Outokummun puolivuosikatsaus – Toisen neljänneksen oikaistu käyttökate laski 45 milj. euroon johtuen COVID-19-pandemian aiheuttamasta heikosta maailmanlaajuisesta kysynnästä

Outokumpu Oyj
Puolivuosikatsaus
7.8.2020 klo 9.00

Outokummun puolivuosikatsaus – Toisen neljänneksen oikaistu käyttökate laski 45 milj. euroon johtuen COVID-19-pandemian aiheuttamasta heikosta maailmanlaajuisesta kysynnästä

Vuoden 2020 toinen neljännes lyhyesti

 • Ruostumattoman teräksen toimitukset olivat 523 000 tonnia (584 000 tonnia)1.
 • Oikaistu käyttökate oli 45 milj. euroa (91 milj. euroa).
 • Käyttökate oli 45 milj. euroa (91 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 72 milj. euroa (177 milj. euroa).
 • Korollinen nettovelka pysyi lähes ennallaan 1 243 milj. eurossa (31.3.2020: 1 249 milj. euroa).
 • Velkaantumisaste oli 49,2 % (31.3.2020: 48,0 %).

Tammi–kesäkuu 2020 lyhyesti

 • Ruostumattoman teräksen toimitukset olivat 1 111 000 tonnia (1 205 000 tonnia).
 • Oikaistu käyttökate oli 151 milj. euroa (145 milj. euroa).
 • Käyttökate oli 151 milj. euroa (131 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 40 milj. euroa (216 milj. euroa).
 • Tilikauden tulos oli –15 milj. euroa (–33 milj. euroa).

1 Sulkeissa esitettävät vertailutiedot viittaavat vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita.

Q2 2020 verrattuna Q2 2019

Outokummun liikevaihto laski 1 420 milj. euroon vuoden 2020 toisella neljänneksellä (1 701 milj. euroa) ja oikaistu käyttökate laski 45 milj. euroon (91 milj. euroa). Ruostumattoman teräksen toimitukset toisella neljänneksellä laskivat 10 % vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna. Toteutuneet hinnat olivat matalammat edeltävään vuoteen verrattuna erityisesti Euroopassa, mutta myös Amerikassa. Kannattavuutta tukivat matalammat tuotannon tarveaineiden kustannukset ja kiinteät kustannukset. Lisäksi tulos sisältää 3 milj. euroa valtiollista tukea henkilöstövähennysten välttämiseksi sekä noin 8 milj. euroa muita kertaluonteisia tuottoeriä. Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannaistappiot olivat vertailukauden tasolla, 16 milj. euroa. Matalampi ferrokromin vertailuhinta heikensi Ferrochrome-liiketoiminta-alueen kannattavuutta. Muun toiminnan ja konsernin sisäisten erien oikaistu käyttökate oli –7 milj. euroa (–11 milj. euroa).

Q2 2020 verrattuna Q1 2020

Outokummun liikevaihto laski 1 420 milj. euroon vuoden 2020 toisella neljänneksellä (Q1/20: 1 615 milj. euroa) ruostumattoman teräksen heikon maailmanlaajuisen kysynnän vuoksi. Oikaistu käyttökate laski 45 milj. euroon (Q1/2020: 106 milj. euroa). Toimitusmäärät olivat matalammat kaikilla liiketoiminta-alueilla, ja ruostumattoman teräksen kokonaistoimitusmäärä laski 11 % edeltävään neljännekseen verrattuna. Raaka-ainetehokkuus heikentyi ensimmäiseen neljännekseen verrattuna, mutta kertaluonteiset erät tukivat kannattavuutta toisella neljänneksellä. Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannaistappiot laskivat 6 milj. euroa verrattuna ensimmäiseen neljännekseen.

Tammikuu–kesäkuu 2020 verrattuna vuoden 2019 vastaavaan jaksoon

Vuoden 2020 ensimmäisen puoliskon aikana Outokummun liikevaihto laski 3 035 milj. euroon (3 415 milj. euroa), kun taas oikaistu käyttökate nousi 151 milj. euroon (145 milj. euroa). Toimitukset vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla laskivat 8 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ja toteutuneet hinnat olivat matalammat sekä Euroopassa että Amerikassa. Korkeampi nikkelin hinta ja myönteiset raaka-aineiden vaikutukset tukivat kannattavuutta, mutta matalampi ferrokromin vertailuhinta heikensi tulosta verrattuna vuoden 2019 ensimmäiseen puoliskoon. Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannaistappiot olivat 38 milj. euroa (–26 milj. euroa). Muun toiminnan ja konsernin sisäisten erien oikaistu käyttökate oli –13 milj. euroa (–10 milj. euroa).

