Outokummun hallitus nimittää toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen sekä päättää toimitusjohtajan työsuhteen ehdoista, sisältäen peruspalkan, luontoisedut, eläkejärjestelyt ja kannustinohjelmien yksityiskohdat. Hallituksen palkitsemisvaliokunta määrittelee ja päättää muiden johtoryhmän jäsenten työsuhteen ehdot sisältäen peruspalkan, luontoisedut, eläkejärjestelyt ja lyhyen aikavälin kannustinohjelman tavoitteet.

Hallitus päättää osakepohjaisten kannustinohjelmien ehdoista, niiden tulkinnasta ja palkkioiden maksusta. Hallitus päättää myös ohjelmien ansaintakriteerit.

Hallituksen palkkiot päättää vuosittain yhtiökokous.

Palkitsemisen periaatteet

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten kokonaispalkitseminen koostuu peruspalkasta ja eduista, lyhyen aikavälin kannustinpalkkioista sekä osakepohjaisista pitkän aikavälin kannustepalkkioista. Hallitus arvioi kokonaiskompensaatiota säännöllisesti vertaamalla palkitsemiskokonaisuuden eri osatekijöitä markkinakäytäntöihin vastaavissa tehtävissä. Hallituksen vahvistaman palkitsemisfilosofian pääkohdat ovat omistaja-arvon kasvattaminen palkitsemisstrategian perustana, yritysstrategian kanssa linjassa olevat kannustinpalkkiot, suoritusperusteinen palkitseminen sekä kilpailukykyiset palkat ja kokonaispalkitseminen. Kannustinpalkkioissa painotetaan Outokummun omia tavoitteita, jotta varmistetaan, että johto saavuttaa tavoitteensa, sekä suhteellisia tavoitteita, jotta henkilöstöä kannustetaan suoriutumaan paremmin kuin kilpailijat.

Palkitsemispolitiikka

Viimeisin palkka- ja palkkioselvitys

Lue lisää

Lue lisää toimitusjohtajan palkitsemisesta, johdon osakeomistuksista ja Outokummun osakepalkkio-ohjelmista, tai tutustu johtoryhmän jäseniin.