Du som entreprenör är lika viktig för oss som om du vore anställd. Det är därför viktigt att du är noga med säkerhets­frågorna både då du planerar och utför ditt arbete.

På denna sida beskrivs allmänt vad som gäller för entreprenörer som har uppdrag vid Kallvalsen.

På följande sidor följer trafikregler, skyddsinstruktioner och miljöregler samt information om hur du skall göra om det händer en olycka.

Ansvarig för entreprenörsföretaget skall godkänna kallvalsens regelverk AMF 19 som erhållits i samband med beställningen.

Allt arbete som utförs inom Företagets verksområde skall bedrivas i enlighet med gällande lagar och föreskrifter.

Samordning av verksamheten (enligt Arbetsmiljölagens 3 kap. §6 o 7). Kallvalsen har ett samordningsansvar för verksamheten när entreprenörer arbetar inom Kallvalsens område. Samordningen syftar till att skapa säkra arbetsförhållanden då olika verksamheter kan skapa risker för varandra.

Du skall få reda på vem som är samordningsansvarig inom det aktuella arbetsområdet av din kontaktperson.

Om samordningsansvaret är oklart innan arbetet påbörjas skall entreprenören kontakta Kallvalsens kontaktperson.

Observera att Kallvalsens samordningsansvar inte fritar entreprenören från hans arbetsmiljöansvar för sina egna anställda.

Vid vissa typer av arbeten bl.a. projekt och underhållsarbeten görs en löpande avstämning av säkerheten genom säkerhetsmöten och/eller skyddsronder. Du skall vara beredd på att delta i dessa aktiviteter.

Underhållsarbete utförs oftast vid s.k. PU-stopp. Dessa leds av ett produktionsavsnitts områdestekniker mek.. Entreprenörer, som skall utföra arbete, är skyldiga att delta på det säkerhetsmöte som inleder PU-stoppet och följa områdesteknikerns anvisningar under PU-stoppet. Entreprenören ansvarar för att alla hans anställda, som skall utföra arbete, får och förstår den information som lämnats vid säkerhetsmötet.

När underhållsarbete förbereds eller utförs vid andra tillfällen än PU-stopp skall alltid anmälan ske till områdesteknikern och driftpersonalen vid aktuell maskin. Vistelse i maskinens arbetsområde, start eller stopp, placering av verktyg och utrustning mm är inte tillåtet utan tillstånd från driftpersonalen. När man lämnar maskinen, även om det är tillfälligt, måste driftpersonalen meddelas.

Entreprenören skall själv hålla sina anställda med personlig skyddsutrustning som verk¬samheten kräver och ansvarar för att all utrustning fyller ställda krav ur säkerhets- och skyddssynpunkt eller som på annat sätt är reglerade i lagar och förordningar.

Alla entreprenörens anställda som skall utföra arbete på Kallvalsen skall klara ”körkortsprovet” på följande sidor.

Det är absolut förbjudet att föra vidare information om något som rör Kallvalsen, dess verksamhet eller händelser vid Kallvalsen till tredje part.

Kallvalsen kontrollerar att reglerna följs genom både genom planerade och oplanerade ”inspektioner” och ronder t.ex. skydds- och brandronder och fartkontroller.

Om du bryter mot Kallvalsens eller andra gällande instruktioner och regler ger Kallvalsen en skriftlig varning. Om det upprepas kommer du att stängas av från uppdraget. Har detta orsakat Kallvalsen skador kommer dessa att åtgärdas på entreprenörens bekostnad.

 

Nybys säkerhetskörkort för entreprenörer

 1. Allmänna regler
 2. Foto, droger och personalrum
 3. Planering av arbete
 4. Arbeten med tillstånd
 5. Arbetslov
 6. Trafik
 7. Regler för produktionslokalerna
 8. Skyddsinstruktioner
 9. Miljöinstruktioner
 10. Olyckor & tillbud
 11. Säkerhetskörkortets prov