Outokummun tammi–kesäkuun 2023 puolivuosikatsaus: Oikaistu käyttökate oli 394 milj. euroa vuoden 2023 alkupuoliskolla

Outokumpu Oyj
Puolivuosikatsaus
3.8.2023 klo 9.00

Outokummun tammi–kesäkuun 2023 puolivuosikatsaus: Oikaistu käyttökate oli 394 milj. euroa vuoden 2023 alkupuoliskolla

Vuoden 2023  toinen neljännes lyhyesti

        Ruostumattoman teräksen toimitukset olivat 502 000 tonnia (560 000 tonnia)*.

        Oikaistu käyttökate oli 190 milj. euroa (491 milj. euroa).

        Käyttökate oli 185 milj. euroa (491 milj. euroa).

        Sijoitetun pääoman tuotto oli 11,4 % (28,3 %).

        Liiketoiminnan rahavirta oli 25 milj. euroa (104 milj. euroa mukaan lukien lopetetut toiminnot).

        Nettovelka oli -9 milj. euroa (31.3.2023:  -166 milj. euroa).

        Osakekohtainen tulos oli 0,21 euroa (0,75 euroa).

        Velkaantumisaste oli -0,2 %:iin (31.3.2023: -4,1 %).

 

Tammi–kesäkuun 2023 lyhyesti

        Ruostumattoman teräksen toimitukset olivat 1 007 000 tonnia (1 165 000 tonnia).

        Oikaistu käyttökate oli 394 milj. euroa (842 milj. euroa).

        Käyttökate oli 383 milj. euroa (842 milj. euroa).

        Liiketoiminnan rahavirta oli 99 milj. euroa (251 milj. euroa mukaan lukien lopetetut toiminnot).

        Osakekohtainen tulos oli 0,43 euroa (1,28 euroa).

        Osinkoja maksettiin huhtikuussa 152 milj. euroa.

        100 milj. euron osakkeiden takaisinosto-ohjelma saatiin päätökseen maaliskuussa.

        Outokumpu sai 3.1.2023 päätökseen yrityskaupan, jossa myytiin valtaosa Long Products -liiketoiminnasta. Syyskuusta 2022 asti liiketoiminnot luokiteltiin myytävinä oleviksi varoiksi ja raportoitiin lopetettuina toimintoina. Vertailuluvut sisältävät lopetetut toiminnot, jos näin on erikseen mainittu.

 

Tunnusluvut, jatkuvat toiminnot

 

Q2/23

Q2/22

Q1/23

Q1-Q2/23

Q1-Q2/22

2022

Liikevaihto

Milj. EUR

1 911

2 686

2 006

3 916

5 259

9 494

Käyttökate

Milj. EUR

185

491

198

383

842

1 248

Oikaistu käyttökate 1)

Milj. EUR

190

491

204

394

842

1 256

Liiketulos

Milj. EUR

124

431

135

259

720

992

Oikaistu liiketulos 1)

Milj. EUR

129

431

144

273

720

1 010

Tulos ennen veroja

Milj. EUR

119

413

128

247

695

933

Tilikauden tulos

Milj. EUR

89

338

97

186

567

1 086

Osakekohtainen tulos

EUR

0,21

0,75

0,22

0,43

1,28

2,40

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos

EUR

0,19

0,69

0,21

0,40

1,18

2,22

Sijoitetun pääoman tuotto, 12 kk liukuva (ROCE) 2)

%

11,4

28,3

18,4

11,4

28,3

22,6

Investoinnit käyttöomaisuuteen

Milj. EUR

38

30

15

53

61

158

Ruostumattoman teräksen toimitukset

1 000 tonnia

502

560

505

1 007

1 165

2 106

Henkilöstö kauden lopussa, kokoaikaiseksi muutettuna 3)

 

8 457

8 480

8 377

8 457

8 480

8 357

Tunnusluvut, sisältäen lopetetut toiminnot

 

