Outokummun tilinpäätöstiedote 2023: Hyvä oikaistu käyttökate vuonna 2023 heikommilla ruostumattoman teräksen markkinoilla

Outokumpu Oyj
Tilinpäätöstiedote
8.2.2024 klo 9.00

Outokummun tilinpäätöstiedote 2023: Hyvä oikaistu käyttökate vuonna 2023 heikommilla ruostumattoman teräksen markkinoilla

Vuoden 2023  neljäs neljännes lyhyesti

        Ruostumattoman teräksen toimitukset olivat 450 000 tonnia (450 000 tonnia)*.

        Oikaistu käyttökate oli 72 milj. euroa (110 milj. euroa).

        Käyttökate oli 15 milj. euroa (103 milj. euroa).

        Sijoitetun pääoman tuotto oli -2,1 % (22,6 %).

        Liiketoiminnan rahavirta oli 236 milj. euroa (289 milj. euroa mukaan lukien lopetetut toiminnot).

        Nettovelka oli -60 milj. euroa (30.9.2023:  29 milj. euroa).

        Velkaantumisaste oli -1,6 % (30.9.2023: 0,7 %).

        Osakekohtainen tulos oli -0,56 euroa (0,69 euroa).

        50 milj. euron ja enintään 11 milj. osakkeen takaisinosto-ohjelmasta kerrottiin 29.11.2023. Outokumpu hankki neljännen neljänneksen aikana 2 642 455 osaketta.

        Americas-liiketoiminta-alueella uudelleenneuvoteltuun kuumavalssaussopimukseen liittyvällä alaskirjauksella oli 264 milj. negatiivinen vaikutus liiketulokseen ja tilikauden tulokseen.

 

Tammi–joulukuu 2023 lyhyesti

        Ruostumattoman teräksen toimitukset olivat 1 906 000 tonnia (2 106 000 tonnia).

        Oikaistu käyttökate oli 517 milj. euroa (1 256 milj. euroa).

        Käyttökate oli 416 milj. euroa (1 248 milj. euroa).

        Liiketoiminnan rahavirta oli 325 milj. euroa (778 milj. euroa mukaan lukien lopetetut toiminnot).

        Osakekohtainen tulos oli -0,26 euroa (2,40 euroa).

        Osinkoja maksettiin vuodelta 2022 huhtikuussa 152 milj. euroa.

        70 milj. eurolla ostettiin takaisin 13 903 534 osaketta.

        Outokumpu sai 3.1.2023 päätökseen yrityskaupan, jossa myytiin valtaosa Long Products -liiketoiminnasta. Syyskuusta 2022 asti liiketoiminnot luokiteltiin myytävinä oleviksi varoiksi ja raportoitiin lopetettuina toimintoina. Vertailuluvut sisältävät lopetetut toiminnot, jos näin on erikseen mainittu. Loput yksiköt myytiin 1.8.2023.

        Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2023 maksetaan osinkoa 0,26 euroa osakkeelta.

 

Tunnusluvut, jatkuvat toiminnot

 

Q4/23

Q4/22

Q3/23

2023

2022

Liikevaihto

Milj. EUR

1 513

1 895

1 531

6 961

9 494

Käyttökate

Milj. EUR

15

103

18

416

1 248

Oikaistu käyttökate 1)

Milj. EUR

72

110

51

517

1 256

Liiketulos

Milj. EUR

-314

31

-45

-100

992

Oikaistu liiketulos 1)

Milj. EUR

13

48

-12

274

1 010

Tulos ennen veroja

Milj. EUR

-320

13

-60

-133

933

Tilikauden tulos

Milj. EUR

-242

312

-55

-111

1 086

Osakekohtainen tulos

EUR

-0,56

0,69

-0,13

-0,26

2,40

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos

EUR

-0,51

0,64

-0,11

-0,22

2,22

Sijoitetun pääoman tuotto, 12 kk liukuva (ROCE) 2)

%

-2,1

22,6

5,3

-2,1

22,6

Investoinnit käyttöomaisuuteen

Milj. EUR

86

60

31

170

158

Ruostumattoman teräksen toimitukset

1 000 tonnia

450

450

449

1 906

2 106

Henkilöstö kauden lopussa, kokoaikaiseksi muutettuna

 

