In och utpassering

För att få tillträde till området måste du ha passerkort som du får hos personal­avdelningen. Passerkortet kan användas i gånggrindarna eller uppvisas i vakten. Tillstånd att ta in bil på området kan i undantagsfall utfärdas av närmaste chef som meddelar vakten.

Bilpass som utdelas av vakten skall alltid förvaras väl synligt i framrutan. Bilpasset återlämnas alltid till vakten vid utfart. (Efter kl. 17.00 och helger skall det lämnas i brevlådan vid grinden.) Bilpassen får med andra ord aldrig lämna området.

Kontroll av bilarna förekommer genom stickprov. Föraren är då skyldig att låta vaktpersonal kontrollera bilen. Husvagnar eller husbilar får inte införas på området. Det är inte tillåtet att ta med husdjur in på området.

Barn får inte följa med in på området. Undantag kan ges av närmaste chef för barn mellan 12 och 16 år i målsmans sällskap.

 

Trafikregler för alla trafikanter

 • Alla som går, cyklar, kör moped, mc eller bil är skyldiga att följa vägmarkeringar och skyltar
 • Högsta tillåtna hastighet på området är 30 km/h
 • Bilar och motorcyklar får endast parkeras på avsedda parkeringsplatser

 

Cykel- och gångtrafik

 • Cyklar eller mopeder får inte tas in i lokalerna utan skall parkeras utomhus på avsedda platser
 • All cykling inomhus är förbjuden. (sparkcykling är tillåten i bet- och valshallen)
 • All gångtrafik är förbjuden genom truckportar. Använd de särskilda gångdörrarna.

 

Trucktrafik

Trucktrafiken är många gånger mycket intensiv och livlig.

Truckarna är ofta tungt lastade med skrymmande gods, belysningen är inte alltid fullständig och föraren har begränsad sikt.

Utskjutande och bred last förekommer ofta och är inte försedd med varningsflaggor eller lyktor.

Därför måste all annan trafik visa största möjliga hänsyn till trucktrafiken när man rör sig på verksområdet, även gående på övergångsställen.

Tomgångskörning för truckar är max 5 minuter och förbjudet inomhus. Truckar och andra arbetsfordon ska följa trafikleder, hastigheter och andra trafikregler på området. Nycklar till fordon ska förvaras på säker plats.

Chauffören ansvarar för att daglig tillsyn blir utförd.

 

Tågtrafik

En del transporter sker med tåg. Tågtrafiken har alltid företräde. Gods och fordon får aldrig ställas närmare än 3 meter från spåret.

 

Fotografering och sekretess

Fotografering är förbjuden och kamera får inte medföras in på verksområdet. Föreligger speciella behov av fotografering kan tillstånd i vissa undantagsfall ordnas av platschef, säkerhetschef eller produktionschef. Du får inte berätta för utomstående om vårt material, tillverkningsmetoder, kvalitetsnormer, maskininställningar eller andra förhållanden som kan vara av värde för våra konkurrenter.

 

Rökning

Utomhus är det tillåtet att röka utom på vissa platser där skyltar talar om att det är rökförbud.

 

Droger

Ingen som helst hantering, konsumtion eller påverkan av alkohol eller droger accepteras inom området.

Alkohol: Dryck med en alkoholhalt högst 2,1%

Droger: Narkotika och läkemedel i missbrukssyfte

 

Nybys säkerhetskörkort för anställda

 1. Trafik och ordningsregler
 2. Regler för produktionslokalerna
 3. Regler för arbetsplatsen
 4. Om olyckan är framme
 5. Säkerhetskörkortets prov