Osakepalkkio-ohjelmat

Osakepalkkio-ohjelmiin kuuluvat yhtiön avainhenkilöt saavat mahdollisuuden vastaanottaa palkkiona Outokummun osakkeita, mikäli hallituksen asettamat ansaintakriteerit saavutetaan. 

Outokummun säännölliset osakepalkkio-ohjelmat ovat suoritepohjainen osakepalkkio-ohjelma 2012 (Performance Share Plan 2012) sekä rajoitettuja osakkeita koskeva ohjelma (Restricted Share Pool 2012), joiden tavoitteena on palkita avainhenkilöitä yhtiön strategiaa tukevista hyvistä suorituksista, sitouttaa heitä sekä tarjota kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä. Osakepalkkio-ohjelmien tavoitteena on myös ohjata työntekijöiden huomiota Outokummun taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen ja omistaja-arvon kasvattamiseen pidemmällä aikavälillä. Outokummulla ei ole tällä hetkellä voimassa olevaa optio-ohjelmaa.

Outokummulla on myös kaksi käynnissä olevaa osakeosto-ohjelmaa, yksi toimitusjohtajalle ja yksi muulle johdolle. Ohjelmilla hallitus haluaa painottaa arvonmuodostusta osakkeenomistajille, vahvistaa omistajakulttuuria ja kannustaa vuoden 2020 tavoitteiden saavuttamiseen.

Outokummun osakepalkkio-ohjelman ansaintakausi 2019–2021

Outokummun hallitus on hyväksynyt joulukuussa 2018 yhtiön osakepalkkio-ohjelman – suoritepohjaisen osakeohjelman – 2019–2021 alkamisen. Ansaintakausi alkaa vuoden 2019 alusta, ja osakepalkkiot maksetaan keväällä 2022.

Suoritepohjaisessa osakepalkkio-ohjelmassa kauden 2019–2021 ansaintakriteeri mittaa Outokummun kannattavuutta ja pääoman tehokkuutta verrokkiryhmään verrattuna. Kaudella 2019–2021 ohjelmassa on mukana enintään 150 avainhenkilöä, ja ohjelmasta voidaan allokoida enintään 2 900 000 brutto-osaketta (verot mukaan lukien). Osakepalkkiot maksetaan keväällä 2022, mikäli hallituksen asettama ansaintakriteeri täyttyy. Brutto-osakkeista vähennetään asianmukaiset verot, ja jäljellejäävä määrä suoritetaan osallistujille Outokummun osakkeina.

Suoritepohjainen osakepalkkio-ohjelma 2012

Vuoden 2012 suoritepohjainen osakekannustinjärjestely (Performance Share Plan, PSP) tarjoaa mahdollisuuden vastaanottaa Outokummun osakkeita pitkän aikavälin kannustimena edellyttäen, että hallituksen kullekin ansaintajaksolle asettamat tavoitteet on saavutettu. Järjestely koostuu vuosittain alkavista suoriteperusteisista osake-ohjelmista, jotka sisältävät kolmen vuoden pituisen ansaintajakson. Ohjelmista allokoidut palkkiot ilmaistaan brutto-osakkeina (sisältäen verot). Jos hallituksen asettamat ansaintakriteerit saavutetaan, palkkiosta vähennetään soveltuvat verot, ja jäljelle jäävä nettoarvo suoritetaan osallistujille Outokummun osakkeina.

Hallitus perusti vuonna 2012 osakepohjaisen kannustinohjelman, suoritepohjaisen osakeohjelman (Performance Share Plan 2012), osana Outokummun avainjohdon palkitsemis- ja sitouttamisohjelmaa. Suoritepohjainen osakeohjelma koostuu vuosittain alkavista suoriteperusteisista osakeohjelmista. Kussakin ohjelmassa on kolmivuotinen ansaintajakso, jonka jälkeen mahdolliset ansaitut osakepalkkiot jaetaan osallistujille.

Suoritepohjaisen osakeohjelman kolmas ohjelma, joka kattoi vuodet 2014–2016, päättyi 31. 12. 2016. Ohjelmalle asetetut kriteerit olivat tuloksen ja kassavirran paraneminen sekä sijoitetun pääoman tuoton paraneminen vuonna 2016. Tavoitteiden saavuttamisen perusteella osallistujat saivat palkkiona 75,6 % osakkeiden tavoitemäärästä. Soveltuvien verojen vähentämisen jälkeen yhteensä 293 761 osaketta jaettiin 84 henkilölle maaliskuussa 2017. Näistä 293 761 osakkeesta 69 393 osaketta jaettiin johtoryhmän jäsenille. Outokumpu käytti hallussaan olleita omia osakkeitaan palkkion maksuun, joten yhtiön osakkeiden kokonaismäärä ei muuttunut.

Rajoitettuja osakkeita koskeva ohjelma

Hallitus perusti vuonna 2012 rajoitettuja osakkeita koskeva ohjelman (Restricted Share Pool), joka on osa Outokummun valittujen avainhenkilöiden palkitsemis- ja sitouttamisohjelmaa. Se koostuu vuosittain alkavista osakeohjelmista, joissa on kolmen vuoden ansaintajakso, jonka jälkeen allokoidut osakepalkkiot suoritetaan osallistujille edellyttäen, että heidän työsuhteensa Outokumpuun jatkuu keskeytyksettä koko osakeohjelman ajan osakkeiden suorittamisajankohtaan saakka. Toimitusjohtaja hyväksyy vuosittain rajoitetut osakepalkkioallokaatiot lukuun ottamatta allokaatioita johtoryhmän jäsenille, jotka hyväksyy hallitus.

