Palkitsemisvaliokunta päättää Outokummun johtoryhmän jäsenten työsuhteen ehdoista ja etuuksista, lukuun ottamatta yhtiön toimitusjohtajaa.

Palkka ja luontoisedut 

Vuoden 2018 lyhyen aikavälin kannustinpalkkio johtoryhmän jäsenille määräytyy käyttökatteen, työturvallisuuden, toimitusvarmuuden ja henkilökohtaisten tavoitteiden perusteella. Enimmäispalkkio lyhyen aikavälin kannustinohjelmista vaihtelee paikallisten käytäntöjen mukaisesti vastaaville tehtäville ja on 50-100 % jäsenen vuosipalkasta.

Johtoryhmän jäsenet ovat mukana myös Outokummun johdon osakeperusteisissa kannustinohjelmissa. Konsernin pääjohtajalle tai johtoryhmän jäsenille ei makseta erillistä korvausta johtoryhmän tai konsernin muiden sisäisten hallintoelinten jäsenyydestä.

Outokummun osakepalkkio-ohjelmat

PALKAT JA PALKKIOT 2018, EUROA

 

 

Palkat ja palkkiot luontoisetuineen

Tulos- ja hankepalkkiot 1)

Osake-palkkiot 2)

Yhteensä

Toimitusjohtaja Roeland Baan

1 075 835

700 997

929 081

2 705 913

Toimitusjohtajan sijainen

469 111

249 044

211 861

930 016

Muut johtoryhmän jäsenet 2)

3 380 035

1 595 081

2 041 259

7 016 375

1) Toteutuneet maksut lyhyen aikavälin kannustinpalkkiosta vuonna 2017.
2) Brutto, sisältäen osakkeiden arvon luovutuspäivänä ja verot.

 

JOHDON OSAKEOMISTUKSET, 31.12.2018

Johtoryhmän jäsen

Osakkeet

Roeland Baan

997 246

Christoph de la Camp

223 440

Liam Bates

102 767

Maciej Gwozdz

145 539

Jan Hofmann

102 589

Reeta Kaukiainen

0

Olli-Matti Saksi

211 757

Johann Steiner

112 245

Kari Tuutti

130 365

Michael S. Williams

235 145

Yhteensä

2 261 093

Taulukko sisältää Outokummun johtoryhmään tällä hetkellä kuuluvien jäsenten osakeomistukset.

MAR-lainsäädännön mukaisesti Outokumpu julkistaa muutokset johtoryhmän jäsenten osake-omistuksissa pörssitiedotteella. Katso tiedotearkisto

Eläke-edut ja toimisuhteen ehdot

Talous- ja rahoitusjohtajan, joka on myös toimitusjohtajan sijainen, irtisanomisaika on kuusi kuukautta molempien sopijapuolten osalta. Jos yhtiö irtisanoo työsopimuksen muusta kuin välittömään työsuhteen purkamiseen oikeuttavasta syystä tai tavanomaisella irtisanomisajalla väärinkäytöksen vuoksi, talous- ja rahoitusjohtaja saa 12 kuukauden palkkaa vastaavan lisäkorvauksen. Muiden johtoryhmän jäsenten osalta irtisanomisaika on kuusi kuukautta työntekijän ja joko kaksitoista kuukautta yhtiön osalta ilman erillistä irtisanomiskorvausta, sisältäen mahdollisuuden lopettaa palkanmaksu, jos johtaja löytää uuden työpaikan ennen irtisanomisajan päättymistä, tai irtisanomisajan palkka ja erokorvaus vastaavat yhteensä enintään 18 kuukauden peruspalkkaa.

Johtoryhmän jäsenten eläkeikä on 63 tai 65 vuotta työskentelymaan ja johtoryhmään nimeämisvuoden perusteella, ja he osallistuvat työntekijöitä koskeviin paikallisiin eläkeohjelmiin työnantajayhtiönsä sijaintimaassa.

Saksassa työskentelevät jäsenet ovat oikeutettuja eläke-etuihin Saksan Essener Verband -eläkejärjestelyn mukaisesti. Suomessa työskentelevät jäsenet ovat TyEL-eläkejärjestelmän piirissä. Sen lisäksi heillä on maksuperusteinen eläkevakuutus, jonka maksu on enintään 25 % vuosipalkasta ilman osakepalkkioita. Johtoryhmän muissa maissa työskentelevien jäsenten eläke-edut vaihtelevat paikallisten käytäntöjen mukaisesti.

Muut ehdot

Outokumpu Oyj:n osakeomistusohjelman mukaisesti johtoryhmän jäsenillä on velvollisuus pitää omistuksessaan yhtiön palkitsemisjärjestelmien kautta saatuja Outokummun osakkeita vuoden perusbruttopalkkansa arvon verran. Puolet (ts. 50 %) netto-osakkeista, jotka on saatu suoritepohjaisen osakeohjelman, rajoitettuja osakkeita koskevan ohjelman ja osakeosto-ohjelman perusteella, tulee käyttää edellä mainitun omistusvaatimuksen täyttämiseksi.

Takuut ja liikesuhteet

Outokumpu ei antanut takuita tai muita vastaavia sitoumuksia hallituksensa jäsenten puolesta vuonna 2018.

Hallituksen tai johtoryhmän jäsenillä tai heidän lähipiirillään ei ollut merkittäviä liikesuhteita konsernin kanssa.