Outokummun osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024

Outokumpu Oyj
Pörssitiedote
22.1.2024 klo 10.00

Outokummun osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024

Outokumpu Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024, että yhtiökokous päättäisi hallituksen kokoonpanosta, palkkioista ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksestä seuraavasti:

Hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Outokummun hallituksen jäsenmääräksi yhteensä kahdeksan (8) ja, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Heinz Jörg Fuhrmann, Kati ter Horst, Kari Jordan, Päivi Luostarinen, Jyrki Mäki-Kala, Petter Söderström, Pierre Vareille ja Julia Woodhouse toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin uudelleen Kari Jordan ja varapuheenjohtajaksi Kati ter Horst. Ehdotetut hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Hallituksen jäseneksi uudelleen valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat vahvistaneet, että he ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomistajista lukuun ottamatta Petter Söderströmiä, joka on riippumaton yhtiöstä mutta ei sen yhdestä suurimmasta osakkeenomistajasta, Solidium Oy:stä.

Nimitystoimikunta on ehdotuksessaan hallituksen kokoonpanoksi huomioinut hallituksen tulevan rakenteen sekä yksittäisten jäsenten monipuolisen ja toisiaan täydentävän ammatillisen osaamisen ja kokemuksen. Siksi nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokous valitsee hallituksen yhtenä kokonaisuutena, ei hallituksen jäseniä yksitellen.

Hallituksen palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen vuosipalkkioita korotettaisiin seuraavasti:

  • hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 180 000 euroon (2023: 174 000 euroa),
  • varapuheenjohtajan ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 96 500 euroon (2023: 93 500 euroa) ja
  • muiden hallitusten jäsenten vuosipalkkio 75 000 euroon (2023: 72 500 euroa). 

40 % vuosipalkkiosta maksettaisiin yhtiön omina osakkeina käyttäen yhtiön hallussa olevia osakkeita tai osakkeita, jotka ostetaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan soveltuvien sisäpiirisääntöjen mukaisesti. Jos hallituksen jäsen omistaa jo varsinaisen yhtiökokouksen aikaan yhtiön osakkeita määrän, joka tuon päivän päätöskurssin mukaisesti laskettuna arvoltaan ylittää hänelle maksettavan yllä mainitun vuosipalkkion, hän voisi halutessaan nostaa vuosipalkkionsa kokonaan rahana.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenelle maksettava kokouspalkkio, joka maksetaan myös hallituksen valiokuntakokouksista, pidetään ennallaan 800 eurossa kultakin kokoukselta ja 1 600 eurossa matkustettaessa kokoukseen, joka pidetään hallituksen jäsenen asuinmaan ulkopuolella. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

Yhtiökokous on vahvistanut osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle työjärjestyksen, jossa säädetään toimikunnan jäsenten nimittämisestä ja toimikunnan kokoonpanosta sekä määritellään toimikunnan tehtävät ja velvollisuudet. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa työjärjestykseen seuraavia tärkeimpiä muutoksia:

  • osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelisi ehdotuksia “yhtiökokouksille” sen sijaan, että ehdotuksia valmisteltaisiin pelkästään ”varsinaiselle yhtiökokoukselle”,
  • yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyisivät yhtiön osakasluettelon perusteella Nasdaq Helsingin elokuun ensimmäisen arkipäivän eikä elokuun viimeisen kaupankäyntipäivän omistustilanteen mukaisesti ja
  • lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa työjärjestykseen joitakin teknisiä muutoksia.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa ovat toimineet Solidium Oy:n toimitusjohtaja Reima Rytsölä, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman talousjohtaja Pekka Pajamo, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen, Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja Outi Antila ja Outokummun hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan.

Lisätietoja:

Sijoittajat: sijoittajasuhdejohtaja Linda Häkkilä, puh. 0400 719 669

Media: viestintä- ja brändijohtaja Päivi Allenius, puh. 040 753 7374 tai Outokummun mediapuhelin 040 351 9840

Outokumpu Oyj