Liiketulos oli 29 milj. euroa (16 milj. euroa) ja tilikauden tulos oli –15 milj.euroa (–33 milj. euroa) vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla.

Konsernin tunnusluvut Q2/20 Q2/19 Q1/20 Q1–Q2/20 Q1–Q2/19 2019
Liikevaihto Milj. EUR 1 420 1 701 1 615 3 035 3 415 6 403
Käyttökate Milj. EUR 45 91 106 151 131 266
Oikaistu käyttökate 1) Milj. EUR 45 91 106 151 145 263
Liiketulos Milj. EUR -16 33 45 29 16 33
Oikaistu liiketulos 1) Milj. EUR -16 33 45 29 30 30
Tulos ennen veroja Milj. EUR -38 17 22 -16 -18 -41
Tilikauden tulos Milj. EUR -37 6 22 -15 -33 -75
Osakekohtainen tulos EUR -0,09 0,01 0,05 -0,04 -0,08 -0,18
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos EUR -0,09 0,01 0,05 -0,04 -0,08 -0,18
Sijoitetun pääoman tuotto % 1,1 2,9 2,3 1,1 2,9 0,8
Liiketoiminnan nettorahavirta Milj. EUR 72 177 -32 40 216 371
Korollinen nettovelka kauden lopussa Milj. EUR 1 243 1 307 1 249 1 243 1 307 1 155
Velkaantumisaste kauden lopussa % 49,2 49,8 48,0 49,2 49,8 45,1
Investoinnit käyttöomaisuuteen Milj. EUR 57 49 52 109 100 221
Ruostumattoman teräksen toimitukset 1 000 tonnia 523 584 588 1 111 1 205 2 196
Henkilöstö kauden lopussa 2) 10 213 10 483 10 315 10 213 10 483 10 390
1) Oikaistu käyttökate tai liiketulos = Käyttökate tai liiketulos – oikaisuiksi luokitellut erät.
2) 30.6.2020 konsernin palveluksessa oli lisäksi noin 540 kesätyöntekijää (30.6.2019: noin 710).

Toimitusjohtaja Heikki Malinen

”COVID-19-pandemian aikana Outokummun keskeisenä tavoitteena on ollut varmistaa työntekijöidemme ja meitä lähellä toimivien terveys ja turvallisuus. Proaktiivisten toimiemme ansiosta pandemian vaikutus henkilöstöömme ja toimintaamme on ollut vähäinen; asiakaspalvelumme ja toimituksemme ovat jatkuneet pitkälti keskeytyksittä. Olen ylpeä henkilöstömme kovasta työstä ja kyvystä sopeutua uusiin työskentelytapoihin näissä poikkeuksellisissa oloissa.

Pandemia alkoi vaikuttaa Outokumpuun huhtikuussa kysynnän heikentyessä ja tilausmäärien laskiessa. Tämän seurauksena Outokummun toimitukset laskivat 11 % toisella neljänneksellä ja oikaistu käyttökate pieneni 45 milj. euroon. Heinäkuussa liikkeeseen laskettu 125 milj. euron vakuudeton vaihtovelkakirjalaina on tärkeä rahoituselementti, joka parantaa velkojemme maturiteettiprofiilia näinä kovina aikoina.

Americas-liiketoiminta-alueen toimitukset laskivat 20 % ensimmäiseen neljännekseen verrattuna jakelijoiden jatkaessa varastotasojen purkamista sekä COVID-19-pandemiasta johtuen. Toiminnallista tehokkuuttamme parantamalla pystymme saavuttamaan positiivisen tuloksen myös matalammilla tuotantomäärillä.

Europe-liiketoiminta-alueen tulosta rasittivat matalammat toimitusmäärät, jatkunut hintapaine sekä korkeat tuontimäärät. Vastatoimena matalampaan kysyntään tuotantoa on sopeutettu väliaikaisilla tuotantoseisokeilla ja lyhennetyillä työajoilla kaikissa toimintamaissamme. Myönteisenä kehityksenä tuottavuus on parantunut edelleen, ja olemme säilyttäneet markkina-asemamme.

