Osakepalkkio-ohjelmat

Osakepalkkio-ohjelmiin kuuluvat yhtiön avainhenkilöt saavat mahdollisuuden vastaanottaa palkkiona Outokummun osakkeita, mikäli hallituksen asettamat ansaintakriteerit saavutetaan. 

Outokummun säännölliset osakepalkkio-ohjelmat ovat suoritepohjainen osakepalkkio-ohjelma 2012 (Performance Share Plan 2012) sekä rajoitettuja osakkeita koskeva ohjelma (Restricted Share Pool 2012), joiden tavoitteena on palkita avainhenkilöitä yhtiön strategiaa tukevista hyvistä suorituksista, sitouttaa heitä sekä tarjota kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä. Osakepalkkio-ohjelmien tavoitteena on myös ohjata työntekijöiden huomiota Outokummun taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen ja omistaja-arvon kasvattamiseen pidemmällä aikavälillä. Outokummulla ei ole tällä hetkellä voimassa olevaa optio-ohjelmaa.

Outokummulla on myös kaksi käynnissä olevaa osakeosto-ohjelmaa, yksi toimitusjohtajalle ja yksi muulle johdolle. Ohjelmilla hallitus haluaa painottaa arvonmuodostusta osakkeenomistajille, vahvistaa omistajakulttuuria ja kannustaa vuoden 2020 tavoitteiden saavuttamiseen.

Suoritepohjainen osakepalkkio-ohjelma 2012

Vuoden 2012 suoritepohjainen osakekannustinjärjestely (Performance Share Plan, PSP) tarjoaa mahdollisuuden vastaanottaa Outokummun osakkeita pitkän aikavälin kannustimena edellyttäen, että hallituksen kullekin ansaintajaksolle asettamat tavoitteet on saavutettu. Järjestely koostuu vuosittain alkavista suoriteperusteisista osake-ohjelmista, jotka sisältävät kolmen vuoden pituisen ansaintajakson. Ohjelmista allokoidut palkkiot ilmaistaan brutto-osakkeina (sisältäen verot). Jos hallituksen asettamat ansaintakriteerit saavutetaan, palkkiosta vähennetään soveltuvat verot, ja jäljelle jäävä nettoarvo suoritetaan osallistujille Outokummun osakkeina.

Rajoitettuja osakkeita koskeva ohjelma

Rajoitettuja osakkeita koskevan ohjelman (Restricted Share Pool eli RSP) koostuu vuosittain alkavista ohjelmista, joissa on kolmen vuoden pituinen rajoitusjakso, jonka jälkeen allokoidut osakepalkkiot suoritetaan osallistujille edellyttäen, että heidän työsuhteensa Outokumpuun jatkuu keskeytyksettä ohjelman ajan osakkeiden suorittamisajankohtaan saakka. Ohjelmista allokoidut palkkiot ilmaistaan brutto-osakkeina (sisältäen verot). Maksuhetkellä palkkiosta vähennetään soveltuvat verot, ja jäljelle jäävä nettoarvo suoritetaan osallistujille Outokummun osakkeina.

Toimitusjohtajan osakeosto-ohjelma

Toimitusjohtajan osakeosto-ohjelman mukaisesti hän on oikeutettu vastaanottamaan yhteensä 1 157 156 osaketta (brutto, sisältäen verot) edellyttäen, että hän itse sijoitti miljoona euroa Outokummun osakkeisiin 20.2.2016 mennessä. Palkkio-osakkeet suoritetaan toimitusjohtajalle neljässä yhtä suuressa erässä vuosien 2016, 2017, 2018 ja 2019 lopussa. Toimitusjohtajan tulee pitää omistuksessaan toimisuhteensa ajan vähintään itse ostamansa määrä osakkeita sekä ensimmäinen hänelle suoritettu nettoerä palkkio-osakkeita (25 % kokonaisosakemäärästä). Jos yhtiö päättää toimitusjohtajan toimisuhteen ilman että päättyminen johtuu toimitusjohtajan syystä tai hänen viakseen luettavasta laiminlyönnistä, toimitusjohtaja on oikeutettu vastaanottamaan irtisanomishetkellä suorittamatta olevan määrän osakkeita.

Johdon osakeosto-ohjelma

Outokummun hallitus hyväksyi huhtikuussa 2016 avainhenkilöille tarkoitetun osakeosto-ohjelman vuosille 2016–2020. Osakeosto-ohjelman mukaisesti osallistujat sijoittavat 30–120 % yhden vuoden perusbruttopalkastaan Outokummun osakkeisiin. Ohjelman osallistujat ovat oikeutettuja vastaanottamaan jokaista hankkimaansa yhtä osaketta kohden kaksi palkkio-osaketta (brutto, sisältäen verot), josta vähennetään soveltuvat verot ja jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille Outokummun osakkeina. Palkkio-osakkeet suoritetaan osallistujille neljässä yhtä suuressa erässä vuosien 2017, 2018, 2019 ja 2020 lopussa. Vastaanottaakseen palkkio-osakkeet osallistujien tulee pitää omistuksessaan itse ostamansa osakkeet palkkio-osakkeiden erääntymiseen asti. 

Osakepalkkio-ohjelmista viimeksi maksetut palkkiot

Outokumpu kertoi helmikuussa 2018, että ohjelmien osallistujille luovutetaan kaikkiaan 428 012 osaketta. Suoriteperusteisen osakeohjelman kauden 2015–2017 tulosten perusteella maksetaan 415 873 osaketta ja rajoitettuja osakkeita koskevan ohjelman kauden 2015–2017 tulosten perusteella 12 139 osaketta huhtikuun 2018 loppuun mennessä. Vuoden 2017 lopussa johdon osakeohjelmasta maksettiin  473 649 osaketta.  

Lisätietoa käynnissä olevista osakeohjelmista sekä niistä ja päättyneistä osakeohjelmista maksetuista palkkioista on viimeisimmässä palkka- ja palkkioselvityksessä.

Johtoryhmän jäsenten osakeomistukset

Muut ehdot

Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten osakepalkkiojärjestelmistä saamien osakkeiden hallussapitoa koskevat säännöt on määritelty Outokummun johtoryhmän osakeomistusohjelmassa, jonka mukaisesti konsernin johtoryhmän jäsenillä on velvollisuus pitää omistuksessaan yhtiön palkitsemisjärjestelmien kautta saatuja Outokummun osakkeita sellainen määrä, jonka arvo vastaa henkilön vuoden bruttopalkkaa (sisältäen lomarahan ja pois lukien kannustinpalkkiot). 50 % netto-osakkeista, jotka on saatu vuoden 2012 suoritepohjaisen osakeohjelman, rajoitettuja osakkeita koskevan ohjelman ja osakeosto-ohjelman perusteella tulee käyttää edellä mainitun omistusvaatimuksen täyttämiseksi.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Johtoryhmän palkitseminen

Kontaktisi

[OfficeName]

[OfficeMail] [OfficePhone]

Seuraa meitä somessa

Aug 09, 2018