Outokummun tilinpäätöstiedote 2020 – Outokummun omat toimet veivät yhtiön onnistuneesti läpi pandemian vuonna 2020

Outokumpu Oyj
Tilinpäätöstiedote
4.2.2021 klo 9.00

Outokummun tilinpäätöstiedote 2020 – Outokummun omat toimet veivät yhtiön onnistuneesti läpi pandemian vuonna 2020

Vuoden 2020 neljäs neljännes lyhyesti        

 • Ruostumattoman teräksen toimitukset olivat 523 000 tonnia (458 000 tonnia)1.
 • Oikaistu käyttökate oli 78 milj. euroa (73 milj. euroa).
 • Käyttökate oli 30 milj. euroa (90 milj. euroa). 
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 112 milj. euroa (143 milj. euroa).
 • Nettovelka laski 1 028 milj. euroon (30.9.2020: 1 105 milj. euroa).
 • Velkaantumisaste oli 43,6 % (30.9.2020: 45,1 %).

Vuosi 2020 lyhyesti

 • Ruostumattoman teräksen toimitukset olivat 2 121 000 tonnia (2 196 000 tonnia).
 • Oikaistu käyttökate oli 250 milj. euroa (263 milj. euroa). 
 • Käyttökate oli 191 milj. euroa (266 milj. euroa). 
 • Tilikauden tulos oli -116 milj. euroa (-75 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 322 milj. euroa (371 milj. euroa).
 • Nettovelka väheni 127 milj. eurolla (86 milj. euroa).
 • Sijoitetun pääoman tuotto oli -1,4 % (0,8 %).

1) Sulkeissa esitettävät vertailutiedot viittaavat vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita.

Q4 2020 verrattuna Q4 2019

Outokummun liikevaihto laski 1 350 milj. euroon vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä (1 398 milj. euroa), kun taas oikaistu käyttökate nousi 78 milj. euroon (73 milj. euroa). Ruostumattoman teräksen toimitukset kasvoivat 14 % edellisen vuoden neljännestä neljänneksestä. Tuotantomäärien nousun myönteisen vaikutuksen kumosi kuitenkin hintojen lasku erityisesti Euroopassa mutta myös jossakin määrin Amerikoissa. Kustannussäästöt tukivat kannattavuutta, ja sekä tuotannon tarveaineiden kustannukset että kiinteät kustannukset laskivat edellisvuodesta. Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannaistappiot olivat 15 milj. euroa neljännellä neljänneksellä, kun edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla niihin liittyvät tappiot olivat 9 milj. euroa. Muun toiminnan ja konsernin sisäisten erien oikaistu käyttökate oli -10 milj. euroa (-19 milj. euroa).

Q4 2020 verrattuna Q3 2020

Outokummun liikevaihto kasvoi 1 350 milj. euroon vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä (Q3/20: 1 254 milj. euroa). Oikaistu käyttökate nousi 78 milj. euroon (Q3/20: 22 milj. euroa), ja ruostumattoman teräksen toimitukset kasvoivat 7 % kolmannesta neljänneksestä. Hinnat jatkoivat laskuaan Euroopassa mutta pysyivät Amerikan markkinoilla suunnilleen samalla tasolla. Tornion suunnitellulla kunnossapitotyöllä oli edelliseen neljännekseen verrattuna neljännen neljänneksen tulokseen 7 milj. euron negatiivinen vaikutus, jonka raaka-aineiden positiivinen vaikutus ja kustannusten lasku kumosivat osittain. Ferrokromin kannattavuus parani merkittävästi, sillä kunnossapitotöillä ja muilla kertaluonteisilla erillä oli 15 milj. euron negatiivinen vaikutus kolmannen neljänneksen tulokseen. Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannaisvoitot olivat 15 milj. euroa neljännellä neljänneksellä verrattuna edellisen neljänneksen 3 milj. euron voittoihin.

