Outokummun omat osakkeet

Outokummun omistuksessa olevien omien osakkeiden määrä on 4 550 586 kpl.

 

Outokumpu Oyj:n omien osakkeiden luovutus

Tiedote 24.2.2020: yhteensä 49 147 Outokummun osaketta on toimitettu yhtiön rajoitettuja osakkeita koskevan ohjelman (RSP), kausien 2017–2019 piiriin kuuluville henkilöille. Osakepalkkioista on alun perin tiedotettu 5.2.2020 annetulla pörssitiedotteella. Siirron jälkeen Outokumpu Oyj:n omistuksessa olevien omien osakkeiden määrä on 4 550 586 kpl.

Tiedote 20.12.2019: Outokummun hallussa olevien omien osakkeiden kokonaismäärä on vähentynyt 384 928 osakkeella. Osakemäärän vähentyminen on seurausta yhtiön 20.12.2019 maksamista osakepalkkioista. Muutosten jälkeen yhtiön omien osakkeiden lukumäärä on 4 599 733.

Tiedote 13.9.2019: Outokummun hallussa olevien omien osakkeiden kokonaismäärä on vähentynyt 2 877 osakkeella. Osakemäärän vähentyminen on seurausta yhtiön 13.9.2019 maksamista osakepalkkioista. Muutosten jälkeen yhtiön omien osakkeiden lukumäärä on 4 984 661.

 

Outokumpu – Omien osakkeiden siirto

Tiedote 9.5.2019: Outokumpu Oyj:n hallituksen päätöksen perusteella yhteensä 81 709 Outokummun osaketta on toimitettu yhtiön suoritepohjaisen osakeohjelman (PSP) ja rajoitettuja osakkeita koskevan ohjelman (RSP), kausien 2016–2018 piiriin kuuluville henkilöille.

 

Outokummun omien osakkeiden hankinnat

Outokummun hallitus on päättänyt käyttää varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2018 antamaa valtuutusta hankkia yhtiön omia osakkeita. Yhdessä tai useammassa erässä hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 3 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,72 % Outokummun kaikista 416 374 448 osakkeesta. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla Nasdaq Helsingin julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeista maksettava hinta määräytyy yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä hankintapäivänä maksetun hinnan mukaisesti.

Osakkeiden hankinta alkaa aikaisintaan 2.5.2018. Hankittavat osakkeet on tarkoitus käyttää pääosin osakepohjaisten kannustinohjelmien mukaisten osakemaksujen kattamiseen.

Hallituksella on valtuutus päättää enintään 40 000 000 oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2019 asti.

 

Valtuutus omien osakkeiden hankkimisesta, Outokummun varsinainen yhtiökokous 22.3.2018

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 40 000 000 oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 9,6 % Outokummun nykyisestä rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Osakkeista maksettava hinta määräytyy yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä hankintapäivänä maksetun hinnan mukaisesti tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia soveltuvan lain ja määräysten puitteissa. Outokummulla ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei voi kuitenkaan ylittää 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2019 asti. Tällä hetkellä Outokumpu omistaa 3 276 864 omaa osaketta.

 

Valtuutus päättää osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, Outokummun varsinainen yhtiökokous 22.3.2018

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 80 000 000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, pois lukien Outokummun johdon ja henkilöstön kannustamiseen tarkoitetut optio-oikeudet.

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 40 000 000 uutta osaketta ja luovuttaa yhteensä enintään 40 000 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. 40 000 000 osaketta vastaa noin 9,6 % Outokummun nykyisestä rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä. Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Hallituksella on oikeus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2019 asti.