Euroopan komission kesäkuinen päätös kasvattaa tuontikiintiöitä 3 %:lla oli suuri pettymys eurooppalaiselle terästeollisuudelle. Aasiasta kohdistuvan tuontipaineen jatkuessa on pakottava tarve laatia pitkän aikavälin ratkaisu nykyisen, kesäkuussa 2021 päättyvän tuontikiintiökauden jälkeiselle ajalle eurooppalaisen terästeollisuuden toimintaedellytysten varmistamiseksi.

Aloitettuani Outokummun toimitusjohtajana toukokuun puolivälissä olen perehtynyt syvällisesti Outokummun toimintaan ja keskustellut henkilöstömme kanssa maailmanlaajuisesti saadakseni hyvän käsityksen yhtiöstä. Yhtiömme toiminnot sekä henkilöstömme osaaminen ja ammattitaito ovat tehneet minuun suuren vaikutuksen, ja niiden varaan on hyvä rakentaa tulevaisuutta.

Joistakin markkinoiden toipumiseen viittaavista merkeistä huolimatta toimintaympäristö pysyy vaikeana. Kolmanteen neljännekseen vaikuttaa tyypillinen kausiluonteisuus, johon koronaviruspandemia tuo oman lisähaasteensa. Näin ollen keskitymme lyhyellä aikavälillä kassavirran hallintaan, maksuvalmiuden varmistamiseen ja tiukkaan kustannusten hallintaan. Olemme myös päättäneet kiihdyttää Long Products -liiketoiminta-alueen strategista tarkastelua uuden johdon avulla. Pidemmälle aikavälille olemme parhaillaan laatimassa uutta visiota, strategiaa ja tavoitteita Outokummulle tuleviksi vuosiksi. Ne julkistetaan ennen kolmannen neljänneksen tulosjulkistusta.”

Näkymät vuoden 2020 kolmannelle neljännekselle

COVID-19-pandemiasta johtuvan maailmanlaajuisen talouden epävarmuuden vuoksi Outokumpu ei toistaiseksi anna neljännesvuosittaista ohjeistusta oikaistusta käyttökatteesta.

COVID-19-pandemian ja siihen liittyvien toimien arvioidaan vaikuttavan merkittävästi ruostumattoman teräksen toimialaan koko vuoden 2020 ajan.

Tyypillisen, erityisesti Euroopassa kausiluonteisesti matalan neljänneksen ja edelleen jatkuvan COVID-19-pandemiatilanteen vuoksi Outokumpu arvioi koko konsernin ruostumattoman teräksen toimitusten laskevan noin 10 % vuoden 2020 toiseen neljännekseen verrattuna. Ruostumattoman teräksen markkinat Euroopassa pysyvät haastavina jatkuvan tuonti- ja hintapaineen vuoksi.

Tornion ferrokromitehtaan suunnitellulla kunnossapitotyöllä arvioidaan olevan noin 15 milj. euron negatiivinen vaikutus kolmannen neljänneksen tulokseen.

Suora webcast-lähetys ja konferenssipuhelu tänään klo 15:00

Outokumpu järjestää suoran webcast-lähetyksen ja konferenssipuhelun sijoittajille ja analyytikoille tuloksen julkistuspäivänä perjantaina 7.8.2020 klo 15.00. Tuloksen esittelevät Outokummun toimitusjohtaja Heikki Malinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Pia Aaltonen-Forsell. Tilaisuus on englanninkielinen.

Tilaisuuteen voi osallistua ja esittää kysymyksiä webcastissa osoitteessa https://webcast.reloadmedia.fi/player/login/?video=S202007291617430 sekä konferenssipuhelun välityksellä.

Konferenssipuheluun voi osallistua soittamlla 10-15 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (09) 4245 0806. Tunnuskoodi 1428255.

Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat saatavilla ennen tilaisuuden alkua osoitteessa https://www.outokumpu.com/fi-fi/investors.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla viimeistään maanantaina 10.8.2020 osoitteessa https://www.outokumpu.com/fi-fi/investors/financial-calendar/webcasts.

Lisätietoja:

Sijoittajat: Marja Mäkinen, sijoittajasuhdejohtaja: puh. 040 671 2999

Media: Reeta Kaukiainen, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja: puh. 050 522 0924

Outokumpu Oyj