Q2/23

Q2/22

Q1/23

Q1-Q2/23

Q1-Q2/22

2022

Tilikauden tulos

Milj. EUR

89

385

103

192

636

1 140

Osakekohtainen tulos

EUR

0,21

0,85

0,23

0,44

1,40

2,52

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos

EUR

0,19

0,78

0,22

0,41

1,29

2,33

Sijoitetun pääoman tuotto, 12 kk liukuva (ROCE)

%

11,8

29,9

19,7

11,8

29,9

24,5

Liiketoiminnan nettorahavirta

Milj. EUR

25

104

74

99

251

778

Korollinen nettovelka kauden lopussa

Milj. EUR

-9

289

-166

-9

289

-10

Velkaantumisaste kauden lopussa

%

-0,2

7,3

-4,1

-0,2

7,3

-0,3

1) Oikaistu käyttökate tai liiketulos = Käyttökate tai liiketulos – oikaisuiksi luokitellut erät.

2) Tasekomponentti 2022 sisältää lopetetut toiminnot lukuun ottamatta kausia 30.9.2022 ja  31.12.2022, jotka sisältävät ainoastaan lopetettujen toimintojen oman pääoman.

3) 30.6.2023 konsernin palveluksessa oli lisäksi noin 770 kesätyöntekijää (30.6.2022: noin 800).

 

 

*Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita.


 

Toimitusjohtaja Heikki Malinen

Toisen neljänneksen 2023 tulos oli hyvä Amerikoissa, mutta Euroopassa sitä varjosti markkinoiden heikkeneminen. Oikaistu käyttökate oli 190 miljoonaa euroa, ja ruostumattoman teräksen toimitukset pysyivät odotetusti maltillisella tasolla. Vuoden 2023 alkupuoliskon oikaistu käyttökate oli 394 miljoonaa euroa – se on vahva tulos nykyisessä markkinaympäristössä. Olen ylpeä siitä, että markkinatilanteen heikentyessä meillä on edelleen teollisuudenalan vahvin tase.

Olemme onnistuneesti pienentäneet yhtiön riskisyyttä, jotta olemme paremmassa asemassa syklisen ruostumattoman teräksen liiketoiminnan laskusuhdanteissa. Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet poikkeuksellisen vahvat, ja olemme nyt siirtyneet syklissä laskusuhdanteeseen. Tänä päivänä meillä on vahva tase, ja Outokumpu kestää myös haastavimmissa markkinatilanteissa.  

Strategian toisen vaiheen toteutus on edennyt hyvin, ja olemme alkaneet valmistella kolmatta vaihetta, joka käynnistyy vuonna 2026. Toisessa vaiheessa otamme kaiken irti nykyisistä toiminnoistamme. Kolmannessa vaiheessa painopistealueina ovat laajentuminen Amerikoissa, Euroopan kilpailukyky, arvoketjujen integrointi ja vastuullisuusjohtajuus.

Toisella neljänneksellä markkinaympäristö Euroopassa heikkeni odotettua nopeammin ja vaikutti negatiivisesti Europe-liiketoiminta-alueen kannattavuuteen jo toisen neljänneksen lopussa. Ruostumattoman teräksen toimitukset laskivat edellisestä neljänneksestä, ja oikaistu käyttökate oli 52 miljoonaa euroa. Ferrochrome-liiketoiminta-alueella nostimme toisella neljänneksellä tuotannon takaisin normaalille tasolle, ja oikaistu käyttökate nousi 36 miljoonaan euroon.

Americas-liiketoiminta-alue teki jälleen hyvin vahvan tuloksen, mikä osoittaa geopoliittisesti hajautetun liiketoiminnan hyödyt. Americas-liiketoiminta-alueen toimitukset kasvoivat edellisestä neljänneksestä, ja oikaistu käyttökate oli 110 miljoonaa euroa. Voimme olla tuloksesta ylpeitä.

