När en olycka inträffar

För att vi skall ha en god beredskap vid nödlägen finns en Beredskapsstyrka som fått särskild utbildning i första hjälpen (bl.a. hjärtlung-räddning), brandsläckning mm. Skiftgående driftledare är chef för beredskapsstyrkan som leder de första räddningsinsatserna tills räddningstjänsten eller ambulans är på plats.

Du skall alltid lyda beredskapsstyrkans anvisningar! För att kunna utföra avancerade livräddningsinsatser har Beredskapsstyrkan tillgång till Defibrillator vid hjärtlung-räddning. Defibrillatorn får endast specialutbildad personal använda.

 

Olyckor

Då en brand eller personolycka inträffar skall entreprenörens personal, som inte aktivt deltar i räddningsarbetet, lämna olycksområdet för att ge plats åt Kallvalsens beredskapsstyrka eller extern räddningspersonal.

 

Brandredskap

Framför brandposter får du aldrig ställa någonting, inte ens tillfälligt. Det skall vara rent inom det gulstreckade området. Varje sekunds fördröjning innan släckarbetet kommer igång kan få mycket allvarliga konsekvenser. Använda brandslangar skall rullas upp.

Om du använt en brandsläckare skall du anmäla detta till din kontaktperson så att den tomma släckaren kan ersättas. Det är absolut förbjudet att hänga tillbaka en tom släckare! Vid brandtillbud ska alltid meddela din kontaktperson och skriva en rapport.

 

Utrymmning

Hör du utrymningslarmet skall du genast avbryta det du håller på med och bege dig till återsamlingsplatsen som finns beskriven på utrymningsplanerna. Utrymningsplaner finns uppsatta på olika platser i lokalerna. När du börjar på Kallvalsen kommer du att få reda på var utrymningsplanerna finns uppsatta.

Utrymningslarm provas första måndagen varje månad kl. 14.00 och pågår i ca 30 sekunder. (När utrymningslarmet provas skall du inte utrymma). Riktigt utrymningslarm ges med upprepade signaler.

OBS! Tag reda på hur byggnaden utryms innan arbetets påbörjas.

 

Olycksfall som drabbar entreprenörens personal

Olycksfall och tillbud skall omedelbart anmälas till din egen arbetsledning samt din kontaktperson på Outokumpu eller skiftgående driftledare. Olycksfall och tillbud skall även rapporteras skriftligt till Kallvalsen. Blankett kan fås av din kontaktperson eller skiftgående driftledare. Titta på blanketten.

Direkt efter inträffat tillbud eller olycka skall vissa akuta åtgärder vidtas, bl.a. en första bedömning och utredning. Du skall vara beredd på att delta i dessa åtgärder.

Om entreprenörens personal utsätts för en allvarlig skada eller ett allvarligt tillbud skall entreprenören anmäla detta utan dröjsmål till Arbetsmiljöinspektionen.

 

Förbandsartiklar

Första hjälpen i form av förbandsmaterial, katastrofväskor, motmedel mot syra etc. finns på ett flertal platser. Entreprenören skall i första hand själv svara för sjukvårdsmaterial mm till sina anställda. Om Kallvalsens utrustning har använts skall kontaktpersonen omedelbart informeras.

OBS! Tag reda på var utrustningen finns placerad innan arbetets påbörjas.

 

Ambulans, räddningstjänst och polis

Ambulans, Räddningstjänst och Polis kallas via 112, därefter kontaktas Vakten på interntelefon 900. (Vardagar – Västra Porten, efter 17.00 och helger – Huvudporten i Avesta) för att bl.a. grindarna ska kunna öppnas i förväg. (016-34 93 15 om du ringer från en mobiltelefon)

Var beredd på att uppge namn, plats och telefonnummer du ringer ifrån. Möt sedan upp utryckningsfordonen samt visa vägen till skadeplatsen. Kontakta Kallvalsens kontaktperson eller skiftgående driftledare så fort som möjligt.

OBS! Ta i förväg reda på var närmaste telefon finns.

 

Sjukhus

Mälarsjukhuset i Eskilstuna har telefon 016-10 30 00.

 

Stöld

Vid stöld svarar entreprenören själv för anmälan till polis. Kontakta även din kontakperson.

OBS! Förvara stöldbegärlig utrustning inlåst.

 

Viktiga telefonnummer

Larmnummer för Räddningstjänst, Ambulans & Polis

Först: 112 (SOS)

Sedan: 900 (Internt)(Vakten)

Kallvalsens kontaktperson ansvarar för att entreprenören får tillgång till en lista med aktuella och relevanta telefonnummer innan arbetet får påbörjas.

 

Nybys säkerhetskörkort för entreprenörer

 1. Allmänna regler
 2. Foto, droger och personalrum
 3. Planering av arbete
 4. Arbeten med tillstånd
 5. Arbetslov
 6. Trafik
 7. Regler för produktionslokalerna
 8. Skyddsinstruktioner
 9. Miljöinstruktioner
 10. Olyckor & tillbud
 11. Säkerhetskörkortets prov