Vaikutus yhteiskuntaan ja ihmisoikeuksiin

Outokummun toiminnalla on taloudellisia vaikutuksia paikallisiin, kansallisiin ja globaaleihin yhteisöihin. Edistämme toimintaympäristöjemme yhteisöjen hyvinvointia suoralla ja epäsuoralla työllistämisellä, verojen maksamisella ja osallistumalla yhteisön hyvinvoinnin edistämiseen muilla tavoin.
Sivua viimeksi päivitetty: 14.12.2022

Outokumpu toimii erittäin kilpaillulla alalla, jossa kysyntä ja tarjonta kohtaavat globaaleilla markkinoilla. Toisaalta tuotantolaitoksemme sijaitsevat usein suhteellisen pienissä kaupungeissa. Toisin sanoen Outokummulla on suuri merkitys pienten paikallisten yhteisöjen taloudelle, ja se on usein yksi harvoista alueen yksityisen sektorin työnantajista. Outokumpu kartoittaa kyselyiden avulla sidosryhmiensä näkemyksiä siitä, mitkä ovat olennaiset kysymykset vastuullisuudessa. Lisätietoja suoriutumisestamme vastuullisuudessa löytyy viimeisimmästä vuosikertomuksestamme.


Taloudellinen vaikutus

Ruostumattoman teräksen globaali markkinajohtajuus tarkoittaa, että Outokumpu tyydyttää suuren osan ruostumattoman teräksen maailmanlaajuisesta kysynnästä. Siksi kestävän kehityksen käytäntöjemme vuoksi globaali yhteiskunta hyötyy kokonaisuudessaan. Tärkeää suoraa taloudellista vuorovaikutusta meillä on asiakkaiden, toimittajien, työntekijöiden, julkisen sektorin ja osakkeenomistajien kanssa. Outokumpu edistää paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten yhteisöjen hyvinvointia maksamalla veroja, työllistämällä ihmisiä suoraan ja epäsuorasti sekä osallistumalla muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan.

Lue lisää taloudellisista vaikutuksistamme vastuullisuuden datatyökalustamme.

Lähestymistapamme verotukseen

Globaalina yrityskansalaisena olemme täysin sitoutuneet raportoimaan ja maksamaan verot oikea-aikaisesti noudattaen paikallisia säännöksiä maissa, joissa luomme arvoa. Kaikilla transaktioilla on oltava vakaa, yrityksen strategian mukainen liiketoimintaperuste. Tavoitteemme on varmistaa ennakoitavuus kaikissa veroasioissa. Tuemme kilpailukykyistä liiketoiminnan kasvua verotuksen kannalta tehokkaasti ja tinkimättä verotuksen noudattamisen periaatteista.

Aggressiivinen verosuunnittelu ja pelkästään verohyötyjen saavuttamiseen tähtäävät keinotekoiset järjestelyt eivät ole hyvän yrityskansalaisuuden mukaisia vaan uhkaavat suoraan yrityksen brändiä ja mainetta. Tällaiset järjestelyt ovat siksi ehdottomasti kiellettyjä. Mitään transaktiota ei tule suorittaa vain verosuunnittelujärjestelyn perusteella. Verot kuuluvat olennaisena osana liiketoimintaprosesseihin.

Kaksinkertainen verotus eli samojen tulojen verottaminen useammassa kuin yhdessä maassa tulee kalliiksi. Jos kaksinkertaista verotusta esiintyy, sen poistamiseksi käytetään keskinäisiä sopimusmenettelyjä ja muita oikeudellisia menettelyjä.

Lue koko verolausuntommeLisätietoja Ison-Britannian osalta on englanniksi Outokummun Ison-Britannian verostrategiasta (2021, 202020192018 ja 2017).


Ihmisoikeuksien raportointi YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti

Ihmisoikeuksien hallinnointi Outokummussa

Outokumpu on sitoutunut toimimaan liiketoiminnassaan rehellisesti. Me kunnioitamme ja edistämme ihmisoikeuksia ja harjoitamme liiketoimintaa turvallisesti, vastuullisesti ja eettisesti. Ihmisoikeuksia käsitellään useissa julkisesti saatavilla olevissa yhtiön asiakirjoissa: Outokummun toimintaohjeessa, yritysvastuupolitiikassa, toimittajavaatimuksissa ja nykyajan orjuutta käsittelevässä Modern Slavery Statementissa. Erillinen ihmisoikeuspolitiikka ja toimittajien toimintaohje ovat valmisteilla, ja niiden odotetaan valmistuvan vuoden 2022 aikana.

Ihmisoikeudet ja ihmisarvo on yksi neljästä toimintaohjeessamme kuvatusta eettisestä periaatteesta. Ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittaminen tarkoittaa sitä, että Outokumpu on sitoutunut Yhdistyneiden kansakuntien yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin ja hyväksyy täysin kansainvälisesti tunnustetut ihmisoikeudet, kuten ne on määritelty kansainvälisessä ihmisoikeusasiakirjassa ja Kansainvälisen työjärjestön julistuksessa työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista. Outokumpu edistää monimuotoisuutta sekä vastustaa kaikenlaista syrjintää ja suvaitsemattomuutta. Kaikkia on kohdeltava tasapuolisesti, oikeudenmukaisesti ja ihmisarvoa kunnioittaen etnisestä taustasta, kansalaisuudesta, uskonnosta, poliittisista näkemyksistä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, vammaisuudesta tai iästä riippumatta. Outokumpu noudattaa kansainvälisiä työtä koskevia yleissopimuksia ja tuomitsee kaikenlaisen pakkotyön tai lapsityövoiman käytön. Outokummussa on yhdistymisvapaus.

Outokumpu odottaa myös asiakkaidensa, toimittajiensa ja alihankkijoidensa kunnioittavan kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia. Niiden on omalta osaltaan pyrittävä välttämään aiheuttamasta haitallisia ihmisoikeusvaikutuksia sekä vaikuttamasta haitallisten ihmisoikeusvaikutusten syntyyn. Lisäksi niiden on pyrittävä estämään tai lieventämään liiketoimintasuhteidensa kautta toimintaansa liittyviä haitallisia ihmisoikeusvaikutuksia.

Viime kädessä Outokummussa ihmisoikeuksia valvoo ja niistä vastaa toimitusjohtaja. Vastuita jaetaan teknologiajohtajan kautta, joka edustaa vastuullisuusasioita yhtiön johtoryhmässä, ja vastuullisuusjohtajan kautta, joka on vastuussa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvistä riskeistä yhtiössä. Vuonna 2022 ihmisoikeusriskienhallinnan integroimista Outokummun riskienhallintaan johtaa toimittajien vastuullisuuden hallinnasta vastaava johtaja, sillä suurimmat tunnistetut ihmisoikeusriskit liittyvät pääosin Outokummun hankintaketjuun. Teknologiajohtaja, vastuullisuusjohtaja ja toimittajien vastuullisuudesta vastaava johtaja kuuluvat ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvistä asioista vastaavaan ESG-ydinryhmään, joka käsittelee ihmisoikeusriskejä säännöllisesti.

Kehitys ja keskeiset opit vuonna 2021

Vuonna 2021 Outokumpu sitoutui YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin. Se oli yksi Finnwatchin suosituksista Outokummun ja brasilialaisen toimittajan Valen yhteistyötä koskevassa raportissa, jonka Finnwatch julkaisi alkuvuodesta 2021. Vuonna 2021 lisäsimme toimittajien vastuullisuudesta vastaavia resursseja. Brasilialaisen toimittajan mahdollisten ihmisoikeusvaikutusten tutkimisen lisäksi aloitimme YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden jalkauttamisen laatimalla ihmisoikeuspolitiikan ja toteuttamalla ihmisoikeusriskien arvioinnin Outokummun mahdollisten ja todellisten ihmisoikeusvaikutusten ja keskeisimpien ihmisoikeusriskien tunnistamiseksi. Loppuvuodesta tietoomme tuli toinen tapaus, jossa toimittaja on mahdollisesti loukannut ihmisoikeuksia, tällä kertaa Guatemalassa. Se vahvisti kiireellistä tarvetta ihmisoikeusriskien tehokkaalle hallinnalle.

