Outokumpu toteutti onnistuneesti uusien osakkeiden suunnatun osakeannin keräten 209 miljoonaa euroa

Outokumpu Oyj
Sisäpiiritieto
11.5.2021 kello 8.00

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, UUDESSA-SEELANNISSA, AUSTRALIASSA, JAPANISSA, HONGKONGISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA TAI SELLAISEEN MAAHAN, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

 

Outokumpu toteutti onnistuneesti uusien osakkeiden suunnatun osakeannin keräten 209 miljoonaa euroa

Outokumpu Oyj (”Outokumpu” tai ”Yhtiö”) on onnistuneesti toteuttanut 40 500 000 Yhtiön uuden osakkeen (”Osakkeet”) tarjoamisen suunnatulla osakeannilla institutionaalisille sijoittajille osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (”Osakeanti”). Yhtiö ilmoitti tarjousmenettelyn käynnistämisestä pörssitiedotteella 10.5.2021.

Yhtiö odottaa saavansa Osakeannin tuloksena noin 209 miljoonan euron bruttotuotot. Osakeannin pääasiallisena tarkoituksena on nopeuttaa velkaantuneisuuden vähentämistä käyttämällä varat bruttovelan vähentämiseen ja siten taseen vahvistamiseen. Nopeutettu tarjousmenettely mahdollisti Osakeannin toteuttamisen nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Nopeutetussa tarjousmenettelyssä sijoittajilta saatujen tarjousten ja 31.3.2021 pidetyn Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen perusteella Yhtiö laskee Osakeannissa liikkeeseen yhteensä 40 500 000 Osaketta, mikä vastaa noin 9,7 prosenttia Yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista ennen Osakeantia ja noin 8,9 prosenttia Yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista Osakeannin jälkeen. Yhtiön liikkeeseen laskettujen osakkeiden kokonaismäärä Osakeannin jälkeen on 456 874 448.

Osakkeiden merkintähinta on 5,15 euroa osakkeelta vastaten noin 5,7 prosentin alennusta Yhtiön osakkeen päätöshinnasta 10.5.2021 välittömästi ennen tarjousmenettelyn käynnistämistä. Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Edellyttäen, että Osakeanti toteutuu, Osakkeet (ISIN-tunnus FI0009002422) merkitään Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin arviolta 12.5.2021. Osakkeiden odotetaan olevan valmiina toimitettavaksi sijoittajille Euroclear Finland Oy:n kautta maksua vastaan arviolta 13.5.2021. Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla arviolta 14.5.2021.

Yhtiö on Osakeannin yhteydessä, tietyin tavanomaisin poikkeuksin, sitoutunut 90 päivän lock-up-järjestelyyn Osakeannin toteuttamisesta alkaen.

Osakeannin ehdot ovat kokonaisuudessaan liitettynä tähän tiedotteeseen.

BNP PARIBAS (”BNP Paribas”) ja Nordea Bank Abp (”Nordea”) toimivat Osakeannin pääjärjestäjinä ja Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (yhteistyössä Kepler Cheuvreux S.A.:n kanssa) (”Crédit Agricole CIB”) järjestäjänä. Maven Global toimii Yhtiön riippumattomana taloudellisena neuvonantajana. White & Case LLP toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana ja Roschier Asianajotoimisto Oy toimii järjestäjien oikeudellisena neuvonantajana.

OUTOKUMPU OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Outokummun mediapuhelin: (09) 421 3840

Sijoittajat: Linda Häkkilä, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0400 719 669

Outokumpu Oyj

 

LIITE 1: SUUNNATUN OSAKEANNIN EHDOT

Outokumpu Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus on kokouksessaan 10.5.2021 päättänyt toteuttaa 31.3.2021 pidetyn Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella suunnatun osakeannin, jossa annetaan enintään 40 500 000 uutta Yhtiön osaketta (”Osake”). Osakkeet annetaan seuraavilla ehdoilla:

1. MERKINTÄOIKEUS

Osakeannissa annetaan enintään 40 500 000 uutta Osaketta. Osakkeet tarjotaan suunnattuna antina osakeannin järjestäjänä toimivan BNP PARIBAS:n, Nordea Bank Abp:n ja Crédit Agricole CIB:n (yhteistyössä Kepler Cheuvreux S.A:n kanssa) hankkimille institutionaalisille sijoittajille osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.

