Prosessiturvallisuus on olennainen osa yrityksen kokonaisturvallisuutta: tavoitteenamme on varmistaa laitosten turvallinen ja häiriötön toiminta, estää ihmisten loukkaantuminen tai vaaralle altistuminen, suojella ympäristöä ja yhtiön omaisuutta sekä estää, tai minimoida taloudelliset menetykset.

Ylläpidämme prosessiturvallisuutta mm. prosessien jatkuvalla valvonnalla, säännöllisillä tarkastus- ja valvontakierroksilla, ennakoivilla huolto- ja kunnossapitotoimenpiteillä sekä määräaikaistarkastuksilla. Prosessien häiriötöntä toimintaa pyrimme tukemaan mm. seuraamalla käyntiastetta, analysoimalla vikaantumisia sekä raportoimalla vaara- ja häiriötilanteista.

Tornion tehtailla (Outokumpu Stainless Oy ja Outokumpu Chrome Oy) käsitellään ja säilytetään merkittäviä määriä vaarallisia kemikaaleja. Toimintaa ohjaa vaarallisia aineita koskeva lainsäädäntö. Varastoitujen vaarallisten kemikaalien määrän mukaan Outokumpu Stainless Oy on luokiteltu turvallisuusselvityslaitokseksi ja Chrome Oy toimintaperiaateasiakirjalaitokseksi. Laitosten toiminta on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) valvonnan alaista. Valvontaan kuuluvat säännölliset tarkastuskierrokset. Merkittävät prosessimuutokset vaativat ennen toteutusta muutosluvan Tukesilta ja tarvittaessa vielä ennen käyttöönottoa käyttöönottotarkastuksen.

Kaasuvuotojen havaitsemiseksi tehtailla on käytössään kattava kiinteä ja kannettava kaasuilmaisimien verkosto. Lisäksi aluetta valvotaan kameravalvonnan ja valvontakierrosten avulla. Tuotantotiloissa on automaattiset paloilmoitin- ja sammutusjärjestelmät, joista hälytykset menevät ympärivuorokautisesti miehitettynä olevaan aluevalvontaan. Tehdasalueella on varauduttu keräämään talteen myös mahdolliset kemikaalivuodot prosessista tai säiliöstä.

Lisätiedot:
Kirsi Kilponen
Kemikaaliasiantuntija
+358 40 481 4275

 

Palo- ja pelastusturvallisuus

Outokummun Tornion tehtaiden alueella toimii sisäinen pelastusorganisaatio, joka pystyy onnettomuustilanteissa aloittamaan nopeasti ensivaiheen pelastustehtävät.

Pelastusorganisaation tehtäviin kuuluu pelastustehtävien lisäksi myös tulipalojen ja onnettomuuksien ennaltaehkäisevät toimenpiteet, sammutus- ja pelastuskaluston toimintavalmiuden ylläpitäminen, tehtaan palosuojelutoiminnan kehittäminen sekä yhteistyö pelastusviranomaisten kanssa.

Poikkeustilanteita varten on laadittu sisäinen ja ulkoinen pelastussuunnitelma yhteistyössä alueen toimijoiden sekä eri viranomaisten kanssa. Tehtaan pelastusvalmiuksia ja -järjestelmää kehitetään yhteistyössä Lapin Pelastuslaitoksen kanssa ja alueella järjestetään säännöllisesti harjoituksia onnettomuustilanteita varten yhteistyössä eri viranomaisten kanssa.

Lapin pelastuslaitos on laatinut yhdessä Kemi–Tornio-seudun teollisuusyritysten kanssa alueen asukkaille EU:n Seveso III -direktiivin ja kotimaisen lainsäädännön edellyttämän turvallisuustiedotteen teollisuuden suuronnettomuuksien varalta.

Kemi–Tornio-seudun turvallisuustiedote

 

Turvallisuus Tornion tehtailla

Turvallisuus ensin

Työturvallisuus

Palvelutoimittajien turvallisuus

Prosessiturvallisuus

Ympäristöturvallisuus