Paikalliset yhteisöt

Monilla Outokummun tuotantolaitoksilla on pitkä ja mielenkiintoinen historia. Esimerkiksi useimmat laitoksemme Suomessa, Saksassa, Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa ovat olleet erottamaton osa metalliteollisuutta ja paikallisia yhteisöjä jo vuosisatojen ajan. Koska Outokumpu on merkittävä työllistäjä monilla paikkakunnilla, sille on luonnollista olla monin tavoin läsnä paikallisissa yhteisöissä ja osallistua niiden toimintaan.

Merkittävän työnantajaroolin vuoksi Outokummun toiminta voi vaikuttaa suuresti paikallisten yhteisöjen elämään. Kaikilla näillä paikkakunnilla suurin vaikutus on suoralla ja epäsuoralla työllistämisellä: Outokumpu tuo taloudellisesti tärkeää palkka- ja verotuloa alueen yhteisölle. Teemme jatkuvasti yhteistyötä yhteisön viranomaisten ja edustajien, muiden liikeyritysten, koulujen ja yliopistojen kanssa. Pyrimme aktiivisesti kuuntelemaan paikallisia yhteisöjä.

Uudelleenjärjestelyjen seurauksena Outokumpu sulki osan Saksan ja Ruotsin tehtaistaan vuosina 2013–2016. Kaikissa uudelleenjärjestelyissä Outokumpu on noudattanut paikallisia lakeja, työehtosopimuksia ja muita sovellettavia säännöksiä. Joissakin tapauksissa olemme löytäneet työntekijöille uusia työpaikkoja muista tuotantolaitoksistamme, minkä lisäksi olemme järjestäneet koulutuksia ja auttaneet uusien työpaikkojen etsinnässä. Osa työntekijöistä on jäänyt eläkkeelle.


Yhteisön toimintaan osallistuminen

Outokumpu osallistuu paikallisyhteisöjen toimintaan jokaisen toimipaikkansa ympäristössä, muun muassa vaikutusarviointien ja kehittämishankkeiden kautta.

Yksikkömme keskustelevat vuosittain naapureiden ja paikallisyhteisön edustajien kanssa esimerkiksi työmarkkina- ja energiatilanteesta sekä paikallisten tapahtumien sponsoroinnista.

Lisäksi Outokumpu järjestää tuotantolaitoksissaan avointen ovien tapahtumia naapureilleen. Palautteen ja osallistumisasteen perusteella nämä tapahtumat ovat onnistuneet viime vuosina. Tuotantoyksiköt saivat paljon hyvää ja rakentavaa palautetta sekä hyödyllisiä ideoita liittyen siihen, miten ne voivat vähentää ympäristövaikutuksia paikallisyhteisössä.

Myös liikennekuormitus vaikuttaa paikallisyhteisöihin, mistä esimerkkejä ovat Kemi-Tornion alue ja Sheffield. Tornion tuotantolaitoksemme on osallistunut Pohjois-Ruotsin uuteen rautatiehankkeeseen, Pohjois-Botnia-rataan (Norrbotniabanan). Toteutuessaan se tarkoittaisi, että Botnia-rataa jatketaan 270 km Uumajasta pohjoiseen Luulajaan ja Tornion tehdas saisi uuden kuljetusreitin. Hankkeen yksityiskohtia suunnitellaan parhaillaan. Iso-Britannian Sheffieldissä Outokummun toimipaikka sijaitsee hyvin lähellä M1-moottoritietä, ja pyrimme varmistamaan, että toimintamme vaikuttaa tähän tärkeään liikenneväylään mahdollisimman vähän.

Paikalliset sidosryhmät otetaan huomioon myös konsernin pelastussuunnitelmassa. Sheffieldissä paikallisten poliisivoimien, palo- ja pelastuspalvelujen sekä kansallisten terveysjärjestöjen edustajat ovat osallistuneet Outokummun työntekijöille järjestettyihin terveys- ja turvallisuuspäiviin. Ruotsissa Avestassa saimme erinomaista palautetta, kun remontoimme vuosisatoja vanhan entisen tuotantolaitoksemme Koppardalenin ja onnistuimme siten säilyttämään paikallista kulttuurihistoriaa. Vuosittain 30 000 kävijää vierailee vanhassa myllyssä ja Avesta Art -taidenäyttelyssä.

