Vissa arbeten är extra riskfyllda och kräver särskilda åtgärder. Ibland ska även ett särskilt arbetstillstånd utfärdas innan arbetet påbörjas. Tillståndet baseras alltid på någon form av riskbedömning så att arbetet kan utföras på ett säkert sätt. 

Körtillstånd – truck, kran, lift

För att få köra truck, kran eller lift krävs utbildning samt körtillstånd som utfärdas av närmaste chef. Körtillståndet anger vilken utrustning, område och arbetsuppgifter som omfattas. Repeterande utbildning ska genomföras var femte år.

Körtillstånd för entreprenörer att köra truck, kran eller lift ska hanteras restriktivt. Tillstånd ges i samband med specifikt jobb via ifylld samordningsblankett. Utsedda lämpliga förare ska anges av entreprenör i planeringsskedet av arbetet. Entreprenören ska kunna uppvisa giltigt körtillstånd från sin arbetsgivare.

Körtillståndet som ges via samordningssystemet ska omfatta information om:

 • Vem/vilka som ska köra utrustningen
 • Vilket/vilka arbetsmoment det gäller
 • Utrustning och område

Ingrepp i gasolanläggning

Outokumpu-LPG

För att på säkraste sätt undvika att göra fel vid arbete på vår gasolanläggning, ska alla arbeten både på klassade och icke klassade områden, följas av ett arbetstillstånd. Arbetstillståndet ska också utfärdas för vissa arbeten som inte gäller ingrepp i gasolförande utrustning. 

Arbetstillståndet ska klarlägga;

 • Vad som ska utföras
 • I vilken ordning
 • Vem som ska utföra respektive arbetsuppgift

 

Utsedd gasolföreståndare för Avesta Works utfärdar arbetstillstånd för gasolanläggningen.

Ingrepp i syraanläggning

Alla ingrepp i syrahanteringssystem, från enkla ventilbyten till ändringar i styr- och reglersystemet måste styras av ett arbetslov (arbetstillstånd). Arbetslovet är en instruktion som beskriver avställning och återställning av ett syrahanteringssystem, men beskriver inte själva ingreppet.

Syraansvarig (eller mekjour utanför kontorstid) utfärdar arbetslov.

Arbete i slutet utrymme

Slutna utrymmen är tankar, kar, kanaler, filter eller andra lågpunkter där farlig atmosfär kan uppstå och det finns begränsade tillträdesmöjligheter. Det är framförallt brist på syre, kvarvarande ämnen/gaser samt svårigheten vid räddningsinsatser som gör slutna utrymmen till extra riskfyllda miljöer.

 • Arbete i slutet utrymme ska ske under kontrollerade former och när andra arbetsmetoder uteslutits.
 • Arbete i slutet utrymme ska riskbedömas och i vissa fall föregås av ett arbetstillstånd.
 • Slutna utrymmen på Avesta Works är skyltade utifrån risknivå. Risknivån anger vad som behöver göras innan arbete påbörjas, för att det ska kunna utföras säkert.

Outokumpu slutet utrymme

Heta arbeten

Heta arbeten är arbeten där värmealstring eller gnistbildning kan uppstå, t ex svetsning, skärning, lödning, torkning, uppvärmning (även varmluftspistol), arbeten med slip/kaprondell och heta arbeten på tak.

 • Innan heta arbeten påbörjas på tillfälliga arbetsplatser ska ett skriftligt tillstånd utfärdas.
 • Vid hetarbeten gäller Svenska brandskyddsföreningens säkerhetsregler. Heta arbeten får endast utföras av personal som genomgått särskild utbildning.Utbildningen skall kunna styrkas med certifi­kat i enlighet med Svenska Brandskyddsföreningens regler, detta gäller även för svets- och brandvakter.
 • Vid entreprenörsarbete ansvarar entreprenören själv för att brandvakt finns vid arbetsstället.Vid entreprenörsarbete ansvarar entreprenören själv för att brandvakt finns vid arbetsstället.
 • Hetarbeten eller andra arbeten som avger rök, damm eller dimma får ej utföras inom områden som skyddas av automatiska brand- eller gaslarmsanläggningar, förrän dessa har frånkopplats.

