Hallituksen tavoitteena on ohjata Outokummun liiketoimintaa ja strategioita niin, että saavutetaan mahdollisimman suuri ja kestävä lisäarvon kasvu yhtiön osakkeenomistajille.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi hallituksen jäsenten odotetaan olevan käytettävissä resurssina ja antavan asiantuntemuksensa ja kokemuksensa yhtiön käyttöön. Yhtiön hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät Suomen osakeyhtiölain sekä muun soveltuvan lainsäädännön pohjalta.

Hallituksella on yleistoimivalta kaikissa niissä asioissa, joita ei lain tai yhtiöjärjestyksen nojalla ole määrätty toisten toimielinten päätettäväksi tai tehtäväksi. Hallituksen yleisenä tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnon ja toiminnan järjestämisestä ja valvonnasta. Sen tulee toimia kaikissa tilanteissa yhtiön edun mukaisesti.

Hallitus on vahvistanut itselleen työjärjestyksen, jossa se määrittelee tehtävänsä ja toimintaperiaatteensa. 

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

Koskien yhtiön liiketoiminnan ja strategioiden johtamista:

 • päättää Outokummun strategiasta ja pitkän aikavälin tavoitteista ja valvoa niiden toteutusta,
 • päättää vuosittaisista liiketoimintasuunnitelmista,
 • päättää konsernin vuosittaisista investointirajoista, valvoa niiden toteutusta, seurata suoritusta ja päättää muutoksista,
 • päättää merkittävistä ja strategisesti tärkeistä investoinneista,
 • päättää merkittävistä ja strategisesti tärkeistä yrityskaupoista,
 • päättää kaikista merkittävistä rahoitusjärjestelyistä ja
 • päättää muista konserniyhtiöiden sitoumuksista, jotka ovat liiketoiminnan laajuuden, rakenteen ja toimialan huomioiden arvoltaan tai luonteeltaan poikkeuksellisia.

Koskien yhtiön hallinnon ja toimintojen järjestämistä:  

 • nimittää ja erottaa toimitusjohtaja ja hänen mahdollinen varahenkilönsä, seurata toimitusohtajan suoritusta ja päättää hallituksen palkitsemisvaliokunnan esityksen pohjalta toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdoista, kuten esimerkiksi kannustinjärjestelmistä,
 • nimittää ja erottaa Outokummun johtoryhmän jäsenet ja määrittää heidän vastuualueensa hallituksen palkitsemisvaliokunnan esityksen pohjalta.
 • seurata konsernin ylimpien johtamisresurssien riittävyyttä ja kohdentamista,
 • päättää konsernin liiketoimintaorganisaation merkittävistä muutoksista,
 • päättää konsernin eettisistä arvoista ja toimintatavoista,
 • varmistaa, että hallintomallia koskevat konserniohjeet ovat käytössä,
 • varmistaa, että yhtiön sisäpiiriasioiden hallinnointia koskevia periaatteita noudetaan, ja
 • varmistaa, että yhtiöllä on muut hallituksen tarpeelliseksi katsomat, hallituksen velvollisuuksien ja valtuuksien piiriin kuuluvia asioita koskevat ohjeet.

Koskien yhtiökokouksessa päätettävien asioiden valmistelua:  

 • vahvistaa osingonjakopolitiikka ja tehdä esitys osingonjaosta,
 • tehdä esitys yhtiökokoukselle koskien ulkopuolisen tilintarkastajan valintaa ja tälle maksettavia tilintarkastuspalkkioita sekä
 • tehdä muita esityksiä kokoukselle.

Koskien taloushallintoa ja riskienhallintaa:

 • käsitellä ja hyväksyä osavuosikatsaukset, -selvitykset ja tilinpäätökset,
 • valvoa konsernin toimintaan liittyviä merkittäviä riskejä ja riskienhallintaa,
 • varmistaa, että riittävät riskienhallintaa koskevat menettelytavat ovat käytössä,
 • seurata taloudellista asemaa, maksuvalmiutta ja velkojen maturiteettirakennetta,
 • seurata konsernin valvontaympäristöä sekä
 • arvioida omaa toimintaansa säännöllisesti. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se kanta, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista jäsenistä kannattaa. Jos äänet menevät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Yhtiökokous valitsee puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut hallituksen jäsenet tehtäväänsä toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa. Siten jokaisessa varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan aina koko hallitus. Hallituksen jäsen voidaan milloin tahansa vapauttaa tehtävistään yhtiökokouksen päätöksellä. Hallituksen jäsenten valintaa koskevat ja ennen yhtiökokousta hallituksen tietoon tulleet ehdotukset yhtiökokoukselle julkistetaan silloin, kun ehdotuksen takana on vähintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä ja ehdotettu henkilö on suostunut tehtävään.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kaksitoista jäsentä.

Vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi yhteensä kuusi. Tutustu hallituksen jäseniin ja heidän palkitsemiseensa.

 

Hallituksen valiokunnat

Hallitus on asettanut keskuudestaan kaksi pysyvää valiokuntaa ja vahvistanut niille työjärjestykset. Molemmat valiokunnat raportoivat hallitukselle. 

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme hallituksen jäsentä. Hallitus on vahvistanut tarkastusvaliokunnalle työjärjestyksen, jossa määritellään valiokunnan vastuut ja toimintaperiaatteet.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on käsitellä tilinpäätöksiin, yrityksen taloudelliseen asemaan, tilintarkastukseen, tilintarkastajien palkkioihin, sisäiseen tarkastukseen ja lakien- ja säännöstenmukaisuuteen, sisäisten ja ulkoisten tarkastusten laajuuteen, konsernin verotukselliseen asemaan, konsernin rahoitusta koskeviin ohjeisiin ja muihin konsernin riskienhallintaa koskeviin toimintatapoihin liittyviä asioita yksityiskohtaisemmin kuin koko hallituksen on mahdollista tehdä. Lisäksi tarkastusvaliokunta valmistelee hallitukselle suosituksen tilintarkastajien valinnasta ja palkkioista, joista päätetään yhtiökokouksessa.

Tarkastusvaliokunta kokoontui vuoden 2019 aikana viisi kertaa, ja keskimääräinen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Eeva Sipilä, ja valiokunnan jäseniä ovat Vesa-Pekka Takala ja Julia Woodhouse

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokuntaan kuuluu hallituksen puheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta hallituksen jäsentä. Hallitus on vahvistanut palkitsemisvaliokunnalle työjärjestyksen, jossa määritellään valiokunnan vastuut ja toimintaperiaatteet.

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on käsitellä konsernin ylimmän johdon nimityksiä ja palkitsemisperiaatteita sekä valmistella hallitukselle näihin liittyviä suosituksia.Hallitus on valtuuttanut palkitsemisvaliokunnan päättämään Outokummun johtoryhmän jäsenten työsuhteen ehdoista ja etuuksista lukuun ottamatta yhtiön toimitusjohtajaa.

Palkitsemisvaliokunta kokoontui vuoden 2019 aikana kahdeksan kertaa, ja keskimääräinen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100.

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimii Kari Jordan, ja valiokunnan jäseniä ovat Kati ter Horst ja Pierre Vareille.  

Tilapäiset työryhmät

Hallitus voi asettaa keskuudestaan myös tilapäisiä työryhmiä tiettyjen tehtävien hoitamista varten. Työryhmät raportoivat hallitukselle.

Vuonna 2019 ei asetettu tilapäisiä työryhmiä.

Lue lisää

Lue lisää hallituksen jäsenistä ja heidän palkitsemisestaan sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnasta.