Det går aldrig att helt undvika händelser som kan få mer eller mindre allvarliga konsekvenser. Vid kallvalsen har vi därför både utrustning och en organisation för att minska följderna av sådana händelser och arbetar hela tiden med att förbättra oss.  


Tillbud, olyckor, bränder och risker

För att förbättra säkerheten är det viktigt att vi uppmärksammar alla risker och lär oss av tillbud och olyckor. Därför skall du, oavsett om du är anställd eller inhyrd, alltid anmäla tillbud, olyckor, brand och risker på den särskilda blankett som finns på vårat intranät under Avdelningar – Skydd: Rubrik – Blanketter.

Kom ihåg att vi inte letar syndabockar utan använder anmälan för att förbättra säkerheten.

 

Mindre skador

För mindre skador då du bara behöver plåster finns det förbandsartiklar uppsatta vid de flesta arbetsplatserna på Kallvalsen.

 

Brandredskap

Framför brandposter får du aldrig ställa någonting, inte ens tillfälligt. Det skall vara rent inom det gulstreckade området. Varje sekunds fördröjning innan släckarbetet kommer igång kan få mycket allvarliga konsekvenser. Använda brandslangar skall rullas upp och tömda brandsläckare skall ersättas. Vid brandtillbud ska alltid arbetsledning informeras och rapport skrivas.

 

Vår beredskap

Vid Kallvalsen finns en Intern Plan för Räddnings¬insatser där beskrivning finns för vad som skall göras i ett nödläge. Planen finns på första sidan på intranätet under knappen ”Föreskrifter”.

För att vi skall ha en god beredskap vid nödlägen finns en Beredskapsstyrka som fått särskild utbildning i första hjälpen (bl.a. hjärtlung-räddning), brandsläckning med mera. Skiftgående driftledare är chef för beredskapsstyrkan som leder de första räddningsinsatserna tills räddningstjänsten eller ambulans är på plats.

Du ska alltid lyda beredskapsstyrkans anvisningar!

För att kunna utföra avancerade livräddningsinsatser har Beredskapsstyrkan tillgång till Defibrillatorer vid hjärtlung-räddning. Dessa får bara specialutbildad personal använda.

 

Åtgärder vid olycka

Om du är inblandad eller ser en olycka skall du meddela din närmaste chef eller skiftgående driftledare på interntel. 49 413 som genomför de akuta åtgärderna.

När det har hänt en allvarlig olycka skall området där olyckan inträffat spärras av och dokumenteras så att en grundlig utredning kan genomföras.

 

Larma

Vid behov av hjälp utifrån av ambulans eller räddningstjänst ringer du 112 och berättar vad som hänt var du befinner dig och vilken hjälp du behöver.

Larma därefter beredskapsstyrkan genom kontakt med skiftgående driftledare på interntel. 49 413 alternativt någon annan i vår interna beredskapsstyrka.

Kontakta även vakten på internnummer 900 (externt. 016-34 93 15) och berätta att larmfordon är på väg.

Detaljerad beskrivning hur du skall agera vid olika nödlägen finns i kallvalsens

Interna Plan för Räddningsinsatser.

 

Utrymmning

Hör du utrymningslarmet skall du genast avbryta det du håller på med och bege dig till återsamlingsplatsen som finns beskriven på utrymningsplanerna.

Utrymningsplaner finns uppsatta på olika platser i lokalerna. När du börjar på Kallvalsen kommer du att få reda på var utrymningsplanerna finns uppsatta.

Utrymningslarm provas första måndagen varje månad kl. 14.00 och pågår i ca 30 sekunder. (När utrymningslarmet provas skall du inte utrymma).

Riktigt utrymningslarm ges med upprepade signaler.

Säkerhetskörkortets prov: starta testet

 

Nybys säkerhetskörkort för anställda

  1. Trafik och ordningsregler
  2. Regler för produktionslokalerna
  3. Regler för arbetsplatsen
  4. Om olyckan är framme
  5. Säkerhetskörkortets prov