Markarbeten och sprängning

Markundersökning måste alltid utföras före markarbeten av typ borrning, pålning, grävning eller schaktning med maskin. Grävningsarbeten får endas utföras efter tillstånd av Fastighetschef. Om sprängning ska göras är det endast efter tillstånd av Platschef.

Elarbeten

För att få göra omkopplingar, brytningar eller andra arbeten krävs ett tillstånd. Detta tillstånd utfärdas av elområdesansvarig på respektive verk. Tillfälliga elanläggningar/utrustningar får endast inkopplas efter godkännande av Avesta Works elansvarige eller av denne delegerad person.

Arbete på höjd

Ett fall från höjd leder ofta till svåra personskador. Det finns även risker med att arbeta på olika nivåer, då det kan falla ner föremål som skadar personer på lägre nivå. För att undvika personskador får arbeten på olika nivåer i princip inte förekomma samtidigt.

 • Överstiger arbetshöjden 2 meter skall fallskyddssele användas om skydds­räcken saknas. För att få använda fallskyddsutrustning krävs särskild utbildning som ska kunna styrkas med intyg eller liknande.
 • Vid arbeten på höjder ska verktyg och andra lösa föremål hanteras och förvaras på ett sätt som hindrar dem från att falla ned.
 • Vid arbeten ovanför gångvägar eller ovanför andra platser där person- eller fordonstrafik före­kommer ska särskilt instruerad och utrustad signalman finnas, alternativt att området spärras av.
 • I första hand ska ställning användas vid höjdarbeten.

 

Ställningar

Arbetsställningar får endast resas, ändras eller rivas av våra ställningsbyggare. En ställning som är godkänd att arbeta från ska alltid vara märkt med signerad godkännandelapp.

 • Ibland kan det vara nödvändigt att spärra av arbetsområdet under arbetsställningen. Gör en bedömning innan du börjar arbeta.
 • Lösa föremål på ställningen utgör en snubbelrisk och kan även rasa ner. Säkra det du behöver för ditt arbete och se till att arbetsställningen är fri från onödigt material.
 • Kom ihåg att endast våra ställningsbyggare får resa, ändra eller riva en byggnadsställning.

Mobil arbetsplattform

Mobila Arbetsplattformar kan användas t.ex. då ställning inte kan byggas på grund av bristande utrymme eller om det tar längre tid att bygga ställningen än arbetet som skall utföras.

 • Vid användande av mobil arbetsplattform ska godkänt besiktningsintyg kunna uppvisas.
 • För att få använda Mobila Arbetsplattformar krävs utbildning samt körtillstånd.
 • Fallsele ska alltid användas, förankring av selen sker i korg eller i fast byggnadsdel om detta är lämpligare. Fallsele skall även användas vid färd med mobil arbetsplattform.

Stegar och arbetsbockar

Ett fall från stege innebär ofta allvarliga skador och det är därför extra viktigt att tänka till innan användning av och, framförallt, då arbete utförs från stege. Stege får användas endast som tillträdesled och för kortvarigt arbete. Arbete från stege får endast ske om riskerna med att använda stege är så små att annan säkrare utrustning inte är befogad.

Att tänka på:

 • A-formade stegar är att föredra före anliggande stegar.
 • Glidskydd ska finnas som ej är utslitna . Stegen ska varken kunna glida rakt ut eller i sidled.
 • Alla stegar/arbetsbockar måste vara typkontrollerade/typgodkända


Det är inte lämpligt att använda stege till exempel om:

 • du ska hantera något med båda händerna (större borrmaskin, bultpistol eller liknande) eller då du ska göra något som kräver att du tar i med kraft.
 • du ska hantera något som är tungt eller stort eller du behöver nå mycket högt eller över ett stort område.
 • du ska göra något som tar lång tid.
 • underlaget är sådant att du inte kan ställa upp stegen säkert. Exempelvis kan golv i våtutrymmen luta och marken utomhus kan ha nivåskillnader eller ojämnheter.

 

Körkort för skydd och säkerhet på Avesta Jernverk

1. Introduktion

2. Allmänt

3. Var medveten om riskerna

4. Samordning av entreprenörer

5. Högriskarbeten och arbetstillstånd

6. Säkra ingrepp

7. Vid olycksfall eller andra oönskade händelser

8. Kunskapstest