Vuosi 2020 verrattuna vuoteen 2019

Vuonna 2020 Outokummun liikevaihto laski 5 639 milj. euroon (6 403 milj. euroa) ja oikaistu käyttökate 250 milj. euroon (263 milj. euroa). Ruostumattoman teräksen toimitukset laskivat 3 % edellisvuodesta kysynnän heikennyttyä. Hinnat laskivat merkittävästi Euroopassa, ja ne laskivat myös Amerikassa. Erilaiset kustannussäästötoimet tukivat kannattavuutta, ja sekä tuotannon tarveaineiden kustannukset että kiinteät kustannukset laskivat edellisvuodesta. Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannaistappiot olivat 16 milj. euroa vuonna 2020, kun edellisvuonna niihin liittyvät tappiot olivat 64 milj. euroa. Muun toiminnan ja konsernin sisäisten erien oikaistu käyttökate oli -29 milj. euroa (-15 milj. euroa). Vuonna 2020 Outokumpu kirjasi 59 milj. euroa henkilöstövähennyksiin liittyviä uudelleenjärjestelykuluja, jotka esitetään käyttökatteen oikaisuina. Suurin osa näistä kustannuksista on varauksia, joiden rahavirtavaikutus toteutuu pääasiassa vuonna 2021. Vuonna 2019 käyttökatteen oikaisut sisälsivät 53 milj. euroa uudelleenjärjestelyvarauksia ja 70 milj. euron voiton kiinteistön myynnistä.

Liiketulos laski -55 milj. euroon (33 milj. euroa) ja tilikauden tulos -116 milj. euroon (-75 milj. euroa) vuonna 2020. 
 

Konsernin tunnusluvut Q4/20 Q4/19 Q3/20 2020 2019
Liikevaihto Milj. EUR 1 350 1 398 1 254 5 639 6 403
Käyttökate Milj. EUR 30 90 10 191 266
Oikaistu käyttökate 1) Milj. EUR 78 73 22 250 263
Liiketulos Milj. EUR -33 30 -51 -55 33
Oikaistu liiketulos 1) Milj. EUR 15 13 -39 4 30
Tulos ennen veroja Milj. EUR -57 6 -77 -151 -41
Tilikauden tulos Milj. EUR -39 -15 -63 -116 -75
Osakekohtainen tulos EUR -0,09 -0,04 -0,15 -0,28 -0,18
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos EUR -0,09 -0,04 -0,15 -0,28 -0,18
Sijoitetun pääoman tuotto % -1,4 0,8 0,2 -1,4 0,8
Liiketoiminnan nettorahavirta Milj. EUR 112 143 170 322 371
Korollinen nettovelka kauden lopussa Milj. EUR 1 028 1 155 1 105 1 028 1 155
Velkaantumisaste kauden lopussa % 43,6 45,1 45,1 43,6 45,1
Investoinnit käyttöomaisuuteen 2) Milj. EUR 35 58 35 180 193
Ruostumattoman teräksen toimitukset 1 000 tonnia 523 458 488 2 121 2 196
Henkilöstö kauden lopussa 9 915 10 390 10 118 9 915 10 390
 

1) Oikaistu käyttökate tai liiketulos = Käyttökate tai liiketulos – oikaisuiksi luokitellut erät.
2) Outokumpu on muuttanut investoinnit käyttöomaisuuteen -tunnusluvun laskentaperustetta suoriteperusteisesta maksuperusteiseksi vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä. Vertailutiedot on oikaistu vastaavasti.                                                                                           

Toimitusjohtaja Heikki Malinen

”Outokumpu on jatkanut koko vuoden 2020 ajan määrätietoisia toimenpiteitä lievittääkseen COVID-19-pandemian negatiivisia vaikutuksia työntekijöihinsä, toimintoihinsa ja liiketoimintaansa. Toimenpiteemme ovat tehonneet, eikä pandemia aiheuttanut vuoden aikana lainkaan tuotannon keskeytyksiä. Yleisessä turvallisuuskehityksessä vuosi oli meille kaikkien aikojen paras: kaikkien työtapaturmien taajuus oli 2,4, jopa vielä parempi kuin tavoitteemme, joka oli alle 3,0. 

Neljännellä neljänneksellä Outokummun oikaistu käyttökate nousi 78 milj. euroon markkinoiden odotettua voimakkaamman toipumisen ansiosta. Ruostumattoman teräksen toimitukset kasvoivat 7 %, ja tehokkaat kustannussäästötoimenpiteet tukivat kannattavuutta. Koko vuoden 2020 oikaistu käyttökate oli 250 milj. euroa. Vähensimme nettovelan 1 028 milj. euroon, mikä on vähemmän kuin kertaakaan lähivuosina. Haluankin kiittää kaikkia outokumpulaisia heidän panoksestaan tänä haastavana vuonna.

Vaikka onnistuimme palauttamaan tuloskehityksemme pandemiavuoden aikana lähes vuoden 2019 tasolle, yleistä tuloskehitystä tulee entisestään vahvistaa. Siksi meidän on jatkettava aiemmin ilmoittamiamme strategisia toimenpiteitä tuloksen parantamiseksi.  

