Outokummun kolmannen neljänneksen osavuosiselvitys – Haastava neljännes heikon markkinan ja nikkelin hinnan jyrkän nousun vuoksi, konsernin oikaistu käyttökate 45 miljoonaa euroa

Outokumpu Oyj Osavuosiselvitys 31.10.2019 klo 9.00


Outokummun kolmannen neljänneksen osavuosiselvitys – Haastava neljännes heikon markkinan ja nikkelin hinnan jyrkän nousun vuoksi, konsernin oikaistu käyttökate 45 miljoonaa euroa

Vuoden 2019 kolmannes neljännes lyhyesti

 • Ruostumattoman teräksen toimitukset olivat 533 000 tonnia (582 000 tonnia)1.
 • Oikaistu käyttökate oli 45 milj. euroa (128 milj. euroa).
 • Käyttökate oli 45 milj. euroa (128 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 12 milj. euroa (61 milj. euroa).
 • Korollinen nettovelka kasvoi 1 336 milj. euroon (30.6.2019: 1 307 milj. euroa).
 • Velkaantumisaste oli 51,4 % (30.6.2019: 49,8 %).
 • Sijoitetun pääoman tuotto oli 1,0 % (30.6.2019: 2,9 %).

Tammikuu–syyskuu 2019 lyhyesti

 • Ruostumattoman teräksen toimitukset olivat 1 738 000 tonnia (1 894 000 tonnia).
 • Oikaistu käyttökate oli 190 milj. euroa (397 milj. euroa).
 • Käyttökate oli 176 milj. euroa (404 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 228 milj. euroa (171 milj. euroa).
 • Tilikauden tulos oli –60 milj. euroa (103 milj. euroa).

             

1 Sulkeissa esitettävät vertailutiedot viittaavat vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita.

Q3 2019 verrattuna Q3 2018

Outokummun liikevaihto laski 1 590 milj. euroon (1 733 milj. euroa) ja oikaistu käyttökate 45 milj. euroon (128 milj. euroa). Kannattavuus laski merkittävästi, mikä johtui pääasiassa 8 % matalammista ruostumattoman teräksen toimituksista heijastaen ruostumattoman teräksen heikkoa markkinatilannetta erityisesti Euroopassa sekä nikkelin hinnan jyrkän nousun aiheuttamista raaka-aineisiin liittyvistä 31 milj. euron varasto- ja metallijohdannaistappioista (3 milj. euron voitto). Ferrochromen kannattavuutta heikensi matalampi vertailuhinta. Raaka-ainejakauma sen sijaan parantui sekä Europe- että Americas-liiketoiminta-alueilla. Muun toiminnan ja konsernin sisäisten erien oikaistu käyttökate oli 14 milj. euroa (–4 milj. euroa), mitä paransivat voitot johdannaisista ja päästöoikeuksien myynnistä.

Tammikuu–syyskuu 2019 verrattuna vuoden 2018 vastaavaan jaksoon

Vuoden 2019 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana Outokummun liikevaihto laski 5 006 milj. euroon (5 286 milj. euroa). Oikaistu käyttökate laski 190 milj. euroon (397 milj. euroa). Heikko ruostumattoman teräksen markkinatilanne on johtanut merkittävästi matalampiin perushintoihin. Toisaalta hinnoittelua ovat tukeneet parantuneet tuote- ja raaka-ainejakaumat. Ensimmäisen yhdeksän kuukauden toimitusmäärät olivat 8 % matalammat kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Ferrochromen kannattavuus kärsi alhaisemmasta vertailuhinnasta, mutta ennätyskorkea tuotanto osin pienensi tämän vaikutusta. Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannaistappiot olivat tammi–syyskuussa 60 milj. euroa, eli merkittävästi korkeammat kuin vuoden 2018 tammi–syyskuun 1 milj. euron tappio. Muun toiminnan ja konsernin sisäisten erien oikaistu käyttökate oli 4 milj. euroa (11 milj. euroa).

Liiketulos oli 3 milj. euroa (241 milj. euroa) ja tilikauden tulos oli –60 milj. euroa (103 milj. euroa).

 

 
             
Konsernin tunnusluvut   Q3/19 Q3/18 Q2/19 Q1-Q3/19 Q1-Q3/18 2018  
Liikevaihto Milj. EUR 1 590 1 733 1 701 5 006 5 286 6 872  
Käyttökate Milj. EUR 45 128 91 176 404 496  
Oikaistu käyttökate 1) Milj. EUR 45 128 91 190 397 485  
Liiketulos Milj. EUR -13 65 33 3 241 280  
Oikaistu liiketulos 1) Milj. EUR -13 75 33 17 244 279  
Tulos ennen veroja Milj. EUR -30 36 17 -47 155 175  
Tilikauden tulos Milj. EUR -27 29 6 -60 103 130  
Osakekohtainen tulos EUR -0,06 0,07 0,01 -0,14 0,25 0,32  
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos EUR -0,06 0,07 0,01 -0,14 0,25 0,32  
Sijoitetun pääoman tuotto % 1,0 6,9 2,9 1,0 6,9 7,0  
Liiketoiminnan nettorahavirta Milj. EUR 12 61 177 228 171 214  
Korollinen nettovelka kauden lopussa Milj. EUR 1 336 1 205 1 307 1 336 1 205 1 241  
Velkaantumisaste kauden lopussa % 51,4 44,5 49,8 51,4 44,5 45,1  
Investoinnit käyttöomaisuuteen Milj. EUR 56 56 49 156 156 260  
Ruostumattoman teräksen toimitukset 1 000 tonnia 533 582 584 1 738 1 894 2 428  
Henkilöstö kauden lopussa 2)   10 507 10 459 10 483 10 507 10 459 10 449  
 

1) Oikaistu käyttökate tai liiketulos = Käyttökate tai liiketulos – oikaisuiksi luokitellut erät. 
 
2) 30.6.2019 konsernin palveluksessa oli lisäksi noin 710 kesätyöntekijää.  
               
Outokumpu on ottanut IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöön 1.1.2019 yksinkertaistetulla takautuvalla menetelmällä. Vertailutietoja ei ole oikaistu.

 
   
Lisätietoa muutoksista Outokummun laskentaperiaatteisiin ja siirtymän vaikutuksista on tämän raportin lopussa.      

Toimitusjohtaja Roeland Baan

”Kolmas neljännes osoittautui yhtä haastavaksi kuin olimme ennustaneetkin. Oikaistu käyttökatteemme laski 45 milj. euroon pitkälti heikon kysynnän ja Eurooppaan suuntautuvan tuonnin kasvun vuoksi, mikä johti matalampiin toimituksiin ja hintapaineisiin. Tilanne konkretisoitui erityisen selvästi Long Products -liiketoiminta-alueella, jossa toimitukset laskivat 30 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta. Lisäksi nikkelin hinnan jyrkkä nousu aiheutti suojaustappioita koko liiketoiminnassamme.

Euroopan ruostumattoman teräksen markkinoiden heikkouden uskotaan jatkuvan. Lokakuun alussa voimaan astuneilla EU:n uudistetuilla suojaustoimilla ei vielä ole ollut merkittävää vaikutusta. Tuontikiintiöiden täyttyessä markkinoiden pitäisi kuitenkin tasapainottua. Olemme tyytyväisiä myös Euroopan komission ilmoitukseen, jonka mukaan komissio on aloittanut polkumyyntiä koskevat tutkinnat Kiinan ja Indonesian osalta ja asettanut maille vastatulleja.

Odotamme viimeisen vuosineljänneksen olevan kolmannen neljänneksen kaltainen markkinatilanteen jatkuessa vaikeana. Vaikka nikkelin suojaustappiot eivät toistu, tuonnin kasvu, tyypillinen kausiluonteisuus Yhdysvalloissa sekä korkeammat kunnossapitokustannukset vaikuttavat negatiivisesti kannattavuuteemme.

Keskitymme järkähtämättömästi nettovelan pienentämiseen, ja olemme jo hyvissä ajoin ennen vuoden loppua saavuttaneet vuoden 2019 tavoitteemme vähentää nettokäyttöpääomaa 150 milj. eurolla. Neljännellä neljänneksellä kassavirtaamme tukevat lisäksi 90 milj. euron varat Benrathissa sijaitsevan kiinteistön myynnistä, josta tiedotettiin toukokuussa 2019.

Vaikka markkinoiden kehityssuunta ei ole meille suotuisa, jatkamme työtämme tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi. Olemme käynnistäneet lisätoimenpiteitä, kuten henkilöstöneuvottelut Saksassa ja Long Products -liiketoiminta-alueella parantaaksemme toimintojemme kilpailukykyä Euroopassa. Ruostumattoman teräksen pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat edelleen hyvät, ja markkinajohtajana tavoitteemme on säilyttää asemamme kaikissa markkinaolosuhteissa.”

Näkymät vuoden 2019 neljännelle neljännekselle

Ruostumattoman teräksen markkinan arvioidaan pysyvän heikkona. Euroopan markkinat kärsivät edelleen Aasiasta kohdistuvasta tuontipaineesta sekä matalasta kysynnästä, kun taas Yhdysvaltain markkinoille odotamme viimeiselle neljännekselle tyypillistä kausiluonteisuutta. Näin ollen Outokumpu odottaa ruostumattoman teräksen toimitustensa neljännellä neljänneksellä olevan matalammat verrattuna vuoden 2019 kolmanteen neljännekseen.

Tornion ruostumattoman teräksen tehtaan suunnitellun vuosikunnossapitotyön kustannusvaikutuksen Europe-liiketoiminta-alueelle arvioidaan olevan enintään 15 milj. euroa.

Jos raaka-aineiden hinnat pysyvät nykyisellä tasollaan, kolmannella neljänneksellä toteutuneiden raaka-aineisiin liittyvien varasto- ja metallijohdannaistappioiden ei odoteta toistuvan neljännellä neljänneksellä.

Outokumpu arvioi neljännen neljänneksen oikaistun käyttökatteen olevan samalla tasolla kuin vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä (Q3/19: 45 milj. euroa).

Puhelinkonferenssi tänään klo 15.00

Puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille järjestetään torstaina 31.10.2019 klo 15.00. Puhelinkonferenssi on englanninkielinen. Tuloksen esittelevät Outokummun toimitusjohtaja Roeland Baan sekä talous- ja rahoitusjohtaja Pia Aaltonen-Forsell. Tilaisuuteen voi osallistua soittamalla 5−10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (09) 424 50 806. Tunnuskoodi 6589229.

Tilaisuutta voi seurata suorana verkossa osoitteessa https://edge.media-server.com/mmc/p/36iufb5j.

Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat saatavilla ennen tilaisuuden alkua osoitteessa https://www.outokumpu.com/fi-fi/investors.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla 31.10.2019 arviolta klo 18.00 lähtien osoitteessa www.outokumpu.com/fi-fi/investors/materials.

Lisätietoja:

Sijoittajat: Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, puh. (09) 421 3466, 040 576 0288

Media: Reeta Kaukiainen, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 050 522 0924

Outokumpu OyjOutokumpu on ruostumattoman teräksen ykkönen maailmassa. Asemamme perustuu kykyymme räätälöidä ruostumatonta terästä lähes mihin tahansa muotoon ja käyttötarkoitukseen. Ruostumaton teräs on ympäristöä säästävä, kierrätettävä ja luja materiaali, joka on suunniteltu kestämään ikuisesti. Yhteiskunnan perusrakenteiden ja kuuluisien maamerkkien lisäksi asiakkaamme valmistavat ruostumattomasta teräksestä tuotteita kotitalouksien ja teollisuuden käyttöön. Tavoitteenamme on olla vuoteen 2020 mennessä ruostumattoman teräksen johtaja, joka luo alan parhaan arvon olemalla asiakassuuntautunut ja tehokas. Outokummun palveluksessa on 10 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.outokumpu.fi