Outokummun kolmannen neljänneksen osavuosiselvitys 2020 – Kurinalaiset toimet paransivat kassavirtaa, ja nettovelka laski 1,1 mrd. euroon

Outokumpu Oyj
Osavuosiselvitys
5.11.2020 klo 12.10

Outokummun kolmannen neljänneksen osavuosiselvitys 2020 – Kurinalaiset toimet paransivat kassavirtaa, ja nettovelka laski 1,1 mrd. euroon

Vuoden 2020 kolmas neljännes lyhyesti      

 • Ruostumattoman teräksen toimitukset olivat 488 000 tonnia (533 000 tonnia)1.
 • Oikaistu käyttökate oli 22 milj. euroa (45 milj. euroa).
 • Käyttökate oli 10 milj. euroa (45 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 170 milj. euroa (12 milj. euroa).
 • Nettovelka laski 1 105 milj. euroon (30.6.2020: 1 243 milj. euroa).
 • Velkaantumisaste oli 45,1 % (30.6.2020: 49,2 %).

Tammi–syyskuu 2020 lyhyesti

 • Ruostumattoman teräksen toimitukset olivat 1 599 000 tonnia (1 738 000 tonnia).
 • Oikaistu käyttökate oli 172 milj. euroa (190 milj. euroa).
 • Käyttökate oli 161 milj. euroa (176 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 210 milj. euroa (228 milj. euroa).
 • Tilikauden tulos oli -78 milj. euroa (-60 milj. euroa).

1) Sulkeissa esitettävät vertailutiedot viittaavat vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita. 

Q3 2020 verrattuna Q3 2019

Outokummun liikevaihto laski 1 254 milj. euroon vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä (1 590 milj. euroa) maailmanlaajuisen kysynnän heikennyttyä. Oikaistu käyttökate laski 22 milj. euroon (45 milj. euroa), ja ruostumattoman teräksen toimitukset laskivat 9 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Toteutuneet hinnat laskivat Euroopassa, mutta konsernin kannattavuutta tuki tuotannon tarveaineiden kustannusten lasku. Lisäksi kiinteät kustannukset laskivat sekä Euroopassa että Amerikassa. Ferrochrome-liiketoiminta-alueen suunnitelluilla kunnossapitotöillä ja muilla kertaluonteisilla erillä oli 15 milj. euron negatiivinen vaikutus konsernin kannattavuuteen. Kolmannella neljänneksellä Outokumpu kirjasi 11 milj. euroa uudelleenjärjestelykustannuksia pääasiassa Long Products -liiketoiminta-alueen henkilöstövähennyksistä. Joitakin uudelleenjärjestelykustannuksia oli myös muussa toiminnassa sekä Americas- ja Europe-liiketoiminta-alueilla. Nämä kustannukset on raportoitu oikaisuina (ei oikaisuja). Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannaisvoitot olivat 3 milj. euroa verrattuna 31 milj. euron tappioihin vertailukaudella. Muun toiminnan ja konsernin sisäisten erien oikaistu käyttökate oli -7 milj. euroa (14 milj. euroa). 

Q3 2020 verrattuna Q2 2020

Outokummun liikevaihto oli vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä 1 254 milj. euroa (Q2/20: 1 420 milj. euroa). Oikaistu käyttökate laski 22 milj. euroon (Q2/20: 45 milj. euroa), ja ruostumattoman teräksen toimitukset laskivat 7 % edellisestä neljänneksestä. Toteutuneet hinnat laskivat Euroopassa, mutta kiinteiden kustannusten lasku tuki konsernin tulosta. Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannaisvoitot olivat 3 milj. euroa verrattuna 15 milj. euron tappioihin edellisellä neljänneksellä.

Tammi–syyskuu 2020 verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon

Tammi–syyskuun 2020 aikana Outokummun liikevaihto laski 4 289 milj. euroon (5 006 milj. euroa), ja oikaistu käyttökate oli 172 milj. euroa (190 milj. euroa). Vuoden 2020 ensimmäisen kolmen neljänneksen aikana toimitukset laskivat 8 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Toteutuneet hinnat laskivat sekä Euroopassa että Amerikassa, mutta tuotannon tarveaineiden ja kiinteiden kustannusten lasku vaikutti myönteisesti konsernin tulokseen. Ferrokromin vertailuhinnan lasku vaikutti negatiivisesti kannattavuuteen edellisvuoteen verrattuna. Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannaistappiot olivat 31 milj. euroa, kun edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla tappiot olivat 60 milj. euroa. Muun toiminnan ja konsernin sisäisten erien oikaistu käyttökate oli -19 milj. euroa (4 milj. euroa).

