Tavoitteet ja näkymät

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Outokummun visio on olla vuoteen 2020 mennessä ruostumattoman teräksen johtaja, joka luo alan parhaan arvon olemalla asiakassuuntautunut ja tehokas. Visioon liittyen yhtiö on asettanut tavoitteet, jotka keskittyvät kannattavuuteen ja velan vähentämiseen:

  • 750 milj. euron oikaistu käyttökate
  • 12 %:n sijoitetun pääoman tuotto (ROCE)
  • Alle 35 %:n velkaantumisaste

Outokumpu odottaa saavuttavansa nämä konsernitason tavoitteet viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä. Vaikka ruostumattoman teräksen maailmanlaajuinen kysyntä jatkaa kasvuaan, Outokummun arvio markkinoiden kasvusta ja metallien hinnoista on maltillinen. Kannattavuuden odotetaan paranevan pääasiassa nykyisiä liiketoimintoja tehostamalla ja kustannuksia leikkaamalla sekä vahvistamalla yhtiön kustannuskilpailukykyä ja markkina-asemaa erityisesti Amerikassa.

Näkymät vuoden 2018 neljännelle neljännekselle

Neljännen neljänneksen odotetaan noudattavan tyypillistä kaavaa, jossa markkinat hidastuvat kausiluonteisesti ja Europe-liiketoiminta-alueella suoritetaan vuosittaisia kunnossapitotoimia. Ruostumattoman teräksen toimitusten Europe-liiketoiminta-alueella odotetaan pysyvän kolmannen neljänneksen tasolla, kun taas Americas-liiketoiminta-alueella toimitusten odotetaan laskevan.

Ferrokromin sopimushinta laski 0,14 Yhdysvaltain dollaria naulalta, mikä vaikuttaa negatiivisesti Ferrochrome-liiketoiminta-alueen tulokseen. Ruostumattoman teräksen toimintojen osalta raaka-aineisiin liittyvien varasto- ja metallijohdannaistappioiden odotetaan olevan huomattavat.

Outokumpu odottaa neljännen neljänneksen oikaistun käyttökatteen olevan samalla tasolla kuin vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä (Q4/2017: 82 milj. euroa).

Osinko

Yhtiön hallitus on vahvistanut 31.1.2018 osinkopolitiikan, jonka mukaan maksettavien osinkojen määrä suhdannekierron aikana on 30 - 50 prosenttia yhtiön tilikauden voitoista.

Vuodelta 2017 Outokumpu maksoi osinkoa 0,25 euroa osakkeelta.

Osingonjakopolitiikka ja maksetut osingot

Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät

Outokummun lyhyen aikavälin riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat: yhtiön vision toteuttamiseen, kuten uusien tietojärjestelmien ja prosessien käyttöönottoon, tuotantovarmuuden parantamiseen, kilpailukyvyn ja taloudellisen suorituskyvyn parantamiseen liittyvät riskit; ruostumattoman teräksen ja ferrokromin markkinoiden kehitykseen sekä kilpailijoiden toimiin liittyvät riskit; tiettyjen kriittisten raaka-aineiden saatavuus ja hinta; riippuvuus tietyistä kriittisistä toimittajista; merkittävien rahavarojensitoutuminen käyttöpääomaan metallien hinnannousun seurauksena; sähkön, polttoaineiden, ferrokromin, nikkelin, ferropiin, raudan ja molybdeenin hinnanvaihtelut; euroon, Yhdysvaltain dollariin, Ruotsin kruunuun ja Englannin puntaan vaikuttavat valuuttakurssimuutokset; osakeomistuksien arvoon liittyvät riskit; projektien toteuttamiseen liittyvät riskit; riippuvuus informaatioteknologiasta ja tietoturvariskit; hajanaiseen järjestelmäympäristöön liittyvät riskit; asiakkaisiin ja muihin liikekumppaneihin (mukaan lukien toimittajat ja rahoituslaitokset) liittyvät vastapuoliriskit. Mahdolliset epäsuotuisat muutokset maailmanpolitiikassa tai -taloudessa voivat haitata merkittävästi Outokummun liiketoimintaa ja pääsyä rahoitusmarkkinoille.

Lisätietoa riskienhallinnasta

Kontaktisi

[OfficeName]

[OfficeMail] [OfficePhone]

Seuraa meitä somessa

Oct 26, 2018