Outokumpu-konsernin emoyhtiö, Outokumpu Oyj, on Suomessa rekisteröity ja Suomessa kotipaikkaansa pitävä julkinen osakeyhtiö.
Outokumpu Oyj:n hallintoon ja johtamiseen sovelletaan Suomen lakeja, yhtiön yhtiöjärjestystä sekä yhtiön hallituksen vahvistamia hallintosääntöjä (Corporate Governance Policy).


Outokumpu noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaa 1.1.2020 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, jonka Nasdaq Helsinki on hyväksynyt osaksi sääntöjään. Outokumpu noudattaa myös Nasdaq Helsingin muita sääntöjä ja ohjeita.

Lue lisää Outokummun hallinto- ja ohjausjärjestelmäpolitiikasta sekä hallituksen ja sen valiokuntien työjärjestyksistä englanniksi.

Yhtiökokous

Yhtiökokous kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Yhtiöjärjestyksen mukaan Outokummulla on vain yksi osakelaji, joten kaikilla osakkeilla on yhtiökokouksessa yhtäläinen äänivalta.

Nimitystoimikunta

Outokummun osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee vuosittain hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät Outokummun osakasluettelon perusteella, Nasdaq Helsingin elokuun viimeisen kaupankäyntipäivän jälkeisen omistustilanteen mukaisesti. 

Hallitus

Hallituksen tavoitteena on ohjata Outokummun liiketoimintaa ja strategioita niin, että saavutetaan mahdollisimman suuri ja kestävä lisäarvon kasvu yhtiön osakkeenomistajille.

Johtoryhmä

Outokummun johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa Outokummun liiketoiminnan yleisessä johtamisessa. Johtoryhmän jäsenillä on laajat valtuudet toimia omien vastuualueidensa puitteissa, ja heillä on velvollisuus kehittää konsernin toimintoja hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Palkitseminen

Outokummun hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta ja työsuhteen ehdoista ja hallituksen palkitsemisvaliokunta muiden johtoryhmän jäsenten työsuhteen ehdoista ja palkitsemisesta.

Sisäpiiriasiat

Outokumpu noudattaa konsernia ja sen työntekijöitä koskevissa sisäpiiriasioissa yhtiön sisäpiirisääntöjä sekä sisäpiiriasioita koskevia lakeja ja säännöksiä, kuten Suomen arvopaperimarkkinalakia, Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta ja EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta.

Taloudellinen raportointi

Pörssiyhtiönä konsernin on noudatettava monia eri säännöksiä. Jotta Outokumpu kykenisi täyttämään kaikki siihen sovellettavat vaatimukset, Outokummussa on käytössä taloudellisen raportoinnin ja sisäisen valvonnan periaatteet koko organisaatiossa.

Tiedonantopolitiikka

Outokumpu on sitoutunut aktiiviseen ja avoimeen tiedon antamiseen kaikille sidosryhmilleen. Tiedon on oltava luotettavaa, ennakoivaa, puolueetonta ja ajankohtaista.

Riskienhallinta

Outokummun strategian tukemisen ohella riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa, arvioida ja pienentää riskejä osakkeenomistajien, asiakkaiden, toimittajien, henkilöstön, velkojien ja muiden sidosryhmien näkökulmasta.

Tilintarkastajat

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on oltava vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa, jotka ovat Keskuskauppakamarin hyväksymiä yhtiöstä riippumattomia tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä.