Vuoden 2014 yhtiökokoukset

Outokummulla oli vuonna 2014 kolme yhtiökokousta - varsinainen yhtiökokous huhtikuussa ja kaksi ylimääräistä yhtiökokousta, joista helmikuun ylimääräinen yhtiökokous päätti osakeannista ja kesäkuun ylimääräinen yhtiökokous osakkeiden yhdistämisestä.

Kesäkuun 2014 ylimääräinen yhtiökokous

Outokumpu Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin maanantaina 16.6.2014 Dipolin kokous- ja kongressikeskuksessa Espoossa. Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila, ja kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Manne Airaksinen.

Yhtiökokous päätti, että Outokummun osakkeiden lukumäärää vähennetään osakepääomaa alentamatta siten, että jokainen kaksikymmentäviisi (25) osaketta yhdistetään yhdeksi (1) osakkeeksi osakeyhtiölain (”OYL”) 15 luvun 9 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa ja siinä säädetyssä menettelyssä. Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena on yksittäisen osakkeen arvon kasvattaminen sekä siten osakkeita koskevan kaupankäynnin edellytysten parantaminen ja osakkeen hinnanmuodostuksen tehostaminen.

Yhdistäminen toteutetaan lunastamalla jokaiselta osakkeenomistajalta vastikkeetta osakemäärä, joka saadaan kertomalla kullakin arvo-osuustilillä osakkeiden yhdistämispäivänä 19.6.2014 olevien osakkeiden määrä kertoimella 24/25. Osakkeiden murto-osien syntymisen välttämiseksi kultakin osakkeenomistajalta lunastettavien osakkeiden määrä pyöristetään tarvittaessa ylöspäin lähimpään kokonaiseen osakkeeseen. Osakkeiden lukumäärä arvioidaan arvo-osuustilikohtaisesti.

Järjestely ei edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä.

Lisätietoa osakkeiden yhdistämisestä

Varsinainen yhtiökokous 2014

Outokumpu Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.4.2014 Espoossa. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2013 ei jaeta osinkoa. Yhtiökokous hyväksyi ehdotukset hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankinnasta sekä osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien, erityisten oikeuksien antamisesta. Yhtiökokous hyväksyi myös nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenistä ja palkkioista.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi yhteensä kahdeksan. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun hallituksen nykyisistä jäsenistä uudelleen Jorma Ollilan, Olli Vaartimon, Markus Akermannin, Heikki Malisen, Elisabeth Nilssonin ja Siv Schalinin. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Roberto Gualdoni ja Stig Gustavson. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Jorma Ollilan ja varapuheenjohtajaksi Olli Vaartimon.

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ennallaan. Hallituksen jäsenten palkkiot ovat seuraavaan yhtiökokoukseen asti seuraavat: vuosipalkkio hallituksen puheenjohtajalle 140 000 euroa, varapuheenjohtajalle 80 000 euroa ja muille jäsenille 60 000 euroa sekä kokouspalkkio, joka maksetaan myös hallituksen valiokuntien kokouksista, on 600 euroa/kokous Suomessa ja 1 200 euroa/kokous ulkomailla asuville jäsenille.


Helmikuun 2014 ylimääräinen yhtiökokous 

Outokumpu Oyj:n 14.2.2014 Espoossa pidetty ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, joka koski hallituksen valtuuttamista päättämään osakeannista.

Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista, jossa osakkeenomistajilla on oikeus merkitä uusia osakkeita samassa suhteessa kuin heillä on ennestään yhtiön osakkeita. Hallituksella on oikeus päättää osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden perusteella mahdollisesti merkitsemättä jääneiden osakkeiden tarjoamisesta hallituksen määrittämille tahoille. Osakeannissa voidaan laskea liikkeeseen enintään 65 000 000 000 kappaletta uusia osakkeita. Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään muista osakeannin ehdoista. Hallituksen osakeantivaltuutus on voimassa 31.12.2014 saakka ja se ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 18.3.2013 antamaa osakeantivaltuutusta.

Outokumpu tiedottaa hallituksen päätöksestä koskien suunniteltua, noin 650 miljoonan euron osakeantia sekä osakeannin täsmäytyspäivästä ja sen ehdoista erikseen sen jälkeen, kun hallitus on tehnyt osakeantipäätöksen.


Kontaktisi

[OfficeName]

[OfficeMail] [OfficePhone]

Seuraa meitä somessa

Apr 02, 2019