Arbetsmiljöhandboken och Lokala skyddsinstruktioner

Kallvalsen har interna rutiner och instruktioner för att säkerheten skall vara maximal. Dessa finns på första sidan på intranätet under knappen ”Föreskrifter”. Skyddsinstruktionerna har tagits fram genom att vi har gjort riskanalyser för alla arbeten vid våra produktionslinjer. Du är skyldig att följa skyddsinstruktionerna.

 

Tillträde till olika lokaler och platser

Truckarna transporterar band och plåt ut och in i produktions­lokalerna genom särskilda truckportar som ofta är radiostyrda från trucken. Genom sådana portar är det absolut förbjudet att gå eller cykla. Du skall alltid använda den gångdörr som alltid finns vid sidan av truckporten.

Det finns dörrar med ljussignaler och skyltar som talar om när du inte får passera genom dem.

Det är absolut förbjudet att ta genvägar eller gå innanför markeringar på golvet som visar riskfyllda områden. I samband med underhåll eller installationer kan vissa områden ha spärrats av. Du skall respektera dessa avspärrningar och lyda tillsägelser från personalen som arbetar i området.

För att få utföra arbeten inom vissa områden krävs speciell utbildning och att man använder särskild skyddsutrustning. Det gäller bl.a. där syror och andra frätande ämnen används, elcentraler och gasolanläggningar. Dessa områden är markerade med skyltar eller är inhägnade. Om du skall utföra något arbete, ta prover, utföra reparationer eller liknande vid någon maskin eller produktionslinje skall du alltid först prata med driftpersonalen. Du får naturligtvis inte utan tillstånd vistas i lokaler som tillhör andra företag på verksområdet.

I allmänhet har du som anställd tillträde till de flesta av kallvalsens lokaler. Du skall dock hålla dig på markerade gångvägar i lokalerna och respektera anvisnings- och förbudsskyltar.

 

Speciellt allvarliga risker

Bandringar

Bandringarna som ligger i lokalerna och utomhus är tunga och har ofta vassa kanter. Bandringarna hålls ihop av ett eller flera emballageband. Om emballagebandet skulle släppa kan bandänden sprätta ut.

Gå inte mellan eller för nära bandringarna!

 

Lyft med traverser

Bandringarna lyfts och flyttas oftast mellan lager­platserna och produktionsmaskinerna med travers. Det förekommer i alla våra produktionslokaler. Banden som lyfts kan väga upp till 20 ton. Om emballagebandet som håller ihop ringen skulle lossna kan stålbandet spola upp sig som en fjäder.

Gå aldrig under hängande last! Håll tillräckligt avstånd till ett upplyft band!

 

Skär och klämskador

I många maskiner bearbetas band. Banden är all­tid vassa och kan ha kant­skador. På många ställen passerar också bandet olika rullar och valsar. Om man fastnar i ett sådant ställe kan skadan bli oerhört allvarlig. På många platser finns skydd för att man inte ska fastna. Det är absolut förbjudet att ta bort eller sätta dessa skydd ur funktion.

Rör aldrig bandet, valsar, rullar eller andra rörliga delar när maskinen är igång!

 

Syra

Syra används för att få bort oxid på de rostfria banden. Det sker i våra två betlinjer. Syran är frätande och giftig. Området där syra förekommer är markerade med skyltar. Arbetslov, skyddsutrustning och utbildning är några exempel på speciella regler kring syrahantering.

Det finns en speciell skyddsinstruktion för hantering av syra och andra frätande ämnen. Utan särskild utbildning, tillstånd och skyddsutrustning är det absolut fförbjudet att vistas inom sådana områden.

 

Gasol

Gasol används i ugnarna för att glödga banden i betlinjerna. Alla rör och ventiler är märkta med orange markering.

Det råder absolut rökförbud intill gasolinstallationerna!

Om det skulle uppstå ett utsläpp av gasol kommer utrymmningslarm att ges, du skall då utrymma lokalerna och bege dig till återsamlingsplatsen som är "markan".

 

Specialstål

Vissa stålsorter som tillverkas är så hårda att det kan finnas risk för att bandet går sönder när det bearbetas i maskinen. Speciellt gäller detta då bandet sätts i eller tas ur maskinen. Bitarna är ofta vassa och kan ge skärskador. Därför ska man vara extra försiktig och inte stå nära maskiner.

 

Brandsläckning med kolsyra

I kallvalsen finns brandrisker på flera ställen. Speciellt där det förekommer olja för kylning eller smörjning, t.ex. i valsverken och bandsliplinjerna. Därför finns flera platser med automatiska släckanläggningar med bl.a. kolsyra.

Kolsyra tar bort syret ur luften och det finns därför risk för kvävning.

Du får inte gå in i ett utrymme med automatisk släckutrustning utan tillstånd från driftpersonalen. Dessa utrymmen är tydligt markerade. När man skall gå in i ett sådant utrymme måste man blockera släckningsfunktionen på det manöverdon som finns utanför.

Efter utfört arbete måste du återställa släckutrustningen och meddela driftpersonalen.

 

Nybys säkerhetskörkort för anställda

  1. Trafik och ordningsregler
  2. Regler för produktionslokalerna
  3. Regler för arbetsplatsen
  4. Om olyckan är framme
  5. Säkerhetskörkortets prov