Outokumpus delårsrapport januari-mars 2023: Justerad EBITDA ökade till 204 miljoner euro - stark förbättring från föregående kvartal

Outokumpu Oyj
Pressmeddelande
9 maj 2023 kl 8.05 am CET

Outokumpus delårsrapport januari-mars 2023: Justerad EBITDA ökade till 204 miljoner euro - stark förbättring från föregående kvartal

Q1 2023 i korthet

  • Leveranserna av rostfritt stål var 505 000 ton (605 000 ton)*.
  • Justerad EBITDA minskade till 204 miljoner euro (350 miljoner euro).
  • EBITDA var 198 miljoner euro (350 miljoner euro).
  • ROCE sjönk till 18,4% (21,8%).
  • Det operativa kassaflödet var 74 miljoner euro (147 miljoner euro inkl. avvecklad verksamhet).
  • Nettoskulden uppgick till -166 miljoner euro (31 december 2022: -10 miljoner euro inkl. avvecklad verksamhet).
  • Vinst per aktie var 0,22 euro (0,53).
  • Skuldsättningsgraden förbättrades till -4,1% (31 december 2022: -0,3% inkl. avvecklad verksamhet).
  • Utdelning på 152 miljoner euro betalades ut i april och redovisades i leverantörsskulder och övriga skulder den 31 mars 2023.
  • Avyttringen av huvuddelen av Long Products-verksamheten slutfördes den 3 januari 2023. Sedan september 2022 har dessa verksamheter klassificerats som tillgångar som innehas för försäljning och redovisats som avvecklad verksamhet. Jämförelsetalen inkluderar avvecklade verksamheter där det anges.

Outokumpu bibehöll innehållet av återvunnet material på rekordnivån 94 procent även under första kvartalet. Det är en viktig åtgärd för att hålla våra direkta utsläpp på den lägsta nivån inom den rostfria stålindustrin. 
         

Nyckeltal Q1/23 Q1/22 Q4/22 2022
Försäljning MEUR 2,006 2,573 1,895 9,494
EBITDA MEUR 198 350 103 1 248
Justerad EBITDA 1) MEUR 204 350 110 1 256
EBIT MEUR 135 289 31 992
Justerad EBIT 1) MEUR 144 289 48 1 010
Resultat före skatt MEUR 128 281 13 933
Nettoresultat för perioden MEUR 97 230 312 1 086
Vinst per aktie EUR 0.22 0.53 0.69 2.40
Vinst per aktie efter utspädning EUR 0.21 0.49 0.64 2.22
Avkastning på sysselsatt kapital, rullande 12 månader (ROCE) 2), 3) % 18.4 21.8 22.6 22.6
Kapitalutgifter MEUR 15 30 60 158
Leveranser i rostfritt stål 1 000 ton 505 605 450 2 106
Personal vid periodens slut, motsvarande heltid 8 377 8 514 8 357 8 357
Nyckeltal inklusive avvecklad verksamhet Q1/23 Q1/22 Q4/22 2022
Nettoresultat för perioden MEUR 103 251 315 1 140
Vinst per aktie EUR 0.23 0.55 0.70 2.52
Vinst per aktie efter utspädning EUR 0.22 0.51 0.64 2.33
Avkastning på sysselsatt kapital, rullande 12 månader (ROCE) 3) % 19.7 23.0 24.5 24.5
Nettokassa genererat från den löpande verksamheten MEUR 74 147 289 778
Nettoskuld vid periodens slut MEUR -166 294 -10 -10
Skuldsättningsgrad vid periodens slut (gearing) % -4.1 9.0 -0.3 -0.3

1) Justerad EBITDA eller EBIT = EBITDA eller EBIT – Poster klassificerade som justeringar.
2) Balansräkningskomponenten 2022 inkluderar avvecklade verksamheter med undantag för 30 september och 31 december 2022, där endast eget kapitaldelen av avvecklad verksamhet ingår. Q1/2022-siffran har justerats jämfört med vad som tidigare redovisats.
3) Outokumpu har omdefinierat sina definitioner av sysselsatt kapital och ROCE under Q2/2022. Q1/2022 information har omräknats i enlighet med detta.
*Siffror inom parentes avser motsvarande period för 2022, om inget annat anges.