2. MERKINTÄHINTA JA SEN KIRJAAMINEN TASEESEEN

Osakkeiden merkintähinta on 5,15 euroa Osakkeelta. Osakkeen merkintähinta perustuu nopeutetussa tarjousmenettelyssä (accelerated bookbuilding) määriteltyyn hintaan, joka vastaa Yhtiön hallituksen käsityksen mukaan Osakkeen käypää arvoa.

Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

3. MERKINTÄAIKA JA MERKINTÄPAIKKA

Osakkeiden merkintäaika alkaa 10.5.2021 ja päättyy viimeistään 11.5.2021 kello 16.00. Osakkeiden merkintä tapahtuu Osakkeiden merkintähinnan maksamisella Yhtiön määräämälle Yhtiön pankkitilille. Yhtiön hallitus pidättää oikeuden pidentää Osakkeiden merkintäaikaa.

4. OSAKKEEN MAKSUAIKA

Osakkeen merkintähinta maksetaan merkittäessä edellä mainitun merkintäajan kuluessa.

5. OIKEUS OSINKOON JA MUUT OIKEUDET

Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet Osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien.

6. PERUSTEET MERKINTÄETUOIKEUDESTA POIKKEAMISELLE

Merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska osakeanti vahvistaa Yhtiön tasetta nopealla ja kustannustehokkaalla tavalla ja tarjoaa oman pääoman ehtoista rahoitusta ehdoilla (mukaan lukien aikataulu ja hinta), jotka eivät Yhtiön hallituksen arvion mukaan olisi muuten Yhtiön saatavilla.

7. OSAKKEIDEN KIRJAAMINEN ARVO-OSUUSTILILLE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEILLA

Osakeannissa merkityt Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä.

Osakkeiden odotetaan olevan rekisteröity kaupparekisteriin arviolta 12.5.2021. Uudet Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa.

Yhtiö hakee osakeannissa merkittyjen uusien Osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle samanlajisina Yhtiön muiden osakkeiden kanssa.

8. MUUT SEIKAT

Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiön hallitus.

Tärkeä huomautus

Tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot

Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja mukaan lukien, mutta ei ainoastaan, lausuntoja Outokummun strategiasta, liiketoimintasuunnitelmista ja fokuksesta. Termien kuten ”saattaa”, ”aikoo”, ”voisi”, ”tulee”, ”pitäisi”, ”odottaa”, ”suunnittelee”, ”uskoo”, ”arvioi”, ”ennustaa”, ”jatkaa” tai ”tavoittelee” ja näihin rinnastettavien termien avulla voidaan tunnistaa tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja, vaikka kaikki tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot eivät sisälläkään tällaisia termejä. Kaikki tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot tässä tiedotteessa perustuvat johdon tämänhetkisiin odotuksiin ja uskomuksiin, joihin kohdistuu useita riskejä, epävarmuustekijöitä ja tärkeitä tekijöitä, joiden vuoksi todelliset tapahtumat tai tulokset voivat poiketa merkittävästi siitä mitä tässä tiedotteessa on esitetty tai mitä tämän tiedotteen tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot antavat ymmärtää, mukaan lukien, mutta ei ainoastaan, Outokummun liiketoimintaan, toimintaan, toimitusketjuun, strategiaan, tavoitteisiin ja ennakoituihin aikatauluihin sekä muiden yritysten kilpailuun liittyvät asiat. Outokumpu kehottaa olemaan nojautumatta liiallisesti tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin, jotka kertovat vain sen päivän tilanteesta, jolloin ne on tehty. Outokumpu ei ota velvollisuudekseen julkisesti päivittää tai korjata mitään lausuntoja, jotta ne vastaisivat muuttuneita odotuksia, tilanteita tai olosuhteita, joihin kyseiset lausunnot saattavat perustua, tai jotka voivat vaikuttaa todennäköisyyteen, että todelliset tulokset eroavat tulevaisuuteen suuntautuvissa lausunnoissa sanotuista. Kaikki tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot tässä tiedotteessa edustavat Outokummun näkemyksiä vain tämän tiedotteen päivämääränä eikä niihin tule nojautua siten, että ne edustaisivat Yhtiön näkemyksiä minä tahansa myöhempänä päivämääränä.

