Enonkosken rikastushiekka-alue kasvitettiin toiminnan päätyttyä.

Enonkosken kaivoksella louhittiin aikoinaan nikkeliä ja kuparia. Enonkosken Laukunkangas on yksi niitä harvoja kaivoksia, joissa Outokummulla on vielä voimassa oleva kaivospiiri, joita olemme vähitellen lakkauttamassa.

Toiminnan päätyttyä laadittiin jälkihoitosuunnitelma, johon on kuulunut rikastushiekka-alueen maisemointi ja kasvittaminen sekä ympäristövaikutusten jälkitarkkailua. Alueen valumavesiä käsitellään kosteikossa ennen niiden johtamista Sortavalanjärveen. Kaivoksen toiminta on lopetettu aikoinaan silloin voimassa olleiden säädösten mukaisesti yhteistyössä viranomaisten kanssa. Outokumpu seuraa kaivosalueen turvallisuutta ja vastaa sen ylläpidosta, mm. sortumavaarallinen alue on aidattu ja aidan kunto tarkistetaan säännöllisesti. Kaivospiiriä ollaan jossakin vaiheessa lakkauttamassa, jolloin viranomaisten kanssa sovitaan tarkemmin esimerkiksi sen jälkeisestä ympäristön tarkkailusta.

Outokumpu kertoi syksyllä 2021 selvittävänsä Enonkoskella sijaitsevan Laukunkankaan vanhan kaivosalueen tilannetta yhdessä Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa. Selvitys osoittaa, että jälkihoitoa on tarpeen parantaa: osa rikastushiekka-alueella muodostuvista happamista vesistä pääsee valumaan ohi suotovesille tarkoitetun kosteikkokäsittelyn. Siksi yhtiön vanhoista kaivoksista vastaava Outokumpu Mining hakee ympäristölupaa voidakseen kunnostaa vanhan kaivosalueen – lue lisää.


Perustiedot Enonkoskesta

 Outokummun toimintavuodet   1985–1994
 Toiminnot   Maanalainen kaivos ja rikastamo
 Hyödynnetyt metallit   Nikkeli ja kupari
 Maanomistus   Laaja metsäkiinteistö
 Tilanne   Kaivospiiri
 Turvallisuusvastuut   Aitavastuut
 Ympäristövastuut  Kosteikkokäsittely valumavesille, ympäristön jatkuva tarkkailu lopetettu ympäristökeskuksen päätöksellä vuonna 2002.
 Alueella tehdyt työt  Rikastushiekka-alue maisemoitu ja kasvitettu  jälkihoitosuunnitelman mukaisesti.
 Viimeiset tutkimukset  GTK:n vuonna 2016 tekemässä tutkimuksessa on kosteikkojen todettu puhdistavan vesiä kohtalaisen hyvin. Outokumpu on selvittänyt kaivosalueen tialnnetta yhdessä Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa 2021–2022.
 Seuraavat tutkimukset  Outokumpu käynnistää alueen nykytilan tarkemman tutkimuksen kesällä 2022. Tutkimus kestää 1–2 vuotta, jotta aluetta saadaan tutkittua riittävästi eri vuodenaikoina. Sen jälkeen tiedetään, mitä kunnostustoimenpiteitä alueella tarvitaan ja haetaan kunnostustoimenpiteille ympäristölupaa. Ympäristölupaprosessi kestää arviolta muutaman vuoden, ja siinä kuullaan myös lähikiinteistöjen omistajia ja muita sidosryhmiä. Ympäristölupapäätöksessä määrätään myös kunnostustoimenpiteet.

Kaivoksen tilannetta ja järven tilaa selvitetään tarkemmin myös ennen kaivospiirin lakkauttamista. Kaivospiirin lakkautuksen yhteydessä viranomaismenettelyssä tarkistetaan ympäristövelvoitteet, kuten maisemointi ja ympäristön tarkkailu.
 KAJAK-hanke Kuuluu Suomen käytöstä poistettujen kaivannaisjätealueiden luetteloon, mutta ei edellytä jatkotoimenpiteitä KAJAK-hankkeena, sillä alueella jälkitarkkailua tai ennallistamista ja näiden vastuutaho tiedossa.