Outokummun varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päätökset

Outokumpu Oyj
Pörssitiedote
30.3.2023 klo 16.00

Outokummun varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päätökset

Outokumpu Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 30.3.2023 Dipolin kongressikeskuksessa Espoossa. Yhtiökokous kannatti kaikkia hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tekemiä ehdotuksia sekä hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin neuvoa-antavassa äänestyksessä.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2022 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2022 maksetaan perusosinkoa 0,25 euroa ja lisäosinkoa 0,10 euroa osakkeelta eli yhteensä 0,35 euroa osakkeelta. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi ehdotukset hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankinnasta, osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Yhtiökokous hyväksyi myös osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenistä ja palkkioista.

Tilinpäätös ja vastuuvapaus

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2022 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella maksetaan 0,25 euron perusosinko sekä 0,10 euron lisäosinko osakkeelta, yhteensä 0,35 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan yhdessä erässä osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.4.2023 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 12.4.2023.


Hallitus

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi yhteensä kahdeksan (8) ja valitsi hallituksen nykyisistä jäsenistä uudestaan Heinz Jörg Fuhrmannin, Kati ter Horstin, Kari Jordanin, Päivi Luostarisen, Petter Söderströmin, Pierre Vareillen ja Julia Woodhousen sekä uutena jäsenenä Jyrki Mäki-Kalan toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Kari Jordan ja varapuheenjohtajaksi Kati ter Horst.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkiota korotetaan 174 000 euroon (2022: 169 000 euroa) ja että varapuheenjohtajan ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio pidetään 93 500 eurossa ja muiden hallitusten jäsenten vuosipalkkio 72 500 eurossa viime vuoden tasolla. 40 % vuosipalkkiosta maksetaan yhtiön omina osakkeina käyttäen yhtiön hallussa olevia osakkeita tai osakkeita, jotka ostetaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan soveltuvien sisäpiirisääntöjen mukaisesti. Jos hallituksen jäsen omistaa jo varsinaisen yhtiökokouksen aikaan yhtiön osakkeita määrän, joka tuon päivän päätöskurssin mukaisesti laskettuna arvoltaan ylittää hänelle maksettavan yllä mainitun vuosipalkkion, hän voi halutessaan nostaa vuosipalkkionsa kokonaan rahana.

Yhtiökokous päätti myös osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti korottaa hallituksen jäsenelle maksettavaa kokouspalkkiota, joka maksetaan myös hallituksen valiokuntakokouksista, 800 euroon kultakin kokoukselta (2022: 600 euroa) ja 1 600 euroon matkustettaessa kokoukseen, joka pidetään hallituksen jäsenen asuinmaan ulkopuolella (2022: 1 200 euroa). Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 45 000 000 oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 9,85 % Outokummun nykyisestä rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Osakkeista maksettava hinta määräytyy yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä hankintapäivänä maksetun hinnan mukaisesti tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia soveltuvan lain ja määräysten puitteissa. Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Outokummulla ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevien yhtiön omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei voi kuitenkaan ylittää 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2024 asti. Outokumpu omistaa tällä hetkellä 23 109 206 yhtiön omaa osaketta.

Valtuutus päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 45 000 000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, ei kuitenkaan Outokummun johdon ja henkilöstön kannustamiseen tarkoitettuja optio-oikeuksia. 45 000 000 osaketta vastaa noin 9,85 % Outokummun nykyisestä rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä.

Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Hallituksella on oikeus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2024 asti.

Valtuutus päättää lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 500 000 euron suuruisista lahjoituksista Ukrainan sotaan liittyvään Ukrainassa ja sen ulkopuolella tehtävään avustustyöhön sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista. Lahjoitukset voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Tämän valtuutuksen lisäksi hallitus voi päättää tavanomaisista vähäisistä lahjoituksista muihin yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokouspöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Outokummun internetsivuilla osoitteessa www.outokumpu.com/yhtiokokous2023 viimeistään 13.4.2023 alkaen.

Lisätietoja: 

Sijoittajat: sijoittajasuhdejohtaja Linda Häkkilä, puh. 040 071 9669 

Media: viestintä- ja brändijohtaja Päivi Allenius, puh. 040 753 7374, tai Outokummun mediapuhelin 040 351 9840, s-posti media@outokumpu.com