Keskeisten ihmisoikeusriskien tunnistaminen

Järjestimme neljä työpajaa eri puolilta organisaatiota tulevien sisäisten sidosryhmien kanssa tunnistaaksemme keskeisimmät ihmisoikeusriskit. Työpajoissa olivat mukana HR-osasto, tuotanto, eettisistä periaatteista ja compliance-asioista vastaava osasto, sisäinen tarkastus, vastuullisuusosasto, hankintaosasto sekä raaka-ainehankintaosasto. Osallistujat edustivat sekä ylintä johtoa että operatiivista henkilökuntaa. Työpajojen fasilitoijina ja dokumentoijina toimivat Deloitten ulkoiset asiantuntijat. Deloitte tutki myös useita Outokummun julkisia ja sisäisiä asiakirjoja osana ihmisoikeusriskien arviointia. Lisäksi keskeisimpiä ihmisoikeusriskejä tunnistettaessa otettiin huomioon Finnwatchin raportti Outokummun ihmisoikeuksia koskevista due diligence arvioinneista sekätoimittajan ja alkuperäisväestön näkemykset asiasta.

Tunnistetut ihmisoikeusriskit arvioitiin mittakaavan, kattavuuden ja korjattavuuden kannalta, jotta ne kyetään asettamaan tärkeysjärjestykseen vakavuuden ja todennäköisyyden perusteella. Ihmisoikeusriskien arvioinnin perusteella olemme tunnistaneet seuraavat Outokummun keskeisimmiksi ihmisoikeusriskeiksi:

Toimittajien valvonta ja arvioinnit paikan päällä

Kuten voimme nähdä, suurin osa Outokummun keskeisistä ihmisoikeusriskeistä liittyy toimitusketjuun, joka kattaa sekä ostettujen materiaalien valmistuksen että kuljetuksen. Jos toimittajien valvonta ja toimipaikoilla tehtävät arvioinnit eivät täytä vaatimuksia, kaikki riskikohteiksi luetellut keskeiset ihmisoikeudet ovat uhattuna. Finnwatchin esiin nostamassa Brasiliassa tapahtuneessa Valen ja xikrin-kansan tapauksessa sekä guatemalalaisen toimittajan tapauksessa on kyse esimerkiksi alkuperäisväestön oikeuksista ja oikeudesta terveelliseen ympäristöön. Toinen tärkeä alue on toimittajiemme toteuttamat due diligence -tarkastukset heidän alihankkijoilleen ja liikekumppaneilleen. Jos nämä tarkastukset ovat puutteellisia, on riskinä esimerkiksi se, että toimittajiemme alihankkijat ovat osallisina rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen tai korruptioon, mikä rikkoo oikeutta tasavertaiseen kohteluun ja Outokummun tiukkaa nollatoleranssia tällaisia väärinkäytöksiä kohtaan.

Kuorma-autonkuljettajien työolot

Liiketoimintamme vaatii tavaroiden siirtämistä paikasta toiseen. Se koskee yhtä lailla materiaaleja, joita me ostamme ja myymme, kuin omien toimipaikkojemme välisiä kuljetuksia. Kuorma-autonkuljettajien työolot sekä mahdolliset rikkomukset koskien oikeutta yhdenvertaiseen kohteluun ja lepoon ja vapaa-aikaan ovat monien yritysten kohtaama ongelma, eikä Outokumpu ole tässä tapauksessa poikkeus.