8 469

8 357

8 512

8 469

8 357

Tunnusluvut, sisältäen lopetetut toiminnot

 

Q4/23

Q4/22

Q3/23

2023

2022

Tilikauden tulos

Milj. EUR

-242

315

-56

-106

1 140

Osakekohtainen tulos

EUR

-0,56

0,70

-0,13

-0,24

2,52

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos

EUR

-0,51

0,64

-0,11

-0,21

2,33

Sijoitetun pääoman tuotto, 12 kk liukuva (ROCE)

%

-2,0

24,5

5,8

-2,0

24,5

Liiketoiminnan nettorahavirta

Milj. EUR

236

289

-11

325

778

Korollinen nettovelka kauden lopussa

Milj. EUR

-60

-10

29

-60

-10

Velkaantumisaste kauden lopussa

%

-1,6

-0,3

0,7

-1,6

-0,3

 

1) Oikaistu käyttökate tai liiketulos = Käyttökate tai liiketulos – oikaisuiksi luokitellut erät.

2) Tasekomponentti 2022 sisältää lopetettujen toimintojen oman pääoman.

 

*Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita.

 

Toimitusjohtaja Heikki Malinen

Vuonna 2023 teimme hyvän tuloksen, ja oikaistu käyttökate oli 517 milj. euroa. Vuoden aikana näimme muutoksen markkinaympäristössä, ja vuoden jälkipuolisko oli haastava. Jakelijoiden varastojen tyhjentäminen alkoi lähestyä loppuaan toisella neljänneksellä, mutta ruostumattoman teräksen markkinat pysyivät vaisuina vielä viimeisellä neljänneksellä. Vuonna 2023 ruostumattoman teräksen toimituksemme laskivat 9 % edellisvuodesta, mikä heijasti markkinoiden heikentymistä. Olemme tehneet määrätietoisia, ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä palauttaaksemme kannattavuuden koko yhtiössä.

Euroopan markkinat heikkenivät selvästi toisella neljänneksellä, ja kolmas neljännes oli Europe-liiketoiminta-alueen heikoin. Sen jälkeen markkinan toipuminen on ollut hidasta. Europe-liiketoiminta-alueen vuoden oikaistu käyttökate oli 148 milj. euroa, ja ruostumattoman teräksen toimitukset laskivat 4 % edellisvuodesta. Ruostumattoman teräksen hintojen merkittävä lasku vaikutti negatiivisesti kannattavuuteen, ja tulos laski vuosien 2021 ja 2022 poikkeuksellisen korkeilta tasoilta.

Amerikoissa markkinaympäristö pysyi suhteellisen vahvana vuonna 2023 ja alkoi heiketä vasta vuoden loppua kohti. Americas-liiketoiminta-alueella vuosi oli hyvä, ja teimme 285 milj. euron oikaistun käyttökatteen, vaikka ruostumattoman teräksen toimitukset vähenivät 16 % edellisvuodesta. Olen ylpeä siitä, että olemme vakiinnuttaneet asemamme Amerikan markkinoilla, ja toimintojemme maantieteellinen hajauttaminen tekee meistä vahvempia.

Ferrochrome-liiketoiminta-alueella vuoden oikaistu käyttökate oli 96 milj. euroa. Ferrokromin markkinat heikkenivät vuoden jälkipuoliskolla, ja siksi päätimme tammikuussa 2024 sopeuttaa ferrokromituotantoa laskeneeseen kysyntään. Etenimme myös Kemin kaivoksen hiilineutraaliustavoitteessa. Tavoite on meille tärkeä: oma ferrokromituotantomme mahdollistaa sen, että voimme valmistaa ruostumatonta terästä, jonka hiilijalanjälki on teollisuudenalan pienin. 

Vuoden aikana toteutimme määrätietoisesti strategiaa ja kerroimme tulevan eli kolmannen strategiavaiheen neljästä painopistealueesta, jotka ovat laajentuminen Amerikoissa, Euroopan kilpailukyky, arvoketjujen integrointi ja vastuullisuusjohtajuus mukaan lukien mahdollinen biokoksi-investointi.