Osana yhteisöihin osallistumista jotkut Outokummun toimipaikat käyvät myös jatkuvaa vuoropuhelua ympäristöalan kansalaisjärjestöjen kanssa käynnissä olevista lupamenettelyistä ja muista ympäristökysymyksistä. Vuonna 2014 perustettiin Suomen Kestävän kaivostoiminnan verkosto, joka on kaivosalan ja sen sidosryhmien keskustelu- ja yhteistyöfoorumi. Verkosto kehitti uuden vastuullisuusstandardin, joka perustuu kanadalaiseen Towards Sustainable Mining -järjestelmään. Kemin kaivos sitoutui ottamaan raportointijärjestelmän käyttöön. Outokummun tavoitteena on lisätä näihin ja tuotteidemme vastuullisuuteen liittyvää avoimuutta ja tiedottamista entisestään.


Sponsorointi ja yhteistyö

Sponsoroinnissa Outokumpu suosii kohteita, joihin liittyy ruostumaton teräs, kestävyys, lahjakkuus ja koulutus. Vastuullisena yrityskansalaisena Outokumpu tekee myös harkinnanvaraisia lahjoituksia. Lahjoitukset hyväksyy johtoryhmä tai hallitus. Paikallisessa sponsoroinnissa noudatetaan samoja periaatteita, ja paikallisesti Outokumpu on esimerkiksi lahjoittanut ruostumatonta terästä taideteoksia varten sekä sponsoroinut merkittäviä paikallisia hankkeita ja urheiluseuroja. Outokumpu ei osallistu paikalliseen tai kansalliseen poliittiseen toimintaan eikä muuten tue sitä.

Outokumpu tukee toimialaansa liittyvää tutkimusta ja tekee tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Paikallisille korkeakouluille tarjotaan harjoittelumahdollisuuksia, ja koululaiset ja paikalliset opiskelijat pääsevät tutustumaan toimintaamme.

Outokumpu on myös ollut mukana perustamassa useita kansallisia teknologia-, tutkimus- ja koulutusrahastoja. Rahastot tukevat ja edistävät yliopistotason tutkimusta ja opetusta sekä liiketoimintamahdollisuuksia. Tällaisia rahastoja ovat esimerkiksi Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö ja Metallinjalostajien rahasto.


Järjestöt ja yhdistykset

Outokumpu on allekirjoittanut Kansainvälisen kauppakamarin (ICC:n) peruskirjan, seuraa ja tukee YK:n Global Compact -aloitetta ja on aktiivinen jäsen Pohjoismaiden Global Compact -verkostossa. Outokumpu on allekirjoittanut worldsteel-järjestön kestävän kehityksen peruskirjan ja ISSF:n kestävän ruostumattoman teräksen peruskirjan.

Outokumpu kuuluu kansainvälisiin organisaatioihin ja järjestöihin, mukaan lukien Kansainvälinen kauppakamari (ICC), Kansainvälinen ruostumattoman teräksen järjestö (ISSF), Kansainvälinen kromikehitysyhdistys (ICDA), Eurofer, EUROALLIAGES ja EUROSLAG. Outokumpu toimii myös Maailman teräsjärjestön (worldsteelin) ulkojäsenenä. Outokumpu tarjoaa päätöksentekijöille ja asiantuntijoille olennaisia tietoja liiketoimintaympäristön ja lainsäädännön kehityksestä. Outokumpu osallistuu myös kauppajärjestöjen työhön.

Yhteiskuntasuhdekäytäntönämme on toimia teollisuusjärjestöjen, kuten Euroferin, kautta. Näissä organisaatioissa Outokumpu osallistuu erilaisiin työryhmiin, joiden tavoitteena on tarjota asiantuntemusta päätöksentekijöiden tueksi. Näillä foorumeilla jäsenet jakavat parhaita käytäntöjä ja saavat vertailudataa muun muassa ympäristöstä, tutkimuksesta ja kehityksestä, tuotteiden elinkaarista, tuote- ja kemikaaliturvallisuudesta sekä työturvallisuudesta. Jäsenet toimittavat myös omat tietonsa käytettäväksi virallisissa teollisuus- ja viranomaisraporteissa, kuten worldsteelin, sen ISSF:n (Kansainvälisen ruostumattoman teräksen järjestön) ja ICDA:n turvallisuus- ja vastuullisuusraportoinnissa.

Outokumpu kuuluu teollisuusjärjestöihin ja -yhdistyksiin Saksassa, Ruotsissa, Suomessa, Ranskassa, Italiassa, Alankomaissa, Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Australiassa. Nämä yhteistyöorganisaatiot edistävät alan näkemyksiä ja edistävät kansallista lainsäädäntöä. Outokummun Kemin kaivos on myös allekirjoittanut Suomen kestävän kaivostoiminnan sitoumuksen ja kuuluu kestävän kaivostoiminnan verkostoon.