Rapportering

Vårt mål är att ingen ska behöva drabbas av ohälsa eller olycksfall. Därför gäller det att vi åtgärdar och lär oss av de händelser som ändå inträffar. Ett öppet klimat där rapportering av tillbud, olycksfall eller andra händelser eller risker är en naturlig del är därför en viktig grund till att hela tiden bli bättre. Nedan beskrivs vad du som enskild anställd och även entreprenör förväntas rapportera.

MIA - är vårt rapporteringssystem för att rapportera risker, tillbud och olycksfall. Systemet finns tillgängligt för alla via intranätet O'net. Som entreprenör meddelar du kontaktperson som rapporterar in händelsen eller risken i systemet.

  • RISKOBSERVATION – Du ser något som skulle kunna innebära att någon drabbas av ohälsa eller olycksfall om det inte åtgärdas. T ex läckande ledning eller räcke som inte sitter fast ordentligt.
  • TILLBUD– En plötslig oönskad händelse, men ingen kom till skada. T ex en lyftsling går av eller något rasar ner från en travers.
  • OLYCKSFALL– En plötslig oönskad händelse där någon skadar sig.

Miljö – Om du upptäcker något som kan påverka den yttre miljö, se till att meddela berörd personal alternativt kontaktperson.


I nödläge

Larma 112.

Var beredd på frågor om:

  • Vem du är
  • Vad som har hänt
  • Var du befinner dig
  • Vilken hjälp som behövs
  • Vilken larmpunkt som är närmast 

SOS kopplar samman räddningstjänst, ambulans, polis med Outokumpus riskorienterare och portvakt vid larm. Dessa kan då kommunicera under hela räddningsinsatsen. (Tidigare larmnummer till portvakten (900) används inte längre)

Larmpunkter

Avesta Works är en ytmässigt stor och komplex arbetsplats. För att göra det möjligt för räddningspersonal att snabbt komma till rätt larmadress finns larmpunkter utplacerade på strategiska platser på området (orangea skyltar med svarta siffror). Larmpunkterna används ofta även som återsamlingsplats i händelse av utrymning.

Förbandsartiklar och brandmateriel

Förbandsmaterial, ögon-/nöddusch med mera finns tillgängliga inom verksområdet på ett flertal platser.

Entreprenörer skall i första hand själv tillhandahålla förbandsmaterial och brandmateriel för sina anställda. Om Avesta Works utrustning har använts skall Avesta Works arbetsledning snarast informeras.


Larmrutiner

Utrymningslarm

Rött roterande ljus vid samtliga ställen, pulserande ljud. Avsluta omgående arbetet och bege dig till anvisad larmpunkt. Invänta besked från räddningstjänsten innan du går in i byggnaden igen.

Gasollarm

Gasollarm finns vid Stålverk/Sträng och Varmbandverk. Vid gasollarm aktiveras ljus- och ljudsignaler, säkerhetsavstängningsventiler stänger gasolen och larm går till Huvudporten och Räddningstjänsten.


Låglarm - Rött roterande ljus vid larmstället, ingen ljudsignal. Gasoltillförseln stoppas och säkerhetsventilerna stängs automatiskt. Endast operatörer vid respektive enhet får detta larm och vet vad som ska göras.

Höglarm - Rött roterande ljus vid samtliga ställen, fast ljudsignal. Så länge du hör denna signal har du tid att avsluta pågående arbete, säkra utrustningen och förbereda utrymning. Glöm inte att stänga av svetsutrustning, handverktyg med mera.

Råder osäkerhet om larmet är ett gasollarm, ta det säkra före det osäkra och lämna lokalen.

 

Körkort för skydd och säkerhet på Avesta Jernverk

1. Introduktion

2. Allmänt

3. Var medveten om riskerna

4. Samordning av entreprenörer

5. Högriskarbeten och arbetstillstånd

6. Säkra ingrepp

7. Vid olycksfall eller andra oönskade händelser

8. Kunskapstest