Outokummun tammi–kesäkuun 2021 puolivuosikatsaus: Toisen neljänneksen oikaistu käyttökate nousi 223 milj. euroon vahvassa markkinatilanteessa

Outokumpu Oyj
Puolivuosikatsaus
5.8.2021 klo 9.00

Outokummun tammi–kesäkuun 2021 puolivuosikatsaus: Toisen neljänneksen oikaistu käyttökate nousi 223 milj. euroon vahvassa markkinatilanteessa

Vuoden 2021 toinen neljännes lyhyesti    

 • Ruostumattoman teräksen toimitukset olivat 626 000 tonnia (523 000 tonnia)1.
 • Oikaistu käyttökate nousi 223 milj. euroon (45 milj. euroa).
 • Käyttökate oli 223 milj. euroa (45 milj. euroa). 
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 6 milj. euroa (72 milj. euroa).
 • Nettovelka väheni 897 milj. euroon (31.3.2021: 1 073 milj. euroa).
 • Velkaantumisaste laski 31,9 %:iin (31.3.2021: 43,7 %).

Tammi–kesäkuu 2021 lyhyesti

 • Ruostumattoman teräksen toimitukset olivat 1 234 000 tonnia (1 111 000 tonnia).
 • Oikaistu käyttökate oli 400 milj. euroa (151 milj. euroa).
 • Käyttökate oli 400 milj. euroa (151 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 33 milj. euroa (40 milj. euroa).
 • Tilikauden tulos oli 212 milj. euroa (-15 milj. euroa).

1) Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita.

Toinen neljännes 2021 verrattuna toiseen neljännekseen 2020

Outokummun liikevaihto kasvoi 1 873 milj. euroon vuoden 2021 toisella neljänneksellä (1 420 milj. euroa) ja oikaistu käyttökate 223 milj. euroon (45 milj. euroa). Ruostumattoman teräksen toimitukset kasvoivat 20 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta, jota painoi maailmanlaajuisen koronaviruspandemian heikentämä kysyntä. Ruostumattoman teräksen toteutuneet hinnat nousivat sekä Euroopassa että Amerikoissa, ja ferrokromin myyntihinnan nousu tuki kannattavuutta. Rahtikustannukset nousivat Amerikoissa, minkä lisäksi uuden toiminnanohjausjärjestelmän onnistunut käyttöönotto Avestassa Ruotsissa nosti myös kustannuksia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannaisvoitot olivat 7 milj. euroa viime vuoden toisen neljänneksen 16 milj. euron tappioihin verrattuna. Muun toiminnan ja konsernin sisäisten erien oikaistu käyttökate oli -19 milj. euroa (-7 milj. euroa).

Toinen neljännes 2021 verrattuna ensimmäiseen neljännekseen 2021

Outokummun liikevaihto kasvoi 1 873 milj. euroon vuoden 2021 toisella neljänneksellä (Q1/2021: 1 673 milj. euroa), ja oikaistu käyttökate oli 223 milj. euroa (Q1/2021: 177 milj. euroa). Ruostumattoman teräksen kysyntä jatkui vahvana. Ruostumattoman teräksen toimitukset kasvoivat 3 % ja toteutuneet hinnat nousivat kaikilla markkina-alueilla edellisestä neljänneksestä. Ferrokromin myyntihinnan nousu tuki myös kannattavuutta toisella neljänneksellä. Kiinteitä kustannuksia nostivat pääasiassa suunniteltujen kunnossapitotöiden kustannusten kasvu 10 milj. eurolla sekä uuden toiminnanohjausjärjestelmän onnistunut käyttöönotto Avestassa Ruotsissa. Konsernin tasolla tuotannon tarveaineiden hinnoissa ei vielä todettu nousupaineita toisella neljänneksellä, mutta Amerikoissa rahtikustannukset nousivat. Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannaisvoitot laskivat merkittävästi edellisestä neljänneksestä 7 milj. euroon (Q1/2021: 42 milj. euron voitot). Muun toiminnan ja konsernin sisäisten erien oikaistu käyttökate oli -19 milj. euroa (Q1/2021: -8 milj. euroa).

Tammi–kesäkuu 2021 verrattuna tammi–kesäkuuhun 2020

Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla Outokummun liikevaihto nousi 3 546 milj. euroon (3 035 milj. euroa), ja oikaistu käyttökate oli 400 milj. euroa (151 milj. euroa). Ruostumattoman teräksen toimitukset kasvoivat 11 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta, johon maailmanlaajuinen koronaviruspandemia vaikutti negatiivisesti. Vuonna 2021 kannattavuutta tukivat myös ferrokromin hinnan nousu sekä muuttuvien ja kiinteiden kustannusten lasku. Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannaisvoitot olivat 49 milj. euroa vuoden 2021 alkupuoliskolla (38 milj. euron tappiot) pääasiassa myönteisten ajoituserojen ansiosta. Muun toiminnan ja konsernin sisäisten erien oikaistu käyttökate oli -27 milj. euroa (-13 milj. euroa).

