintimaassa.

Saksassa työskentelevät jäsenet ovat oikeutettuja eläkeetuihin Saksan Essener Verband -eläkejärjestelyn mukaisesti. Suomessa työskentelevät jäsenet ovat TyEL-eläkejärjestelmän piirissä. Sen lisäksi heillä on maksuperusteinen eläkevakuutus, jonka maksu on enintään 25 % vuosipalkasta ilman osakepalkkioita.

Johtoryhmän muissa maissa työskentelevien jäsenten eläke-edut vaihtelevat paikallisten käytäntöjen mukaisesti.

Kaikki Outokummun osakepalkkio-ohjelmat

 

PALKAT JA PALKKIOT 2017, EUROA

 

 

Palkat ja palkkiot luontoisetuineen

Tulos- ja hankepalkkiot

Osake-palkkiot 1)

Yhteensä

Toimitusjohtaja Roeland Baan

1 073 219

947 629

2 083 469

4 161 239

Toimitusjohtajan sijainen

440 000

168 000

491 835

1 099 835

Muut johtoryhmän jäsenet 2)

2 742 872

2 988 248

2 759 509

8 472 629

1) Brutto sisältäen osakkeiden arvon luovutuspäivänä ja verot.
2) Erkkilä 1.–31.1.2017; Tahvanainen 1.1–28.2.2017 ja Kaukiainen 1.3.–31.12.2017.

 

JOHDON OSAKEOMISTUKSET, MAALISKUU 2018

Johtoryhmän jäsen

Osakkeet

Roeland Baan

774 869

Christoph de la Camp

171 720

Liam Bates

79 486

Maciej Gwozdz

101 324

Jan Hofmann

78 160

Reeta Kaukiainen

0

Olli-Matti Saksi

176 709

Johann Steiner

101 069

Kari Tuutti

118 434

Michael S. Williams

192 987

Yhteensä

1 794 758

Taulukko sisältää Outokummun johtoryhmään tällä hetkellä kuuluvien jäsenten osakeomistukset.

MAR-lainsäädännön mukaisesti Outokumpu julkistaa muutokset johtoryhmän jäsenten osake-omistuksissa pörssitiedotteella. Katso tiedotearkisto

Kontaktisi

[OfficeName]

[OfficeMail] [OfficePhone]

Seuraa meitä somessa

Jan 02, 2019