Riskienhallinta

Outokumpu noudattaa toiminnassaan yhtiön hallituksen hyväksymää riskienhallintapolitiikkaa. Politiikka tarkistettiin ja päivitettiin vuonna 2017, ja siinä määritellään konsernin riskienhallinnan tavoitteet, lähestymistavat ja vastuualueet. Outokummun strategian tukemisen ohella riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa, arvioida ja pienentää riskejä osakkeenomistajien, asiakkaiden, toimittajien, henkilöstön, velkojien ja muiden sidosryhmien näkökulmasta.

Riskienhallintaorganisaatio

Hallitus vastaa Outokummun riskienhallinnasta. Toimitusjohtaja ja johtoryhmä vastaavat riskienhallinnan toimintatapojen määrittämisestä ja toteuttamisesta ja valvovat, että riskit otetaan huomioon strategia- ja liiketoimintasuunnittelussa.

Outokummun riskienhallinnan johtamisvastuu on Outokummun riskienhallinnan ohjausryhmällä, jota johtaa konsernin talous- ja rahoitusjohtaja. Liiketoiminta-alueet ja konsernitoiminnot ovat vastuussa liiketoimintaansa kuuluvien riskien hallinnasta. Sisäinen tarkastus valvoo riskienhallintaprosessin toimivuutta, ja riskienhallinnan ohjausryhmä, hallituksen tarkastusvaliokunta ja hallitus käyvät säännöllisesti läpi keskeiset riskit ja riskienhallintatoimenpiteet. Konsernin rahoitus- ja riskienhallintatoiminnon tehtävänä on tukea riskienhallintapolitiikan täytäntöönpanoa, koordinoida riskienhallintatoimia ja laatia neljännesvuosittain riskiraportti konsernijohdolle, hallituksen tarkastusvaliokunnalle ja tilintarkastajille.

Riskienhallintaprosessi

Outokumpu on määritellyt riskiksi minkä tahansa asian, joka voi estää konsernin tavoitteiden saavuttamisen tai haitata sitä. Riskit voivat siis olla konsernin nykyiseen tai tulevaan toimintaan liittyviä uhkia, epävarmuustekijöitä tai menetettyjä mahdollisuuksia. Outokummun riskinkantokyky ja riskinottohalukkuus määritetään suhteessa konsernin tulokseen, kassavirtaan ja pääomarakenteeseen. Riskienhallintaprosessi on osa konsernin johtamisjärjestelmää, ja se jakautuu neljään vaiheeseen: riskien tunnistamiseen, arviointiin ja priorisointiin, toimenpiteiden toteuttamiseen sekä raportointiin. Outokummun riskienhallintaprosessi on kaksisuuntainen: konsernin merkittävimpiä riskejä hallitaan ylhäältä alaspäin suuntautuvalla ohjauksella, ja alhaalta ylöspäin suuntautuva prosessi keskittyy operatiiviseen tasoon.

Riskienhallintaprosessia seurataan ja valvotaan järjestelmällisesti eri organisaatiotasoilla. Riskeihin kohdistetaan säännöllisiä katsauksia prosessin jatkuvuuden varmistamiseksi. Lisäksi tulosten ja riskikatsausten seuranta ja analysointi varmistavat täsmällisen tiedon saatavuuden sisäisesti liiketoiminta-alueiden johtoryhmille ja konsernin johtoryhmälle sekä ulkoisille tahoille, kuten osakkeenomistajille ja muille sidosryhmille.

Painopistealueet

Riskienhallinnan painopisteenä oli vuonna 2017 varmistaa Outokummun kustannuskilpailukyky, parantaa jatkuvasti riskienhallintaprosessia ja keskittyä turvallisuuden parantamiseen, maksuvalmiuden varmistamiseen sekä Outokummun toimintojen tehokkuuden ja valvonnan parantamiseen osana suurta liiketoiminnanmuutosprojektia, jonka tavoitteena on uudistaa hajanainen järjestelmäympäristö tulevaisuudessa. Outokumpu jatkoi järjestelmällisiä paloturvallisuuden ja vahingontorjunnan arviointiohjelmiaan, joissa keskityttiin myös konerikkojen vahingontorjuntaan. Vuonna 2017 tehtiin kaikkiaan noin 20 paloturvallisuuteen ja konerikkojen vahingontorjuntaan liittyvää auditointia omien asiantuntijoiden ja ulkopuolisten neuvonantajien yhteistyönä. Merkittävimmät toteutuneet riskit vuonna 2017 olivat urakoitsijan kuolemaan johtanut työtapaturma toukokuussa Degerforsissa Ruotsissa, tuotannon vakauteen liittyvät riskit erityisesti ferrokromitoiminnoissa ja Americas-liiketoiminta -alueen riittämätön kannattavuus.

Lisätietoa riskeistä on Outokummun englanniksi julkaistussa viimeisimmässä vuosikertomuksessa.

 

Kontaktisi

[OfficeName]

[OfficeMail] [OfficePhone]

Seuraa meitä somessa

Aug 09, 2018