Olemme onnistuneet kääntämään Yhdysvaltain liiketoimintamme kannattavaksi ja haluamme vahvistaa asemaamme entisestään näillä houkuttelevilla markkinoilla, joiden sääntely-ympäristö on suotuisa. Haluamme osamme paikallisesti tuotetun, vastuullisen ruostumattoman teräksen kysynnän kasvusta. Siksi olemme käynnistäneet esitutkimuksen selvittääksemme vaihtoehtoja laajentaa toimintaamme Yhdysvalloissa. Pyrimme lisäämään kylmävalssauskapasiteettia ja tutkimme samalla eri vaihtoehtoja kuumavalssauksen järjestämiseksi. Yksi vaihtoehto on rakentaa oma kuumavalssaamo, ja meillä on hyvät valmiudet tehdä lopullinen investointipäätös tarpeen mukaan.

Toisella neljänneksellä meillä oli myös muutoksia johdossa, kun Marc-Simon Schaar nimitettiin konsernin hankintajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Tehtävä on tärkeä strategisessa kustannuspohjan ja inflaation vaikutusten hallinnassa, vastuullisuustyössä sekä tehokkaiden toimittajasuhteiden varmistamisessa. Toimitusketjumme on hiilidioksidipäästöjen vähentämisen ja hankintojen eettisen lähestymistavan ytimessä. Haluamme varmistaa, että Outokummun ruostumaton teräs valmistetaan raaka-aineista, joiden hiilidioksidipäästöt ovat mahdollisimman pienet. Toisella neljänneksellä pidimme kierrätyssisällön 94 %:n erittäin vahvalla tasolla. 

Markkinatilanteen arvioidaan kolmannella neljänneksellä olevan haastava erityisesti Euroopassa. Meillä on kuitenkin osaavat tiimit paikallaan ja vahva tase, minkä vuoksi luotan siihen, että selviämme muuttuvista tilanteista myös tulevaisuudessa.

 

Näkymät vuoden 2023 kolmannelle neljännekselle

Konsernin ruostumattoman teräksen toimitusten arvioidaan kolmannella neljänneksellä vähenevän
5–15 % toisesta neljänneksestä kausivaihtelun mukaisesti. Europe-liiketoiminta-alueella markkinaympäristö on haastava kolmannella neljänneksellä.

Ferrochrome-liiketoiminta-alueen suunnitellulla kunnossapitoseisokilla arvioidaan olevan noin 10 milj. euron negatiivinen vaikutus liiketoiminta-alueen oikaistuun käyttökatteeseen.

Muun konsernin kunnossapitokustannusten arvioidaan nousevan jopa 10 milj. euroa toisesta neljänneksestä.

Nykyisillä raaka-ainehinnoilla kolmannella neljänneksellä arvioidaan toteutuvan jonkin verran raaka-aineisiin liittyviä varasto- ja metallijohdannaistappioita.

 

Ohjeistus kolmannelle neljännekselle:

Vuoden 2023 kolmannen neljänneksen oikaistun käyttökatteen arvioidaan laskevan toisesta neljänneksestä.

 

Tulos

Toinen neljännes 2023 verrattuna toiseen neljännekseen 2022

Outokummun liikevaihto laski vuoden 2023 toisella neljänneksellä 1 911 milj. euroon (EUR 2 686 milj. euroa). Heikentyneessä markkinatilanteessa oikaistu käyttökate oli 190 milj. euroa (491 milj. euroa). Kannattavuuden lasku painoi 12 kuukauden liukuvan sijoitetun pääoman tuoton 11,4 %:iin (28,3 %).

 

Vuoden 2023 toisella neljänneksellä ruostumattoman teräksen toimitukset laskivat 10 % vertailukaudesta. Ruostumattoman teräksen toteutuneet hinnat laskivat merkittävästi Euroopassa mutta myös Amerikoissa. Kiinteiden ja muuttuvien kustannusten nousu sekä ferrokromin myyntihinnan lasku vaikuttivat negatiivisesti kannattavuuteen. Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannaistappiot olivat 12 milj. euroa (64 milj. euron voitot). Muun toiminnan ja konsernin sisäisten erien oikaistu käyttökate oli -8 milj. euroa (-26 milj. euroa). Tilikauden tulos oli 89 milj. euroa vuoden 2023 toisella neljänneksellä (338 milj. euroa).

