Städning

Du är skyldig att under arbetets gång och efter avslutat arbete städa på arbetsplatsen. Du skall hålla ordning så att material, verktyg och avfall inte hindrar verksamheten eller utgör risk för olycksfall, brand eller utsläpp till mark eller vatten.

Efter slutfört arbete skall du omedelbart ta bort allt material till anvisad plats och all utrustning som tillhör dig, och städa upp på arbetsplatsen.

Efter avslutat arbete på travers, takbalkar, gångbryggor eller annat arbete på hög höjd är du skyldig att besiktiga arbetsplatsen noggrant, så att material, verktyg eller liknande inte glömts kvar.

 

Hantering av miljöfarliga ämnen

Oljor, emulsioner, kemikalier, lösningsmedel etc skall förvaras i särskilda, märkta kärl som entreprenören själv tillhandahåller. Vid städning efter utfört arbete skall entreprenören snarast ta bort allt som inte förbrukats av miljöfarliga ämnen och miljöfarliga avfall, om inte annat har överenskommits.

För råd och anvisningar om hantering av avfall prata med din kontaktperson.

 

Nybys säkerhetskörkort för entreprenörer

 1. Allmänna regler
 2. Foto, droger och personalrum
 3. Planering av arbete
 4. Arbeten med tillstånd
 5. Arbetslov
 6. Trafik
 7. Regler för produktionslokalerna
 8. Skyddsinstruktioner
 9. Miljöinstruktioner
 10. Olyckor & tillbud
 11. Säkerhetskörkortets prov