Vaikutus yhteiskuntaan ja ihmisoikeuksiin

Outokummun toiminnalla on taloudellisia vaikutuksia paikallisiin, kansallisiin ja globaaleihin yhteisöihin. Edistämme toimintaympäristöjemme yhteisöjen hyvinvointia suoralla ja epäsuoralla työllistämisellä, verojen maksamisella ja osallistumalla yhteisön hyvinvoinnin edistämiseen muilla tavoin.
Sivua viimeksi päivitetty: 19.12.2023

Outokumpu toimii erittäin kilpaillulla alalla, jossa kysyntä ja tarjonta kohtaavat globaaleilla markkinoilla. Toisaalta tuotantolaitoksemme sijaitsevat usein suhteellisen pienissä kaupungeissa. Toisin sanoen Outokummulla on suuri merkitys pienten paikallisten yhteisöjen taloudelle, ja se on usein yksi harvoista alueen yksityisen sektorin työnantajista. Outokumpu kartoittaa kyselyiden avulla sidosryhmiensä näkemyksiä siitä, mitkä ovat olennaiset kysymykset vastuullisuudessa. Lisätietoja suoriutumisestamme vastuullisuudessa löytyy viimeisimmästä vuosikertomuksestamme.

 

Taloudellinen vaikutus

Ruostumattoman teräksen globaali markkinajohtajuus tarkoittaa, että Outokumpu tyydyttää suuren osan ruostumattoman teräksen maailmanlaajuisesta kysynnästä. Siksi kestävän kehityksen käytäntöjemme vuoksi globaali yhteiskunta hyötyy kokonaisuudessaan. Tärkeää suoraa taloudellista vuorovaikutusta meillä on asiakkaiden, toimittajien, työntekijöiden, julkisen sektorin ja osakkeenomistajien kanssa. Outokumpu edistää paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten yhteisöjen hyvinvointia maksamalla veroja, työllistämällä ihmisiä suoraan ja epäsuorasti sekä osallistumalla muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan.

Lue lisää taloudellisista vaikutuksistamme vastuullisuuden datatyökalustamme.

Lähestymistapamme verotukseen

Globaalina yrityskansalaisena olemme täysin sitoutuneet raportoimaan ja maksamaan verot oikea-aikaisesti noudattaen paikallisia säännöksiä maissa, joissa luomme arvoa. Kaikilla transaktioilla on oltava vakaa, yrityksen strategian mukainen liiketoimintaperuste. Tavoitteemme on varmistaa ennakoitavuus kaikissa veroasioissa. Tuemme kilpailukykyistä liiketoiminnan kasvua verotuksen kannalta tehokkaasti ja tinkimättä verotuksen noudattamisen periaatteista.

Aggressiivinen verosuunnittelu ja pelkästään verohyötyjen saavuttamiseen tähtäävät keinotekoiset järjestelyt eivät ole hyvän yrityskansalaisuuden mukaisia vaan uhkaavat suoraan yrityksen brändiä ja mainetta. Tällaiset järjestelyt ovat siksi ehdottomasti kiellettyjä. Mitään transaktiota ei tule suorittaa vain verosuunnittelujärjestelyn perusteella. Verot kuuluvat olennaisena osana liiketoimintaprosesseihin.

Kaksinkertainen verotus eli samojen tulojen verottaminen useammassa kuin yhdessä maassa tulee kalliiksi. Jos kaksinkertaista verotusta esiintyy, sen poistamiseksi käytetään keskinäisiä sopimusmenettelyjä ja muita oikeudellisia menettelyjä.

Lue koko verolausuntommeLisätietoja Ison-Britannian osalta on englanniksi Outokummun Ison-Britannian verostrategiasta (20222021, 202020192018 ja 2017).

 

Ihmisoikeuksien raportointi YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti

Tässä osiossa käsitellään ihmisoikeuksista raportointia YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden viitekehyksen ja Norjan ihmisoikeuksiin ja työolosuhteisiin liittyvää läpinäkyvyyttä yrityksissä ja työssä koskevan läpinäkyvyyslain mukaisesti. Koko raportti on julkaistu englanninkielisillä verkkosivuillamme.

