Outokummun hallitus on vahvistanut, että osakepohjaiset kannustinohjelmat ovat osa yhtiön avainhenkilöstön kannustin ja sitoutusjärjestelmää. 
Osakepalkkio-ohjelmien tavoitteena on myös ohjata johdon huomiota Outokummun taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen ja omistaja-arvon kasvattamiseen pidemmällä aikavälillä. Outokummun osakepalkkio-ohjelmat tarjoavat avainhenkilöille mahdollisuuden saada kannustimena Outokummun osakkeita, mikäli hallituksen kullekin ansaintajaksolle määrittämät ehdot täyttyvät.
Outokummun säännölliset osakepalkkio-ohjelmat ovat suoritepohjainen osakepalkkio-ohjelma (Performance Share Plan, PSP), rajoitettuja osakkeita koskeva ohjelma (Restricted Share Pool, RSP) sekä johdon osakeosto-ohjelma. Outokummulla ei ole tällä hetkellä voimassa olevia optio-ohjelmia. 

Suoritepohjainen osakepalkkio-ohjelma ja rajoitettuja osakkeita koskeva ohjelma 

Osakepalkkio-ohjelman ansaintakriteerit mittaavat Outokumun kannattavuutta ja pääoman tehokkuutta verrokkiryhmään verrattuna. Osakeohjelmassa on mukana kullakin kaudella enintään 150 avainhenkilöä. Rajoitettuja osakkeita koskeva osakepalkkio-ohjelma on suunnattu rajoitetulle määrälle työntekijöitä, esim. avainrekrytoinneille, poikkeukselliselle suoriutumiselle, korkealle potentiaalille tai muille erityisille yksilöllisille tilanteille.

Meneillään olevat ansaintakaudet

Yhtiön osakepalkkio-ohjelmissa – suoritepohjaisen osakepalkkio-ohjelmassa ja rajoitettuja osakkeita koskevan ohjelmassa – on käynnissä kolme kautta, 2018–2020, 2019–2021 ja 2020–2022 alkamisen. Ansaintakausi alkaa aina kunkin vuoden alusta. Ohjelmien tavoitteena on palkita avainhenkilöitä yhtiön strategiaa tukevista hyvistä suorituksista, sitouttaa heitä sekä tarjota kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä. 

Osakepalkkiot maksetaan ohjelman päättymistä seuraavana keväänä, mikäli työllisyysehdot ja ansaintakriteerit täyttyvät. Brutto-osakkeista vähennetään asianmukaiset verot, ja jäljellejäävä määrä suoritetaan osallistujille Outokummun osakkeina.   

Johdon osakeosto-ohjelma

Hallitus perusti vuonna 2016 avainjohtajien osakeostoohjelman vuosille 2016–2020 painottaakseen omistaja-arvon luontia, vahvistaakseen omistajuuskulttuuria ja tarjotakseen kannustimen vuoden 2020 vision saavuttamiselle.

Osakeosto-ohjelman mukaisesti osallistujat sijoittivat 30–120 % yhden vuoden perusbruttopalkastaan Outokummun osakkeisiin. Outokumpu suorittaa jokaista osallistujan hankkimaa osaketta kohti kaksi brutto-osaketta, joista vähennetään soveltuvat verot ja jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujalle. Palkkio-osakkeet luovutetaan neljässä yhtä suuressa erässä vuosien 2017, 2018, 2019 ja 2020 lopussa. Vastaanottaakseen palkkio-osakkeet osallistujien tulee pitää omistuksessaan itse ostamansa osakkeet palkkio-osakkeiden erääntymiseen asti. Outokumpu maksaa osakepalkkiot yhtiön hallussa olevista omista osakkeista, jolloin yhtiön osakemäärä ei muutu. 

Maksetut osakepalkkiot ja käynnissä olevien ohjelmien tilanne

Osakepalkkio-ohjelmista vuosittain maksetut osakkeet sekä käynnissä olevien ohjelmien tilanne kunkin vuoden lopussa on julkaistu palkka- ja palkkioselvityksissä