Osana laajentumista Amerikoissa tarkastelimme oman kuumavalssaamon rakentamista Calvertiin Alabamaan, mutta päätimme, että yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta paras ratkaisu on jatkaa nykyistä kuumavalssausyhteistyötä. Jatkamme tarkastelua kylmävalssauskapasiteetin kasvattamiseksi, mikä mahdollistaisi sen, että voisimme lisätä toimituksiamme houkuttelevilla Pohjois-Amerikan markkinoilla. Odotamme voivamme tehdä päätöksiä vuoden kuluessa.

Kerroimme vuonna 2023 useasta Outokumpu Circle Green® -asiakasyhteistyöstä, sillä asiakkaamme haluavat vähentää päästöjään. Outokummun Circle Green -teräksen hiilijalanjälki on jopa 93 % teollisuuden keskiarvoa pienempi – pienin hiilijalanjälki, mitä kaupallisessa terästuotannossa on saatu aikaan. Asiakkaiden voimakas kiinnostus tuotetta kohtaan osoittaa, että olemme viemässä liiketoimintaamme oikeaan suuntaan.

Vuonna 2023 solmimme uusia kumppanuuksia kaivos- ja kehitysyhtiö FPX Nickelin, biohiilen tuottaja Envigasin ja kierrätysteräksen toimittaja CRONIMETin kanssa. Haluamme varmistaa, että meillä on tulevaisuudessa riittävästi saatavilla kriittisiä raaka-aineita, joiden hiilijalanjälki on pieni.

Olemme koko vuoden ajan keskittyneet vahvasti energiatehokkuuteen. On nyt jo selvää, että ylitämme 8 %:n energiatehokkuuden parantamistavoitteen, mutta se vie enemmän aikaa kuin alun perin arvioitiin. Tähän mennessä toimenpiteemme ovat johtaneet 10 milj. euron säästöihin. Vuoden aikana vähensimme päästöjämme onnistuneesti SBT-ilmastotavoitteen mukaisesti.

Vuosi 2023 osoittaa, että teemme tiiminä upeaa ja sinnikästä yhteistyötä sitoutuneesti. Olen erityisen ylpeä maailmanluokan turvallisuustuloksista: saavutimme uuden ennätyksen, kun kaikkien työtapaturmien taajuus oli 1,5. Markkinatilanne muuttui, mutta ryhdyimme heti toimenpiteisiin palauttaaksemme kannattavuuden turvallisuudesta tinkimättä. Pidimme vuonna 2023 yhtiön nettovelattomana, ja liiketoimintamme teki vahvaa kassavirtaa. Meillä on teollisuudenalan vahvin tase, ja olemme valmiita myös haastaviin markkinaolosuhteisiin, jotka ovat luonnollinen osa ruostumattoman teräksen syklistä toimialaa.

Olen tyytyväinen siitä, että hallituksemme on tänään ehdottanut, että vuodelta 2023 maksettaisiin osinkoa 0,26 euroa osakkeelta. Käynnissä olevan osakkeiden takaisinosto-ohjelman lisäksi se kertoo vahvasta sitoutumisestamme osakkeenomistajien tuottoihin.

Haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme ja sidosryhmiämme hyvästä yhteistyöstä vuonna 2023 – jatketaan hyvää työtä myös vuonna 2024.

 

Näkymät vuoden 2024 ensimmäiselle neljännekselle

Ensimmäisellä neljänneksellä konsernin ruostumattoman teräksen toimitusten arvioidaan kasvavan 5–15 % neljännestä neljänneksestä.

Americas-liiketoiminta-alueella markkinaympäristö alkoi heikentyä neljännen neljänneksen lopulla, ja Euroopassa hitaan toipumisen odotetaan jatkuvan. Myös kierrätysteräksen markkinat ovat hiljattain kiristyneet.

Ferrokromin tuotanto on 80 %:ssa täydestä kapasiteetista, kun yksi kolmesta ferrokromiuunista ja yksi kahdesta sintraamosta suljettiin tammikuussa 2024 ferrokromin heikon markkinatilanteen takia.