Koncernchef & vd Heikki Malinen

Vi levererade ytterligare ett stabilt kvartal och bibehöll ett starkt operativt resultat. Våra leveranser av rostfritt stål steg säsongsmässigt med 12 % och justerad EBITDA ökade till 204 miljoner euro. Jag är stolt över att Outokumpu nu kan skapa värde även under mer utmanande marknadsförhållanden.

Lagerminskningar hos distributörer fortsatte under första kvartalet i både Amerika och Europa, vilket påverkade våra leveransvolymer negativt. Vi har redan märkt att lagren nu fylls på i vissa delar av Europa, samtidigt som lagerminskningarna ser ut att gå mot ett slut i USA.

Vi har lyckats hålla våra kostnader under kontroll och nu verkar både energiprisernas volatila utveckling och inflationen bromsa in. Löneförhandlingar på våra huvudorter har också avslutats med rimliga nivåer. Mitt under försvagade marknadsförhållanden har våra team varit mycket effektiva i råvaruhantering och vi har kunnat dra fördel av den gynnsamma situationen på råvarumarknaden.

Våra affärsverksamheter levererade starka resultat. Inom affärsområde Europe ökade leveranserna av rostfritt stål med 15 % och justerad EBITDA nådde 122 miljoner euro. Affärsområde Americas uppnådde ett bra resultat med ökande volymer och fortsatta goda resultat under de senaste åren bevisar Americas hållbara förmåga att generera vinst.

Inom affärsområde Ferrochrome nådde justerad EBITDA 16 miljoner euro och var något bättre än föregående kvartal. Optimeringen av ferrokromproduktionen fortsatte under första kvartalet och kapacitetsutnyttjandet var drygt hälften. Eftersom energipriserna nyligen har sjunkit från de exceptionellt höga nivåerna har vi nu ökat vår ferrokromproduktion till en mer normal nivå.

Återigen tog vi anmärkningsvärda steg för att stärka vårt hållbarhetsledarskap i branschen. Vi tillkännagav även planer på att undersöka möjligheterna att minska utsläppen från vår tillverkning av rostfritt stål med den framväxande kärntekniken av små modulära reaktorer (SMR). Vi är stolta över att vara i framkant tillsammans med Fortum och spela en nyckelroll för att säkerställa energieffektivitet, utsläppsminskningar och konkurrenskraft i Finland.

Sammantaget fortsätter vår minskning av CO2-utsläppen i linje med vårt godkända 1,5 °C Science-Based Targets-initiativ (SBTi). Vi har bibehållit vår andel återvunnet material på rekordnivån 94 % även under första kvartalet och detta är en viktig åtgärd för att hålla våra direkta utsläpp på den lägsta nivån inom den rostfria stålindustrin.

Vid kvartalsskiftet tillkännagav vi ett avtal om att avyttra den återstående Long Products-verksamheten i Degerfors och Storfors, Sverige, till Cogne Acciai Speciali. Jag är glad att vi håller på att slutföra avyttringen av vår icke-kärnverksamhet inom Long Products. Outokumpu kan nu fokusera på sin kärnverksamhet.

Som vi tidigare har sagt har vi stort fokus på aktieägarnas avkastning. Vi slutförde inte bara vårt första aktieåterköpsprogram någonsin, utan även vår årsstämma godkände utbetalningen av en ordinarie utdelning på 0,25 euro per aktie plus en extra utdelning på 0,10 euro per aktie, totalt 0,35 euro. Utdelningen betalades ut i april. Jag är glad att kunna säga att vi har återfört över 250 miljoner euro i kapital till våra aktieägare, samtidigt som vi har hållit vår balansräkning som den starkaste i branschen.

Utsikter

Koncernens leveranser av rostfritt stål under andra kvartalet förväntas vara stabila jämfört med första kvartalet.

Ferrokromproduktionen kommer att öka och återgå till normala nivåer under andra kvartalet; affärsområdet förbereder sig dock för ett underhållsstopp under tredje kvartalet.

