Toimitusjohtajan palkkio koostuu peruspalkasta, verollisista luontoiseduista, osakepalkkio-ohjelmasta ja vuotuisesta lyhyen aikavälin kannustinpalkkiosta, jonka hallitus määrittää yhtiön keskeisten tavoitteiden perusteella.

Palkka, työsuhde-edut ja palkkiot

Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu peruspalkasta, luontoiseduista ja vuosittain päätettävästä lyhyen aikavälin kannustinpalkkiosta. The Toimitusjohtajan peruspalkka on 780 000 euroa vuodessa. Lisäksi toimitusjohtaja osallistuu yhtiön pitkän aikavälin kannustinohjelmaan, joka koostuu yksittäisistä suoriteperusteisista osakepalkkio-ohjelmista.

Outokummussa on käytössä suoriteperusteisissa osakepalkkio-ohjelmissa seuraavaa osakeomistussuositus: Outokummun johtoryhmän jäsenten, mukaan lukien toimitusjohtajan, tulisi omistaa ja pitää hallussaan Outokummussa osakeomistus, joka vastaa hänen bruttomääräisen kiinteän vuosipalkkansa määrää. Puolet (50 %) osakepalkkioohjelmista saaduista netto-osakkeista tulee
käyttää yllä kuvatun osakeomistussuosituksen täyttämiseen. Tämä suositus koskee myös toimitusjohtaja Malista.


Eläke-edut ja toimisuhteen ehdot

Toimitusjohtaja Malisen eläkeikä on 65 vuotta. Hän kuuluu TyEL-eläkejärjestelmän piiriin ilman lisäeläkejärjestelyitä. Toimitusjohtajan
johtajasopimus on voimassa toistaiseksi.

Toimitusjohtajalla on oikeus 12 kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen, ja irtisanomisaika on kuusi kuukautta molempien sopijapuolten osalta.

Alla olevassa taulukossa on kuvattu nykyisen toimitusjohtajan palkitseminen vuonna 2020. Lisätietoa aiemmasta toimitusjohtajan palkitsemista on viimeisimmässä palkitsemisraportissa sekä aiemmissa palkka- ja palkkioselvityksissä.

 

TOIMITUSJOHTAJAN PALKITSEMINEN VUonna 2020 HEIKKI MALINEN1)
Peruspalkka ja luontoisedut  487 010
Lyhyen aikavälin kannustimet2) 0
Pitkän aikavälin kannustimet3) 0
Osakeosuus
Käteisosuus
Kokonaispalkitseminen 487 010
Kiinteän palkitsemisen osuus 100 %
Muuttuvan palkitsemisen osuus 0 %

1) Heikki Malinen aloitti toimitusjohtajana 16.5.2020, mihin asti Roeland Baan oli toimitusjohtajana.
2) Maksetut lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot esitetään taulukossa sinä vuonna, jona ne on maksettu. Yleensä ne perustuvat edellisen vuoden suoritukseen.
3) Pitkän aikavälin kannustimet maksetaan osin osakkeina ja osin käteisenä ansiotulo- ja muiden palkkiosta aiheutuvien verojen kattamiseksi.

TOIMItusjohtajalle vuodelta 2020 erääntyneet palkkiot
Lyhyen aikavälin kannustimet
Lyhyen aikavälin kannustinohjelman 2020 suoritusmittareiden saavutuksen perusteella
erääntynyt palkitseminen
0
Pitkän aikavälin kannustimet
Pitkän aikavälin suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman 2018–2020 suoritusmittareiden
saavutuksen perusteella erääntynyt brutto-osakkeiden lukumäärä
0

Lue lisää

Osakepalkkio-ohjelmat
Johdon osakeomistukset
Johtoryhmän palkitseminen
Johtoryhmän jäsenet