Europe-liiketoiminta-alueella toimitukset kasvoivat kolmannesta neljänneksestä, mutta hintojen lasku painoi neljännen neljänneksen oikaistun käyttökatteen 36 milj. euroon. Tuonnin osuus Euroopassa on yhä suuri, vaikka se pienenikin neljännellä neljänneksellä 24 %:iin. Näemme, että kaikki käytettävissä olevat työkalut kaupan suojaamiseksi tulee ottaa käyttöön reilun kilpailun palauttamiseksi ja Euroopan ruostumattoman teräksen teollisuuden kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi.

Americas-liiketoiminta-alue jatkaa onnistuneesti liiketoimintansa tulosparannusta, ja sen oikaistu käyttökate nousi 55 milj. euroon vuonna 2020. Tulosparannus edellisvuodesta oli kaikkiaan 80 milj. euroa. Vauhditamme nyt kaupallisen toiminnan kehittämistä entisestään, ja sitä tukee investointimme Calvertin ferriittisten teräslajien tuotantoon.

Alan vastuullisimpana toimijana pyrimme jatkuvasti parantamaan tuloksiamme myös vastuullisuudessa. Vuonna 2020 onnistuimme nostamaan jo entisestään suuren kierrätyssisällön osuuden tuotannossamme yli 90 %:iin ja pienentämään yhä hiilijalanjälkeämme, joka on jo ennestään toimialan pienin. Etenemme vakaasti kohti vastuullisuustavoitteidemme saavuttamista.

Toteutamme uutta strategiaamme määrätietoisesti. Kolmivaiheisen strategian myötä vahvistamme tasetta ja tuottoja. Vuosina 2021–2022 keskitymme tiukkaan kustannusten ja pääoman hallintaan, vahvaan asiakasyhteistyöhön ja tehokkaaseen, madallettuun organisaatioon. Marraskuussa käynnistämämme yhteistoimintaneuvottelut päättyivät joulukuussa, ja henkilöstövähennykset toteutuvat suunnitellusti. Suunnittelemme henkilöstömäärän laskemista alle 9 000 työntekijään vuoden 2022 aikana. Päätös oli vaikea mutta välttämätön kustannusrakenteemme parantamiseksi kilpaillulla toimialalla. Olemme sitoutuneet strategiamme taloudellisiin tavoitteisiin parantaa käyttökatetta 200 milj. eurolla ja laskea nettovelan ja käyttökatteen suhde alle kolmen vuoden 2022 loppuun mennessä.” 

Näkymät vuoden 2021 ensimmäiselle neljännekselle

Ruostumattoman teräksen markkinat ovat alkaneet toipua COVID-19-pandemian aiheuttamasta maailmantalouden laskusta.

Ruostumattoman teräksen kysyntää vahvistuu, ja sekä Europe- että Americas-liiketoiminta-alueilla toimitusmäärien odotetaan kasvavan kausiluonteisesti.

Näin ollen Outokumpu arvioi koko konsernin ruostumattoman teräksen toimitusten kasvavan ensimmäisellä neljänneksellä 10–20 % neljänteen neljännekseen verrattuna.

Vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen oikaistun käyttökatteen arvioidaan olevan korkeampi kuin vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä.

Verkkolähetys ja konferenssipuhelu 4.2.2021 klo 15.00

Outokumpu järjestää myöhemmin tänään klo 15.00 verkkolähetyksen ja konferenssipuhelun analyytikoille ja sijoittajille. Tilaisuudessa esiintyvät toimitusjohtaja Heikki Malinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Pia Aaltonen-Forsell. Tilaisuus on englanninkielinen.

Tilaisuutta voi seurata suorana verkossa osoitteessa https://outokumpu.videosync.fi/2021-02-04-q4/.

Lisäksi tilaisuutta voi seurata konferenssipuheluna, johon voi osallistua soittamalla 10–15 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (09) 817 103 10. Tilaisuuden tunnuskoodi on 28730175#.

Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat saatavilla ennen tilaisuuden alkua osoitteessa www.outokumpu.com/fi-fi/sijoittajat.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla viimeistään maanantaina 8.2.2021 osoitteessa www.outokumpu.com/webcasts

Lisätietoja:

Media: Konserniviestintä, puh. (09) 421 3840

Sijoittajat: Linda Häkkilä, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 0400 719 669

Outokumpu Oyj