Rajoitettuja osakkeita koskevan ohjelman 2012 kolmas ohjelma, joka kattoi vuodet 2014–2016, päättyi 31. 12. 2016. Soveltuvien verojen vähentämisen jälkeen yhteensä 10 557 osaketta jaettiin kahdelle osallistujalle maaliskuussa 2017. Osakkeita ei suoritettu johtoryhmän jäsenille vuosien 2014–2016 ohjelman perusteella. Outokumpu käytti hallussaan olleita omia osakkeitaan palkkion maksuun, joten yhtiön osakkeiden kokonaismäärä ei muuttunut.

Toimitusjohtajan osakeosto-ohjelma

Toimitusjohtaja on mukana osakeosto-ohjelmassa, jonka mukaan hänellä on oikeus saada yhteensä 1 157 156 osaketta (brutto, sisältäen verot) edellyttäen, että hän itse sijoitti miljoona euroa Outokummun osakkeisiin 20. 2. 2016 mennessä. Palkkio-osakkeet luovutetaan neljässä yhtä suuressa erässä vuosien 2016, 2017, 2018 ja 2019 lopussa.

Kolmas palkkio-osake-erä, yhteensä 185 077 osaketta soveltuvien verojen vähentämisen jälkeen, suoritettiin toimitusjohtajalle joulukuun 2018 lopussa. Toimitusjohtajan tulee pitää omistuksessaan vähintään kaikki ostamansa osakkeet ja joulukuun 2016 lopussa saamansa ensimmäisen palkkio-osake-erän osakkeet toimisuhteensa ajan. Jos yhtiö päättää toimitusjohtajan toimisuhteen ilman että päättyminen johtuu toimitusjohtajan syystä tai hänen viakseen luettavasta laiminlyönnistä, kaikki suorittamatta olevat palkkio-osakkeet tulee suorittaa toimitusjohtajan toimisuhteen päättyessä, mikäli toimitusjohtajan omistusvaatimus täyttyy.

Johdon osakeosto-ohjelma

Hallitus perusti vuonna 2016 avainjohtajien osakeostoohjelman vuosille 2016–2020 painottaakseen omistaja-arvon luontia, vahvistaakseen omistajuuskulttuuria ja tarjotakseen kannustimen vuoden 2020 vision saavuttamiselle. Osakeosto-ohjelman mukaisesti osallistujat sijoittivat 30–120 % yhden vuoden perusbruttopalkastaan Outokummun osakkeisiin. Outokumpu suorittaa jokaista osallistujan hankkimaa osaketta kohti kaksi brutto-osaketta, joista vähennetään soveltuvat verot ja jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujalle.

Palkkio-osakkeet luovutetaan neljässä yhtä suuressa erässä vuosien 2017, 2018, 2019 ja 2020 lopussa. Vastaanottaakseen palkkio-osakkeet osallistujien tulee pitää omistuksessaan itse ostamansa osakkeet palkkio-osakkeiden erääntymiseen asti. Vuonna 2017 Outokumpu luovutti 35 099 osaketta soveltuvien verojen vähentämisen jälkeen elokuussa 2017 ja 288 572 osaketta joulukuun 2017 lopussa ohjelman osallistujille. Näistä 323 671 osakkeesta 181 346 osaketta suoritettiin johtoryhmän jäsenille.

Hallitus hyväksyi joulukuussa 2018 johdon osakeosto-ohjelman toisen osakepalkkioerän sekä toimitusjohtajan osakeosto-ohjelman kolmannen osakepalkkioerän. Verojen jälkeen ohjelmien osallistujille maksettiin joulukuun 2018 loppuun mennessä yhteensä 466 135 osaketta, joista 185 077 maksettiin toimitusjohtajalle. Outokumpu maksoi osakepalkkiot yhtiön hallussa olevista omista osakkeista, jolloin yhtiön osakemäärä ei muutu.

Osakepalkkio-ohjelmista viimeksi maksetut palkkiot

Outokumpu kertoi helmikuussa 2018, että ohjelmien osallistujille luovutetaan kaikkiaan 428 012 osaketta. Suoriteperusteisen osakeohjelman kauden 2015–2017 tulosten perusteella maksetaan 415 873 osaketta ja rajoitettuja osakkeita koskevan ohjelman kauden 2015–2017 tulosten perusteella 12 139 osaketta huhtikuun 2018 loppuun mennessä.

 Muut ehdot

Outokumpu Oyj:n osakeomistusohjelman mukaisesti johtoryhmän jäsenillä on velvollisuus pitää omistuksessaan yhtiön palkitsemisjärjestelmien kautta saatuja Outokummun osakkeita vuoden perusbruttopalkkansa arvon verran. 50 % nettoosakkeista, jotka on saatu suoritepohjaisen osakeohjelman, rajoitettuja osakkeita koskevan ohjelman ja osakeosto-ohjelman perusteella, tulee käyttää edellä mainitun omistusvaatimuksen täyttämiseksi.

Kontaktisi

[OfficeName]

[OfficeMail] [OfficePhone]

Seuraa meitä somessa

Jan 03, 2019