Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Outokummun visio on olla vuoteen 2020 mennessä ruostumattoman teräksen johtaja, joka luo alan parhaan arvon olemalla asiakassuuntautunut ja tehokas. Visioon liittyen yhtiö on asettanut tavoitteet, jotka keskittyvät kannattavuuteen ja velan vähentämiseen:

  • 750 milj. euron oikaistu käyttökate
  • 12 %:n sijoitetun pääoman tuotto (ROCE)
  • Alle 35 %:n velkaantumisaste

Outokumpu odottaa saavuttavansa nämä konsernitason tavoitteet viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä. Vaikka ruostumattoman teräksen maailmanlaajuinen kysyntä jatkaa kasvuaan, Outokummun arvio markkinoiden kasvusta ja metallien hinnoista on maltillinen. Kannattavuuden odotetaan paranevan pääasiassa nykyisiä liiketoimintoja tehostamalla ja kustannuksia leikkaamalla sekä vahvistamalla yhtiön kustannuskilpailukykyä ja markkina-asemaa erityisesti Amerikassa.

Näkymät vuoden 2020 kolmannelle neljännekselle

COVID-19-pandemiasta johtuvan maailmanlaajuisen talouden epävarmuuden vuoksi Outokumpu ei toistaiseksi anna neljännesvuosittaista ohjeistusta oikaistusta käyttökatteesta.
COVID-19-pandemian ja siihen liittyvien toimien arvioidaan vaikuttavan merkittävästi ruostumattoman teräksen toimialaan koko vuoden 2020 ajan.

Tyypillisen, erityisesti Euroopassa kausiluonteisesti matalan neljänneksen ja edelleen jatkuvan COVID-19-pandemiatilanteen vuoksi Outokumpu arvioi koko konsernin ruostumattoman teräksen toimitusten laskevan noin 10 % vuoden 2020 toiseen neljännekseen verrattuna. Ruostumattoman teräksen markkinat Euroopassa pysyvät haastavina jatkuvan tuonti- ja hintapaineen vuoksi.

Tornion ferrokromitehtaan suunnitellulla kunnossapitotyöllä arvioidaan olevan noin 15 milj. euron negatiivinen vaikutus kolmannen neljänneksen tulokseen.

Osinkopolitiikka

Yhtiön hallitus on vahvistanut 31.1.2018 osinkopolitiikan, jonka mukaan maksettavien osinkojen määrä suhdannekierron aikana on 30 - 50 prosenttia yhtiön tilikauden voitoista.

Varsinainen yhtiökokous 2020 ja uusi osinkoehdotus

18.3. Outokumpu ilmoitti peruuttavansa varsinaisen yhtiökokouksen 2020 ja pitävänsä sen myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. 30.4. julkistetun yhtiökokouskutsun mukaisesti varsinainen yhtiökokous järjestetään 28.5.2020.

29.4.Outokummun hallitus ehdotti uutena osinkoehdotuksena varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaettaisi varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä, vaan varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään myöhemmin harkintansa mukaan enintään 0,10 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 31.5.2021 asti.

Osingonjakopolitiikka ja maksetut osingot

Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät

Outokummun lyhyen aikavälin riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat: yhtiön vision toteuttamiseen, kuten uusien tietojärjestelmien ja prosessien käyttöönottoon, tuotantovarmuuden parantamiseen, kilpailukyvyn ja taloudellisen suorituskyvyn parantamiseen liittyvät riskit; ruostumattoman teräksen ja ferrokromin markkinoiden kehitykseen sekä kilpailijoiden toimiin liittyvät riskit; tiettyjen kriittisten raaka-aineiden saatavuus ja hinta; riippuvuus tietyistä kriittisistä toimittajista; merkittävien rahavarojensitoutuminen käyttöpääomaan metallien hinnannousun seurauksena; sähkön, polttoaineiden, ferrokromin, nikkelin, ferropiin, raudan ja molybdeenin hinnanvaihtelut; euroon, Yhdysvaltain dollariin, Ruotsin kruunuun ja Englannin puntaan vaikuttavat valuuttakurssimuutokset; osakeomistuksien arvoon liittyvät riskit; projektien toteuttamiseen liittyvät riskit; riippuvuus informaatioteknologiasta ja tietoturvariskit; hajanaiseen järjestelmäympäristöön liittyvät riskit; asiakkaisiin ja muihin liikekumppaneihin (mukaan lukien toimittajat ja rahoituslaitokset) liittyvät vastapuoliriskit. Mahdolliset epäsuotuisat muutokset maailmanpolitiikassa tai -taloudessa voivat haitata merkittävästi Outokummun liiketoimintaa ja pääsyä rahoitusmarkkinoille.

Lisätietoa riskienhallinnasta