För de arbeten som beskrivs nedan krävs att en särskild säkerhetsplanering görs innan arbetet får sättas igång. Säkerhetsplaneringen dokumenteras på ett s.k. arbetslov.

Tag kontakt med din kontaktperson så hjälper han till att göra säkerhetsplanering och skriva ett arbetslov.

 

Hetarbete

Hetarbete definieras som svetsning, skärning, lödning, torkning, krympning med t.ex. Varmluftpistol, uppvärmning och arbete med rondell eller andra verktyg som orsakar gnistor eller hög temperatur. Hetarbeten får inte utföras på tillfällig arbetsplats utan skriftligt arbetslov. Giltigt certifikat skall medföras och uppvisas i samband med utfärdande av arbetslov.

Om förhållandena på arbetsplatsen förändras medan hetarbetet pågår skall hetarbetet avbrytas och Kallvalsens kontaktperson meddelas. Förändringarna kan t.ex. Handla om att brännbart material ställs upp i närheten av arbetsplatsen.

Acetylen, gasol eller andra gasflaskor får inte lagras i större mängd. Gasflaskor skall placeras så att de vid brand snabbt kan köras ut ur byggnaden.

 

Syraledning och syrautrustning

Inget arbete som kräver ingrepp (demontering, isärkoppling, arbete i betkar o.dyl.) Får utföras utan särskilt skriftligt arbetslov. Det finns två olika arbetslov: För arbete på anläggningar med koncentrerad syra respektive anläggningar med blandsyra.

 

Gasol och syrgas

Vid gasol- och syrgasanläggningar får inget arbete utföras utan att särskilt skriftligt arbetslov är utfärdat av Kallvalsens gasolföreståndare.

 

Tillfälligt arbete då särskilda risker kan förekomma

För att få utföra arbeten i närheten av pågående produktion, trucktrafik, eller andra aktiviteter som kan innebära speciella risker för både entreprenörer och Kallvalsens personal måste du ha arbetslov.

 

Nybys säkerhetskörkort för entreprenörer

 1. Allmänna regler
 2. Foto, droger och personalrum
 3. Planering av arbete
 4. Arbeten med tillstånd
 5. Arbetslov
 6. Trafik
 7. Regler för produktionslokalerna
 8. Skyddsinstruktioner
 9. Miljöinstruktioner
 10. Olyckor & tillbud
 11. Säkerhetskörkortets prov