Personlig skyddsutrustning

Du ska använda de arbetskläder som du får av Kallvalsen. Det är inte tillåtet att använda privata kläder. Du ska använda skyddsskor med stålhätta samt hjälm när du vistas i produktionslokalerna. I produktionslokalerna ska du också bära någon form av hörselskydd.

Arbete på hög höjd, d.v.s. höjder över 2 meter, kräver godkänd fallskyddsutrustning och säker plattform, ställning alternativt skylift.

På platser med speciella regler om skyddsutrustning måste du följa skyltning, föreskrifter och instruktioner.

Du är själv skyldig att underhålla din skyddsutrustning. Vid fel eller saknad utrustning kontaktar du närmaste chef.

 

Utbildning och tillstånd

För att få köra truck eller travers krävs att du har utbildning och tillstånd från arbetsledningen. Användning av mobil arbetsplattform, elarbeten och heta arbeten kräver också speciell utbildning. För att få jobba på Kallvalsen måste du också ha genomgått Hexafluorine-utbildning där du lär dig riskerna med syra.

 

Arbetslov

Det finns också ett flertal arbeten som inte får utföras innan man gjort en särskild riskbedömning och utfärdat ett Arbetslov.

Arbetslov behövs för arbeten då det finns risker som kan få allvarliga konsekvenser, då det inträffat störningar eller vid underhålls- och installationsarbeten som utförs så sällan att man kanske glömt bort riskerna.

Syftet med arbetsloven är att ”tänka efter före” och göra en bra säkerhetsplanering. Exempel på arbeten som kräver arbetslov är heta arbeten, arbeten på syra- och gasolsystemen, produktion med bortkopplade skyddsanordningar eller på annat sätt defekt maskin, felsökning och arbete i cisterner. Arbeten som kräver arbetslov finns beskrivna i Arbetsmiljöhandboken som finns på intranätet.

 

Underhållsarbete

Underhållsarbete utförs oftast vid s.k. PU-stopp. Dessa leds av ett produktionsavsnitts områdestekniker mek. Under PU-stoppet är det områdestekniker som är ansvarig för säkerheten. Alla måste därför följa områdestekniker anvisningar under PU-stoppet. PU-stoppet inleds alltid med ett säkerhetsmöte. På dessa möten måste alla entreprenörer och anställda delta som skall vara med på PU-stoppet.

När underhållsarbete förbereds eller utförs vid andra tillfällen än PU-stopp skall alltid anmälan ske till områdestekniker och driftpersonalen vid aktuell maskin. När man lämnar maskinen, även om det är tillfälligt, måste driftpersonalen meddelas.

 

Bryt och lås

Normalt är du aldrig i närheten av maskinernas rörliga delar. Det inträffar dock ibland att du måste avhjälpa störningar som inträffar.

När du skall vistas i en maskins riskområde finns särskilda instruktioner som beskriver hur du säkert skall kunna utföra en sådan arbetsuppgift. Bl.a. skall du ha tillstånd från driftpersonalen, sätta upp en skylt på pulpeten och bryta och låsa de rörliga delarna på maskinen.

Instruktionen finns på första sidan på intranätet under knappen ”Föreskrifter”.

Det finns också Bryt&Lås-listor som hjälper dig att hitta rätt säkerhets­brytare för el och avstängningsventiler för hydraulik och tryckluft.

 

Datoranvändning

En stor del av kommunikationen till och från maskinlinjerna sker via dator.

Ditt lösenord är personligt och hemligt. Avslöja inte ditt lösenord till andra och byt lösenord om du misstänkter att det blivit känt. Det är förbjudet att ladda in egna program, filer eller musik i Kallvalsens datorer.

 

Avfallshantering

Vid kallvalsen sorteras allt avfall. Kärl för de olika materialen finns utställda på olika platser, både utomhus och inne i lokalerna, så att du lätt kan kasta avfallet i rätt tunna. Är du osäker på var du skall kasta avfallet prata med din närmaste chef. Vi har en sorteringsguide som berättar om vår avfallssortering.

Titta på sorteringsguiden

 

Sanktioner

Bryter du mot reglerna finns ett sanktionssystem där du riskerar att få muntlig varning, skriftlig varning eller i allvarliga fall bli avskedad.

 

Nybys säkerhetskörkort för anställda

  1. Trafik och ordningsregler
  2. Regler för produktionslokalerna
  3. Regler för arbetsplatsen
  4. Om olyckan är framme
  5. Säkerhetskörkortets prov