Taloudelliset tavoitteet

Outokummun strategian ensimmäisessä vaiheessa vuosien 2021–2022 aikana Outokummun ensisijaisena tavoitteena on pienentää yhtiön riskisyyttä parantamalla katteita, hallitsemalla kassavirtaa sekä vähentämällä velkaantuneisuutta. Yhtiön uudet, vuoden 2022 loppuun asetetut taloudelliset tavoitteet ovat käyttökatteen parantaminen 200 milj. eurolla sekä nettovelan ja käyttökatteen suhteen pienentäminen alle kolmen. Tavoitteet perustuvat täysin yhtiön omiin toimenpiteisiin.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi strategia keskittyy tiukkaan kustannusten ja pääoman hallintaan, vahvaan asiakasyhteistyöhön sekä tehokkaaseen, madallettuun organisaatioon. Osana strategian toteutusta Outokumpu kasvattaa raaka-ainetehokkuuttaan ja operatiivisia kustannussäästöjään ja rajoittaa vuosittaiset käyttöomaisuusinvestointinsa 180 milj. euroon vuosien 2021 ja 2022 ajaksi kunnossapidon optimoinnilla ja tiukalla omaisuuden hallinnalla.

Näkymät vuoden 2021 toiselle neljännekselle

Ruostumattoman teräksen toimitusten odotetaan kasvavan toisella neljänneksellä 0–5 % ensimmäisestä neljänneksestä.

Ferrokromin Euroopan sopimushinta nousi 1,56 Yhdysvaltain dollariin paunalta toiselle neljännekselle.

Suunniteltujen kunnossapitokustannusten arvioidaan nousevan noin 10 milj. euroa verrattuna ensimmäiseen neljännekseen.

Raaka-aineiden hinnat ovat viime aikoina vaihdelleet paljon. Nykyisillä raaka-ainehinnoilla raaka-aineisiin liittyvien varasto- ja metallijohdannaisvoittojen ei odoteta olevan yhtä merkittäviä toisella neljänneksellä kuin ensimmäisellä neljänneksellä. 

Vuoden 2021 toisen neljänneksen oikaistun käyttökatteen arvioidaan pysyvän samalla tasolla tai nousevan verrattuna ensimmäiseen neljännekseen.

Osinkopolitiikka

Varsionainen yhtiökokous päätti 31.3.2021 hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa. Ks.linkki alla osinkopolitiikka. 

Osingonjakopolitiikka ja maksetut osingot

Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät

Outokummun lyhyen aikavälin riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat: yhtiön vision toteuttamiseen, kuten uusien tietojärjestelmien ja prosessien käyttöönottoon, tuotantovarmuuden parantamiseen, kilpailukyvyn ja taloudellisen suorituskyvyn parantamiseen liittyvät riskit; ruostumattoman teräksen ja ferrokromin markkinoiden kehitykseen sekä kilpailijoiden toimiin liittyvät riskit; tiettyjen kriittisten raaka-aineiden saatavuus ja hinta; riippuvuus tietyistä kriittisistä toimittajista; merkittävien rahavarojensitoutuminen käyttöpääomaan metallien hinnannousun seurauksena; sähkön, polttoaineiden, ferrokromin, nikkelin, ferropiin, raudan ja molybdeenin hinnanvaihtelut; euroon, Yhdysvaltain dollariin, Ruotsin kruunuun ja Englannin puntaan vaikuttavat valuuttakurssimuutokset; osakeomistuksien arvoon liittyvät riskit; projektien toteuttamiseen liittyvät riskit; riippuvuus informaatioteknologiasta ja tietoturvariskit; hajanaiseen järjestelmäympäristöön liittyvät riskit; asiakkaisiin ja muihin liikekumppaneihin (mukaan lukien toimittajat ja rahoituslaitokset) liittyvät vastapuoliriskit. Mahdolliset epäsuotuisat muutokset maailmanpolitiikassa tai -taloudessa voivat haitata merkittävästi Outokummun liiketoimintaa ja pääsyä rahoitusmarkkinoille.

Lisätietoa riskienhallinnasta