Liiketulos kasvoi 279 milj. euroon (29 milj. euroa) ja tilikauden tulos 212 milj. euroon (-15 milj. euroa) vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla.

Konsernin tunnusluvut Q2/21 Q2/20 Q1/21 Q1–Q2/21 Q1–Q2/20 2020
Liikevaihto Milj. EUR 1 873 1 420 1 673 3 546 3 035 5 639
Käyttökate Milj. EUR 223 45 177 400 151 191
Oikaistu käyttökate 1) Milj. EUR 223 45 177 400 151 250
Liiketulos Milj. EUR 163 -16 116 279 29 -55
Oikaistu liiketulos 1) Milj. EUR 163 -16 116 279 29 4
Tulos ennen veroja Milj. EUR 143 -38 101 244 -16 -151
Tilikauden tulos Milj. EUR 129 -37 82 212 -15 -116
Osakekohtainen tulos 2) EUR 0,30 -0,09 0,20 0,50 -0,04 -0,28
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 2) EUR 0,28 -0,09 0,19 0,46 -0,04 -0,28
Sijoitetun pääoman tuotto % 5,2 1,1 0,5 5,2 1,1 -1,4
Liiketoiminnan nettorahavirta Milj. EUR 6 72 27 33 40 322
Korollinen nettovelka kauden lopussa Milj. EUR 897 1 243 1 073 897 1 243 1 028
Velkaantumisaste kauden lopussa % 31,9 49,2 43,7 31,9 49,2 43,6
Investoinnit käyttöomaisuuteen 3) Milj. EUR 37 52 47 84 110 180
Ruostumattoman teräksen toimitukset 1 000 tonnia 626 523 608 1 234 1 111 2 121
Henkilöstö kauden lopussa, kokoaikaiseksi muutettuna 4) 9 088 9 903 9 256 9 088 9 903 9 602

1) Oikaistu käyttökate tai liiketulos = Käyttökate tai liiketulos – oikaisuiksi luokitellut erät.
2) Osakeantioikaistun painotetun keskimääräisen osakemäärän mukainen. Vertailutiedot esitetään vastaavasti.
3) Outokumpu on muuttanut investoinnit käyttöomaisuuteen -tunnusluvun laskentaperustetta suoriteperusteisesta maksuperusteiseksi vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä. Vertailutiedot esitetään vastaavasti.
4) Outokumpu raportoi vuoden 2021 ensimmäiseltä neljännekseltä alkaen henkilöstömäärän kokoaikaiseksi muutettuna henkilöstömäärää kuvaavana päätunnuslukuna. Vertailutiedot esitetään vastaavasti. 30.6.2021 konsernin palveluksessa oli lisäksi noin 690 kesätyöntekijää (30.6.2020: noin 540).

 

Toimitusjohtaja Heikki Malinen

Ruostumattoman teräksen markkinat ovat toipuneet maailmanlaajuisesta koronaviruspandemiasta useilla toimialoilla. Tässä vahvassa markkinatilanteessa nostimme oikaistun käyttökatteen 223 miljoonaan euroon toisella neljänneksellä. Tehtaidemme käyttöaste on ollut korkea, ja konsernin ruostumattoman teräksen toimitukset kasvoivat 3 prosenttia edellisestä neljänneksestä.

Olen hyvin tyytyväinen siihen, että ensimmäisen vuosipuoliskon aikana olemme saavuttaneet 400 miljoonan euron oikaistun käyttökatteen, mikä on selvästi enemmän kuin koko viime vuonna yhteensä.

Kaikki liiketoiminta-alueet paransivat tulostaan edellisestä neljänneksestä. Suotuisa markkinatilanne tuki kannattavuutta Europe-liiketoiminta-alueella, jonka oikaistu käyttökate nousi 98 miljoonaan euroon toimitusten kasvaessa 2 prosenttia. Americas-liiketoiminta-alueella noususuunta jatkui vahvassa markkinatilanteessa, ja pystyimme myös osoittamaan, että tekemämme kehitystoimenpiteet erityisesti kustannusrakenteessa, myyntistrategiassa ja työtavoissa ovat kestäviä. Americasin ruostumattoman teräksen toimitukset kasvoivat 9 prosenttia ensimmäisestä neljänneksestä, ja oikaistu käyttökate nousi 65 miljoonaan euroon.