Tärkeä huomautus

Tämän tiedotteen jakelua voidaan rajoittaa lailla, ja henkilöiden, joiden haltuun tämä asiakirja tai muut tässä viitatut tiedot tulevat, on saatettava sanotut rajoitukset tietoonsa ja noudatettava niitä. Tässä tiedotteessa esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Uuteen-Seelantiin, Australiaan, Japaniin, Hong Kongiin, Singaporeen tai Etelä-Afrikkaan tai näissä maissa tai mihinkään muuhun maahan tai missään muussa maassa, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi tarkoittaa minkä tahansa tällaisen maan arvopaperilainsäädännön rikkomista. Tämä julkaisu ei ole suunnattu eikä sitä ole tarkoitettu jaettavaksi tai käytettäväksi sellaiselle henkilölle tai yhteisölle, joka on kansalainen tai asuu tai sijaitsee missä tahansa paikkakunnalla, osavaltiossa, maassa tai muulla lainkäyttöalueella, jossa jakelu, julkaiseminen, saatavuus tai käyttö olisi vastoin lakia tai asetuksia tai joka vaatisi rekisteröintiä tai toimilupaa tällaisella alueella.

Tämä tiedote ja Osakeanti on osoitettu ja suunnattu vain Euroopan talousalueen jäsenvaltioiden (”Relevantit valtiot”) henkilöille, jotka ovat Esiteasetuksen 2(e) artiklassa tarkoitettuja ”Kokeneita sijoittajia”. Arvopaperit ovat saatavilla vain Kokeneille sijoittajille, ja kaikki kutsut, tarjoukset ja sopimukset tällaisten arvopapereiden merkitsemisestä, ostamisesta tai hankkimisesta tulee tehdä vain Kokeneille sijoittajille tai heidän kanssaan. Henkilöiden, jotka eivät ole Kokeneita sijoittajia, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai nojautua tähän tiedotteeseen missään Relevantissa valtiossa. Tässä tiedotteessa Esiteasetuksella tarkoitetaan asetusta (EU) 2017/1129.

Tätä tiedotetta ei tule pitää arvopapereiden tarjoamisena yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Osakkeiden osalta ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään esitettä Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tämä tiedote jaetaan ja se on suunnattu vain Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella oleville henkilöille, tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille, jotka ovat asetuksen (EU) 2017/1129 artiklassa 2(e) tarkoitettuja ”Kokeneita sijoittajia”, siten kuin se on osa Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista lainsäädäntöä Euroopan Unionista eroamisesta 2018 säädetyn lain (”European Union (withdrawal) Act 2018”) nojalla, jotka ovat (i) sijoitusalan ammattilaisia Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) Order 2005 -määräyksen (”Määräys”) 19 artiklan 5 kohdan tarkoittamalla tavalla tai (ii) Määräyksen 49 artiklan 2 kohdan a–d alakohtien mukaisia yhteisöjä, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entities) ja muita henkilöitä, joille asiakirja voidaan laillisesti antaa tiedoksi (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”Relevantit henkilöt”). Mikä tahansa tässä tiedotteessa tarkoitettu sijoitustoiminta on saatavilla vain Relevanteille henkilöille, eikä siihen ryhdytä muiden kuin Relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö tai Kokenut sijoittaja, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai nojautua sen sisältöön.

