Tavoitteet ja näkymät

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Outokummun visio on olla vuoteen 2020 mennessä ruostumattoman teräksen johtaja, joka luo alan parhaan arvon olemalla asiakassuuntautunut ja tehokas. Visioon liittyen yhtiö on asettanut tavoitteet, jotka keskittyvät kannattavuuteen ja velan vähentämiseen:

  • 750 milj. euron oikaistu käyttökate
  • 12 %:n sijoitetun pääoman tuotto (ROCE)
  • Alle 35 %:n velkaantumisaste

Outokumpu odottaa saavuttavansa nämä konsernitason tavoitteet viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä. Vaikka ruostumattoman teräksen maailmanlaajuinen kysyntä jatkaa kasvuaan, Outokummun arvio markkinoiden kasvusta ja metallien hinnoista on maltillinen. Kannattavuuden odotetaan paranevan pääasiassa nykyisiä liiketoimintoja tehostamalla ja kustannuksia leikkaamalla sekä vahvistamalla yhtiön kustannuskilpailukykyä ja markkina-asemaa erityisesti Amerikassa.

Näkymät vuoden 2018 ensimmäiselle neljännekselle

Ruostumattoman teräksen Euroopan ja Yhdysvaltojen hyvien kysyntänäkymien sekä kausiluonteisesti vahvojen markkinoiden ansiosta Outokumpu odottaa ruostumattoman teräksen toimitusten kasvavan vuoden 2017 neljännestä neljänneksestä.

Grafiittielektrodien ja ferrosilikonin hinnannousulla, energiakustannusten nousulla, Yhdysvaltain dollarin kurssilaskulla ja ferrokromin hinnanlaskulla odotetaan kuitenkin olevan merkittävä negatiivinen vaikutus kannattavuuteen.

Outokumpu odottaa ensimmäisen neljänneksen oikaistun käyttökatteen nousevan edellisestä neljänneksestä (IV/2017: 82 milj. euroa).

Osinko

Yhtiön hallitus on vahvistanut 31.1.2018 osinkopolitiikan, jonka mukaan maksettavien osinkojen määrä suhdannekierron aikana on 30 - 50 prosenttia yhtiön tilikauden voitoista.

Vuodelta 2017 Outokumpu maksoi osinkoa 0,25 euroa osakkeelta.

Osingonjakopolitiikka ja maksetut osingot

Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät

Outokummun lyhyen aikavälin riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat: yhtiön vision toteuttamiseen, kuten kilpailukyvyn ja tuloskehityksen parantamiseen liittyvät riskit ja epävarmuustekijät; ruostumattoman teräksen ja ferrokromin markkinakehitykseen sekä kilpailijoiden toimiin liittyvät riskit; alttius liiketoiminnan keskeytysriskeille korkean kapasiteetin käyttöasteen ja hintojen nousuun liittyen; olennaiset, rahavirtaan vaikuttavat metallin hintojen ja rahoituksen saatavuuden muutokset; uuden organisaatiorakenteen toteutukseen liittyvät riskit ja epävarmuustekijät sekä avainhenkilöiden menetykset; sähkön, polttoaineiden, nikkelin ja molybdeenin hinnanvaihtelut; euroon, Yhdysvaltain dollariin, Ruotsin kruunuun ja Englannin puntaan vaikuttavat valuuttakurssimuutokset sekä asiakkaisiin ja muihin liikekumppaneihin (mukaan lukien rahoituslaitokset) liittyvät vastapuoliriskit. Mahdolliset epäsuotuisat muutokset maailmanpolitiikassa ja -taloudessa, kuten kauppa- ja finanssipolitiikassa, voivat haitata merkittävästi Outokummun liiketoimintaa ja pääsyä rahoitusmarkkinoille.

Lisätietoa riskienhallinnasta

Kontaktisi

[OfficeName]

[OfficeMail] [OfficePhone]

Seuraa meitä somessa

May 15, 2018