Ihmiskauppa kuorma-autoissa ja muissa toimitusketjun osissa

Kuorma-autonkuljettajien oikeudet eivät ole ainoa monia yrityksiä koskeva haaste, vaan myös ihmiskauppaa kansainvälisessä rekkaliikenteessä on käsiteltävä. Ihmiskauppa on maailmanlaajuinen ongelma, jolla on useita erilaisia ilmenemismuotoja, ja se satuttaa niin aikuisia kuin lapsiakin rikkaissa ja köyhissä maissa. Tämän vuoksi meidän outokumpulaisten on tärkeää kiinnittää huomiota siihen riskiin, että myös Outokummun raaka-aineita ja valmiita tuotteita kuljettavia rekkoja voidaan väärinkäyttää ihmiskaupan ja ihmissalakuljetuksen välineinä.

Työpaikan houkuttelevuus

Outokumpu on ruostumattoman teräksen valmistaja, jolla on oma ferrokromikaivos. Perinteisesti teräs- ja kaivosala on ollut erittäin miesvaltainen. On riskinä, että naiset tai vähemmistöt eivät tunne oloaan mukavaksi tai ajattelevat, ettei Outokumpu ole houkutteleva työpaikka.

Oman ja toimittajien toiminnan kasvihuonekaasupäästöt edistävät ilmastonmuutosta

Sekä meidän että toimittajiemme toiminta aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä, jotka edistävät ilmaston lämpenemistä ja ilmastonmuutosta. Ilmastonmuutos ja äärisääolosuhteiden lisääntyminen, luonnonkatastrofit, merenpinnan nousu, tulvat, helleaallot, kuivuus, aavikoituminen ja vesipula uhkaavat ihmisoikeuksia, esimerkiksi oikeutta elämään (terveys ja turvallisuus) ja oikeutta ympäristöön.

Keskeisten ihmisoikeusriskien käsitteleminen

Vuonna 2021 sitouduimme entistäkin tiukemmin ihmisoikeuksien hallinnointiin ja tunnistimme riskejä, ja vuonna 2022 jalkautamme löydökset ja ryhdymme toimiin. Ihmisoikeusriskien arvioinnin tuloksia analysoidessa havaittiin, että estämme ihmisoikeusrikkomuksia jo nyt monin eri tavoin. Yksi tehtävä vuodelle 2022 on siis käydä läpi keskeiset ihmisoikeusriskit ja selvittää, mitä niistä ehkäistään jo valmiiksi, ja tuoda esiin ennaltaehkäisyn yhteys ihmisoikeusrikkomusten estämiseen. Riskeille, joita varten ei ole lainkaan tai vain riittämättömiä lievennystoimenpiteitä, on toimenpiteet määriteltävä ja otettava käyttöön.

Joillakin alueilla meillä on jo käytössä riskien pienentämiseen tähtääviä toimenpiteitä: esimerkiksi edistämme jo nyt työpaikan monimuotoisuutta ja houkuttelevuutta. Americas-liiketoiminta-alueelle on perustettu erilaisia verkostoitumistyöryhmiä, jotka tutkivat, miten tasa-arvoa ja osallisuutta voi edistää työympäristön vahvistamiseksi. Vuonna 2022 asetamme Outokummulle monimuotoisuus-, tasa-arvo- ja osallisuustavoitteen ja aloitamme kaikille työntekijöille tarkoitetun osallisuuskyselyn, jotta saamme paremman ymmärryksen siitä, miten eri sukupuolia, kulttuureja ja taustoja arvostetaan ja kunnioitetaan Outokummussa sekä siitä, saavatko kaikki yhdenvertaiset mahdollisuudet.

Vuonna 2021 keskityimme erityisesti raaka-aineiden hankintaan, ja aloitimme useita toimia, joiden tarkoituksena on lisätä raaka-ainetoimitusketjun vastuullisuutta. Työ jatkuu vuonna 2022, ja toimet kohdistuvat toimitusketjumme raaka-aineosan keskeisiin riskeihin. Katso alta yhteenveto toimistamme raaka-aineiden hankinnan toimista vuodelle 2021 ja suunnitelmista vuodelle 2022.