Kunnossapitokustannusten arvioidaan ensimmäisellä neljänneksellä laskevan noin 20 milj. eurolla neljännestä neljänneksestä.

Nykyisillä raaka-ainehinnoilla ensimmäisellä neljänneksellä arvioidaan toteutuvan jonkin verran raaka-aineisiin liittyviä varasto- ja metallijohdannaistappioita.

 

Ohjeistus vuoden 2024 ensimmäiselle neljännekselle:

Vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen oikaistun käyttökatteen arvioidaan olevan samalla tasolla kuin neljännellä neljänneksellä.

Tulos

Neljäs neljännes 2023 verrattuna neljänteen neljännekseen 2022

Outokummun liikevaihto laski vuoden 2023 neljännellä neljänneksellä 1 513 milj. euroon (EUR 1 895 milj. euroa), ja oikaistu käyttökate oli 72 milj. euroa (110 milj. euroa). Lasku vertailukaudesta johtui Euroopan huomattavasti haastavammasta markkinaympäristöstä. 12 kuukauden liukuva sijoitetun pääoman tuotto oli -2,1 % (22,6 %). Siihen vaikutti pääasiassa kannattavuuden heikkeneminen viimeisen 12 kuukauden aikana mutta myös 264 milj. euron alaskirjaus, joka liittyy Americas-liiketoiminta-alueen uudelleen neuvoteltuun kuumavalssaussopimukseen sekä muihin oikaisueriin.

Vuoden 2023 neljännellä neljänneksellä ruostumattoman teräksen toimitukset pysyivät samalla tasolla kuin vertailukaudella (muutos 0 %). Ruostumattoman teräksen toteutuneet hinnat laskivat huomattavasti Euroopassa, mutta laskua oli myös Amerikoissa. Ferrochrome-liiketoiminta-alueen kannattavuus parani vertailukaudesta toimitusmäärien kasvaessa ja kiinteiden kustannusten laskiessa. Konsernin kunnossapitokustannukset nousivat, mutta kannattavuutta tuki tuotannon tarveaineiden kuten sähkön ja ferropiin hintojen lasku. Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannaisvoitot olivat 0 milj. euroa (47 milj. euron tappio). Muun toiminnan ja konsernin sisäisten erien oikaistu käyttökate oli -8 milj. euroa (4 milj. euroa).

Tilikauden tulos oli -242 milj. euroa vuoden 2023 neljännellä neljänneksellä (312 milj. euroa). Tilikauden tulosta painoivat käyttökatteen heikko kehitys sekä huomattavat, yhteensä -327 milj. euron oikaisuerät liittyen pääasiassa arvonalentumisiin ja uudelleenjärjestelyihin. Vertailukauden tilikauden tulokseen vaikutti positiivisesti 297 milj. euron suuruisen laskennallisen verosaamisen kirjaaminen.

 

Neljäs neljännes 2023 verrattuna kolmanteen neljännekseen 2023

Outokummun liikevaihto laski 1 513 milj. euroon vuoden 2023 neljännellä neljänneksellä (Q3/2023: 1 531 milj. euroa), ja oikaistu käyttökate nousi 72 milj. euroon (Q3/2023: 51 milj. euroa). Oikaistu käyttökate kasvoi edellisestä neljänneksestä pääasiassa siksi, että Euroopan markkinat alkoivat asteittain toipua. Kannattavuuden laskettua viimeisen 12 kuukauden aikana ja Americas-liiketoiminta-alueen uudelleen neuvoteltuun kuumavalssaussopimukseen liittyvän 264 milj. euron alaskirjauksen sekä muiden oikaisuerien vuoksi 12 kuukauden liukuva sijoitetun pääoman tuotto oli -2,1 % (5,3%).