Liiketulos oli -22 milj. euroa (3 milj. euroa), ja tilikauden tulos oli -78 milj. euroa (-60 milj. euroa) tammi–syyskuussa 2020. 

Konsernin tunnusluvut Q3/20 Q3/19 Q2/20 Q1–Q3/20 Q1–Q3/19 2019
Liikevaihto Milj. EUR 1 254 1 590 1 420 4 289 5 006 6 403
Käyttökate Milj. EUR 10 45 45 161 176 266
Oikaistu käyttökate 1) Milj. EUR 22 45 45 172 190 263
Liiketulos Milj. EUR -51 -13 -16 -22 3 33
Oikaistu liiketulos 1) Milj. EUR -39 -13 -16 -10 17 30
Tulos ennen veroja Milj. EUR -77 -30 -38 -93 -47 -41
Tilikauden tulos Milj. EUR -63 -27 -37 -78 -60 -75
Osakekohtainen tulos EUR -0,15 -0,06 -0,09 -0,19 -0,14 -0,18
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos EUR -0,15 -0,06 -0,09 -0,19 -0,14 -0,18
Sijoitetun pääoman tuotto % 0,2 1,0 1,1 0,2 1,0 0,8
Liiketoiminnan nettorahavirta Milj. EUR 170 12 72 210 228 371
Korollinen nettovelka kauden lopussa Milj. EUR 1 105 1 336 1 243 1 105 1 336 1 155
Velkaantumisaste kauden lopussa % 45,1 51,4 49,2 45,1 51,4 45,1
Investoinnit käyttöomaisuuteen Milj. EUR 32 56 57 141 156 221
Ruostumattoman teräksen toimitukset 1 000 tonnia 488 533 523 1 599 1 738 2 196
Henkilöstö kauden lopussa 2) 10 118 10 507 10 213 10 118 10 507 10 390
1) Oikaistu käyttökate tai liiketulos = Käyttökate tai liiketulos – oikaisuiksi luokitellut erät.
2) 30.6.2020 konsernin palveluksessa oli lisäksi noin 540 kesätyöntekijää.

Toimitusjohtaja Heikki Malinen

Outokumpu on jatkanut mittavia toimenpiteitään lievittääkseen COVID-19-pandemian vaikutuksia työntekijöihinsä, toimintoihinsa ja liiketoimintaansa. Työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojeleminen on meille ensisijaisen tärkeää, ja olen tyytyväinen siihen, että toimenpiteemme ovat onnistuneet. Olemme myös sopeuttaneet toimintojamme kysynnän laskuun ja vähentäneet kiinteitä kustannuksia kustannussäästötoimien avulla. Olen erityisen tyytyväinen siitä, että myyntimme työskentelee proaktiivisesti asiakkaiden kanssa näinä poikkeuksellisina aikoina varmistaakseen asiakaspalvelumme jatkumisen ja sen, että olemme jatkossakin asiakkaidemme luotettu kumppani.

Kolmannella neljänneksellä Outokummun toimitukset laskivat odotusten mukaisesti toiseen neljännekseen verrattuna, ja oikaistu käyttökate oli 22 milj. euroa. Americas-liiketoiminta-alue on onnistunut tuotannon ja kaupallisen toiminnan tasapainottamisessa ja on nyt menossa oikeaan suuntaan. Kolmannella neljänneksellä Americasin oikaistu käyttökate nousi 14 milj. euroon viime vuoden tappiollisesta tuloksesta.

Markkinatilanne Euroopassa oli vaikea. Kasvaneet Aasian tuonnin paineet, niihin liittyvä hintojen lasku ja tavanomainen kausivaihtelu johtivat siihen, että haastavalla neljänneksellä Europe-liiketoiminta-alueen oikaistu käyttökate oli 9 milj. euroa.