Lisäksi olemme vuosien ajan keskittyneet kasvihuonekaasupäästöihin ja ilmastonmuutokseen. Meillä on alan pienin hiilijalanjälki, joka on yli 70 prosenttia alan maailmanlaajuista keskiarvoa pienempi, ja olemme sitoutuneet Science Based Targets aloitteeseen vähentääksemme hiilidioksidipäästöjämme entisestään. Kierrätetyn materiaalin osuus Outokummun ruostumattoman teräksen tuotannossa on yli 90 prosenttia. Tämä ei ainoastaan vähennä kasvihuonekaasupäästöjä, vaan merkitsee myös sitä, että tarvitsemme vähemmän ensiöraaka-aineita, mikä säästää luonnonvaroja. Täältä voi lukea lisää Outokummun ilmastonsuojelusta.

Sidosryhmien osallistaminen

Keskeisten ihmisoikeusriskien hallinnointi vaatii sidosryhmien osallistamista. Esimerkiksi kansalaisjärjestö Finnwatchin nostamassa tapauksessa sidosryhmään oltiin yhteydessä Brasilian-vierailulla marraskuun lopulla. Mukana olleita paikallisia sidosryhmiä olivat itse alkuperäisväestön edustajat, heidän asianajajansa, heidän yhdistystensä edustajat, heidän kanssaan työskentelevä tutkimusinstituutti sekä Outokummun toimittaja. Finnwatch oli mukana prosessissa, ja se pidettiin ajan tasalla läpi vuoden. Lisäksi tilanteen etenemisestä kerrottiin Outokummun työntekijöille ja sijoittajille esimerkiksi ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä asioita käsittelevässä verkkolähetyksessä joulukuun alussa. Se, että matkustimme toimittajan toimipaikalle ja pääsimme yhteyteen paikallisten ryhmien kanssa, joihin toimittajan toiminta vaikuttaa, oli erittäin opettavainen kokemus. Samaa lähestymistapaa sovelletaan vuonna 2022 esimerkiksi Guatemalassa.

Huolista ilmoittaminen

YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevissa ohjaavissa periaatteissa tehdään selväksi, että jos yritys rikkoo ihmisoikeuksia tai on osallisena rikkomuksiin, on sen vastuulla myös korjata tai auttaa korjaamaan tilanne. Sama vastuu ei koske tilanteita, joissa haitalliset ihmisoikeusvaikutukset liittyvät yhtiön toimintaan, tuotteisiin tai palveluihin, mutta joihin yhtiö itse ei ole osallinen tai syyllinen. Siitä huolimatta me Outokummussa kannustamme kaikkia yhtiön sisä- ja ulkopuolella raportoimaan mahdolliset ja tapahtuneet ihmisoikeusrikkomukset meille, vaikka me emme olisi itse aiheuttaneet niitä tai osallisia niihin, jos ne ovat tavalla tai toisella yhteydessä meihin toimintamme, tuotteidemme tai palveluidemme kautta.

Kaikki sidosryhmät, sekä sisäiset että ulkoiset, voivat ilmaista huolensa Outokummulle monin eri tavoin, kuten esimerkiksi SpeakUp-kanavan kautta. SpeakUp on ulkopuolinen kanava, jossa voi ilmoittaa Outokummun eettisten sääntöjen rikkomuksista tai muista väärinkäytöksistä. Tämä voidaan tehdä luottamuksellisesti ja nimettömästi, jos paikalliset lait ja määräykset sen sallivat. Kanava on saatavilla verkkosivuillamme ja sitä voidaan käyttää useilla eri kielillä. Lisäksi vastuullisuusjohtajaan ja toimittajien vastuullisuudesta vastaavaan päällikköön voi olla suoraan yhteydessä. Heidän sähköpostiosoitteensa löytyvät Outokummun verkkosivuilta.