Outokummun hallitus on vahvistanut, että osakepohjaiset kannustinohjelmat ovat osa yhtiön avainhenkilöstön kannustin ja sitoutusjärjestelmää. Tavoitteena on palkita avainhenkilöitä hyvästä suorituksesta ja tukea näin Outokummun strategiaa sekä ohjata johdon huomiota Outokummun kannattavuuden ja omistaja-arvon parantamiseen. Ohjelmat tarjoavat mahdollisuuden saada kannustimena Outokummun osakkeita, mikäli hallituksen kullekin ansaintajaksolle määrittämät ehdot täyttyvät.

Osakepalkkio-ohjelmat

Outokummun osakepalkkio-ohjelmat tarjoavat avainhenkilöille mahdollisuuden saada kannustimena Outokummun osakkeita, mikäli hallituksen kullekin ansaintajaksolle määrittämät ehdot täyttyvät.

Outokummun säännölliset osakepalkkio-ohjelmat ovat suoritepohjainen osakepalkkio-ohjelma (Performance Share Plan, PSP) ja sekä rajoitettuja osakkeita koskeva ohjelma (Restricted Share Pool, RSP). Ohjelmien tavoitteena on palkita avainhenkilöitä yhtiön strategiaa tukevista hyvistä suorituksista, sitouttaa heitä sekä tarjota kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä. Osakepalkkio-ohjelmien tavoitteena on myös ohjata työntekijöiden huomiota Outokummun taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen ja omistaja-arvon kasvattamiseen pidemmällä aikavälillä. Outokummulla ei ole tällä hetkellä voimassa olevaa optio-ohjelmaa.


Osakepalkkio-ohjelman ansaintakausi 2020–2022 

Outokummun hallitus on hyväksynyt yhtiön osakepalkkio-ohjelmien – suoritepohjaisen osakepalkkio-ohjelman ja rajoitettuja osakkeita koskevan osakepalkkio-ohjelman – 2020–2022 alkamisen. Ansaintakausi alkaa vuoden 2020 alusta.

Suoritepohjaisessa osakepalkkio-ohjelmassa kauden 2020–2022 ansaintakriteeri mittaa Outokummun kannattavuutta ja pääoman tehokkuutta verrokkiryhmään verrattuna. Kaudella 2020–2022 ohjelmassa on mukana enintään 150 avainhenkilöä, ja ohjelmasta voidaan allokoida enintään 3 700 000 brutto-osaketta (verot mukaan lukien).

Rajoitettuja osakkeita koskeva osakepalkkio-ohjelma on suunnattu rajoitetulle määrälle työntekijöitä, esim. avainrekrytoinneille, poikkeukselliselle suoriutumiselle, korkealle potentiaalille tai muille erityisille yksilöllisille tilanteille. Kaudella 2020–2022 ohjelmasta voidaan allokoida enintään 250 000 brutto-osaketta (verot mukaan lukien).

Osakepalkkiot maksetaan keväällä 2023, mikäli työllisyysehdot ja suorituskriteerit täyttyvät. Brutto-osakkeista vähennetään asianmukaiset verot, ja jäljellejäävä määrä suoritetaan osallistujille Outokummun osakkeina.

Osakeosto-ohjelmat

Outokummulla on kaksi käynnissä olevaa osakeosto-ohjelmaa, yksi toimitusjohtajalle ja yksi rajoitetulle määrälle muuta johtoa. Ohjelmilla hallitus haluaa painottaa arvonmuodostusta osakkeenomistajille, vahvistaa omistajakulttuuria ja kannustaa vuoden 2020 tavoitteiden saavuttamiseen.

Toimitusjohtajan osakeosto-ohjelma

Toimitusjohtaja on mukana osakeosto-ohjelmassa, jonka mukaan hänellä on oikeus saada yhteensä 1 157 156 osaketta (brutto, sisältäen verot) edellyttäen, että hän itse sijoitti miljoona euroa Outokummun osakkeisiin 20. 2. 2016 mennessä. Palkkio-osakkeet luovutetaan neljässä yhtä suuressa erässä vuosien 2016, 2017, 2018 ja 2019 lopussa.

Neljäs palkkio-osake-erä, yhteensä 185 077 osaketta soveltuvien verojen vähentämisen jälkeen, suoritettiin toimitusjohtajalle joulukuun 2019 lopussa. Toimitusjohtajan tulee pitää omistuksessaan vähintään kaikki ostamansa osakkeet ja joulukuun 2016 lopussa saamansa ensimmäisen palkkio-osake-erän osakkeet toimisuhteensa ajan. Jos yhtiö päättää toimitusjohtajan toimisuhteen ilman että päättyminen johtuu toimitusjohtajan syystä tai hänen viakseen luettavasta laiminlyönnistä, kaikki suorittamatta olevat palkkio-osakkeet tulee suorittaa toimitusjohtajan toimisuhteen päättyessä, mikäli toimitusjohtajan omistusvaatimus täyttyy.

Johdon osakeosto-ohjelma

Hallitus perusti vuonna 2016 avainjohtajien osakeostoohjelman vuosille 2016–2020 painottaakseen omistaja-arvon luontia, vahvistaakseen omistajuuskulttuuria ja tarjotakseen kannustimen vuoden 2020 vision saavuttamiselle.

Osakeosto-ohjelman mukaisesti osallistujat sijoittivat 30–120 % yhden vuoden perusbruttopalkastaan Outokummun osakkeisiin. Outokumpu suorittaa jokaista osallistujan hankkimaa osaketta kohti kaksi brutto-osaketta, joista vähennetään soveltuvat verot ja jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujalle. Palkkio-osakkeet luovutetaan neljässä yhtä suuressa erässä vuosien 2017, 2018, 2019 ja 2020 lopussa. Vastaanottaakseen palkkio-osakkeet osallistujien tulee pitää omistuksessaan itse ostamansa osakkeet palkkio-osakkeiden erääntymiseen asti. 

Hallitus hyväksyi joulukuussa 2019 johdon osakeosto-ohjelman kolmannen osakepalkkioerän. Verojen jälkeen ohjelmien osallistujille maksettiin joulukuun 2019 loppuun mennessä yhteensä 384 928 osaketta, joista 185 077 maksettiin toimitusjohtajalle. Outokumpu maksoi osakepalkkiot yhtiön hallussa olevista omista osakkeista, jolloin yhtiön osakemäärä ei muutu. 

Outokumpu tiedottaa kaikista yhtiön osakkeilla tehdyistä johtohenkilöiden liiketoimista pörssitiedotteella MAR-säännösten mukaisesti.