Med nuvarande råvarupriser förväntas inga väsentliga effekter på råvarurelaterade lager och metallderivat realiseras under andra kvartalet.

Vägledning för andra kvartalet 2023:

Justerad EBITDA under andra kvartalet 2023 förväntas ligga på en liknande eller högre nivå jämfört med första kvartalet.

Resultat

Q1 2023 jämfört med Q1 2022

Marknaden för rostfritt stål under första kvartalet 2023 var klart svagare jämfört med Q1 2022 och Outokumpus försäljning minskade till 2 006 miljoner euro (2 573 miljoner euro). Justerad EBITDA minskade också till 204 miljoner euro (350 miljoner euro). ROCE för de rullande 12 månaderna påverkades av lägre lönsamhet och uppgick till 18,4% (21,8%).

Under det första kvartalet 2023, på en försvagad marknad med lagerminskningar hos distributörer, var de totala leveranserna av rostfritt stål 17 % lägre jämfört med Q1 2022. Realiserade priser för rostfritt stål sjönk i båda regionerna, men särskilt kraftigt i Europa, medan positiva råvarueffekter bidrog till lönsamheten. De fasta kostnaderna var stabila jämfört med Q1 2022, medan de rörliga kostnaderna ökade på grund av hög kostnadsinflation. Affärsområde Ferrochromes lönsamhet var lägre till följd av produktionsoptimering på grund av exceptionellt höga elpriser. Råvarurelaterade lager och metallderivatförluster minskade till 6 miljoner euro (förluster på 43 miljoner euro). Övrig verksamhet och koncerninterna posters justerade EBITDA uppgick till -2 miljoner euro (-13 miljoner euro). Nettoresultatet var 97 miljoner euro under första kvartalet 2023 (230 miljoner euro).

Q1 2023 jämfört med Q4 2022

Outokumpus försäljning ökade till 2 006 miljoner euro under första kvartalet 2023 (Q4/2022: 1 895 miljoner euro) och justerad EBITDA steg till 204 miljoner euro (Q4/2022: 110 miljoner euro). ROCE för de rullande 12 månaderna minskade dock till 18,4% (22,6%).

Årets första kvartal är säsongsmässigt starkt och trots kraftiga lagerminskningar hos distributörer ökade de totala leveranserna av rostfritt stål med 12 % från föregående kvartal. Realiserade priser för rostfritt stål sjönk ytterligare i både Europa och Amerika, men den negativa effekten av lägre priser kompenserades av positiva råvarueffekter, stödda av gynnsamma marknadsförhållanden. Kostnadsinflationen för energi- och förbrukningsvaror var lägre än förväntat från början och därför var kostnaderna under första kvartalet stabila jämfört med föregående kvartal. Råvarurelaterade lager- och metallderivatförluster minskade till 6 miljoner euro under första kvartalet (Q4/2022: förluster på 47 miljoner euro). Övrig verksamhet och koncerninterna posters justerade EBITDA uppgick till -2 miljoner euro (Q4/2022: 4 miljoner euro). Nettoresultatet under första kvartalet var 97 miljoner euro (Q4/2022: 312 miljoner euro, inklusive en positiv påverkan på 297 miljoner euro från redovisningen av den uppskjutna skattefordran).

Webbsändning senare idag

En direktsänd webbsändning och telefonkonferens för analytiker, investerare och media kommer att arrangeras senare idag, kl. 14.00 CET på https://outokumpu.videosync.fi/2023-q1-results, tillsammans med vd och koncernchef Heikki Malinen och CFO Pia Aaltonen-Forsell.

För att ställa frågor, vänligen delta i telefonkonferensen genom att registrera dig på http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010349. Efter registrering får du ett telefonnummer och ett konferens-ID för att delta i konferenssamtalet. Om du vill ställa en fråga, slå *5 på telefonens knappsats för att komma in i kön.

Allt material rörande delårsrapporten, en länk till webbsändningen och senare inspelning av den finns på www.outokumpu.com/en/investors.

För mer information:

Jonas Nordlund, Group Communications, +46 (0)70 088 10 31