Neljännellä neljänneksellä ruostumattoman teräksen toimitukset pysyivät lähes samalla tasolla kuin edellisellä neljänneksellä (muutos 0 %). Ruostumattoman teräksen toteutuneet hinnat nousivat hieman Euroopassa, kun taas Amerikoissa ne pysyivät suunnilleen samalla tasolla. Kustannukset kasvoivat pääasiassa siksi, että Europe- ja Ferrochrome-liiketoiminta-alueella tehtiin enemmän kunnossapitotöitä. Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannaisvoitot olivat neljännellä neljänneksellä 0 milj. euroa (Q3/2023: 27 milj. euron tappiot). Muun toiminnan ja konsernin sisäisten erien oikaistu käyttökate oli -8 milj. euroa (Q3/2023: 5 milj. euroa).

Tilikauden tulos oli neljännellä neljänneksellä -242 milj. euroa, ja siihen vaikuttivat huomattavat oikaisuerät, jotka liittyvät pääasiassa alaskirjauksiin ja uudelleenjärjestelyihin (Q3/2023: -55 milj. euroa).

 

Tammi–joulukuu 2023 verrattuna tammi–joulukuu 2022

Vuonna 2023 Outokummun liikevaihto laski 6 961 milj. euroon (9 494 milj. euroa), ja oikaistu käyttökate oli 517 milj. euroa (1 256 milj. euroa). Oikaistun käyttökatteen laskun taustalla oli selvästi heikentynyt markkinaympäristö Euroopassa. Edellinen vuosi oli poikkeuksellisen vahva, ja vuonna 2023 markkinat muuttuivat. Samasta syystä mutta myös Americas-liiketoiminta-alueen alaskirjauksen ja muiden oikaisuerien vuoksi 12 kuukauden liukuva sijoitetun pääoman tuotto oli -2,1 % (22,6 %).

Ruostumattoman teräksen toimitukset laskivat tammi–joulukuussa 9 % edellisvuodesta. Ruostumattoman teräksen toteutuneet hinnat laskivat merkittävästi Euroopassa, mutta hinnat laskivat myös Amerikoissa. Ferrochrome-liiketoiminta-alueen kannattavuuden lasku vaikutti negatiivisesti konsernin tulokseen, ja kustannukset nousivat Europe-liiketoiminta-alueella edellisvuodesta. Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannaistappiot olivat 44 milj. euroa  tammi–joulukuussa 2023 verrattuna edellisvuoden 131 milj. euron tappioihin. Muun toiminnan ja konsernin sisäisten erien oikaistu käyttökate oli -12 milj. euroa (-28 milj. euroa).

Liiketulos oli -100 milj. euroa (992 milj. euroa) ja tilikauden tulos oli -111 milj. euroa (1 086 milj. euroa) tammi–joulukuussa 2023. Tilikauden tuloksen negatiivinen kehitys johtui pääasiassa heikentyneestä kannattavuudesta mutta myös huomattavista oikaisueristä, jotka liittyvät pääasiassa alaskirjauksiin, yritysmyynteihin ja uudelleenjärjestelyihin. Vuoden 2022 tilikauden tulokseen vaikutti positiivisesti 297 milj. euron suuruisen laskennallisen verosaamisen kirjaaminen.

 

Verkkolähetys ja puhelinkonferenssi tänään 8.2.2024 klo 15.00

Verkkolähetys ja puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja median edustajille järjestetään tänään klo 15.00 osoitteessa https://outokumpu.videosync.fi/2023-q4-results. Tilaisuus on englanninkielinen, ja siinä esiintyvät toimitusjohtaja Heikki Malinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Pia Aaltonen-Forsell.

Jos haluat esittää tilaisuudessa kysymyksiä, rekisteröidy puhelinkonferenssiin osoitteessa https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10011509. Saat rekisteröinnin jälkeen puhelinkonferenssin puhelinnumerot ja tunnukset. Kun haluat esittää kysymyksesi, näppäile puhelimestasi *5 päästäksesi jonoon.

Kaikki osavuosikatsauksen materiaalit sekä linkki verkkolähetykseen ja myöhemmin sen tallenne ovat saatavilla verkossa osoitteessa https://www.outokumpu.com/fi-fi/sijoittajat.

 

Lisätietoja:

Sijoittajat: sijoittajasuhdejohtaja Linda Häkkilä, puh. 0400 719 669
Media: viestintä- ja brändijohtaja Päivi Allenius, puh. 040 753 7374 tai Outokummun mediapuhelin, puh. 040 351 9840