 

Toinen neljännes 2023 verrattuna ensimmäiseen neljännekseen 2023

Outokummun liikevaihto laski 1 911 milj. euroon vuoden 2023 toisella neljänneksellä (Q1/2023: 2 006 milj. euroa), ja oikaistu käyttökate oli 190 milj. euroa (Q1/2023: 204 milj. euroa). Kannattavuuden lasku painoi 12 kuukauden liukuvan sijoitetun pääoman tuoton 11,4%:iin (18,4%).

 

Toisella neljänneksellä ruostumattoman teräksen toimitukset pysyivät samalla tasolla kuin edellisellä neljänneksellä ja laskivat vain 1 %. Ruostumattoman teräksen toteutuneet hinnat laskivat sekä Euroopassa että Amerikoissa verrattuna edelliseen neljännekseen. Ferrokromin tuotanto nostettiin normaalille tasolle, kun tuotannon optimointi sähkön kalliin hinnan takia lopetettiin, mikä vaikutti myönteisesti konsernin tulokseen. Kustannukset vähenivät hieman energian hintojen laskiessa. Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannaistappiot olivat toisella neljänneksellä 12 milj. euroa (Q1/2023: 6 milj. euron tappiot). Muun toiminnan ja konsernin sisäisten erien oikaistu käyttökate oli -8 milj. euroa (Q1/2023: -2 milj. euroa). Tilikauden tulos oli toisella neljänneksellä 89 milj. euroa (Q1/2023: 97 milj. euroa).

 

Tammi–kesäkuu 2023 verrattuna tammi–kesäkuu 2022

Vuoden 2023 tammi–kesäkuussa Outokummun liikevaihto laski 3 916 milj. euroon (5 259 milj. euroa), ja oikaistu käyttökate oli 394 milj. euroa (842 euroa). Kannattavuuden lasku painoi sijoitetun pääoman tuoton 11,4 %:iin (28,3 %).

 

Heikentyneessä markkinatilanteessa ruostumattoman teräksen toimitukset laskivat tammi–kesäkuussa 14 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Vuonna 2023 kannattavuuteen vaikutti negatiivisesti ruostumattoman teräksen toteutuneiden hintojen merkittävä lasku erityisesti Euroopassa mutta myös hintojen lasku Amerikoissa. Sekä kiinteät että muuttuvat kustannukset laskivat, ja raaka-aineiden positiivinen vaikutus tuki kannattavuutta. Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannaistappiot olivat 18 milj. euroa vuoden 2023 tammi–kesäkuussa verrattuna edellisvuoden 22 milj. euron voittoihin. Muun toiminnan ja konsernin sisäisten erien oikaistu käyttökate oli -9 milj. euroa (-39 milj. euroa). Liiketulos kasvoi 259 milj. euroon (720 milj. euroa) ja tilikauden tulos oli 186 milj. euroa (567 milj. euroa) tammi–kesäkuussa 2023.

 

Verkkolähetys ja puhelinkonferenssi tänään 3.8. klo 15.00

Verkkolähetys ja puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja median edustajille järjestetään tänään klo 15.00 osoitteessa https://outokumpu.videosync.fi/2023-q2-results. Tilaisuus on englanninkielinen, ja siinä esiintyvät toimitusjohtaja Heikki Malinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Pia Aaltonen-Forsell.

Jos haluat esittää tilaisuudessa kysymyksiä, rekisteröidy puhelinkonferenssiin osoitteessa https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010350. Saat rekisteröinnin jälkeen puhelinkonferenssin puhelinnumerot ja tunnukset. Kun haluat esittää kysymyksesi, näppäile puhelimestasi *5 päästäksesi jonoon.

Kaikki osavuosikatsauksen materiaalit sekä linkki verkkolähetykseen ja myöhemmin sen tallenne ovat saatavilla verkossa osoitteessa www.outokumpu.com/en/investors.

 

Lisätietoja:

Sijoittajat: sijoittajasuhdejohtaja Linda Häkkilä, puh. 0400 719 669
Media: viestintä- ja brändijohtaja Päivi Allenius, puh. 040 753 7374 tai Outokummun mediapuhelin, puh. 040 351 9840