Outokummun osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee vuosittain hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle.
Yhtiökokous vahvisti vuonna 2019 osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle työjärjestyksen, jossa säädetään toimikunnan jäsenten nimeämisestä ja toimikunnan kokoonpanosta sekä määritellään toimikunnan tehtävät ja velvollisuudet.

Nimitystoimikunnassa on viisi jäsentä. Jäsenistä neljä edustaa Outokummun suurimpia osakkeenomistajia, ja hallituksen puheenjohtaja toimii asiantuntijajäsenenä toimikunnan viidentenä jäsenenä. Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti nimitystoimikuntaan nimetään vuosittain yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät Outokummun osakasluettelon perusteella, Nasdaq Helsingin elokuun viimeisen kaupankäyntipäivän jälkeisen omistustilanteen mukaisesti.

Outokummun osakasluettelo sisältää vain suomalaiseen arvo-osuusjärjestelmään suoraan rekisteröityneet osakkeenomistajat. Voidakseen tulla nimetyksi nimitysvaliokuntaan, hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan on rekisteröitävä omistuksensa suomalaiseen arvo-osuusjärjestelmään ainakin yllä mainituksi määräytymispäiväksi.

Mikäli osakkeenomistaja, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus lukea omistukseensa myös muiden tahojen omistuksia ilmoittaessaan omistusosuutensa muutoksista (liputusilmoitus), esittää viimeistään elokuun 31. päivänä Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan ja muiden tahojen omistukset yhteen suurimpien osakkeenomistajien omistusosuuksien määrittelyssä.

Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen koollekutsujana toimii yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle vuosittain, viimeistään seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 31. päivänä.

 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta 2020

Outokummun neljä suurinta osakkeenomistajaa 31.8.2020 olivat Solidium Oy, Kansaneläkelaitos, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Valtion Eläkerahasto. Koska Valtion Eläkerahasto on ilmoittanut yhtiölle, että se ei käytä oikeuttaan nimittää nimitystoimikuntaan edustajaa, nimitysoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakasluetteloon rekisteröidylle osakkeenomistajalle, joka on Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osakkeenomistajat nimesivät nimitystoimikuntaan seuraavat edustajat:


• Solidium Oy:n toimitusjohtaja Antti Mäkinen,
• Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja Outi Antila,
• Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen ja
• Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon toimitusjohtaja Satu Huber.

Lisäksi Outokummun hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Nimitystoimikunta antaa ehdotuksensa Outokummun hallitukselle viimeistään 31.1.2021.