Työsuojelu

Työsuojelutoiminnallamme ehkäisemme, vähennämme ja poistamme työstä ja työoloista aiheutuvia vaaroja, jotka voivat aiheuttaa tapaturmia ja sairauksia. Tämä tehdään systemaattisilla riskin arvioinneilla ja miettimällä työn vaaroja ennen työn aloittamista ja tarvittaessa sen aikana sekä havainnoimalla työympäristöä säännöllisesti. Poikkeamien, kuten vaaratilanteiden, raportointiin käytämme sähköistä järjestelmää, joka myös mahdollistaa korjaavien ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden kirjaamisen ja aikatauluttamisen sekä vastuuhenkilön määrittämisen.

Jokaisen Tornion tehtailla työskentelevän on tunnettava oman työnsä ja työympäristönsä vaarat ja tiedettävä, miten niiltä suojaudutaan. Työohjeissamme kerrotaan töiden turvallinen suorittamistapa ja tarvittavat varotoimenpiteet. Sen lisäksi jokainen omalla toiminnallaan ja ammattitaidollaan vaikuttaa siihen, etteivät vaarat muutu onnettomuuksiksi.

0 tapaturmaa -ajattelutavan mukaisesti kaikki tapaturmat ovat estettävissä ja niistä tulee oppia; tutkimme kaikkien tehdasalueella sattuneiden tapaturmien lisäksi myös vaaratilanteet.

Työsuojelun merkitys ja arvostus työpaikalla määräytyvät johdon ja henkilöstön työsuojeluasenteiden perusteella. Asenteisiin vaikutamme pitämällä työsuojeluasioita esillä niin viestintäkanavia hyödyntäen kuin jokapäiväisessä työssä keskustellen.

Työsuojelullisten näkökohtien huomioon ottaminen osoittaa hyvää ammattitaitoa ja siinä jokainen työntekijämme toimii esimerkkinä!

Lisätiedot:
Petri Pohjola
Työsuojelupäällikkö
+358 16 4521

 

Työterveys

Paneudumme Tornion tehtailla työperäisten sairauksien ja ammattitautien ennaltaehkäisyyn, alhaisiin sairauspoissaoloihin ja päihteettömään työpaikkaan. Lisäksi kannustamme henkilöstöä terveellisiin elämäntapoihin. Toimintaa ohjaa työterveyshuollon jatkuva kehittäminen työterveyshuoltolain ja hyvän työterveyshuoltokäytännön hengen mukaisesti. Tavoitteena on työ- ja toimintakykyinen työntekijä, joka arvostaa ja omaehtoisesti ylläpitää terveyttään.

Henkilöstömme terveyttä ja työkuntoa seurataan säännöllisissä terveystarkastuksissa joiden sisältö ja tarkastusväli määräytyvät työtehtävien riskien perusteella. Uusille työntekijöille tehdään työterveyshoitajan, työfysioterapeutin ja työterveyslääkärin toimesta perusteellinen alkutarkastus. Tämän avulla varmistamme, että jokainen ohjautuu terveydentilalleen sopiviin työtehtäviin. Alkutarkastuksesta annetaan työntekijälle työkelpoisuuslausunto.

Liikunnan merkitystä terveydelle korostetaan ja henkilöstön liikuntaharrastamista tuetaan työnantajan toimesta rahallisesti liikuntakortin avulla sekä työnantajan järjestämillä säännöllisillä liikuntavuoroilla. Tehtailla on oma Liikunta- ja vapaa-ajan toimikunta, jonka tavoitteena on kehittää henkilöstön henkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä toimia kanavana henkilöstön ja yhtiön välillä.

Työterveyshuolto osallistuu yhdessä tuotanto-osastojen ja työhygienian kanssa työpaikkojen terveydellisten olosuhteiden ja riskien sekä niiden terveydellisen merkityksen arviointiin. Tämän perusteella annetaan ehdotuksia korjaavista toimenpiteistä ja tehdään yhteistyötä työsuojeluorganisaation kanssa esim. suojainasioissa. Lisäksi työterveyshuolto vastaa ensiapuvalmiudesta, tehtaan ensiapuryhmän toiminnasta sekä säännöllisestä ensiapukoulutuksesta tehtaalla.

Lisätiedot:
Armi Terho
Tehtaanlääkäri
+358 16 4521

 

Työhygienia

Työhygienia on osa Tornion tehtaiden tuotannolliseen toimintaan liittyvää turvallisuuden hallintaa. Toiminnan tavoitteena on koko henkilöstön terveyden ja hyvinvoinnin suojeleminen työhön liittyviltä työhygieenisiltä vaara- ja haittatekijöiltä. Työhygieniatoimintaa toteutetaan työolosuhteiden jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti yhteistyössä henkilöstön, työterveyshuollon ja työturvallisuuden asiantuntijoiden kanssa.

Työhygieenisin mittauksin tunnistamme, kartoitamme ja arvioimme työympäristöjen kemiallisia, fysikaalisia ja biologisia vaara- ja haittatekijöitä. Ensisijaisesti teknisin ennaltaehkäisevin torjuntatoimenpitein pyrimme vähentämään tai poistamaan ne tekijät, jotka voivat aiheuttaa henkilöstömme terveydelle vaaraa tai haittaa. Turvallinen ja terveellinen työympäristö suojelee henkilöstöä ja parantaa työmotivaatiota sekä edistää tuotannon laatua ja työn tuottavuutta.

Lisätiedot:
Arto Vilppola
Vanhempi työsuojeluteknikko
+358 16 4521

 

Turvallisuus Tornion tehtailla

Turvallisuus ensin

Työturvallisuus

Palvelutoimittajien turvallisuus

Prosessiturvallisuus

Ympäristöturvallisuus