Euroopan komissio asetti lokakuussa lopulliset polkumyyntitullit Indonesiasta, Kiinasta ja Taiwanista tuodulle kuumavalssatulle teräkselle. Päätös on hyvä ja se on ensimmäinen askel reilun kilpailutilanteen ja kestävän tulevaisuuden turvaamiseksi Euroopan ruostumattoman teräksen teollisuudelle. Se ei vielä kuitenkaan riitä, ja haluaisimme, että käytettävissä olevat työkalut kaupan suojaamiseksi otettaisiin kokonaisuudessaan käyttöön. Syyskuussa Euroopan komissio käynnisti tutkimukset Intian ja Indonesian kylmävalssatun ruostumattoman teräksen tuonnista mahdollisten väliaikaisten polkumyyntitullien määrittelemiseksi. 

Outokumpu on tänään julkistanut uuden strategiansa, joka keskittyy taseen vahvistamiseen ja kestävään tuottoon pitkällä aikavälillä. Strategian ensimmäisessä vaiheessa keskitymme saavuttamaan taloudelliset tavoitteemme, jotka ovat käyttökatteen parantaminen 200 milj. eurolla ja korollisen nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhteen lasku alle kolmen vuoden 2022 loppuun mennessä. Nämä tavoitteet saavutetaan tiukalla kustannusten ja pääoman hallinnalla, vahvalla asiakasyhteistyöllä sekä tehostamalla ja madaltamalla organisaatiota.

Strategian toteuttamisessa parannamme raaka-ainetehokkuutta, leikkaamme toiminnan kustannuksia ja rajaamme vuosittaiset käyttöomaisuusinvestoinnit 180 milj. euroon vuosina 2021 ja 2022. Tavoittelemme myös säästöjä kiinteissä kustannuksissa ja olemme tänään kertoneet aloittavamme yhteistoimintaneuvottelut koskien suunniteltua noin 1 000 henkilön vähennystä. Suunnitellut toimenpiteet ovat vaikeita erityisesti nyt pandemia-aikana, ja teemme kaikkemme varmistaaksemme reilun ja läpinäkyvän neuvotteluprosessin. Toteuttamalla strategiamme määrätietoisesti ja systemaattisesti tuomme esiin yhtiön todellisen arvon tuottaaksemme arvoa kaikille sidosryhmillemme.

Näkymät vuoden 2020 neljännelle neljännekselle

Aiemmin ilmoitetun mukaisesti COVID-19-pandemian arvioidaan vaikuttavan merkittävästi ruostumattoman teräksen toimialaan koko vuoden 2020 ajan ja lisäävän epävarmuutta.

Outokumpu arvioi koko konsernin ruostumattoman teräksen toimitusten pysyvän neljännellä neljänneksellä samalla tasolla kuin kolmannella neljänneksellä.

Tornion kausiluonteisella loppuvuoden kunnossapidolla arvioidaan olevan noin 10 milj. euron negatiivinen vaikutus neljännen neljänneksen tulokseen kolmanteen neljännekseen verrattuna.

Oikaistun käyttökatteen arvioidaan neljännellä neljänneksellä pysyvän samalla tasolla verrattuna kolmanteen neljännekseen. 

Verkkolähetys ja konferenssipuhelu 5.11.2020 klo 15.00

Outokumpu järjestää tänään 5.11.2020 klo 15.00 suoran verkkolähetyksen ja konferenssipuhelun sijoittajille ja analyytikoille. Tilaisuudessa esiintyvät Outokummun toimitusjohtaja Heikki Malinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Pia Aaltonen-Forsell. Tilaisuus on englanninkielinen.

Tilaisuutta voi seurata suorana osoitteessa https://outokumpu.videosync.fi/2020-q3-results.

Lisäksi tilaisuutta voi seurata konferenssipuheluna, johon voi osallistua soittamalla 10–15 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (09) 817 103 10. Tilaisuuden tunnuskoodi on 58057600#.

Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat saatavilla ennen tilaisuuden alkua osoitteessa www.outokumpu.com/fi-fi/investors.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla viimeistään maanantaina 9.11.2020 osoitteessa www.outokumpu.com/webcasts.

Lisätietoja:

Sijoittajat: Linda Häkkilä, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 0400 719 669

Media: Konserniviestintä, puh. (09) 421 3840

Outokumpu Oyj