In och utpassering

Truckarna transporterar band och plåt ut och in i produktions­lokalerna genom särskilda truckportar som ofta är radiostyrda från trucken. Genom sådana portar är det absolut förbjudet att gå eller cykla. Du skall alltid använda den gångdörr som alltid finns vid sidan av truckporten.

Det är absolut förbjudet att ta genvägar eller gå innanför markeringar på golvet som visar riskfyllda områden.

I samband med underhåll eller installationer kan vissa områden ha spärrats av. Du skall respektera dessa avspärrningar och lyda tillsägelser från personalen som arbetar i området.

Du måste hålla dig på markerade gångvägar i lokalerna och respektera anvisnings- och förbudsskyltar. Utanför vissa dörrar, både utanför och inne i lokalerna, finns ljussignaler och en skylt som talar om när du inte får passera dörren.

För att få utföra arbeten inom vissa områden krävs speciell utbildning och att man använder särskild Skyddsutrustning. Det gäller bl.a. där syror och andra frätande ämnen används, elcentraler och gasolanläggningar. Dessa områden är markerade med skyltar eller är inhägnade. Om du skall utföra något arbete, ta prover, utföra reparationer eller liknande vid någon maskin eller produktionslinje skall du alltid först prata med driftpersonalen. Du får naturligtvis inte utan tillstånd vistas i lokaler som tillhör andra företag på verksområdet.

I samband med underhåll eller installationer kan vissa områden ha spärrats av. Du skall respektera dessa avspärrningar och lyda tillsägelser från personalen som arbetar i området.

 

Speciellt allvarliga risker

Bandringar

Bandringarna som ligger i lokalerna och utomhus är tunga och har ofta vassa kanter.

Bandringarna hålls ihop av ett eller flera emballageband. Om emballagebandet skulle släppa kan bandänden sprätta ut.

Gå inte mellan eller för nära bandringarna!

 

Lyft med traverser

Bandringarna lyfts och flyttas oftast mellan lager­platserna och produktionsmaskinerna med travers. Det förekommer i alla våra produktionslokaler.

Banden som lyfts kan väga upp till 20 ton. Om emballage­bandet som håller ihop ringen skulle lossna kan stålbandet spola upp sig som en fjäder.

Gå aldrig under hängande last!

Håll tillräckligt avstånd till ett upplyft band!

 

Skär och kläm

I många maskiner bearbetas band. Banden är all­tid vassa för att de är tunna och kan ha kant­skador.

På många ställen passerar också bandet olika rullar och valsar. Om man fastnar i ett sådant ingrepp kan skadan bli oerhört allvarlig.

Rör aldrig bandet, valsar, rullar eller andra rörliga delar när maskinen är igång!

 

Syra

Syra används för att få bort oxid på de rostfria banden. Det sker i våra två betlinjer. Syran är frätande och giftig. Områden där syra förekommer är markerade med skyltar.

Arbetslov, skyddsutrustning och utbildning är några exempel på speciella regler kring syrahantering. Utan särskild utbildning, tillstånd och skydds­utrustning är det absolut förbjudet att vistas inom sådana områden.

 

Gasol

Gasol används i ugnarna för att glödga banden i betlinjerna. Alla rör och ventiler är märkta med orange markering.

Det råder absolut rökförbud intill gasolinstallationerna. Om det skulle uppstå ett utsläpp av gasol kommer utrymningslarm att ges. Du skall då utrymma lokalerna och bege dig till återsamlingsplatsen.

 

Specialstål

Vissa stålsorter som tillverkas är så hårda att det kan finnas risk för att bandet går sönder när det bearbetas i maskinen. Speciellt gäller detta då bandet sätts i eller tas ur. Bitarna är ofta vassa och kan ge skärskador. Eftersom det är så bör man alltid vara extra försiktig och inte i onödan stå nära maskiner.

 

Brandsläckning med kolsyra

I kallvalsen finns brandrisker på flera ställen. Speciellt där det förekommer olja för kylning eller smörjning, t.ex. i valsverken och bandsliplinjerna. Därför finns flera platser med automatiska släckanläggningar med bl.a. kolsyra.

Kolsyra tar bort syret ur luften och det finns därför risk för kvävning.

Du får inte gå in i ett utrymme med automatisk släckutrustning utan tillstånd från driftpersonalen. När man skall gå in i sådant område måste man blockera släckningsfunktionen på det manöverdon som finns utanför.

Efter utfört arbete måste du återställa släckutrustningen och meddela driftpersonalen.

 

Nybys säkerhetskörkort för entreprenörer

 1. Allmänna regler
 2. Foto, droger och personalrum
 3. Planering av arbete
 4. Arbeten med tillstånd
 5. Arbetslov
 6. Trafik
 7. Regler för produktionslokalerna
 8. Skyddsinstruktioner
 9. Miljöinstruktioner
 10. Olyckor & tillbud
 11. Säkerhetskörkortets prov