Sitoumukset

Outokumpu on sitoutunut toimimaan liiketoiminnassaan rehellisesti. Outokumpu kunnioittaa ja edistää kansainvälisiä ihmisoikeuksia, jotka on määritelty kansainvälisessä ihmisoikeusasiakirjassa ja ILO:n julistuksessa työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista. Ihmisoikeudet otetaan huomioon useissa yhtiön julkisesti saatavilla olevissa dokumenteissa: Outokummun ihmisoikeuspolitiikka, toimintaohje, vastuullisuuspolitiikka, toimittajien toimintaohje ja raaka-ainehankintojen sekä yleisten hankintojen toimittajavaatimukset.

Ihmisoikeuspolitiikkamme on laadittu keväällä 2022, ja se on julkisesti saatavilla verkkosivuillamme. Vuoden 2021 lopussa palkkasimme ulkopuolisia asiantuntijoita auttamaan meitä tunnistamaan ihmisoikeusriskejä ja -vaikutuksia, joita voimme aiheuttaa, joihin voimme vaikuttaa tai joihin meillä voi olla yhteys liiketoimintasuhteiden kautta. Terveys ja turvallisuus, yhdenvertaisuus ja suvaitsevaisuus, työolosuhteet, yhdistymisvapaus, pakko- ja lapsityövoiman ehdoton nollatoleranssi, alkuperäiskansojen oikeudet ja oikeus puhtaaseen ja terveelliseen ympäristöön ovat meille olennaisia asioita, jotka korostuvat ihmisoikeuspolitiikassamme.

Outokumpu on sitoutunut kunnioittamaan ja suojelemaan jokaisen ihmisoikeuksia, johon toimintamme tai liikesuhteemme voivat vaikuttaa. Odotamme työntekijöidemme mutta myös liiketoimintakumppaniemme kuten toimittajiemme ja alihankkijoidemme kunnioittavan ja edistävän ihmisoikeuksia.

Toimitusjohtajalla on Outokummun ylin ihmisoikeusvalvonta- ja vastuuvelvollisuus. Vastuut jakautuvat vastuullisuutta yrityksen johtoryhmässä edustavan teknologiajohtajan kautta vastuullisuusjohtajalle, joka vastaa vastuullisuusriskien hallinnasta ja edelleen toimittajien vastuullisuudesta ja ihmisoikeuksista vastaavalle johtajalle. Ihmisoikeuksiin ja toimittajien vastuullisuuteen liittyvät vastuut sisältyvät yhteen tehtävään, koska suurin osa tunnistetuista korkeista ihmisoikeusriskeistä liittyy Outokummun toimitusketjuun. Teknologiajohtaja, vastuullisuusjohtaja ja ihmisoikeuksista ja toimittajien vastuullisuudesta vastaava johtaja kuuluvat vastuullisuusasioiden ydinryhmään, jossa ihmisoikeusasioita käsitellään säännöllisesti.

Outokumpu ollut mukana joissakin henkilöstöön liittyvissä riita-asioissa – esimerkiksi Yhdysvalloissa palkkoihin liittyvässä riita-asiassa, josta on lisätietoa toimintakertomuksessa. Silloinkin, kun Outokumpu katsoo esitettyjen kanteiden olevan perusteettomia ja puolustautuu niitä vastaan, tutkimme aina jokaisen tilanteen ja teemme tarpeelliset korjaustoimenpiteet prosessien parantamiseksi ja mahdollisten jäljellejäävien riskien pienentämiseksi.

Kehitys vuonna 2022

Outokummun sitouduttua vuonna 2021 YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin vuonna 2022 alkoi periaatteiden käyttöönotto. Vuoden alkupuoliskon aikana kehitimme ja dokumentoimme ihmisoikeusriskien ottamista osaksi yhtiön toiminnanohjausjärjestelmää. Kehitimme ja julkaisimme myös ihmisoikeuspolitiikkamme ja julkaisimme ensimmäisen raportin ihmisoikeuksien toteutumisesta YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti. Perustimme lisäksi konsernin ihmisoikeusverkoston ja järjestimme ensimmäiset koulutukset ja työpajat.

Sen lisäksi, että rakensimme ihmisoikeuksien hallintaa Outokummussa, keskityimme erityisesti ihmisoikeuksiin raaka-aineiden toimitusketjussa. Saimme tietää erään toimittajamme mahdollisista ihmisoikeusloukkauksista Guatemalassa, joka johti ihmisoikeusvaikutusarvioinnin tekoon vuoden 2022 alussa. Vuoden 2022 raaka-aineiden toimitusketjun asiantuntijat kehittivät ja paransivat due diligence -prosesseja ja tapasivat yhteensä 14 raakaainetoimittajaa paikan päällä.

Keskeiset ihmisoikeuskysymykset

Vuonna 2021 toteutimme työpajoja sisäisten sidosryhmien kanssa tunnistaaksemme merkittävimmät ihmisoikeusriskit. Tunnistetut ihmisoikeusriskit arvioitiin niiden laajuuden, ulottuvuuden ja korjattavuuden perusteella, jotta niiden vakavuuden ja todennäköisyyden perusteella pystyttiin priorisoimaan. Vuonna 2022 jaoimme ihmisoikeusriskit Outokummun omasta toiminnasta ja yhtiön toimitusketjusta johtuviin riskeihin. Osa tunnistetuista riskeistä nimettiin eri tavalla, ja niiden todennäköisyyttä ja vakavuutta arvioitiin uudelleen. Keskeisiä riskejä ovat sellaiset ihmisoikeusriskit, joiden vakavuus ja todennäköisyys on iso.

Sidosryhmien sitouttaminen

Keskeisten ihmisoikeusasioiden hallinta edellyttää sidosryhmien osallistamista. Käymme jatkuvaa keskustelua sidosryhmiemme kanssa ymmärtääksemme, mitä he odottavat meiltä. Teemme säännöllisesti olennaisuusanalyyseja pysyäksemme ajan tasalla sidosryhmiemme odotuksista. Vuonna 2022 osallistuimme Suomessa myös Luottamus ja maine -tutkimukseen tarkastellaksemme suuren yleisön näkemyksiä yhtiön maineesta.

Huolista ilmoittaminen

Outokumpu rohkaisee kaikkia yhtiön työntekijöitä sekä sidosryhmiä raportoimaan mahdollisista ja toteutuneista ihmisoikeusloukkauksista meille, vaikka me emme olisikaan aiheuttaneet tai vaikuttaneet loukkauksiin, jos toimintamme, tuotteemme tai palvelumme liittyvät niihin. Kaikki sidosryhmät sekä yhtiön sisällä että sen ulkopuolella voivat kertoa huolistaan Outokummulle monella eri tavalla esimerkiksi SpeakUp-raportointikanavan kautta.

SpeakUp on ulkopuolinen kanava, jossa voi ilmoittaa Outokummun toimintaohjeen rikkomuksista tai muista väärinkäytöksistä. Tämä voidaan tehdä luottamuksellisesti ja nimettömästi, jos paikalliset lait ja määräykset sen sallivat. Kanava on saatavilla verkkosivuillamme ja sitä voidaan käyttää useilla eri kielillä. Yhtiön vastuullisuusjohtajaan ja ihmisoikeuksista ja toimitusketjun vastuullisuudesta vastaavaan johtajaan voi olla myös suoraan yhteydessä.

Ihmisoikeuspolitiikat ja -raportit

Human Rights Policy
Code of Conduct
Corporate Responsibility Policy
Supplier Code of Conduct
Outokumpu Human Rights Due Diligence Report 2022a
Outokumpu Human Rights Due Diligence Report 2022
Modern Slavery Statement 2022
Modern Slavery Statement 2021