Tämä tiedote ei sisällä eikä ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä pyyntö ostotarjouksen tekemiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiö ei aio rekisteröidä tai tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

BNP Paribas, Nordea ja Crédit Agricole CIB (yhteistyössä Kepler Cheuvreux S.A:n kanssa) toimivat yksinomaan Yhtiön puolesta Osakeannin yhteydessä. BNP Paribas, Nordea ja Crédit Agricole CIB (yhteistyössä Kepler Cheuvreux S.A:n kanssa) eivät pidä ketään muuta osapuolta asiakkaanaan eivätkä ne ole vastuussa Osakeantiin tai muuhun tässä tiedotteessa mainittuun asiaan liittyvästä neuvonnasta kenellekään muulle kuin Yhtiölle.

Tietoa jakelijoille

Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältyvät: (a) rahoitusvälineiden markkinoista annetun EU-direktiiviin 2014/65/EU, muutoksineen (”MiFID II”); (b) komission delegoidun direktiivin (EU) 2017/593, joka täydentää MiFID II:ta, 9 ja 10 artikloihin; ja (c) paikallisiin implementointitoimenpiteisiin (yhdessä ”MiFID II Tuotevalvontavaatimukset”), sekä sulkien pois kaiken vastuun, joka ”valmistajalla” (MiFID II Tuotevalvontavaatimuksista johtuen) voi muutoin asiaa koskien olla, riippumatta siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, sopimukseen vai muuhun, Osakkeet ovat olleet tuotehyväksyntämenettelyn kohteena, jonka mukaan Osakkeet: (i) täyttävät loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset yksityissijoittajille sekä sijoittajille, jotka määritellään ammattimaisiksi asiakkaiksi ja hyväksyttäviksi vastapuoliksi, kuten määritelty MiFID II:ssa; ja (ii) soveltuvat tarjottavaksi kaikkien jakelukanavien kautta, kuten sallittu MiFID II:ssa (”Kohdemarkkina-arviointi”). Kohdemarkkina-arvioinnista riippumatta jakelijoiden tulisi huomioida että: Osakkeiden hinta voi laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan tai kaiken sijoituksestaan; Osakkeet eivät tarjoa mitään taattua tuloa tai pääomasuojaa; ja sijoitus Osakkeisiin on sopiva vain sijoittajille, jotka eivät tarvitse taattua tuloa tai pääomasuojaa, jotka (joko yksin tai yhdessä asianmukaisen sijoitusneuvojan tai muun neuvonantajan kanssa) ovat kykeneviä arvioimaan kyseessä olevan sijoituksen edut ja riskit ja joilla on riittävät resurssit kantaakseen siitä mahdollisesti koituvat tappiot. Kohdemarkkina-arviointi ei rajoita tai vaikuta mihinkään sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn perustuviin myyntirajoituksiin liittyen mihinkään Osakkeita koskevaan tarjoukseen. Lisäksi huomautetaan, että Kohdemarkkina-arvioinnista riippumatta BNP Paribas, Nordea ja Crédit Agricole CIB (yhteistyössä Kepler Cheuvreux S.A:n kanssa) järjestäjinä tulevat hankkimaan vain sellaisia sijoittajia, jotka täyttävät ammattimaisen asiakkaan kriteerit tai ovat hyväksyttäviä vastapuolia.

Epäselvyyksien välttämiseksi, Kohdemarkkina-arviointi ei ole: (a) sopivuuden tai asianmukaisuuden arviointi MiFID II:ta sovellettaessa; tai (b) kenellekään sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle suositus sijoittaa, tai ostaa tai tehdä mitään muita Osakkeisiin liittyviä toimenpiteitä.

Kukin jakelija on vastuussa oman kohdemarkkina-arviointinsa tekemisestä Osakkeita koskien sekä asianmukaisten jakelukanavien määrittämisestä.