Olemme jatkaneet strategiamme määrätietoista toteutusta ja olemme aikataulussa saavuttaa 200 miljoonan euron käyttökatetason parannus vuoden 2022 loppuun mennessä. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana olemme saavuttaneet omin toimenpitein 123 miljoonan euron käyttökatetason parannuksen.

Toteutimme toukokuussa suunnatun osakeannin nopeuttaaksemme taseen vahvistamista ja vähentääksemme velkaa. Osakeannin tuotoilla maksoimme pois kalliimpia lainojamme 210 miljoonalla eurolla, mikä vähentää korkokulujamme vuosittain 18 miljoonalla eurolla. Pienennettyämme yhtiön riskisyyttä luottoluokittaja Moody’s paransi luottoluokitustamme. 

Yksi päätavoitteistamme on laskea nettovelan ja käyttökatteen suhde alle kolmen. Toisella neljänneksellä nettovelan ja käyttökatteen suhde oli 1,8. Suotuisa markkinatilanne on nopeuttanut taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. 

Kaupan sääntelyssä tapahtui toisella neljänneksellä paljon. Olemme tyytyväisiä siihen, että EU jatkoi suojatulleja vielä kolmella vuodella kesäkuuhun 2024 asti. Lisäksi EU asetti väliaikaiset polkumyyntitullit Indonesiasta ja Intiasta tuotavalle kylmävalssatulle teräkselle. Tällaiset suojatoimet ovat tärkeä askel, jotta taataan reilu kilpailutilanne Euroopassa kestävästi tuotetulle ruostumattomalle teräkselle.

Toukokuussa julkistimme pääomamarkkinapäivässä kokonaisvaltaisen, aiempaa kunnianhimoisemman vastuullisuusstrategian tavoitteenamme olla vastuullisuuden edelläkävijä ruostumattoman teräksen toimialalla. Olemme sitoutuneet Science Based Targets -aloitteen 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen, ja arvioitu kasvihuonekaasupäästöjen vähennys on noin 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä verrattuna yhtiön vuoden 2020 tasoon.

Työturvallisuudessa vuoden ensimmäinen puolisko on ollut historiamme vahvin. Kaikkien työtapaturmien taajuus oli 1,5. Haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme ja yhteistyökumppaneitamme heidän jatkuvasta sitoutumisestaan työturvallisuuden parantamiseksi Outokummussa.

Näkymät vuoden 2021 kolmannelle neljännekselle

Konsernin ruostumattoman teräksen toimitusten arvioidaan laskevan kolmannella neljänneksellä 0–10 % toisesta neljänneksestä tavallisen kausivaihtelun myötä.

Kolmannelle neljännekselle ferrokromin Euroopan sopimushinta pysyy vakaana 1,56 Yhdysvaltain dollarissa naulalta.

Suunniteltujen kunnossapitotöiden kustannusten arvioidaan nousevan kolmannella neljänneksellä noin 10 milj. euroa toisesta neljänneksestä.

Nykyisillä raaka-ainehinnoilla ja valuuttakursseilla kolmannella neljänneksellä ei ole odotettavissa merkittäviä raaka-aineisiin liittyviä varasto- tai metallijohdannaisvoittoja tai -tappioita.

Oikaistun käyttökatteen arvioidaan vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä olevan samalla tasolla kuin toisella neljänneksellä. 

Verkkolähetys ja puhelinkonferenssi tänään klo 15.00

Verkkolähetys ja puhelinkonferenssi median edustajille, sijoittajille ja analyytikoille järjestetään tänään 5.8.2021 klo 15.00 osoitteessa https://outokumpu.videosync.fi/2021-08-05-q2/. Tilaisuus on englanninkielinen, ja siinä esiintyvät toimitusjohtaja Heikki Malinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Pia Aaltonen-Forsell.

Kysymyksiä voi esittää puhelimitse soittamalla 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (09) 8171 0310. Tilaisuuden tunnus on 58931032#.

Puolivuosikatsauksen materiaalit sekä verkkolähetyksen linkki ja tallenne ovat saatavilla Outokummun verkkosivuilta osoitteesta www.outokumpu.com/fi-fi/sijoittajat.

Lisätietoja:

Media: Viestintäjohtaja Päivi Allenius, puh. 040 753 7374

Sijoittajat: Sijoittajasuhdejohtaja Linda Häkkilä, puh. 0400 719 669

Outokumpu Oyj